jagannatha dasaru · MADHWA · sulaadhi

Jagannatha dasaru suladhi(by Shyama sundara dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಪೊಂದಿ ಭಜಿಸು ಸತತ | ಒಂದೇ ಮನದಿ ಸ್ತಂಭ
ಮಂದಿರ ಮಾನವಿ ದಾಸಾರ್ಯರ ಪ
ಮಂದ ಮಾನವ ಕೇಳೋ | ವಂದಿಸಿ ಸೇವಿಪರ
ಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನದಾಭೀಷ್ಟ
ತಂದು ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ | ಮಂದಾರ ಕುಜದಂತೆ
ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಹ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿಯೊ
ಛಂದಾಗಿ ಇವರು ದಯದಿ | ಕಣ್ಣೆರದು ನೋಡಿದರೆ
ಬೆಂದು ಪೋಪವು ದೋಷ ವೃಂದವೆಲ್ಲ
ಕಂದನು ಮಾಡಿದ ಕುಂದು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಾಯಿ
ತಂದೆ ಸಕಹುವಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವರೊ
ಹಿಂದೆ ಸಹ್ಲಾದ ಶಲ್ಯನೆಂದೆನಿಸುತ ಪು |
ರಂದರಗುರು ಸ್ವಾದಿರಾಜರ ಪ್ರೀತ
ಸಿಂಧುವರದ ಶಾಮಸುಂದರನಾಜ್ಞದಿ
ಇಂದುವಿನಂತೆ ಮೂಡಿ ಪುನಃ ಜಗದಿ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ತ್ವರವಾಡದಿ ಜನಿಸಿ | ವರದೇಂದ್ರನೊಲಿಸಿ
ಮರುತಾಗಮ ಗಳಿಸಿ | ತುರುಕ್ಷಕದಾಸ
ವರಿಯರ ಕರುಣದಲಿ | ಶರಧಿಜ ಭಾಗದಲಿ ಧರಣಿಪ ವಿಠಲೆಂಬ
ಸುರಚಿರದಂಕಿತವ | ದೊರಕಿಸಿ ಪ್ರಾಕೃತದಿ
ಕರುಣಾಕರ ಶಾಮಸುಂದರನೊರಣಿಸಿದ
ಪರಮಭಾಗವತರ ನೆರೆನಂಬೊ ನಿರುತ ||2||

ತ್ರಿವಿಡತಾಳ
ಇವರ ಸಂದರುಶನ ಭವಬಂಧ ಮೋಚನ
ಇವರ ಸಂದÀರುಶನ ಭವಬಂಧಮೋಚನ
ಇವರ ಚರಣ ಧ್ಯಾನ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ
ಇವರನ ಸಾರಿದರೆ ಜವನ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ
ಇವರ ಕವನ ಸ್ತವನ ಶ್ರವಣದಿಂದ
ಪವನ ಸಚ್ಚ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಚನ ಫಲವಕ್ಕು
ಇವರಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ
ಇವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದಿವಿಜರು ನೆಲೆಸಿದ್ದು
ಇವರಂದ ವಚನವ ನಡೆಸುವರು
ಇವರಲ್ಲಿರಲು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಸುತ್ತಿದರವಗೆ
ಲವಲೇಶವಾದರು ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ
ಇವರನುಗ್ರಹವಾಗೆ ಶ್ರೀ ಶಾಮಸುಂದರನು
ತವಕದಿ ಕೈಪಿಡಿದು ಸಲಹುವ ಸರ್ವದ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಧಾರುಣಿ ಸುರರ | ಉದ್ಧಾರಗೋಸುಗವಾಗಿ |
ಮೂರೆಂಟು ಈರಾರು ಚಾರುಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ |
ಭಾರತಿಪತಿಯಂತೆ ತೋರುವ ಕಾಯುವ
ಶೌರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಸುಗ್ರಂಥವಾ
ತಾ ರಚಿಸಿದ ಉಪಕಾರವು ವರ್ಣಿಸ
ಲಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು | ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿ
ವಾರ ಬಿಡದೆ ಮಾಡೆ ಸಾರಲೇನು | ಸಂ
ಸಾರ ಶರಧಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸದ್ಭಕುತಿ
ಪಾರಮಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಡೆವ್ರತ
ನಾರದ ನಮಿತ ಶ್ರೀ ಶಾಮಸುಂದರನ ಹೃ
ದ್ವಾರಿಜದೊಳು ಕಂಡು ಸೂರೆಗೊಂಬ ಸುಖ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಈತನ ಭಜಿಸಲು | ಯಾತನೆಗಳು ಇಲ್ಲ
ಈತನ ಸೇರಲು | ಯಾತರ ಭೀತಿಯು
ಈತನ ಹೊರತಿನ್ನು | ದಾತರೆ ನಮಗಿಲ್ಲ
ಈತನೆ ರಕ್ಷಕ | ಈತನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ
ಈತನೆ ಸದ್ಗುರು | ಈತನೆ ಗತಿಪ್ರದ
ಈತನು ಮೂಕಗೆ | ಮಾತು ನುಡಿಸಿದಾತ
ಈತನ ಭಕುತಿಗೆ | ಸೋತು ಎರಡುವ್ಯಾಳ್ಯ
ವಾತಾಂತರ್ಗತ ನಮ್ಮ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿವರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಉಣಿಸಿದ ||5||

ಜತೆ
ಈ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆದವರನ್ನು
ಶಾಮಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಪೊರೆವ ||6||

dhruvatALa
pondi Bajisu satata | ondE manadi staMBa
mandira mAnavi dAsAryara pa
manda mAnava kELO | vandisi sEvipara
bandhana pariharisi manadABIShTa
tandu koDuvadakke | mandAra kujadante
bandilli nindihyarendu tiLiyo
CandAgi ivaru dayadi | kaNNeradu nODidare
bendu pOpavu dOSha vRundavella
kandanu mADida kundu kShamisi tAyi
tande sakahuvante rakShisuvaro
hinde sahlAda Salyanendenisuta pu |
randaraguru svAdirAjara prIta
sindhuvarada SAmasundaranAj~jadi
induvinante mUDi punaH jagadi||1||

maTTatALa
tvaravADadi janisi | varadEndranolisi
marutAgama gaLisi | turukShakadAsa
variyara karuNadali | Saradhija BAgadali dharaNipa viThaleMba
suraciradankitava | dorakisi prAkRutadi
karuNAkara SAmasundaranoraNisida
paramaBAgavatara nerenaMbo niruta ||2||

triviDatALa
ivara sandaruSana Bavabandha mOcana
ivara sandaÀruSana BavabandhamOcana
ivara caraNa dhyAna gangAsnAna
ivarana sAridare javana anjikeyilla
ivara kavana stavana SravaNadinda
pavana saccyAstra pravacana Palavakku
ivaridda sthaLa kASi rAmESvara
ivaralli samasta divijaru nelesiddu
ivaranda vacanava naDesuvaru
ivaralliralu biTTu avanisuttidaravage
lavalESavAdaru puNyavilla
ivaranugrahavAge SrI SAmasundaranu
tavakadi kaipiDidu salahuva sarvada ||3||

aTTatALa
dhAruNi surara | uddhAragOsugavAgi |
mUrenTu IrAru cArulakShaNavuLLa |
BAratipatiyante tOruva kAyuva
Sauri kathAmRuta sAra sugranthavA
tA racisida upakAravu varNisa
lArinda sAdhyavu | pArAyaNa prati
vAra biDade mADe sAralEnu | saM
sAra Saradhiyinda pArAgi sadBakuti
pAramArthae gnana vairAgya paDevrata
nArada namita SrI SAmasundarana hRu
dvArijadoLu kanDu sUregoMba suKa ||4||

AditALa
Itana Bajisalu | yAtanegaLu illa
Itana sEralu | yAtara BItiyu
Itana horatinnu | dAtare namagilla
Itane rakShaka | Itane tande tAyi
Itane sadguru | Itane gatiprada
Itanu mUkage | mAtu nuDisidAta
Itana Bakutige | sOtu eraDuvyALya
vAtAntargata namma SAmasundaraviThala
prItiyindivarige mRuShTAnna uNisida ||5||

jate
I mahAmahimara prEma paDedavarannu
SAmasundarasvAmi satata poreva ||6||

One thought on “Jagannatha dasaru suladhi(by Shyama sundara dasaru)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s