MADHWA · narayana pandithacharyaru · siva

Sri shiva sthuthi(Narayana pandithacharyaru)

ಸ್ಫುಟಂ ಸ್ಫಟಿಕ-ಸಪ್ರಭಂ ಸ್ಫುಟಿತ-ಹಾಟಕ-ಶ್ರೀ-ಜಟಂ
ಶಶಾಂಕ-ದಲ-ಶೇಖರಂ ಕಪಿಲ-ಫುಲ್ಲ-ನೇತ್ರ-ತ್ರಯಮ್ |
ತರಕ್ಷು-ವರ-ಕೃತ್ತಿಮದ್ ಭುಜಗ-ಭೂಷಣಂ ಭೂತಿಮತ್
ಕದಾ ನು ಶಿತಿ-ಕಂಠ ತೇ ವಪುರವೇಕ್ಷತೇ ವೀಕ್ಷಣಮ್ || ೧ ||

ತ್ರಿ-ಲೋಚನ ವಿಲೋಚನೇ ಲಸತಿ ತೇ ಲಲಾಮಾಯಿತೇ
ಸ್ಮರೋ ನಿಯಮ-ಘಸ್ಮರೋ ನಿಯಮಿನಾಮಭೂದ್ ಭಸ್ಮಸಾತ್ |
ಸ್ವ-ಭಕ್ತಿ-ಲತಯಾ ವಶೀಕೃತವತೀ ಸತೀಯಂ ಸತೀ
ಸ್ವ-ಭಕ್ತ-ವಶಗೋ ಭವಾನಪಿ ವಶೀ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ || ೨ ||

ಮಹೇಶ ಮಹಿತೋಽಸಿ ತತ್ಪುರುಷ ಪೂರುಷಾಗ್ರ್ಯೋ ಭವಾನ್
ಅಘೋರ ರಿಪು-ಘೋರ ತೇಽನವಮ ವಾಮ-ದೇವಾಂಜಲಿಃ |
ನಮಃ ಸಪದಿ-ಜಾತ ತೇ ತ್ವಮಿತಿ ಪಂಚ-ರೂಪೋಽ೦ಚಿತಃ
ಪ್ರಪಂಚಯ ಚ ಪಂಚ-ವೃನ್ಮಮ ಮನಸ್ತಮಸ್ತಾಡಯ || ೩ ||

ರಸಾ-ಘನರಸಾನಲಾನಿಲ-ವಿಯದ್-ವಿವಸ್ವದ್-ವಿಧು-
ಪ್ರಯಷ್ಟೃಷು ನಿವಿಷ್ಟಮಿತ್ಯಜ ಭಜಾಮಿ ಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ |
ಪ್ರಶಾಂತಮುತ ಭೀಷಣಂ ಭುವನ-ಮೋಹನಂ ಚೇತ್ಯಹೋ
ವಪೂಂಷಿ ಗುಣ-ಪುಂಷಿ ತೇಽಹಮಹಮಾತ್ಮನೋಽಹಂ-ಭಿದೇ || ೪ ||

ವಿಮುಕ್ತಿ-ಪರಮಾಧ್ವನಾಂ ತವ ಷಡಧ್ವನಾಮಾಸ್ಪದಂ
ಪದಂ ನಿಗಮ-ವೇದಿನೋ ಜಗತಿ ವಾಮದೇವಾದಯಃ |
ಕಥಂಚಿದುಪ-ಶಿಕ್ಷಿತಾ ಭಗವತೈವ ಸಂವಿದ್ರತೇ
ವಯಂ ತು ವಿರಳಾಂತರಾಃ ಕಥಮುಮೇಶ ತನ್ಮನ್ಮಹೇ || ೫ ||

ಕಠೋರಿತ-ಕುಠಾರಯಾ ಲಲಿತ-ಶೂಲಯಾ ಬಾಹಯಾ
ರಣಡ್ಡಮರಯಾ ಸ್ಫುರದ್ಧರಿಣಯಾ ಸ-ಖಟ್ವಾಂಗಯಾ |
ಚಲಭಿರಚಲಾಭಿರಪ್ಯಗಣಿತಾಭಿರುನ್ನೃತ್ಯತಃ
ಚತುರ್ದಶ ಜಗಂತಿ ತೇ ಜಯ-ಜಯೇತ್ಯಯುರ್ವಿಸ್ಮಯಮ್ || ೬ ||

ಪುರು-ತ್ರಿಪುರ-ರಂಧನಂ ವಿವಿಧ-ದೈತ್ಯ-ವಿಧ್ವಂಸನಂ
ಪರಾಕ್ರಮ-ಪರಂಪರಾ ಅಪಿ ಪರಾ ನ ತೇ ವಿಸ್ಮಯಃ |
ಅಮರ್ಷ-ಬಲ-ಹರ್ಷಿತ-ಕ್ಷುಭಿತ-ವೃತ್ತ-ನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲ-
ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲನ-ಹೇಲಯಾ ಶಲಭಿತಂ ಹಿ ಲೋಕ-ತ್ರಯಮ್ || ೭ ||

ಸಹಸ್ರ-ನಯನೋ ಗುಹಃ ಸಹ-ಸಹಸ್ರ-ರಶ್ಮಿರ್ವಿಧುಃ
ಬೃಹಸ್ಪತಿರುತಾತ್ಪತಿಃ ಸ-ಸುರ-ಸಿದ್ಧ-ವಿದ್ಯಾಧರಾಃ |
ಭವತ್-ಪದ-ಪರಾಯಣಾಃ ಶ್ರಿಯಮಿಮಾಮಗುಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿನಾಂ
ಭವಾನ್ ಸುರ-ತರುರ್ದೃಶಂ ದಿಶ ಶಿವಾಂ ಶಿವಾ-ವಲ್ಲಭ || ೮ ||

ತವ ಪ್ರಿಯ-ತಮಾದತಿ-ಪ್ರಿಯ-ತಮಂ ಸದೈವಾಂತರಂ
ಪಯಸ್ಯುಪಹಿತಂ ಘೃತಂ ಸ್ವಯಮಿವ ಶ್ರಿಯೋ ವಲ್ಲಭಮ್ |
ವಿಭಿದ್ಯ ಲಘು-ಬುದ್ಧಯಃ ಸ್ವ-ಪರ-ಪಕ್ಷ-ಲಕ್ಷಾಯಿತಂ
ಪಠಂತಿ ಹಿ ಲುಠಂತಿ ತೇ ಶಠ-ಹೃದಃ ಶುಚಾ ಶುಂಠಿತಾಃ || ೯ ||

ವಿಲಾಸ-ನಿಲಯಶ್ಚಿತಾ ತವ ಶಿರಸ್ತತಿರ್ಮಾಲಿಕಾ
ಕಪಾಲಮಪಿ ತೇ ಕರೇ ತ್ವಮಶಿವೋಽಸ್ಯನಂತರ್ಧಿಯಾಮ್ |
ತಥಾಽಪಿ ಭವತಃ ಪದಂ ಶಿವ-ಶಿವೇತ್ಯದೋ ಜಲ್ಪತಾಂ
ಅಕಿಂಚನ ನ ಕಿಂಚನ ವ್ರಜಿನಮಸ್ತ್ಯಭಸ್ಮೀಭವತ್ || ೧೦ ||

ತ್ವಮೇವ ಕಿಲ ಕಾಮ-ಧಕ್ ಸಕಲ-ಕಾಮಮಾ-ಪೂರಯನ್
ಅಪಿ ತ್ರಿ-ನಯನಃ ಸದಾ ವಹಸಿ ಚಾತ್ರಿ-ನೇತ್ರೋದ್ಭವಮ್ |
ವಿಷಂ ವಿಷ-ಧರಾನ್ ದಧತ್ ಪಿಬಸಿ ತೇನ ಚಾಽನಂದವಾನ್
ವಿರುದ್ಧ-ಚರಿತೋಚಿತಾ ಜಗದಧೀಶ ತೇ ಭಿಕ್ಷುತಾ || ೧೧ ||

ನಮಃ ಶಿವ-ಶಿವಾಶಿವಾಶಿವ ಶಿವಾರ್ಧ ಕೃಂತಾಶಿವಂ
ನಮೋ ಹರ ಹರಾಽಹರಾ-ಹರಹರಾಂತರೀಂ ಮೇ ದೃಶಮ್ |
ನಮೋ ಭವ ಭವಾಭವ ಪ್ರಭವ ಭೂತಯೇ ಸಂಪದಾಂ
ನಮೋ ಮೃಢ ನಮೋ-ನಮೋ ನಮ ಉಮೇಶ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಸತಾಂ ಶ್ರವಣ-ಪದ್ಧತಿಂ ಸರತು ಸನ್ನತೋಕ್ತೇತ್ಯಸೌ
ಶಿವಸ್ಯ ಕರುಣಾಂಕುರಾತ್ ಪ್ರತಿ-ಕೃತಾತ್ ಸದಾ ಸೋದಿತಾ |
ಇತಿ ಪ್ರಥಿತ-ಮಾನಸೋ ವ್ಯಧಿತ ನಾಮ ನಾರಾಯಣಃ
ಶಿವ-ಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಶಿವಾಂ ಲಿಕುಚ-ಸೂರಿ-ಸೂನುಃ ಸುಧೀಃ || ೧೩ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ ಶಿವಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

sPuTaM sPaTika-sapraBaM sPuTita-hATaka-SrI-jaTaM
SaSAnka-dala-SEKaraM kapila-Pulla-nEtra-trayam |
tarakShu-vara-kRuttimad Bujaga-BUShaNaM BUtimat
kadA nu Siti-kanTha tE vapuravEkShatE vIkShaNam || 1 ||

tri-lOcana vilOcanE lasati tE lalAmAyitE
smarO niyama-GasmarO niyaminAmaBUd BasmasAt |
sva-Bakti-latayA vaSIkRutavatI satIyaM satI
sva-Bakta-vaSagO BavAnapi vaSI prasIda praBO || 2 ||

mahESa mahitO&si tatpuruSha pUruShAgryO BavAn
aGOra ripu-GOra tE&navama vAma-dEvAMjaliH |
namaH sapadi-jAta tE tvamiti panca-rUpO&0citaH
prapancaya ca panca-vRunmama manastamastADaya || 3 ||

rasA-GanarasAnalAnila-viyad-vivasvad-vidhu-
prayaShTRuShu niviShTamityaja BajAmi mUrtyaShTakam |
praSAMtamuta BIShaNaM Buvana-mOhanaM cEtyahO
vapUMShi guNa-puMShi tE&hamahamAtmanO&haM-BidE || 4 ||

vimukti-paramAdhvanAM tava ShaDadhvanAmAspadaM
padaM nigama-vEdinO jagati vAmadEvAdayaH |
kathaMcidupa-SikShitA Bagavataiva saMvidratE
vayaM tu viraLAntarAH kathamumESa tanmanmahE || 5 ||

kaThOrita-kuThArayA lalita-SUlayA bAhayA
raNaDDamarayA sPuraddhariNayA sa-KaTvAMgayA |
calaBiracalABirapyagaNitABirunnRutyataH
caturdaSa jagaMti tE jaya-jayEtyayurvismayam || 6 ||

puru-tripura-randhanaM vividha-daitya-vidhvaMsanaM
parAkrama-paraMparA api parA na tE vismayaH |
amarSha-bala-harShita-kShuBita-vRutta-nEtrOjjvala-
jvalajjvalana-hElayA SalaBitaM hi lOka-trayam || 7 ||

sahasra-nayanO guhaH saha-sahasra-raSmirvidhuH
bRuhaspatirutAtpatiH sa-sura-siddha-vidyAdharAH |
Bavat-pada-parAyaNAH SriyamimAmaguH prArthinAM
BavAn sura-tarurdRuSaM diSa SivAM SivA-vallaBa || 8 ||

tava priya-tamAdati-priya-tamaM sadaivAntaraM
payasyupahitaM GRutaM svayamiva SriyO vallaBam |
viBidya laGu-buddhayaH sva-para-pakSha-lakShAyitaM
paThanti hi luThanti tE SaTha-hRudaH SucA SunThitAH || 9 ||

vilAsa-nilayaScitA tava SirastatirmAlikA
kapAlamapi tE karE tvamaSivO&syanantardhiyAm |
tathA&pi BavataH padaM Siva-SivEtyadO jalpatAM
akincana na kincana vrajinamastyaBasmIBavat || 10 ||

tvamEva kila kAma-dhak sakala-kAmamA-pUrayan
api tri-nayanaH sadA vahasi cAtri-nEtrOdBavam |
viShaM viSha-dharAn dadhat pibasi tEna cA&nandavAn
viruddha-caritOcitA jagadadhISa tE BikShutA || 11 ||

namaH Siva-SivASivASiva SivArdha kRuntASivaM
namO hara harA&harA-haraharAntarIM mE dRuSam |
namO Bava BavABava praBava BUtayE saMpadAM
namO mRuDha namO-namO nama umESa tuByaM namaH || 12 ||

satAM SravaNa-paddhatiM saratu sannatOktEtyasau
Sivasya karuNAMkurAt prati-kRutAt sadA sOditA |
iti prathita-mAnasO vyadhita nAma nArAyaNaH
Siva-stutimimAM SivAM likuca-sUri-sUnuH sudhIH || 13 ||

|| iti SrInArAyaNapanDitAcAryaviracitA SivastutiH samAptA ||

One thought on “Sri shiva sthuthi(Narayana pandithacharyaru)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s