MADHWA · modalakalu sesha dasaru · Mukhya praana · sulaadhi

Shani vaara suladhi(Vayu devara prarthane)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಘನ ದಯಾನಿಧಿಯಾದ ಪವನರಾಯನೆ ನಮೊಪುನರಪಿ ನಮೋ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸರಸಿರುಹಕೆಮಣಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ನೀನೆವೆ ಗತಿ ಎಂದುನಿನಗಿಂತ ಹಿತರಾರು ಜೀವನಕೆಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯನ್ನ ಆಜ್ಞದಿಂದಲಿ ಪರಮಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಡದೆಅಣುರೂಪಗಳಿಂದ ನಿಂದು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಮನಸಿಜ ವೈರಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲೊಶವೆಹೀನ ಮನಸಿನಿಂದ ಬದ್ಧನಾದವ ನಾನುಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯಗಳ ವಿದಿತನೇನೊತನುವಿನೊಳಗೆ ಮೂರು ಕೋಟ್ಯಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುಎನಿಪ ಸಾಸಿರ ರೂಪದಿಂದ ಸತಿಯ ಸಹಿತತೃಣ ಮೊದಲಾದ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲಕರ್ಮಅನುಸರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಗಳನೆ ಮಾಡಿಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಾಂಧವನೆನಿಸಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ನೀನೆ ಇತ್ತುಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿ ರೂಪ ಸಂದರುಶನವಿತ್ತುಘನೀ ಭೂತವಾದ ಆನಂದದಿಂದವಿನಯದಿಂದಲ್ಲಿ ಪೊರೆವ ಉಪಕಾರವನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಪೆನೆ ಎಂದಿಗೆ ಗುಣನಿಧಿಯೆಇನ ಕೋಟಿ ತೇಜ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಇನಿತು ನಿನ್ನೊಳು ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ಆವಕಾಲ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಮಿನುಗುವ ಕಂಠದಲಿ ಎರಡು ದಳದ ಕಮಲಕರ್ಣಿಕಿ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸತಿ ಸಹಿತದಲಿದ್ದುವನಜಾಸನವಿಡಿದು ತೃಣಜೀವರ ತನಕತನುವಿನೊಳಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನುನೀವೆ ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಘನತೆಯನೇ ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಲೆಮನುಜಾಧಮರಿಗೆ ಮಾಯವ ಮಸಗಿಸಿಕೊನೆ ಗುಣದವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ದುಃಖಗಳಿಂದದಣಿಸುವಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲಿ ಕಡೆಮೊದಲಿಲ್ಲದಲೆದನುಜ ಮರ್ದನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನಗಿತ್ತನು ಈ ಪರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನು ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ನಾಸಿಕ ಎಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ತಾನಧೋಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸುವಳು ನಿನ್ನಾಜ್ಞದೀನಾಸಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಈಶನಾಜ್ಞದಿ ಊಧ್ರ್ವಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸಿ ಪೊರೆವಿ ಜೀವರನ್ನೂತಾಸಿಗೊಂಭೈನೂರು ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಸಾಸಿರದಾರು ಶತದಿನ ಬಂದಶಲಿಭೂ ಶಬ್ದದಿಂದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಆಶೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಿಗೆಲೇಸು ಮಿಶ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶವಾಸಗೈಸುವಿ ನೀನೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಈ ಸುಜ್ಞಾನ ವೆ ತಿಳಿದುಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರದ ಫಲವ ಶೇಷವೀವಕಾಶಿನಿಂದಲಿ ಕೋಟಿ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಾಪುತದಂತೆವಾಸುದೇವನೆ ಇದಕೆ ತುಷ್ಟನಾಗೀಈ ಶರೀರದಿ ಪೊಳೆದು ಕ್ಲೇಶವ ಪರಿಹರಿಪಈ ಸಂಜ್ಞದಿಂದಲ್ಲಿ ದಿವಿಜರೆಲ್ಲದಾಸರಾಗಿಹರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಬಿಡದೆಕ್ಲೇಶಾನಂದಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಧೀನ ದೇಶ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಭಾಸುರ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನಿಂದವೀವ ||3||

ಝಂಪಿತಾಳ
ಪಂಚ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚವ ಪುಷಗಳಿಂದಪಂಚರೂಪನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಳ್ಪ ನಿನ್ನಪಂಚಮುಖ ಮೊದಲಾದಮರರೆಲ್ಲರು ನಿ-ಶ್ಚಂಚಲದಿ ಭಜಿಸುತಿರೆ ಅವರವರವಾಂಛಿತಗಳನಿತ್ತು ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದ್ವಿ-ಪಂಚಕರಣಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಿ ನೀನೆಪಂಚರೂಪಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗತನಾಗಿಪಂಚ ವ್ಯಾಪರಗಳು ಮಾಳ್ಪ ದೇವಪಂಚ ಪರ್ವದಲಿಪ್ಪ ಪಂಚ ಪಂಚಮರರೊಸಂಚರಿಸುವರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದಲಿಪಂಚಭೇದಗಳರುಹಿ ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರ-ಪಂಚ ಸಲಹಿದ ವಿಮಲ ಉಪಕಾರಿಯೇ ನಿ-ಷ್ಕಿಂಚನ ಪ್ರೀಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಎನ್ನ ಮನದಿ ನಿಲಿಸೊ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ದಳ ಅಷ್ಟವುಳ್ಳ ರಕ್ತಾಂಬುಜದ ಮಧ್ಯಪೊಳೆವ ಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಮೂಲೇಶನ ಪಾದ ಪಂಕಜದಲಿ ನಿಂದುಸಲೆ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚರಣಮೂಲದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಆಶ್ರೈಸಿ ಇಪ್ಪನಾಗಿಸ್ಥಳವ ಸೇರಿಪ ಭಾರ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಭಕತರ ಅಭಿಮಾನ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಘನ ಮಹಿಮಾಖಳ ದರ್ಪ ಭಂಜನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಒಲಿವ ನಿಮ್ಮಯ ಕೃಪೆಗೆ ವಿಮಲ ಚರಿತ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಜೀವನ ಪಾಲಿಸಿಭಾಗತ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಿನಾಗಭೂಷಣಾದಿ ಸುರರಿಗೆ ಜೀವನಸಾಗರ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗರಾಜನ ಅಂಗುಟದಿ ಮೀಟಿದ ಶಕ್ತಯುಗಾದಿ ಕೃತು ನಾಮ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಯೋಗವ ಪಾಲಿಸಿ ಭವದೂರೂ ಮಾಡೋದು ||6||

ಆದಿತಾಳ
ಅಸುರರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತವರಅಸಮೀಚೀನ ಕರ್ಮ ದನುಜರಿಗುಣಿಸುವಿಈಶನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆಸು ಸಮೀಚೀನವಾದ ಮೋದಗಳೀವಿ ನಿತ್ಯವಸುಧೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತ್ರಿಕೋಟಿಯಸುಶರೀರಗಳಿಂದ ಬಹಿರಾವರಣದಲ್ಲಿವಾಸವಾಗಿ ಸಕಲ ಭೂತ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದುಬಿಸಜಜಾಂಡವನ್ನು ಪೊರೆವ ಕರುಣಿ ನೀನುಅಸಮನೆನಿಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯವಶವಾಗುವನು ನಿನ್ನ ಕರುಣದಿ ಆವಕಾಲಾ ||7||

ಜತೆ
ಹರಿಯ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆವಾಸನೆನಿಸುವಿಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಸುಪ್ರೀತ ಘನದೂತ ||

Dhruvatāḷa
ghana dayānidhiyāda pavanarāyane namopunarapi namō ninna pāda sarasiruhakemaṇidu bēḍikombe nīneve gati enduninaginta hitarāru jīvanakesanakādi vandyanna ājñadindali parama’aṇugaḷalli vyāptanāgi biḍade’aṇurūpagaḷinda nindu māḍida kr̥tyamanasija vairiyinda tiḷiyalośavehīna manasininda bad’dhanādava nānuguṇarūpa kriyagaḷa viditanēnotanuvinoḷage mūru kōṭyadhika eppatteraḍu’enipa sāsira rūpadinda satiya sahitatr̥ṇa modalāda jīva prakr̥ti kālakarma’anusaravāgi kriyagaḷane māḍi’animitya bāndhavanenisi sajjanarige jñāna bhaktyādigaḷu nīne ittumanadalli hari rūpa sandaruśanavittughanī bhūtavāda ānandadindavinayadindalli poreva upakāravanu smarisalāpene endige guṇanidhiye’ina kōṭi tēja guru vijaya viṭhṭhalarēya’initu ninnoḷu līle māḍuva āvakāla ||1||

maṭṭatāḷa
minuguva kaṇṭhadali eraḍu daḷada kamalakarṇiki madhyadali sati sahitadalidduvanajāsanaviḍidu tr̥ṇajīvara tanakatanuvinoḷage vihitavāda śabdagaḷannunīve māḍi avaravarige kīrtighanateyanē ittu kāṇisikoḷḷadalemanujādhamarige māyava masagisikone guṇadavaranna nitya duḥkhagaḷindadaṇisuvi prāntyadali kaḍemodalilladaledanuja mardana guru vijaya viṭhṭhalarēyaninagittanu ī pariya svatantra mahimeyanu ||2||

rūpakatāḷa
nāsika eḍadalli bhārati tānadhōśvāsa biḍisuvaḷu ninnājñadīnāsika baladalli īśanājñadi ūdhrvaśvāsa biḍisi porevi jīvarannūtāsigombhainūru kramadinda ippattondusāsiradāru śatadina bandaśalibhū śabdadindalli hariyannē pūjisutta’āśīti nālku lakṣa jīvarigelēsu miśragaḷella adarante nirdēśavāsagaisuvi nīne prāntyadalli’ī sujñāna ve tiḷidupāsane māḷparigeśvāsa mantrada phalava śēṣavīvakāśinindali kōṭi dravya prāputadantevāsudēvane idake tuṣṭanāgī’ī śarīradi poḷedu klēśava pariharipa’ī san̄jñadindalli divijarelladāsarāgiharayyā ninna pādava biḍadeklēśānandagaḷella ninnādhīna dēśa kāla pūrṇa guru vijaya viṭhṭhalarēyabhāsura jñāna ninnindavīva ||3||

jhampitāḷa
pan̄ca dvāragaḷalli pan̄cava puṣagaḷindapan̄carūpana dhyāna māḷpa ninnapan̄camukha modalādamararellaru ni-ścan̄caladi bhajisutire avaravaravān̄chitagaḷanittu parama mukhya prāṇa dvi-pan̄cakaraṇake mukhya māni nīnepan̄carūpagaḷinda pan̄cāgnigatanāgipan̄ca vyāparagaḷu māḷpa dēvapan̄ca parvadalippa pan̄ca pan̄camararosan̄carisuvarayyā ninnindalipan̄cabhēdagaḷaruhi śud’dha śāstragaḷinda pra-pan̄ca salahida vimala upakāriyē ni-ṣkin̄cana prīya guru vijaya viṭhṭhalarēyanamin̄cinandadi enna manadi niliso ||4||

triviḍitāḷa
daḷa aṣṭavuḷḷa raktāmbujada madhyapoḷeva karṇikeyalli śōbhisuvamūlēśana pāda paṅkajadali nindusale bhakutiyinda bhajisuva ninna caraṇamūladalli jīva āśraisi ippanāgisthaḷava sēripa bhāra ninnadayyā’ollenendare biḍadu bhakatara abhimāna olidu pālisabēku ghana mahimākhaḷa darpa bhan̄jana guru vijaya viṭhṭhalarēya’oliva nim’maya kr̥pege vimala carita ||5||

aṭṭatāḷa
jāgr̥ti svapna suṣuptiyalli nīnejāgarūkanāgi jīvana pālisibhāgatrayadalli vibhāga māḍuvināgabhūṣaṇādi surarige jīvanasāgara modalāda sakalaralli vyāptanāgarājana aṅguṭadi mīṭida śaktayugādi kr̥tu nāma guru vijaya viṭhṭhalarēyanayōgava pālisi bhavadūrū māḍōdu ||6||

āditāḷa
asurara puṇyavannu bhaktarigittavara’asamīcīna karma danujariguṇisuvi’īśane gatiyendu nere nambidavarigesu samīcīnavāda mōdagaḷīvi nityavasudheya bhāravannu dharisi trikōṭiyasuśarīragaḷinda bahirāvaraṇadallivāsavāgi sakala bhūta hr̥tkamaladalli nindubisajajāṇḍavannu poreva karuṇi nīnu’asamanenipa guru vijaya viṭhṭhalarēyavaśavāguvanu ninna karuṇadi āvakālā ||7||

jate
hariya vihārakke āvāsanenisuviguru vijaya viṭhṭhalanna suprīta ghanadūta ||

kalyani devi · MADHWA · Mukhya praana

Anu Vayusthuthi

ಚಂದ್ರವಿಭೂಷಣಚಂದ್ರಪುರೋಗೈರ್ವಂದ್ಯಪದಾಂಬುರುಹಂ ಪವಮಾನಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೧||

ಪ್ರಾಣಗಣಾಧಿಪತಿಂ ಭುವಿ ವಾಣೀಪ್ರಾಣಸಮಂ ದಯಯಾ ಹ್ಯವತೀರ್ಣಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೨||

ಶ್ರೀ ಹನೂಮಂತಮನಂತಭುಜಿಷ್ಯಂ ಲಂಘಿತಸಿಂಧುಮುದಸ್ತಮಹೀಧ್ರಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೩||

ಭೀಷಣದುಷ್ಟಕುಲಾಂತಕಭೀಮಂ ಭೀಮಮಭೀತಿದಮಿಷ್ಟಜನಾನಾಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೪||

ಶಾಂತಮನಂತನಿಶಾಂತಸಮಾಹ್ವೇ ಶಾಂತಕುಲೇ ಕಿಲ ಜಾತಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೫||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣೀದೇವಿ ವಿರಚಿತಾ ಅಣುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ||

chandraviBUShaNacaMdrapurOgairvandyapadAMburuhaM pavamAnam|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||1||

prANagaNAdhipatiM Buvi vANIprANasamaM dayayA hyavatIrNam|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvndaBaktaSiKAmaNimIDE||2||

SrI hanUmanMtamanaMtaBujiShyaM lanGitasindhumudastamahIdhram|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||3||

BIShaNaduShTakulAntakaBImaM BImamaBItidamiShTajanAnAm|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||4||

SAntamanananiSAntasamAhvE SAntakulE kila jAtam|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||5||

iti SrI kalyANIdEvi viracitA aNuvAyustutiH||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Mukhya praana · purandara dasaru

mangalaM mangalaM muKyaprANarAyage

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರಾಯಗೆ ||ಪ||

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಕವಿಜನಗೇಯಗೆ ||ಅ||

ಪದುಮಮಿತ್ರಪುತ್ರಗೆ ರಾಜ್ಯವ ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟವಗೆ
ಮುದದಿಂದ ವಾರಿಧಿಯ ಲಂಘಿಸಿ ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟವಗೆ
ಪದುಮಾಕ್ಷಿ ಜಾನಕಿಯ ನೋಡುತ ಮೋದವ ಪಟ್ಟವಗೆ
ಹದುಳದಿ ರಘುನಾಥನ ಪದದಲಿ ಶಿರವಿಟ್ಟವಗೆ ||1||

ಪುಂಡರೀಕನಯನ ಸುಪ್ರಚಂಡ ಭೀಮಗೆ
ಪುಂಡರ ಶಿರಗಳ ರಣದಿ ಚೆಂಡನಾಡ್ದವಗೆ
ಚಂಡಿಸಿ ಶಿವನ ವರಗಳನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿದಾತಗೆ
ಶುಂಡಾಲಪುರದರಸನೆಂದು ಮಂಡಿಸಿ ಮೆರೆದಗೆ ||2||

ದುರುಳ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಮರುಳ ಮಾಡ್ದವಗೆ
ಮುರಳೀಧರನೆ ಪರನೆಂದಾಗ ಧರೆಗೆ ತೋರಿದಗೆ
ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವನೆಂದು ಬಿರುದು ಪೊತ್ತವಗೆ
ಧರೆಯೊಳು ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವ ಕರುಣಾಸಾಗರಗೆ ||3||

mangalaM mangalaM muKyaprANarAyage ||pa||

mangalaM mangalaM kavijanagEyage ||a||

padumamitraputrage rAjyava sAdhisikoTTavage
mudadinda vAridhiya lanGisi lankeya suTTavage
padumAkShi jAnakiya nODuta mOdava paTTavage
haduLadi raGunAthana padadali SiraviTTavage ||1||

punDarIkanayana supracanDa BImage
punDara SiragaLa raNadi cenDanADdavage
canDisi Sivana varagaLanella KanDisidAtage
SunDAlapuradarasanendu manDisi meredage ||2||

duruLa mAyAvAdigaLannu maruLa mADdavage
muraLIdharane paranendAga dharege tOridage
SaraNAgataranu porevanendu birudu pottavage
dhareyoLu purandaraviThalana neneyuva karuNAsAgarage ||3||

MADHWA · Mukhya praana · raghavendra

Hattibelagall Praana devaru

Everyone knows in Madhwa Community that Sri Vyasarajaru installed 700 + Mukhya praana Devaru temples across India. The next birth of Vyasarajaru, Our beloved Rayaru too did Prathistapana of Mukhya Praana devaru at two places and one such unique place  is called Hattibelagall.

It is a very small town in Andhra Pradesh and it is very much connected to Rayaru life as Rayaru did one of the Chathur maasya observation here

This village is between chippagiri and Alur. One who visit Chippagiri, Can also plan Hattibelagall in their Itinerary

The temple is also called as Deewan Venkanna Panta Anjaneya Swamy temple. Deewan Venkanna constructed the large tank which is located adjacent to this temple.

This idol is very unique as it has prints of Lakshmi narasimha, Sri Jayatheertharu and Sri Raghavendra Swamy on its upper side.

hatte

One can also find images of Aralikatte Narasimhacharya and Bilvapathrachar in the Idol

There is a small Brindavana here depicting the place where Aralikatte Narasimhacharya(devotee of Rayaru) and his favourite disciple Bilvapathrachar left the mortal body.

Location:

If you are travelling by Train, Reach Guntakkal and Take an auto/ mini bus to the village. IF you are reaching by Car, Drive to Alur and From alur it is 4km.

Hattibelagal hanumanta devaru.
Near Alur,
Kurnool District,
Andhra Pradesh.

dasara padagalu · hanumabhimamadhwa · MADHWA · Mukhya praana

Mukhya Praana devaru

Ashtothram

Dasara Padagalu:

32 lakshnas of Vayu devaru: Sri vayudevarige nitavada(Vayu devara 32 lakshanagalu)

Sulaadhi:

Nithya Paarayana Haadugalu:

Small slokas:

Sthothragalu

 

dasara padagalu · MADHWA · Mukhya praana

Sri vayudevarige nitavada(Vayu devara 32 lakshanagalu)

ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನೀತವಾದ |ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸುಲಕ್ಷಣಗಳನು ವರ್ಣಿಸುವೆ ||pa||

ತಾಲು ಜಾನುಗಳು ಸ್ತನ ತುದಿಯುನಾಸಿಕಚಕ್ಷು |ನಾಲಕ್ಕೊಂದು ದೀರ್ಘ ಜಂಘ ಗ್ರೀವ ||
ಆಲಿಂಗ ಪೃಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಹೃಸ್ವ ಕೇಶರದ |ಮೇಲಾದ ತ್ವಕು ಬೆರಳುನಖಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ||1||

ಕಕ್ಷಿ ಕುಕ್ಷಿಯು ವಕ್ಷಕರ್ಣನಖಸ್ಕಂದಾರು |ರಕ್ಷಘ್ನನಿಗೆ ಶೋಭಿಪವು ಉನ್ನತ ||ಅಕ್ಷಿಚರಣಕರನಖಅಧರಜಿಹ್ವೇಣುಜಿಹ್ವೆ|ಮೋಕ್ಷದನ ಈ ಏಳು ಅವಯವವು ರಕ್ತ ||2||

ಸತ್ವ ನಾಭಿಯು ಸ್ವರವು ಈ ಮೂರು ಗಂಭೀರ |ಉತ್ತಮಲಲಾಟಉರದ್ವಯ ವಿಸ್ತಾರಾ ||
ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ |ಭೃತ್ಯೋತ್ತಮಗೆ ತಕ್ಕುವಿವಾರಿಗಿಲ್ಲ||3||

Sri vayudevarige nitavada |
Muvatteradu salakshanagalanu varnisuve || pallavi ||

Talu janugalu stanatudiyu nasika cakshu |
Nalakkondu dhirga jange griva |
Alimga prushtha nalku hrasva kesarada |
Melada tvaku beralu naka beralu naka panca sukshma || 1 ||

Kakshi kukshiyu vaksha karna nakaskandharu |
Rakshaj~janige sobipudu unnata |
Akshi carana naka adhara jihvenujihve |
Mokshadana I elu avayavu rakta || 2 ||

Satvanabiyu svaravu I gambira |
Uttama lalata urudvaya vistara |
Santyasankalpa sri pranesaviththalana |
Brutyottamage takkuvivarigilla || 3 ||

  • Shoulders, Eyes, chin, knee and nails should be longer
  • Skin, Hair, Fingers, Teeth, and finger joints  should be sharper
  • palms, sole, eyes, palate , tongue, lips, nails, should be blood coloured
  • chest, belly shoulder, nails, waist and face should be raised
  • legs. neck and pelvic region should be smaller
  • Forehead, chest and waist should be broader
  • Voice,  breath and naval should be deeper

 

dasara padagalu · MADHWA · Mukhya praana · vyasarayaru

Mangala mukhya praaninge

ಮಂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣೇಶಗೆ ||pa||

ಜಯ ಮಂಗಳ ಶುಭಮಂಗಳ ವಾಯುಕುಮಾರನಿಗೆ ||a.pa||

ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಕಂದಗೆ ಮಂಗಳಕಂಜಾಕ್ಷ ಹನುಮಂತಗೆ ಮಂಗಳ
ಸಂಜೀವನವ ತಂದಾತಗೆ ಮಂಗಳಸಜ್ಜನ ಪರಿಪಾಲಗೆ ಮಂಗಳ||1||

ಅತಿ ಬಲವಂತ ಶ್ರೀಭೀಮಗೆ ಮಂಗಳಪ್ರತಿಮಲ್ಲರ ಗೆಲಿದಗೆ ಮಂಗಳ
ಸತಿಯ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆದ ದೈತ್ಯನ ಕೊಂದುಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಚೆಂಡನಾಡಿದಗೆ ||2||

ಸೀತಾದೇವಿಯ ಬಾಲಗೆ ಮಂಗಳಶ್ರೀರಾಮನ ಭಂಟಗೆ ಮಂಗಳ
ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯಮಾಡುವಗುರು ಮಧ್ವ ಮುನಿರಾಯಗೆ ಮಂಗಳ||3||

Mangala mukyaprananige |
jaya mangala vayu kumaranige || pa ||

Anjana deviya kandage mangala |
Kanjaksha hanumantage mangala |
Sanjivana tandatage mangala |
Sajjana pari palage mangala || 1 ||

Ati balavanta sribimage mangala |
Prati mallara gelidavage mangala |
Satiya sireya seleya bandavana |
Pruthuvimyale kedahidatage mangala || 2 ||

Sarasa susastrava peldavage mangala |
Niruta sriramara bantage mangala |
Dore srikrushnana pujeya maduva |
Guru madhvamunirayarige mangala || 3 ||

 

dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA

Prana deva ninallade

ಪ್ರಾಣದೇವ ನೀನಲ್ಲದೆ ಕಾಯ್ವರ
ಕಾಣೆನೋ ಜಗದೊಳಗೆ , ಮುಖ್ಯ- ||ಪ||

ಪ್ರಾಣಾಪಾನವ್ಯಾನೋದಾನ ಸ-
ಮಾನನೆನಿಪ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ನೀನಲ್ಲದೆ ||ಅ.ಪ||

ವಾಸವ ಕುಲಿಶದಿ ಘಾಸಿಸೆ ಜೀವರ
ಶ್ವಾಸ ನಿರೋಧಿಸಿದೆ
ಆ ಸಮಯದಿ ಕಮಲಾಸನ ಪೇಳಲು
ನೀ ಸಲಹಿದೆ ಜಗವ ಮುಖ್ಯ- ||೧||

ಅಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲವಂಗರು ರಾಮನ
ಅಂಗನೆಯನು ಪುಡುಕೆ
ತಿಂಗಳು ಮೀರಲು ಕಪಿವರ-
ಪುಂಗವ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಮುಖ್ಯ- ||೨||

ಪಾವನ ಪಾಶದಿ ರಾವಣ ನೀಲ ಸು-
ಗ್ರೀವ ಮುಖ್ಯರ ಬಿಗಿಯೆ
ಸಾವಿರದೈವತ್ತು ಗಾವುದದಲ್ಲಿಹ ಸಂ-
ಜೀವನವನು ತಂದೆ ಮುಖ್ಯ- ||೩||

ಪರಿಸರ ನೀನಿರೆ ಹರಿತಾನಿರುವನು
ಇರದಿರೆ ತಾನಿರನು
ಕರಣ ನಿಯಾಮಕ ಸುರರ ಗುರುವೇ ನೀ-
ಕರುಣಿಸೆ ಕರುಣಿಸುವ ಮುಖ್ಯ- ||೪||

ಭೂತೇಂದ್ರಿಯ ದಧಿನಾಥ ನಿಯಾಮಕ
ಆತೈಜಸ ಹರನ
ತಾತನೆನಿಪ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನ
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದೆ ಮುಖ್ಯ- ||೫||

Pranadeva ninallade kayvara kanenu jagadolage| | pa ||
Prana apana vyanodana samananenipa mukya prana ||a.pa||

Vasava kulisadi gasise jivara svasa nirodhiside |
A samayadi kamalasana pelalu ni salahide jagava | |1 | |

Angada pramuka plavangaru ramana anganeyala huduke |
Tingalu miralu kengede kapigala janguli paliside | | 2 ||

Pavina pasadi ravani nila sugrivara muka bigiye |
Saviradaivattu gavudadalliha sanjivana javadi tanditte || 3 ||

Parisara ninire hari tanippanu iradire taniranu |
Karuna niyamaka surara guruve ni karunise karunisuva | |4 | |

Butendriyangaladengatha niyamaka nataijasaharana |
Tatanenipa jagannatha vithalana priti patranade | |5 ||

MADHWA · Mukhya praana · raghavendra · sulaadhi

Vayudevara avathara traya suladhi by Sri Raghavendra theertharu

ತಾಳ – ಧ್ರುವ

ಮರುತ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು
ಚರಿಸಿದ ಮನುಜನಿಗೆ ದುರಿತ ಬಾಧೆಗಳ್ಯಾಕೆ
ಸರಸಿಜಾಸನಸಮ ಸಿರಿದೇವಿ ಗುರುವೆಂದು
ಪರತತ್ತ್ವಹರಿಯೆನುತ ನಿರುತ ವಂದಿಸಿ ಅಖಿಲ
ಭರಿತನಾಗಿಪ್ಪೆ ಜಗದಿ ಅರಸಿ ಭಾರತಿ ಸಹಿತ
ಹೊರಗಿದ್ದ ನವಾರ್ಣವದೊಳಗೆ ಜೀವರ ಬೀಜ
ಸರಿಬಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಿ ಆಡಿಸುವೆ ಜಡಜೀವರನು
ಪುರಹರ ಮೊದಲಾಗಿ ತೃಣಜೀವ ಕಡೆಯಾಗಿ
ಅರಿಯರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ಹೊರಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ತೋರಿ ಒಳಗೆ ಥರಥರದಿ ನೀನು
ಇರುವೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಆಧಾರರೂಪದಿ ಅತಿ
ಸ್ಥಿರ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಹರಿಯ ಧೇನಿಸುತ
ಮಿರುಗುವ ಪ್ರಭೆ ನಿನ್ನದು ವದರುವ ಧ್ವನಿ ನಿನ್ನದು
ಬರುವ ಹೋಗುವ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿನ್ನದು ದೇವ
ಭರದಿ ಶರಧಿಶಯನ ಸಿರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲರೇಯ
ಪರಮ ಹರುಷದಿ ಲೀಲಾ ತೋರುವ ನಿನ್ನೊಳಿದ್ದು || ೧ ||

ತಾಳ – ಮಠ್ಯ

ಅಖಿಲಾಗಮವೇದ್ಯ ಅಖಿಲಾಗಮಸ್ತುತ್ಯ
ಅಖಿಲಾಗಮ ನಿಗಮ ವ್ಯಾಪುತ ದೇವನೆ
ಅಖಿಲರೊಳಗೆ ನಿಂದು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ
ಅಕುಟಿಲ ನೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮೋದದಿಂದ
ಯುಕುತಿಯಿಂದ ಜಗವ ಅತಿಶಯವ ತಿಳಿದು
ಲಕುಮಿಯನು ನೀನು ಕಾಣುವೆ ಸರ್ವದಾ
ಭಕುತರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ತುತಿಸ ಬಲ್ಲವರಾರು
ಭಕುತಿಗಭಿಮಾನಿ ಭಾರತಿಗಳವಲ್ಲ
ಭ್ರುಕುಟಿ ವಂದಿತ ನೀನು ವೇಣುಗೋಪಾಲ
ಪ್ರಕಟದಿ ಬಲ್ಲದ್ದು ಅರಿಯರು ಉಳಿದದ್ದು || ೨ ||

ತಾಳ – ತ್ರಿಪುಟ

ಪೃಥ್ವಿ ಶಬ್ದಾದಿ ಭೂತ ಮಾತ್ರಾ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ರೂಪನಾಗಿ ಇರುತಿಪ್ಪೆ ಮಡದಿ ಸಹಿತ ಪ್ರಾ-
ಕೃತ ವಿಡಿದು ಸಕಲ ವ್ಯಾಪ್ತ ತಾತ್ವೀಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಲೋಕವಂದಿತ ದೇವ
ಶಾತಕುಂಭಾದಿಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಾಂಡವು ತಾಳ
ನಿನಗೆ ಎಣೆಯೆನುತ ತೋರುವುದಯ್ಯ ಶ್ರೀ-
ಕಾಂತನಾದ ಸಿರಿವೇಣುಗೋಪಾಲನು
ಪ್ರಿತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಲಿದ ಅಧಿಕನಾಗಿ || ೩ ||

ತಾಳ – ಅಟ್ಟ

ಇರುತಿ ಎಲ್ಲ ಜಗದಾಧಾರಕನಾಗಿ
ಇರುತಿದ್ದು ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ
ಮೂರು ಅವತಾರಗಳ ಧರಿಸಿ
ಕ್ರೂರರ ಸದೆದದ್ದು ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯವೆ
ಮೇರು ನುಂಗುವನಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ನುಂಗಲು
ಶೂರತನವು ಏನೋ ಆರು ಬಣ್ಣಿಪರೋ ವಿ
ಚಾರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣುಗೋಪಾಲನಾ-
ಧಾರದಿಂದಲಿ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಳ್ಪೆ || ೪ ||

ತಾಳ – ಆದಿ

ಒಂದು ಅವತಾರದಲಿ ಕೊಂದೆ ರಕ್ಕಸರ ಮ-
ತ್ತೊಂದು ಅವತಾರದಿ ಅಸುರವೃಂದ ಘಾತಿಸಿದೆ
ನಂದತೀರಥ ರೂಪದಿಂದ ಸಕಲರಂದ ವಚನಗಳ ಕಡಿದು
ನಂದದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದೆ ತಂದೆ ಈ ಕೃತಿಗಳು ನಿನ್ನಿಂ-
ದಾದದ್ದು ನೋಡಿ ಮಂದರೋದ್ಧಾರ ಸುಖಿಸುವ ಸಪುತ ದ್ವೀಪ
ಸಿಂಧು ಸಪುತ ಏಕದಿಂದ ಹಾರುವನು
ಮುಂದಿದ್ದ ಕಾಲಿವೆಯ ನಿಂದು ನಿಂದು ತಾ ದಾಟಿದಂತೆ
ಮಂದಮತಿಗಳ ಮನಕೆ ಏನೆಂದೆ ಎಲೋ ದೇವ
ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಸುಖದಿಂದ ಪೂರಿತ ವಾಯು-
ನಂದನ ಹನುಮ ರಾಮನಿಂದಾಲಿಂಗನ ಪಡೆದೆ
ಬಂದು ವಂದಿಸಿದೆ ಗೋಪೀಕಂದಗೆ ಭೀಮ
ನಂದಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಸನಿಂದ ತತ್ತ್ವಗಳೆಲ್ಲ
ಅಂದದಿ ಓದುವ ಅಮರೇಂದ್ರವಂದಿತ ಮಧ್ವ
ತಂದೆ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಹ ಒಂದು ಲಾಲಿಸುವುದು
ಪೊಂದಿ ಭೂಪತಿಯ ಮನದಿಚ್ಛೆ ಬೇಡಿದಂತೆ
ಇಂದು ಬೇಡುವೆ ಮನದಿಂದ ವಂದನೆ ಮಾಡುವೆ
ಕುಂದದೆ ಎನ್ನೊಳಿಪ್ಪ ಮಂದಮತಿ ಕಳೆವಾದೆಂದು
ಇಂದೀವರಾಕ್ಷ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದೊಳು ನಿನ್ನ
ಅಂದವಾದ ರೂಪ ಇಂದು ತೋರುವುದೆನಗೆ
ಸಿಂಧುಶಯನ ಸಿರಿವೇಣುಗೋಪಾಲನು
ನಿಂದು ನಿನ್ನೊಳು ಲೀಲಾ ಒಂದೊಂದು ಮಾಳ್ಪ ಚಿತ್ರ || ೫ ||

ತಾಳ – ಜತೆ

ಪವನ ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಪೊಂದಿದ ಮನುಜನು
ಜವನ ಪುರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಬಲ್ಲ || ೬ ||


Dhruva tala
Marutaninnaya mahime paripariyinda tilidu |
Charisida manujanige duritabadhegalyake |
Sarasijasanasama siridevi guruvendu |
Paratattvahariyenuta niruta vandisi akila |
Bharitanagippe jagadi arasi bharati sahita |
Horagidda navarnavadolage jivara bija|
Saribanda vyaparadi adisuve jadajivaranu |
Purahara modalagi trunajivakadeyagi|
Ariyaru ondu karya guruve ninnaya horatu |
Horage gombegalatori olage tharatharadi ninu|
Iruve sarvarige adhararupadi ati |
Sthira Bakutiyinda hariyadhenisuta |
Miruguva prabeninnadu |
Baruva hoguva vyapara ninnadu deva |
Bharadi saradhisayana sirivenugopalareya |
Paramaharushadi lilatoruva ninnoliddu ||1||

Matta tala
Akilagamavedya |
Akilagamastutya |
Akilagamanigama |
Vyaputadevane |
Akilarolage nimde sakala karyagalella |
Akutila ninnagi |
Madisi modadinda |
Yukutiyinda jagava atisayava tilidu |
Lakumiyanu |
Ninu kanuve sarvada |
Bhakutarolage ninna tutisa ballavararu |
Bhakutigabimani baratigalavalla |
Brukutivandita ninu venugopalana |
Prakatadi balladdu ariyaru ulidaddu ||2||

Triputa tala
Pruthvisabdadi butamatra parinamagalalli |
Pratiprati rupanagi irutippe madadi sahita pra |
Krutavididu sakala vyapti tatvikaralli vyapara |
Ninnadayya lokavandita deva |
Satakumbadiyinda bommandavu tala |
Ninage eneyenuta toruvudayya sri |
Kantanada Siri venugopalana |
Pritiyindale ninage olide adhikanagi ||3||

Atta tala
Iruti ella jagadadharakanagi |
Iritidda dharuniyolage |
Muru avataragalu dharisi |
Krurara sadeddu mirida karyave |
Merununguvavanige onduchuru nungalu |
Suratanavu Enu Aru bannuparo vi|
Charisi ninnanu narayanakrushna venugopalana|
Dhara dindali seve baribarige malpe ||4||

Adi tala
Ondu avataradali konde rakkasara mattondu avataradi asuravrunda gatiside |
Nanda tiratharupadinda sakalaranda vachanagalakadidu |
Nandadalli merede tande I krutigalanu ninnindadaddu nodi mandaroddhara sukisuva saputadvipa |
Sindhu saputa ekadimda haruvanu |
Mundidda kaliveyaninda nindu ta datidante mandamatigalu manake Enende elo deva |
Sundarangane sukadinda purita vayunandana hanuma ramanindalingana padeda |
Bandu vandisida gopikandage bima |
Nandamuruti vyasaninda tattvagalella |
Andadi Oduva amarendra vandita madhva |
Tande enna binnaha ondu lalisuvadu |
Pondibupatiya manadichce bedidante |
Indu beduve manadinda vandane maduve |
Kundade ennalippa mandamati kalevadendu |
Indivaraksha hrudayamandaridolu ninna |
Andavada rupa imdu toruvadenege |
Sindhusayana sirivenugopalanu |
Ninda ninolu lila ondondu malpa chitra ||5||

Jate
Pavananinnaya pada pondida manujanu|
Javanapurakke salla venugopalanu balla ||6||

MADHWA · Mukhya praana · pancha ratna sulaadhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri mukhya prana devara stotra suladi

ತಾಳ – ಧ್ರುವ

ಕೋತಿಯಾದರೆ ಬಿಡೆನೊ ಬಲುಪರಿ
ಭೂತಳದೊಳು ಪಾರ‍್ಯಾಡಲು ಬಿಡೆನೊ
ಖ್ಯಾತಿ ತೊರೆದು ಕಚ್ಚುಟ ಹಾಕಲು ಬಿಡೆನೊ
ಚಾತುರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡೆನೊ ನಾ ಬಿಡೆನೊ
ಭೀತಿ ಬೀರಲು ಬಿಡೆನೊ ಮಾತು
ಮಾತಿಗೆ ಹಲ್ಲು ತೋರಲು ಬಿಡೆನೊ
ಗಾತುರ ಗಗನಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಸಲು ಬಿಡೆನೊ
ಕೋತಿ ಸೇವಿಸಲು ಬಿಡೆನೊ
ಆತುರದಲಿ ವನಧಿ ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಬಿಡೆ
ಆ ತರುಗಳ ಕಿತ್ತಲು ಬಿಡೆನೊ
ವೀತಿಹೊತ್ರನ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಿಡೆ
ಜಾತಿ ಧರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡೆನೊ
ಈ ತೆರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದರೇನಯ್ಯಾ ಬೆ
ನ್ನಾತು ಕೇಳುವದು ನಾ ಬಿಡಬಲ್ಲೆನೇ
ತಾತಾ ಇನ್ನಿದರಿಂದ ಆವದಾದರು ಬರಲಿ
ದಾತಾ ಮತ್ತಿದರಿಂದ ಏನಾದರಾಗಲಿ
ಸೋತು ಹಿಂದೆಗದು ಪೋದರೆ ನಿನ್ನ ಪದದಾಣೆ
ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವೊ ಬಿಡೆನೊ ಬಿಡೆನೊ ಖ-
ದ್ಯೋತ ಮಂಡಲ ಪೋಗಲು ಬಿಡೆನೊ
ಮಾತು ಪೊಳ್ಳಾದರೆ ನೂರೊಂದು ಕುಲ ಎನ್ನ
ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಗತಿ ಎಲ್ಲೆದೋ
ವಾತನ್ನ ಮಗವಾತ ಆತನ್ನ ರೂಪವ
ಗಾತುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ತೋರೊ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ರೂಪ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ದೂತದುರ್ಜನಹಾರಿ ದುಃಖನಿವಾರಿ || ೧ ||

ತಾಳ – ಆಟ

ಭೂತಳದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲು ಬಿಡೆ
ಭೀತನಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬಿಡೆ
ನೀ ತಿರಿದುಂಡರೆ ಬಿಡೆನೊ ಬಿಡೆನೊ ಅ
ರಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೋತು ಅಡವಿ ಸೇರಲು ಬಿಡೆನೊ
ಸೋತುಮತನ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡೆ
ಘಾತಕ ನೀನಾಗಿ ಕುಲವ ಕೊಂದರೆ ಬಿಡೆ
ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಯತಿಯಾದರೆ ಬಿಡೆನೊ
ಪ್ರೀತಿ ಸಲಹೊ ಎನ್ನ ಸಾಕದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ
ಪೂತರೆ ದ್ವಿತಿಯೇಶನೆಂದು ಪೊಗಳಲ್ಯಾಕೆ
ನಾಥನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಿತನವೇನೋ
ಪೋತಭಾವ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಆತುಮನದೊಳಗಿಟ್ಟ ಭಾರತೀರಮಣಾ || ೨ ||

ತಾಳ – ತ್ರಿವಿಡಿ

ಭಾರವೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಶರಣಾ ನಿನಗಲ್ಲವೆ
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಹಿಕ ಸೌಖ್ಯ
ಮೀರದೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿ ಬ್ಯಾಸರಿಸು ವಿ
ಸ್ತಾರವಾಗಿ ಗುರುವೆ ಕಾಡಿದೆನೇ
ಧಾರುಣಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿ ಪಾರುಗಾಣದ ಸಂ
ಸಾರಹೇಯವೆಂದು ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ
ದೂರಿದೆನೂ ಇದು ದೈನ್ಯದಿಂದಲಿ ವಿ
ಚಾರಿಸಿದರೊಳಿತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೇಸೆ
ಸಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಚರಣವ
ತೋರಿಸಿ ಧನ್ಯನ್ನ ಮಾಡೆಂದೆನೋ
ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಕೈಟಭಾರಿಪ್ರಿಯನೆ
ಆರನ್ನ ಕಾಣೆನೊ ನಿನ್ನ ವಿನಾ
ಕೀರುತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾ
ವಾರಣಾವರವಂದ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಸೇರುವ ಪರಿಮಾಡೊ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ || ೩ ||

ತಾಳ – ಆಟ

ನೀನು ಒಲಿಯೇ ಹರಿ ತಾನೆ ಒಲಿವನಯ್ಯಾ
ನೀನು ಮುನಿದಡೆ ಹರಿ ತಾನೆ ಮುನಿವನು
ಏನೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ಹರಿಕಾರುಣ್ಯ
ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನದಿ ತಾನಿಲ್ಲಾ
ಪ್ರಾಣೇಶ ನಮೋ ನಮೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜಕ್ಕೆ
ವಾನರೇಶ ಸುಗ್ರೀವ ವಾಲಿಸಾಕ್ಷಿ
ಜ್ಞಾನೇಶ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತೇಶ ಅಮರೇಶ
ಆನಂದ ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ಗುರುರಾಯ
ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡು ಪತಿತಪಾವನ ದೇವ
ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇಹ ಚೇತನ ಚಿತ್ತವ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ವ ನಿನ್ನಾಧೀನವೆಂದು
ನೀನಿರೆಲಾವಾಗ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಾನು
ಬಿನ್ನೈಪೇನೆ ದೇಹತ್ಯಾಗವಾಗಿ
ಶ್ರೀನಾಥ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನ ಪಾದ
ರೇಣು ಧರಿಸುವ ಸರ್ವರುದ್ಧಾರೀ || ೪ ||

ತಾಳ – ಆದಿ

ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪ
ಸಲ್ಲಲಿತ ಮನುಜರ ಪದಪಾಂಸಶಿರ
ದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸಂತತ ಮತಿಯಿತ್ತು
ಬಲ್ಲಿದ ಕಾಮ ಬಿಡಿಸು ಬಲವಂತ ಗುಣವಂತ
ಬಲ್ಲವ ಭವದೂರ ನೀನೆ ಗತಿಯೊ ಜಗ
ದೊಲ್ಲಭ ಮುಂದಣ ವಾಣೀಶ ಸುಖಪೂರ್ಣ
ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎನ್ನ ಕಾವ ಕರುಣಿಯ ಕಾಣೆ
ಮಲ್ಲಮರ್ದನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ || ೫ ||

ಜತೆ

ಅನಂತ ಜನುಮಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಗುರು ಎಂಬ
ಜ್ಞಾನವೇ ಕೊಡು ಜೀಯಾ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲದಾಸಾ || ೬ ||

Raga- kambodhi dhruvatala

Kotiyadare bidano balupari |  butaladolu par^yadalu bideno |  kyati toredu kaccuta hakalu bideno | chatura bittare bideno na bideno |  biti biralu bideno matu |  matige hallu toralu bideno |  gatura gaganakke belisalu bideno |  koti sevisalu bideno   Aturadali vanadhi lamgisidare bide | A tarugala kittalu bideno |  vitihotrana baladalli ittare bide |  jati dharmava bittare bideno |  Itaradalli ninu iddarenayya be |  nnatu keluvudu na bidaballene |  tata innidarinda avadadaru barali | data mattidarinda enadaragali | sotu hindagadu podare ninna padadane | yatakke samsayavo bideno bideno Ka | dyota mandala pogalu bideno | matu polladare nuromdu kula enna | gotradavarige gati ellado |  vatanna magavata Atanna rupava |  gaturadalli ninnolage toro |  jyotirmaya rupa vijaya viththala reyana | Duta durjanahari du:kanivari || 1 ||

-mattatala-

Butaladoluge idda bumi suttalu bide |Bitinamavannu ittukondare bide |Ni tiridundare bideno bideno A | ratigalige sotu adavi seralu bideno | sotumatava bittu adagi madalu bide | gataka ninagi kulava kondare bide | matugarikeyinda yatiyadare bide | priti salaho enna sakadiddare ninna | putare dvitiyesanendu pogalalyake | nathanalli ninna mantritanaveno | potabava namma vijaya viththalareyana |Atumanadolagitta baratiramana || 2 ||

-trividitala-

Barave nanobba sarana ninagallave | bari barige ninna ahika saukya | mirade kodu endu bedi byasarisi vi | staravagi guruve kadidene | dharuniyolu putti paraganada sam | saraheyavemdu keli ninage | durideno idu dainyadimdali vi | charisidarolite illadiddare lese | sari sarige ninna saubagya charanava | torisi dhanyanna madendeno | karunyadali kaitabaripriyane | Aranna kaneno ninna vina |Kiruti apakirti ninnadayya | varanavaravandya vijayaviththalareyana | Seruva parimado taratamya bavadali || 3 ||

-attatala-

Ninu oliye hari tane olivanayya | ninu munidade hari tane minivanu | enembe ninna melana harikarunya | ninalladillada sthanadi tanilla |Pranesa namo namo ninna padabjakke |Vanaresa sugriva vali sakshi | j~janesa Bakti viraktesa amaresa | Ananda anamda muruti gururaya | panigrahana madu patitapavana deva | pranemdriyagalu deha cetana cittava | dhyana madali sarva ninnadhinavendu | ninire-lavaga anya janarige mattanu |  binnaipene dehatyagavagi | Srinatha vijayaviththalareyana pada | Renu dharisuva sarvaruddhari || 4 ||

-aditala-

Ella kaladalli ninnalli Bakti ippa |  sallilita manujara padapamsa Sira |  dalli dharisuvante santata matiyittu |  ballida kama bidisu balavanta gunavanta | ballava bavadura nine gatiyo jaga | dollaba mundana vanisa sukapurna | alladiddare enna kava karuniya kane | mallamardana namma vijayaviththalareyana | nillisi manadalli pratikulavagide || 5 ||

-jate-

Ananta janumakke nine guru emba |

J~janave kodu jiya vijayaviththaladasa ||6||