dasara padagalu · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu

Ananda theerthara aradhaneyudhu

ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆಯಿದು
ಆನಂದಪೂರಿತ ಮಹೋತ್ಸವ ||ಪ||

ನಾವಿಂದು ನಿರ್ಮಲ ಮಾನಸದಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ಭಕುತರ ಪೂಜಿಸುವ|| ಅ.ಪ||

ಜೀವನ ಚರಿತೆಯ ಕೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮರ
ಜೀವನ ಮಾದರಿ ಎಮಗಿರಲಿ
ಜೀವನದಲಿ ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡಿರಿ
ಜೀವೋತ್ತಮರೇ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ||1||

ಎಮ್ಮ ಮತಕೆ ಸಮಮತವಿಲ್ಲವು ಪರ
ಬೊಮ್ಮನ ಸಮ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ
ಎಮ್ಮ ನುಡಿಗೆ ಸಮ ಹಿತನುಡಿಯಿಲ್ಲವು
ಹಮ್ಮಿನಲೀಪರಿ ಬೋಧಿಸುವ||2||

ನಿನ್ನಯ ವಿಷಯವ ವರ್ಣಿಪುದೆಲ್ಲ ಪ್ರ
ಸನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಧೈರ್ಯದಲಿ
ಇನ್ನು ವೀರ ವೈಷ್ಣವನಾಗುವೆ
ವೆನ್ನುವ ವಚನ ಕುಸುಮವೆರಚಿ ||3||

Ānandatīrthara ārādhaneyidu
ānandapūrita mahōtsava ||pa||

nāvindu nirmala mānasadinda
gōvinda bhakutara pūjisuva|| a.Pa||

jīvana cariteya kēḷi mahātmara
jīvana mādari emagirali
jīvanadali bēsara paḍabēḍiri
jīvōttamarē rakṣisali ||1||

em’ma matake samamatavillavu para
bom’mana sama dēvate illa
em’ma nuḍige sama hitanuḍiyillavu
ham’minalīpari bōdhisuva||2||

ninnaya viṣayava varṇipudella pra
sanna hr̥dayadali dhairyadali
innu vīra vaiṣṇavanāguve
vennuva vacana kusumaveraci ||3||

dasara padagalu · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu

Ellara mane dose thuthu

ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು ||ಪ||

ಚಿಲ್ಲರೆಯಲ್ಲವಿದೀ ಮಾತು ||ಅ.ಪ||

ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರ
ಗೇಹಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಸೆಯುಬಹುದೇ
ಮೂರ್ಜಗನಿಂದಕ ತನ್ನಯ ನಾಶಕೆ
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಫಲ ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ||1||

ನೀರ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯವ ಕೇಳದ ಜನ
ರ್ಯಾರಿರುವರು ಈ ಧರೆಯೊಳಗೆ
ಬಾರಿಬಾರಿಗದ ಮನಕೆ ತಾರದೆಲೆ
ದೂರಿನ ನುಡಿಯಲಿ ರುಚಿಯು ಉಚಿತವೆ ||2||

ಗೂಳಿಯು ಹಳ್ಳಕೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ
ಆಳಗೊಂದು ಕಲ್ಲೆಸೆಯುವರು
ಬಾಳಿಬಾಳಿಸುವ ನರನ ಪ್ರಸನ್ನನು
ಕಾಲಕಾಲದಲಿ ಸಲಹದೇ ಇರುವನೆ ||3||

Ellara mane dōse tūtu ||pa||

cillareyallavidī mātu ||a.Pa||

gājina maneyali vāsisuva para
gēhake kallugaḷeseyubahudē
mūrjaganindaka tannaya nāśake
bīja bitti phala bhōjana māḍuva ||1||

nīra kṣīra n’yāyava kēḷada jana
ryāriruvaru ī dhareyoḷage
bāribārigada manake tāradele
dūrina nuḍiyali ruciyu ucitave ||2||

gūḷiyu haḷḷake bidda kāladali
āḷagondu kalleseyuvaru
bāḷibāḷisuva narana prasannanu
kālakāladali salahadē iruvane ||3||

dasara padagalu · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu

Hu Beke huvu parimaladha

ಹೂ ಬೇಕೆ ಹೂವು ಪರಿಮಳದ ಹೂವು | ಪ |

ಪರಮಪುರುಷ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ತೋಟದ | ಅಪ |

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ
ಮೊಲ್ಲೆ ಗುಲಾಬಿ ತಾವರೆ ಪಾರಿಜಾತ
ಎಲ್ಲವಿಧದ ಮನಃಕ್ಲೇಶ ಕಳೆಯುವ
ಪುಲ್ಲಲೋಚನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನು ಧರಿಸಿದ | ೧ |

ದಾರದಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾರುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ
ಕೇರಿ ಕೇರಿಗಳಲಿ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ
ಭೂರಿ ಭಕುತಿಯೆಂಬೊ ಭಾರಿಯ ಬೆಲೆಗಿದ
ಮಾರೆಂದು ಪೇಳಿದ ಶೌರಿಯ ಸೊಬಗಿನ | ೨ |

ರಂಗುರಂಗುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಚ್ಛ
ಬಂಗಾರದ ಛವಿ ಹಂಗಿಸುವ
ಶೃಂಗಾರಸಿಂಧು ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಮಾಧವನ
ಅಂಘ್ರಿಯ ಸಂಗದಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ | ೩ |

hU bEke hUvu parimaLada hUvu | pa |

paramapuruSha namma kRuShNana tOTada | apa |

mallige saMpige jAji sEvantige
molle gulAbi tAvare pArijAta
ellavidhada manaHklESa kaLeyuva
pullalOcana namma kRuShNanu dharisida | 1 |

dAradi kaTTilla mAruhAkuvudilla
kEri kErigaLali mAruvudilla
BUri BakutiyeMbo BAriya belegida
mArendu pELida Sauriya sobagina | 2 |

rangurangugaLinda kangoLisuva svacCa
bangArada Cavi hangisuva
SRungArasindhu prasanna SrImAdhavana
anGriya sangadi mangaLakaravAda | 3 |

dasara padagalu · krishna · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu

Muraliya naadhava keli

ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿರಿ ||ಪ||

ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ||ಅ.ಪ||

ಮದುರಾನಾಥನು ಮುರಳಿಯನೂದಲು
ಸುರಿವುದಾನಂದಜಲ ನಯನದಲಿ ||1||

ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸೊಬಗಿನಲಿ
ತಂಗಾಳಿಯ ಸುಖದಿ ಶ್ರೀರಂಗನ|| 2||

ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗನು ತನ್ನ ಕೋಮಲ ಕರದಲಿ
ಆ ಮುರಳಿಯ ಪಿಡಿಯೆ ಹೃದಯದಲಿ
ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬುವುದು ||3||

ಪಂಚಬಾಣನ ಪಿತ ಮುರಳಿಯ ಮಧುರಸ
ಹಂಚಲೆಮಗೆ ರೋಮಾಂಚವಾಗುವುದು ||4||

ರಜನೀಕಾಂತನ ಕುಲದಲಿ ಜನಿಸಿ
ವ್ರಜಜನಗಳಿಗಧಿಕ ಪ್ರಸನ್ನನ ||5||

muraLiya nAdava kELi banniri ||pa||

muraLiya nAdava kELi ||a.pa||

madurAnAthanu muraLiyanUdalu
surivudAnandajala nayanadali ||1||

kangoLisuva beLadingaLa sobaginali
tangALiya suKadi SrIrangana|| 2||

SyAmalAnganu tanna kOmala karadali
A muraLiya piDiye hRudayadali
prEmavu tuMbuvudu ||3||

pancabANana pita muraLiya madhurasa
hancalemage rOmAncavAguvudu ||4||

rajanIkAntana kuladali janisi
vrajajanagaLigadhika prasannana ||5||

dasara padagalu · krishna · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu

Entha punya Entha bhagya

ಎಂಥಾ ಪುಣ್ಯ ಎಂಥಾ ಭಾಗ್ಯ ||ಪ||

ಕಂತು ಜನಕ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ದರುಶನ ||ಅ.ಪ||

ಜಗಜಗಿಸುವ ದಿವ್ಯಾಭರಣಂಗಳ
ಸೊಗಸಿಲಿ ಧರಿಸುತ ನಗುವನ ದರುಶನ ||1||

ಹೇರು ಫಲಗಳನು ಸೂರೆಯ ಮಾಡುವ
ಚಾರುವದನ ನಮ್ಮ ಶೌರಿಯ ದರುಶನ|| 2||

ದೇಶ ತಿರುಗಿ ಆಯಾಸವೇತಕೆ
ಶ್ರೀಶ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದರುಶನ ||3||

enthA puNya enthA BAgya ||pa||

kantu janaka SrIkAntana daruSana ||a.pa||

jagajagisuva divyABaraNangaLa
sogasili dharisuta naguvana daruSana ||1||

hEru PalagaLanu sUreya mADuva
cAruvadana namma Sauriya daruSana|| 2||

dESa tirugi AyAsavEtake
SrISa prasanna SrI kRuShNana daruSana ||3||

dasara padagalu · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu · vyasarayaru

Jaya Jaya vaishnava payanidhi

ಜಯ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಯನಿಧಿ ಚಂದ್ರಗೆ
ಜಯ ಜಯ ವ್ಯಾಸಯತೀಂದ್ರರಿಗೆ ||ಪ||

ಜಯ ಜಯ ವರ ಕರ್ಣಾಟಕ ಪತಿಗೆ
ಜಯ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿದಗೆ ||ಅ.ಪ||

ನಾಕು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾರಂಗತರಿಗೆ
ಕಾಕುಮತಗಳನು ತುಳಿದವಗೆ
ಆ ಕಮಲಾಪತಿ ಭಕುತವರೇಣ್ಯಗೆ
ಶ್ರೀಕರ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ||1||

ಹನುಮನ ಭಾಷ್ಯವ ಅಣಿಮಾಡಿದಗೆ
ಹನುಮಗೆ ಭವನಗಳನು ಕಟ್ಟಿದಗೆ
ಹನುಮನ ಯಂತ್ರದಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಗೆ
ಮುನಿತ್ರಯದಲಿ ಸೇರಿದ ದೊರೆಗೆ ||2||

ಮಾಯಾವಾದಗಳನು ಗೆಲಿದವಗೆ
ಸ್ವೀಯಮತವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವಗೆ
ನ್ಯಾಯಾಮೃತಧಾರೆಯ ಅಭಿಷೇಕದಿ
ಆ ಯದುಪತಿಯನು ಕುಣಿಸಿದಗೆ ||3||

ಚಕ್ರಧರನ ಸುಳುಗಳ ತಿಳಿದವಗೆ
ಮಿಕ್ಕಮತಗಳನು ಅಳಿದವಗೆ
ವಕ್ರಯುಕುತಿಗಳನು ತುಕ್ಕುಡಗೈಯ್ಯವ
ತರ್ಕ ತಾಂಡವದಿ ನಲಿದವಗೆ ||4||

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕುಲಪತಿಗೆ
ಕಷ್ಟದ ಕುಹಯೋಗವ ಕೊಂದವಗೆ
ಶಿಷ್ಟಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನು
ವೃಷ್ಟಿಯಗೈವ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ||5||

jaya jaya vaiShNava payanidhi caMdrage
jaya jaya vyAsayatIndrarige ||pa||

jaya jaya vara karNATaka patige
jaya siMhAsanavEridage ||a.pa||

nAku SAstragaLa pArangatarige
kAkumatagaLanu tuLidavage
A kamalApati BakutavarENyage
SrIkara candrikAcAryarige ||1||

hanumana BAShyava aNimADidage
hanumage BavanagaLanu kaTTidage
hanumana yantradi bigidappidage
munitrayadali sErida dorege ||2||

mAyAvAdagaLanu gelidavage
svIyamatava sthApisidavage
nyAyAmRutadhAreya aBiShEkadi
A yadupatiyanu kuNisidage ||3||

cakradharana suLugaLa tiLidavage
mikkamatagaLanu aLidavage
vakrayukutigaLanu tukkuDagaiyyava
tarka tAnDavadi nalidavage ||4||

kRuShNadEvarAyana kulapatige
kaShTada kuhayOgava kondavage
SiShTajanagaLige iShTArthagaLanu
vRuShTiyagaiva prasannarige ||5||

dasara padagalu · MADHWA · madhwa matha · Vidhyaprasanna thirtharu

Hanumana maneyavaru

ಹನುಮನ ಮನೆಯವರು ನಾವೆಲ್ಲರು
ಹನುಮನ ಮನೆಯವರು ||ಪ||

ಅನುಮಾನಪಡದೆಲೆ ಸ್ಥಳವ ಕೊಡಿರಿ ಎಮಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಊಧ್ರ್ವ ಪುಂಡ್ರವ ನೋಡಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕುತಿ ನೋಡಿ
ಹೃದ್ಗತವಾದೆಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನೆ ನೋಡಿ
ಇದ್ದುದನಿಲ್ಲೆಂಬ ಅಬದ್ಧ ನುಡಿವರಲ್ಲಾ
ಮಧ್ವಮುನಿಯು ನಮ್ಮ ತಿದ್ದಿರುವುದ ನೋಡಿ ||1||

ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಬಲ್ಲೆವು
ಉತ್ತಮ ನೀಚರೆಂಬುವ ಭೇದ ಬಲ್ಲೆವು
ಸುತ್ತಲು ಕಂಡು ಕಾಣದೆ ಇಹ ಎಲ್ಲಕೂ
ಉತ್ತಮನೊಬ್ಬನೇ ಹರಿಯೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು ||2||

ಹಲವು ಲೋಕಗಳುಂಟೆಂಬುದ ಬಲ್ಲೆವು
ಹಲವು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳೊಲ್ಲೆವು
ಅಲವಭೋಧರು ನಮ್ಮ ಕಳುಹಿದರಿಲ್ಲಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ವಿಚಾರವ ||3||

hanumana maneyavaru nAvellaru
hanumana maneyavaru ||pa||

anumAnapaDadele sthaLava koDiri emage ||a.pa||

Udhrva punDrava nODi Sraddhe Bakuti nODi
hRudgatavAdemma tatvagaLane nODi
iddudanilleMba abaddha nuDivarallA
madhvamuniyu namma tiddiruvuda nODi ||1||

satya mithyagaLige antara ballevu
uttama nIcareMbuva BEda ballevu
suttalu kanDu kANade iha ellakU
uttamanobbanE hariyendu ballevu ||2||

halavu lOkagaLunTeMbuda ballevu
halavu yOnigaLalli janmagaLollevu
alavaBOdharu namma kaLuhidarillige
tiLisi prasanna SrI harige vicArava ||3||

 

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Vidhyaprasanna thirtharu

Kavala Thayi kavala amma

I am blessed to attend Mysore Ramchandra dasaru Concert @ coimbatore, Tamilnadu few days back on the eve of Sri Sripadarajara Aradhana Mahothsava

I wanted to post a song on Mahalakshmi “Kavala thayi kavala amma” composed by Sri VidhyaPrasanna theertharu this friday. This song is one of the highlight on that day. I have given youtube link for the same at the end

ಕವಳತಾಯಿ ಕವಳ ಅಮ್ಮ ||ಪ||

ಪಾಪಿ ಪರದೇಶಿಯ ಮರೆಯ ಬೇಡಿರಮ್ಮ ||ಅ.ಪ||

ಸಂಜೆಯ ಕವಳಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಆಪತ್ತು
ಅಂಜಿ ಓಡುವುದೆಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲವೇನಮ್ಮ
ಭುಂಜಿಸಿ ನಿಮ್ಮಯ ಪತಿಯ ಪ್ರಸಾದದ
ಎಂಜಲು ಎನಗಿಷ್ಟು ಜೋಳಿಗೆಗಿಕ್ರವ್ವ ||1||

ನಮದೊಂದು ಸಂಸಾರ ಬಲು ದೊಡ್ಡದವ್ವ
ಶ್ರಮಿಸುವರದರೊಳಗೊಬ್ಬರಿಲ್ಲವ್ವ
ಕಮಲವ್ವ ನಿಮ್ಮಯ ಅಮೃತಹಸ್ತದ ಕವಳ
ಎಮಗೊಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ ಅಮೃತವಾಗೋದವ್ವ ||2||

ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೈಶ್ಚರ್ಯ ನಿಮಗಿಹುದೆಂದು
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಡುತಲಿಹರು
ಅತುಲ ಮಹಿಮ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಪ್ರಸಾದವ
ಪ್ರತಿದಿನವಿತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರವ್ವ ||3||

Kavaḷatāyi kavaḷa am’ma ||pa||

pāpi paradēśiya mareya bēḍiram’ma ||a.Pa||

san̄jeya kavaḷakke sāvira āpattu
an̄ji ōḍuvudendu kēḷillavēnam’ma
bhun̄jisi nim’maya patiya prasādada
en̄jalu enagiṣṭu jōḷigegikravva ||1||

namadondu sansāra balu doḍḍadavva
śramisuvaradaroḷagobbarillavva
kamalavva nim’maya amr̥tahastada kavaḷa
emagondu kṣaṇadali amr̥tavāgōdavva ||2||

mitiyilladaiścarya nimagihudendu
kṣitiyoḷu jñānigaḷāḍutaliharu
atula mahima nim’ma patiya prasādava
pratidinavittu prasannarāgiravva ||3||

dasara padagalu · MADHWA · madhwacharyaru · Vidhyaprasanna thirtharu

Madhvarayara karune padeyiro

ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯಿರೊ||pa||
ಸಿದ್ಧವು ಇಹಪರದಿ ಸೌಖ್ಯವು ||a.pa||

ವೀರ ವೈಷ್ಣವ ಮತ ತೋರಿದವರ ನಂಬಿ
ವೀರ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿ ಬಾಳಿರೊ ||1||

ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೀ
ವೋತ್ತಮರನು ನಂಬಿ ಬಾಳಿರೊ ||2||

ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯವ ಸ್ವರ್ಣದಕ್ಷರದಲ್ಲಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ||3||

Madhvarayara karune padeyiro||pa||
Siddhavu ihaparadi saukyavu ||a.pa||

Vira vaishnava mata toridavara nambi
Vira vaishnavaragi baliro ||1||

Satya dharmagalige murtigalada ji
Vottamaranu nambi baliro ||2||

Unnata dhyeyava svarnadaksharadalli
Cennagi bodhisida prasanna sri ||3||