dasara padagalu · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu

Ellara mane dose thuthu

ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು ||ಪ||

ಚಿಲ್ಲರೆಯಲ್ಲವಿದೀ ಮಾತು ||ಅ.ಪ||

ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರ
ಗೇಹಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಸೆಯುಬಹುದೇ
ಮೂರ್ಜಗನಿಂದಕ ತನ್ನಯ ನಾಶಕೆ
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಫಲ ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ||1||

ನೀರ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯವ ಕೇಳದ ಜನ
ರ್ಯಾರಿರುವರು ಈ ಧರೆಯೊಳಗೆ
ಬಾರಿಬಾರಿಗದ ಮನಕೆ ತಾರದೆಲೆ
ದೂರಿನ ನುಡಿಯಲಿ ರುಚಿಯು ಉಚಿತವೆ ||2||

ಗೂಳಿಯು ಹಳ್ಳಕೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ
ಆಳಗೊಂದು ಕಲ್ಲೆಸೆಯುವರು
ಬಾಳಿಬಾಳಿಸುವ ನರನ ಪ್ರಸನ್ನನು
ಕಾಲಕಾಲದಲಿ ಸಲಹದೇ ಇರುವನೆ ||3||

Ellara mane dōse tūtu ||pa||

cillareyallavidī mātu ||a.Pa||

gājina maneyali vāsisuva para
gēhake kallugaḷeseyubahudē
mūrjaganindaka tannaya nāśake
bīja bitti phala bhōjana māḍuva ||1||

nīra kṣīra n’yāyava kēḷada jana
ryāriruvaru ī dhareyoḷage
bāribārigada manake tāradele
dūrina nuḍiyali ruciyu ucitave ||2||

gūḷiyu haḷḷake bidda kāladali
āḷagondu kalleseyuvaru
bāḷibāḷisuva narana prasannanu
kālakāladali salahadē iruvane ||3||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s