MADHWA · Mahalakshmi · POOJA

Nithya Mahalakshmi pooja

 

For ladies, doing pooja on Fridays / all days to Goddess Mahalakshmi is very important. Here this post quickly helps us to do pooja and get the divine blessings of Matha mahalakshmi

ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಾಕ್ಷಸಾಮ್ |
ಕುರು ಘಂಟಾರವಂ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಲಾಂಛನಮ್ ||
( ಆಚಮನ ಮಾಡಿ )

ಆಚಮ್ಯ
ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ……….. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
[ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಹರಿಃ ಓಂ ||
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ || ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||
ಆಚಮ್ಯ ( ಎರಡಾವರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು )
ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ||
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ | ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ |
ಕುಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ | ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಅವಿಘ್ನಮಸ್ತು | ಶಾಂತಿರಸ್ತು | ]

ಸಂಕಲ್ಪ
ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ಥೆ _ _ _ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ _ _ _ ಅಯನೆ _ _ _ ಋತೌ _ _ _ ಮಾಸಸ್ಯ _ _ _ ಪಕ್ಷೇ _ _ _ ತಿಥೌ _ _ _ ವಾಸರೇ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ( ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ದಿನದ ಸಂವತ್ಸರ, ಅಯನ, ಋತು, ಮಾಸ, ಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ, ವಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ) ಸಹಕುಟುಂಬಾನಾಂಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಮನೋಕಾಮನಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||
( ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ )

ಧ್ಯಾನಂ
ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಶಿವಮಯೀಂ ಶುದ್ದ ಜಾಂಬೂನದಾಭಾಂ
ತೇಜೋರೂಪಂ ಕನಕವಸನಾಂ ಸರ್ವ ಭೂಷೋಜ್ವಲಾಂಗೀಮ್ |
ಬೀಜಾಪೂರಂ ಕನಕಕಲಶಂ ಹೇಮಪದ್ಮಂ ದಧಾನಾಂ
ಆದ್ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಸಕಲಜನನೀಂ ವಿಷ್ಣು ವಾಮಾಂಶ ಸಂಸ್ಥಾಮ್ ||
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ
( ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತಿಮೆ\ಫೋಟೋಗೆ ಅಕ್ಷತೆ, ಹೂ ಏರಿಸಿ )

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀ ಪೀಠೇ ಸುರ ಪೂಜಿತೇ |
ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||
|| ಆವಾಹಯಾಮಿ ||
( ಅಕ್ಷತೆ, ಹೂ ಏರಿಸಿ )
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |( ಉದ್ದರಣೆ ನೀರು ಹಾಕಿ )
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ( ತಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ )
ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ )
ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ಉದ್ದರಣೆ ನೀರು ಹಾಕಿ)
ಪುನರಾಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಏರಿಸಿ )
ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮ
ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ಅರಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಏರಿಸಿ )
ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಸಯಾಮಿ (ಧೂಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿ )
ದೀಪಮ್ ದರ್ಶಯಾಮಿ ( ದೀಪಾರತಿ, ಏಕಾರತಿ ಬೆಳಗಿ )
ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಭುರ್ಭುವಸ್ವಃ _ _ _ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಹಾ ||(ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ )
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||(ಉದ್ದರಣೆ ನೀರು ಹಾಕಿ)
ಮಹಾನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾದ್ಯೋತಿತಂಮಯಾ
ನೀರಾಜಯಾಮಿ ದೇವೇಶಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೆ
( ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ )

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ
ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ )

ಛತ್ರ ಚಾಮರ ನೃತ್ಯ ಗೀತ ವಾದ್ಯಾಂದೋಲಿಕಾದಿ
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಹ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಸಮರ್ಪಣೆ
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೈತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೊಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು |
ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯೋನಿ ಸದ್ಯೋವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಂ ||

ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ |
ಯತ್ಕ್ರತಂ ತು ಮಾಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ||

ಅನೇನ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾ ಪೂಜನೇನ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಾ ವರದಾಭವತು ||
( ಹೂವಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ )

ಕಾಯೇನವಾಚ ಮನಸೆನ್ದ್ರಿಯೈರ್ವಾ |ಭುದ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ||
ಕರೋಮಿಯದ್ಯದ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ |ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

AgamArthaMtu dEvAnAM gamanArthaMtu rAkShasAm |
kuru GaMTAravaM tatra dEvatAhvAna lAMCanam ||
( Acamana mADi )
Acamya
[ SrI guruByO namaH || hariH OM ||
SrI lakShmI namaH || lakShmInArAyaNAByAM namaH ||
Acamya ( eraDAvarti nIrannu sEvisabEku )
kESavAya svAhA | nArAyaNAya svAhA | mAdhavAya svAhA ||

sankalpa
SuBE SOBanE muhUrthe _ _ _ saMvatsarasya _ _ _ ayane _ _ _ Rutau _ _ _ mAsasya _ _ _ pakShE _ _ _ tithau _ _ _ vAsarE, asmAkaM ( KAli jAgadalli pUjA dinada saMvatsara, ayana, Rutu, mAsa, pakSha, tithi, vAragaLannu hELi ) sahakuTuMbAnAMkShEma sthairya vijayAyurArOgya sidyarthaM samasta sanmangaLAvAptyarthaM sauBAgya siddyarthaM manOkAmanA siddyarthaM SrI mahAlakShmI dEvatAmuddiSya SrI mahAlakShmI prItyarthaM dhyAnAvAhanAdi ShODaSOpacAra pUjAM kariShyE ||
( maMtrAkShatege nIru hAki taTTege hAki )

dhyAnaM
vandE lakShmIM paraSivamayIM Sudda jAMbUnadABAM
tEjOrUpaM kanakavasanAM sarva BUShOjvalAMgIm |
bIjApUraM kanakakalaSaM hEmapadmaM dadhAnAM
AdyAM SaktiM sakalajananIM viShNu vAmAMSa saMsthAm ||
dhyAyAmi
( lakShmI pratime\POTOge akShate, hU Erisi )

namastEstu mahAmAyE SrI pIThE sura pUjitE |
SaMKa cakra gadAhastE mahAlakShmI namOstutE ||
|| AvAhayAmi ||
( akShate, hU Erisi )

SrI mahAlakShmyai namaH AcamanaM samarpayAmi |( uddaraNe nIru hAki )
arGyaM samarpayAmi ( taTTege nIru hAki )
snAnaM samarpayAmi (nIrannu prOkShisi )
pAdyaM samarpayAmi (uddaraNe nIru hAki)
punarAcamanaM samarpayAmi |
vastraM samarpayAmi (gejje vastra Erisi )
ABaraNAni samarpayAmi || haridrA kuMkuma
parimaLa dravyAni samarpayAmi (araSina, kuMkuma Erisi )
dhUpamAGrAsayAmi (dhUpavannu beLagi )
dIpam darSayAmi ( dIpArati, EkArati beLagi )
naivEdyaM samarpayAmi
OM BurBuvasvaH _ _ _ pracOdayAt |
prANApAna vyAnOdAna samAnAByAM svAhA ||(naivEdyakke tIrtha prOkShisi )
SrI mahAlakShmyai namaH uttarApOSanaM samarpayAmi ||(uddaraNe nIru hAki)
mahAnIrAjanaM samarpayAmi

mahAmangaLArati
sAjyaM trivarti saMyuktaM vahninAdyOtitaMmayA
nIrAjayAmi dEvESi prasIda harivallaBe
( mahAmaMgaLArati mADi )

pradakShiNa namaskAra
yAni kAnica pApAni janmAMtara kRutAnica
tAni tAni vinaSyaMti pradakShiNa padE padE
pradakShiNa namaskArAn samarpayAmi (namaskAra mADi )

Catra cAmara nRutya gIta vAdyAMdOlikAdi
samasta rAjOpacAra pUjAha samarpayAmi ||

samarpaNe
yasya smaityA ca nAmoktyA tapaH pUjA kriyAdiShu |
nyUnaM saMpUrNatAM yOni sadyOvaMdE tamacyutaM ||

maMtrahInaM kriyAhInaM BaktihInaM haripriyE |
yatkrataM tu mAyA dEvi paripUrNaM tadastu tE ||

anEna SrImanmahAlakShmI dEvatA pUjanEna |
SrI mahAlakShmI dEvatA prItA varadABavatu ||
( hUvina prasAdavannu taleyalli dharisi )

kAyEnavAca manasendriyairvA |BudyAtmanA vA prakRuteH svaBAvAt ||
karOmiyadyad sakalaM parasmai |nArAyaNAyEti samarpayAmi ||
SrI kRuShNArpaNamastu

Check my other links on Matha Mahalakshmi

Dasara padagalu

Sthothragalu

Ashtothram

MADHWA · POOJA · tulasi

Detailed Tulasi pooja procedure

I have earlier posted blog on importance of tulasi and quick pooja method : daily tulasi pooja with slokas

This post contains detailed pooja procedure (Shodasopachara pooja) in Kannada and English as well

ಸಂಕಲ್ಪ
ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ರೀಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೇ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ಮೇರೊಃ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಗೋದಾವರ್ಯಾಃ ದಕ್ಷಿಣೇತೀರೇ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೇ ಬೌದ್ಧಾವತಾರೇ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ () ಸಂವತ್ಸರೇ, (ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ), (), ()ಮಾಸೇ, ( )ಪಕ್ಷೇ, () ಶುಭತಿಥೌ ()ವಾಸರೇ ()ಕಾಲೇ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರೇ ಶುಭಯೋಗೇ ಶುಭಕರಣೇ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ತುಲಸ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ತುಲಸೀ ಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ||

sankalpa

SuBE SOBanE muhUrtE viShNOrAj~jayA pravartamAnasya Adya brahmaNaH dvitIyaparArdhe SrISvEtavarAhakalpE vaivasvatamanvantarE aShTAvinSatitamE kaliyugE prathamapAdE BAratavarShE BarataKanDE mEroH dakShiNapArSvE danDakAraNyE gOdAvaryAH dakShiNEtIrE SAlivAhanaSakE bauddhAvatArE rAmakShEtrE asmin vartamAnE cAndramAnEna () saMvatsarE, (dakShiNAyanE), (), ()mAsE, ( )pakShE, () SuBatithau ()vAsarE ()kAlE SuBanakShatrE SuBayOgE SuBakaraNE EvanguNa viSEShaNa viSiShTAyAM SuBatithau tulasyaMtargata BAratIramaNa muKyaprANAntargata SrI dAmOdaraprEraNayA SrI dAmOdara prItyarthaM tulasI pUjAKyaM karma kariShye ||

ಧ್ಯಾನಮ್
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ತುಲಸೀಂ ದೇವೀಂ ಶ್ಯಾಮಾಂ ಕಮಲಲೋಚನಾಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಪದ್ಮಕಲ್ಹಾರವರಾಭಯಚತುರ್ಭುಜಾಮ್ ||
ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರಕುಂಡಲಾದಿ ವಿಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಧವಲಾಂಶುಕಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಪದ್ಮಾಸನನಿಷೇದುಷೀಮ್ ||

ದೇವಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಜನನೀ ಸರ್ವಭೂತೈಕ ಪಾವನೀ |
ಆಗಚ್ಛ ಭಗವತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸೀದ ತುಲಸೀ ಪ್ರಿಯೇ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ಧ್ಯಾಯಾಮಿ, ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
(ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು)

dhyAnam

dhyAyAmi tulasIM dEvIM SyAmAM kamalalOcanAm |
prasannAM padmakalhAravarABayacaturBujAm ||
kirITahArakEyUrakunDalAdi viBUShitAm |
dhavalAMSukasaMyuktAM padmAsananiShEduShIm ||

dEvi trilOka jananI sarvaBUtaika pAvanI |
AgacCa Bagavatyatra prasIda tulasI priyE ||
SrItulasyai namaH | dhyAyAmi, dhyAnaM samarpayAmi ||
(puShpAkShategaLannu samarpisuvudu)

ಆವಾಹನಮ್
ಶ್ರೀತುಲಸೀದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ತುಲಸಿ ಶ್ರೀಸಖಿ ಶುಭೇ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ ಪುಣ್ಯದೇ |
ಆವಾಹಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಮನಃಪ್ರಿಯೇ ||

ಕೃಷ್ಣಾನಂದಾಶ್ರುಸಂಭೂತೇ ವರದೇ ತುಲಸೀ ಸ್ವಯಮ್ |
ತ್ವಾಮದ್ಯಾಹಂ ಭಜಾಮೀಹ ಕಮಲಾಪತಿವಲ್ಲಭೇ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆವಾಹನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ||
(ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು)

AvAhanam
SrItulasIdEviyannu pUjAsthaLakke baruvaMte bEDikoLLuvudu.
tulasi SrIsaKi SuBE pApahAriNi puNyadE |
AvAhayAmi tvAM dEvi nArAyaNamanaHpriyE ||

kRuShNAnandASrusaMBUtE varadE tulasI svayam |
tvAmadyAhaM BajAmIha kamalApativallaBE ||
SrItulasyai namaH| AvAhayAmi AvAhanaM samarpayAmi||
(mantrAkShategaLannu samarpisuvudu)

ಆಸನಮ್
ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯೇ ದೇವಿ ಪದ್ಮಮೇತನ್ಮಯಾಽರ್ಪಿತಮ್ |
ಸಂಗೃಹಾಣಾಸನಂ ಶ್ಯಾಮೇ ವರದೇ ವರವರ್ಣಿನಿ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
(ಅಕ್ಷತೆಕಾಳು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು)

Asanam
padmanABapriyE dEvi padmamEtanmayA&rpitam |
sangRuhANAsanaM SyAmE varadE varavarNini ||
SrItulasyai namaH | AsanaM samarpayAmi ||
(akShatekALu samarpisuvudu)

ಅರ್ಘ್ಯಮ್
ಕ್ಷೀರೋದಧಿ ಸಮುತ್ಪನ್ನೇ ದೇವಾದಿಮುನಿಪೂಜಿತೇ |
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ |
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
(ತುಲಸಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೋದಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು)

arGyam
kShIrOdadhi samutpannE dEvAdimunipUjitE |
viShNupriyE mayA dattaM gRuhANArGyaM namO&stutE |
SrItulasyai namaH | hastayOH arGyaM samarpayAmi |
(tulasige mantrAkShatOdakavannu nIDabEku)

ಪಾದ್ಯಮ್
ವೃಂದಾವನಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ವೃಂದಾರಕ ಸುಪೂಜಿತೇ |
ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ದೇವಿ ದೈತ್ಯಾಂತಕಪ್ರಿಯೇ ||
(ಕಲಶದ ನೀರನ್ನು ಉದ್ಧರಣೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು)

pAdyam
vRundAvanasthitE dEvi vRuMdAraka supUjitE |
idaM pAdyaM gRuhANa tvaM dEvi daityAMtakapriyE ||
(kalaSada nIrannu uddharaNeyiMda ettikoMDu dEvige tOrisi arGyapAtrege biDabEku)

ಆಚಮನಮ್
ಏಲಾ ಲವಂಗ ಕರ್ಪೂರ ಚಂದನಾದ್ಯೈಃ ಸುವಾಸಿತಮ್ |
ಪಾನೀಯಂ ತೇ ಮಯಾನೀತಂ ಸಮ್ಯಗಾಚಮನೀಯಕಮ್ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
(ಕಲಶೋದಕವನ್ನು ತುಳಸಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು)

Acamanam
ElA lavanga karpUra candanAdyaiH suvAsitam |
pAnIyaM tE mayAnItaM samyagAcamanIyakam ||
SrItulasyai namaH | muKE AcamanIyaM samarpayAmi |
(kalaSOdakavannu tuLasige tOrisi arGyapAtrege biDabEku)

ಮಧುಪರ್ಕಃ
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯೇ ದೇವಿ ದಧಿಕ್ಷೌರಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
(ಮೊಸರು, ಜೇನು, ತುಪ್ಪಗಳನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು)

madhuparkaH
dAmOdarapriyE dEvi dadhikShaurasamanvitam |
madhuparkaM gRuhANa tvaM mayA dattaM surESvari ||
SrItulasyai namaH | madhuparkaM samarpayAmi |
(mosaru, jEnu, tuppagaLannu hUvininda muTTi arpaNe mADabEku)

ಪುನರಾಚಮನಮ್
ಸುರಾಸುರ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ತುಲಸ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪುನರಾಚಮನಂ ದೇವಿ ಗೃಹಾಣ ವರದಾ ಭವ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ಪುನರಾಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಮೀಸಲು ನೀರನ್ನು ತುಳಸಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು)

punarAcamanam
surAsura prapUjyAyai tulasyai tE namO namaH |
punarAcamanaM dEvi gRuhANa varadA Bava ||
SrItulasyai namaH | punarAcamanaM samarpayAmi |
mIsalu nIrannu tuLasige tOrisi arGyapAtrege biDabEku)

ಸ್ನಾನಮ್
ಗಂಗಾದಿಭ್ಯೋ ನದೀಭ್ಯಶ್ಚ ಸಮಾನೀತಮಿದಂ ಜಲಮ್|
ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ತುಲಸಿ ಸ್ವಚ್ಚಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈತತ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ|
(ಕಲಶದ ನೀರನ್ನು ಉದ್ಧರಣೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು)

snAnam
gaMgAdiByO nadIByaSca samAnItamidaM jalam|
snAnArthaM tulasi svaccaM prItyaitat pratigRuhyatAm||
SrItulasyai namaH| snAnaM samarpayAmi|
(kalaSada nIrannu uddharaNeyiMda ettikoMDu dEvige tOrisi arGyapAtrege biDabEku)

ವಸ್ತ್ರಮ್
ತುಲಸ್ಯಮೃತಜನ್ಮಾಸಿ ಸದಾ ತ್ವಂ ಕೇಶವಪ್ರಿಯೇ |
ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಡ್ಯೇ ದೇವಾಂಗಸದೃಶಂ ನವಮ್||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ|
(ಅಕ್ಷತೆಕಾಳು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು)

vastram
tulasyamRutajanmAsi sadA tvaM kESavapriyE |
vastraM gRuhANa dEvEDyE dEvAMgasadRuSaM navam||
SrItulasyai namaH| vastrayugmaM samarpayAmi|
(akShatekALu samarpisuvudu)

ಆಭರಣಮ್

ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಡ್ಯಾನ್ ವಲಯಾನ್ ಸುಮನೋಹರಾನ್|
ಅಲಂಕಾರಾನ್ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಮಮಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾ ಭವ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ|
(ಅಕ್ಷತೆಕಾಳು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು)

ABaraNam
nAnAratnavicitrADyAn valayAn sumanOharAn|
alankArAn gRuhANa tvaM mamABIShTapradA Bava||
SrItulasyai namaH| ABaraNAni samarpayAmi|
(akShatekALu samarpisuvudu)

ಕುಂಕುಮಾದಿ
ಕುಂಕುಮಂ ತಿಲಕಂ ಚಾರು ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಸುಶೋಭನಮ್|
ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲೇ ದೇವಿ ಫಾಲಧಾರ‍್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾದಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ|
(ಅರಶಿನ, ಕುಂಕುಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು)

kuMkumAdi
kuMkumaM tilakaM cAru raktavarNaM suSOBanam|
mamgalaM maMgalE dEvi PAladhAr^yaM dadAmi tE||
SrItulasyai namaH| haridrAkuMkumAdi samarpayAmi|
(araSina, kuMkumagaLannu samarpisuvudu)

ಗಂಧಮ್
ಗಂಧಂ ಚಂದನಸಂಯುಕ್ತಂ ಕುಂಕುಮಾದಿವಿಮಿಶ್ರಿತಮ್|
ಗೃಹಾಣ ದೇವಿ ತುಲಸಿ ಅಲಂಕಾರಾರ್ಥಮಾಹೃತಮ್ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ| ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ|
(ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು)

gandham
gaMdhaM caMdanasaMyuktaM kuMkumAdivimiSritam|
gRuhANa dEvi tulasi alaMkArArthamAhRutam ||
SrItulasyai namaH| gandhaM samarpayAmi| akShatAn samarpayAmi|
(gandha, akShategaLannu samarpisuvudu)

ಪುಷ್ಪಮ್
ಮಾಲತೀ ಬಿಲ್ವ ಮಂದಾರ ಕುಂದಾದಿ ಸುಮನೋಹರಮ್|
ಪುಷ್ಪಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶಿ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾ ಭವ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ನಾನಾ ಪರಿಮಲ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ|
(ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು)

puShpam
mAlatI bilva maMdAra kuMdAdi sumanOharam|
puShpaM gRuhANa dEvESi sarvamaMgaladA Bava ||
SrItulasyai namaH| nAnA parimala puShpANi samarpayAmi|
(hUvugaLannu samarpisuvudu)

ಅರ್ಚನೆ

• ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ |
• ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
• ಅಘಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
• ಲೋಕವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
• ರಂಭೋರ್ವೈ ನಮಃ |
• ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
• ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
• ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
• ಕುಂಭಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
• ಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
• ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
• ಸುಮುಖಾಯೈ ನಮಃ|
• ಬಿಂಬೋಷ್ಠೈ ನಮಃ|
• ಸುನಾಸಿಕಾಯೈನಮಃ|
• ಉತ್ಪಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ|
• ತಾಟಂಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ|
• ರಮಾಯೈನಮಃ|
• ಇಂದುಸೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
• ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ
(ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು)

archane

• tulasyai namaH |
• viShNupatnyai namaH |
• aGahntryai namaH |
• lOkavanditAyai namaH |
• raMBOrvai namaH |
• pItAMbaradhAriNyai namaH |
• kShIrAbdhitanayAyai namaH |
• dAmOdarapriyAyai namaH |
• kuMBastanyai namaH |
• lOkajananyai namaH |
• sarvABaraNaBUShitAyai namaH |
• sumuKAyai namaH|
• biMbOShThai namaH|
• sunAsikAyainamaH|
• utpalAkShyai namaH|
• tATankadhAriNyai namaH|
• ramAyainamaH|
• indusOdaryai namaH |
• tulasyai namaH
(hUvugaLannu samarpisuvudu)

ಧೂಪ
ವನಸ್ಪತಿರಸೋತ್ಪನ್ನೋ ಗಂಧಾಡ್ಯೋ ಧೂಪ ಉತ್ತಮ:|
ಆಘ್ರೇಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ಧೂಪಮಾಘ್ರಪಯಾಮಿ|

dhUpa
vanaspatirasOtpannO gaMdhADyO dhUpa uttama:|
AGrEyaH sarvadEvAnAM dhUpO&yaM pratigRuhyatAm||
SrItulasyai namaH| dhUpamAGrapayAmi|

ದೀಪ
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ|
ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶಿ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾ ಭವ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ|

dIpa
sAjyaM trivartisaMyuktaM vahninA yOjitaM mayA|
dIpaM gRuhANa dEvESi sarvamaMgaladA Bava ||
SrItulasyai namaH| dIpaM darSayAmi|

ನೈವೇದ್ಯಮ್
ನೈವೇದ್ಯಂ ಷಡ್ರಸೋಪೇತಂ ನಾನಾ ಲಡ್ಡುಕಮಿಶ್ರಿತಂ |
ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಫಲೋಪೇತಂ ಗೃಹಾಣಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನಿ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
(ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತುಲಸಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಬೇಕು)

naivEdyam
naivEdyaM ShaDrasOpEtaM nAnA laDDukamiSritaM |
nAnABakShyaPalOpEtaM gRuhANABIShTadAyini ||
SrItulasyai namaH | naivEdyaM samarpayAmi ||
(paramAtmanige, lakShmIdEvige naivEdya mADi naMtara tulasige nivEdana mADabEku)

ಮಂಗಲನೀರಾಜನಮ್
ನೀರಾಜನಂ ಸುಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ವಹ್ನಿಚಂದ್ರಾರ್ಕಸದೃಶಂ ಗೃಹಾಣ ದುರಿತಾಪಹೇ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ಮಹಾನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
(ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವುದು) (ಆರತಿ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು)

maMgalanIrAjanam
nIrAjanaM sumAngalyaM karpUrENa samanvitam |
vahnicandrArkasadRuSaM gRuhANa duritApahE ||
SrItulasyai namaH | mahAnIrAjanaM samarpayAmi ||
(mangaLArati mADuvudu) (Arati hADannu hELabahudu)

ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಜನನ್ಯೈ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ |
ನಮಸ್ತೇ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಮಸ್ತೇ ಮುನಿಪೂಜಿತೇ ||
ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
(ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ-ಹೂಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ)

mantrapuShpAnjali
namastE sarvalOkAnAM jananyai puNyamUrtayE |
namastE dEvi kalyANi namastE munipUjitE ||
tulasyai namaH | mantrapuShpAnjaliM samarpayAmi ||
(mantrAkShate-hUgaLannu hiDidukonDu maMtra hELi samarpisi)

ರಾಜೋಪಚಾರಪೂಜಾ
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಛತ್ರಚಾಮರವ್ಯಜನದರ್ಪಣನೃತ್ಯಗೀತವಾದ್ಯಾಂದೋಲಿಕಾದಿ
ಸಮಸ್ತರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
(ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ-ಹೂಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ)

rAjOpacArapUjA
SrItulasyai namaH |
CatracAmaravyajanadarpaNanRutyagItavAdyAndOlikAdi
samastarAjOpacArAn samarpayAmi |
(maMtrAkShate-hUgaLannu samarpisi)

ನಮಸ್ಕಾರ
ನಮಃ ತುಲಸೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ಶುಭೇ |
ನಮೋ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದೇ ದೇವಿ ನಮಃ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿಕೇ ||

ಪ್ರಸೀದ ತುಲಸಿದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ
ಕ್ಷೀರೋದಮಥನೋದ್ಭೂತೇ ತುಲಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್||

ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವದೇವತಾಃ |
ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಶ್ಚ ತುಲಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
(ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು)

namaskAra
namaH tulasI kalyANi namO viShNupriyE SuBE |
namO mOkShapradE dEvi namaH saMpatpradAyikE ||

prasIda tulasidEvi prasIda harivallaBE
kShIrOdamathanOdBUtE tulasi tvAM namAmyaham||

yanmUlE sarvatIrthAni yanmadhyE sarvadEvatAH |
yadagrE sarvavEdASca tulasi tvAM namAmyaham ||

SrItulasyai namaH | namaskArAn samarpayAmi |
(namaskAragaLannu mADabEku)

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಜನನೀ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧಿನೀ |
ಆಧಿಂ ವ್ಯಾಧಿಂ ಚ ಹರ ಮೇ ತುಲಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ಕೀರ್ತಿಮಾಯುಸ್ತಥಾ ಸುಖಮ್ |
ಬಲಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ತಥಾ ಧರ್ಮಂ ತುಲಸಿ ತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ||
ಶ್ರೀತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ| ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || (ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು)

prArthanA
manaH prasAdajananI suKasauBAgyavardhinI |
AdhiM vyAdhiM ca hara mE tulasi tvAM namAmyaham ||

SriyaM dEhi yaSO dEhi kIrtimAyustathA suKam |
balaM puShTiM tathA dharmaM tulasi tvaM prayacCa mE ||
SrItulasyai namaH| prArthanAM samarpayAmi || (hUvugaLannu hAkuvudu)

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾಽನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವಮ್|
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಅನೇನ ಮಯಾ ಆಚರಿತೇನ ಪೂಜಾಕರ್ಮಣಾ ತುಲಸ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ದಾಮೋದರರೂಪೀ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರೀಯತಾಮ್ ||
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

kAyEna vAcA manasEndriyairvA buddhyAtmanA vA&nusRuta svaBAvam|
karOmi yadyat sakalaM parasmai nArAyaNAyEti samarpayAmi ||

anEna mayA AcaritEna pUjAkarmaNA tulasyantargata BAratIramaNa muKyaprANAMtargata dAmOdararUpI paramAtmA prIyatAm ||
SrIkRuShNArpaNamastu ||

Check my other links on Tulasi devi:

Gowri · MADHWA · POOJA · sampradaaya haadu

Traditional gowri pooje haadu

ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ
ಶ್ರೀ ಗೌರಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ||ಪ||

ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೂರ್ಜಗ ಜನನಿಯಾ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎನುತಾ ಶ್ರೀ ವರಗೌರಿಯ ||ಅ.ಪ||

ಊರು ಸಿಂಗಾರವಾಗಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಲಿ
ತಾಯಿ ಗೌರಿಯು ತಾ ಬರುವಂಥ ಸಮಯಕೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕದಲಾರತಿ ಎತ್ತಿರೇ||೧||

ಮಿಂದು ಮಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಪ್ರರ ಕರೆಯಿಸುತಾ
ಛಂದುಳ್ಳ ದೀಪದ ಸಾಲು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಇಂದುಮುಖಿ ಗೌರಿಯ ಇಂದು ಪೂಜಿಸುವೆ ನಾನು||೨||

ಹಸ್ತಪಾದವ ತೊಳೆದು ವಸ್ತ್ರದಲೊರಸಿ ಆಚಮನವ ಮಾಡಿಸಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದಡಿಕೆ ಬಿಳಿಎಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೆರೆಸಿದ ಮುತ್ತಿನ ಸುಣ್ಣವಿಟ್ಟು||೩||

ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಪುಷ್ಪವು ಗೆಜ್ಜೆಯವಸ್ತ್ರ ಛಂದಾದ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ
ಅಂದದ ಕರಿಮಣಿ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಬಳೆಯನಿಟ್ಟು ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆಯ ಮುಡಿಸುತಾ||೪||

ಮಂದಾರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಜಾಜಿ ಪುಷ್ಪಗಳ ತಂದು ಕೇದಿಗೆಯನು ಮುಡಿಸುತಾ
ಛಂದುಳ್ಳ ಮರುಗ ದವನ ಪುನ್ನಾಗವನು ಅಂಬೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಇಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಮ್ಮಾ||೫||

ಸಾಲು ದೀವಿಗೆ ಹಚ್ಚುತಾ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಲಿ ಶ್ರೀಗೌರಿಯ ಪೂಜಿಸಿ
ಪಾಲುಮಾಡಿದ ಕಾಯಿ ಫಲ ಗೌರಿಗರ್ಪಿಸಿ ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ದಂಡೆಯ ಮುಡಿಸುತಾ||೬||

ಹೋಳಿಗೆ ಹೊಸಬೆಣ್ಣೆಯು ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ ಸಾರು ಸಾಸಿವೆಗಾಯ್ಗಳು
ಅರ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ವರಗೌರಿ ದಯದಿಂದ ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡುತಲಿ ಎನ್ನ ಹರಸು ನಿತ್ಯ||೭||

ತಾಂಬೂಲವ ಕೊಡುವೆನೇ ಅಂಬುಜಪಾಣಿಯೇ ಮಂಗಳದಾಯಕಿಯೇ
ಹಿಂಗದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನು ಕೊಟ್ಟು ಮಗಳೆಂದು ಮುಂದೆ ಕರೆದೆನ್ನ ಕರಪಿಡಿದು ಸಲುಹಬೇಕು||೮||

pUje mADONa bannirE
SrI gauriya pUje mADONa bannirE||pa||

pUje mADONa banni mUrjaga jananiyA
rAjarAjESvari enutA SrI varagauriya ||a.pa||

Uru singAravAgali uttama taLiru tOraNa kaTTali
tAyi gauriyu tA baruvantha samayake kAyi oDedu kadalArati ettirE||1||

mindu maDiyannuTTu pUjAdravyagaLinda viprara kareyisutA
CanduLLa dIpada sAlu beLakininda indumuKi gauriya indu pUjisuve nAnu||2||

hastapAdava toLedu vastradalorasi Acamanava mADisi
kattarisidaDike biLi^^ele Elakki kastUri beresida muttina suNNaviTTu||3||

gandha akShate puShpavu gejjeyavastra CandAda araSina kuMkuma
andada karimaNi biccOle baLeyaniTTu mandAra malligeya mAleya muDisutA||4||

mandAra sEvantige jAji puShpagaLa tandu kEdigeyanu muDisutA
CanduLLa maruga davana punnAgavanu aMbe samarpisuve indu svIkarisammA||5||

sAlu dIvige haccutA puShpagaLindali SrIgauriya pUjisi
pAlumADida kAyi Pala gaurigarpisi dunDumallige mAle danDeya muDisutA||6||

hOLige hosabeNNeyu kAsida tuppa sAru sAsivegAygaLu
artiyinda arpisuve varagauri dayadinda ArOgaNe mADutali enna harasu nitya||7||

tAMbUlava koDuvenE aMbujapANiyE mangaLadAyakiyE
hingada sauBAgyavanu koTTu magaLendu munde karedenna karapiDidu saluhabEku||8||

chaithra maasa · Gowri · MADHWA · POOJA

GOWRI TRITEEYA

Chaithra maasa Gowri pooja starts on Chaithra shukhla Triteeya

 1. First Perform Thulasi Pooja, then start Gowri Pooja.
 2. Make Gowri with Arisina (turmeric)
 3. Do Puja with kumkuma to Gowri and also to Parvati Parameshwara picture.
 4. Sing Gowri haadu (Dasara padgalu on Gowri), Put Gaja vastra, Pushpha, Dhoopa, Deepa
 5. Do Naivedya with  Paanaka, Buttermilk, Kosambari & Fruits
 6. Do Mangalarathi.
 7. Invite Sumangalis and offer Taamboola Dakshina.

Ways to do this Gowri pooja

This Puja can be performed either on Chaithra shukla Triteeya or next month on Akshaya Triteeya or on both days. If possible, Offer Maradha bhagina to Sumangalis(MARADHA BHAGINA & UDI THUMBODHU)
Visesha Phala is for Thotlu Puja to Parvati Parameswara and then Udi thumbadu for Sumangalis.
This puja can be performed daily starting from today (Chaitra-Shukla-Triteeya) till Akshaya Triteeya day or on whichever day convenient.
Choose a day after Akshaya trithya which is not Tuesday/fRiday to do the Visarjan of Gowri

What is the benefit of doing This Gowri pooja?

Nirnaya Sindhu  says this: Those desirous of Putra – Sukha, and other Sowbhagyas, will wait for this Triteeya in the Vasanta Ritu (ChaitraVaishakha) and do this Puja

Sampradaaya Haadu on Gowri triteeya pooja vidhana

 

everyday · Gowri · MADHWA · POOJA

Nithya Gowri pooja

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha-Saadhike |
Sharannye Tryambake Gauri Naaraayanni Namosthuthe ||

Doing Gowri pooja by ladies is an integral part of our Sampradaaya. We have different types of Gowri pooja throught the year based on Family traditions such as Managala gowri pooja(First five years after wedding), Swarna gowri vratha, Mouna gowri vrata, Gowri triteeya, Jyeshtha Gowri  and much more

Even if you dont have a Gowri idol for worship, You can make Gowri using Arshina(Turmeric) or do the pooja to the photo/image .

We could see in Rukmini vivaha, Rukmini(Who is an incarnation of Sakshat Mahalakshmi) has done Gowri pooja to show the world, Significance of doing Gowri pooja

It is a common practice in Madhwa sampradaaya marriages, that Bride should perform Gowri pooja before the wedding muhurtha.

It is believed, one who worship Goddess Gowri from small age, will be blessed with a good natured suitable boy in their life.

From very small age, we can see in Madhwa households, Girls worship Shiva and parvathi on Deepa sthamba pooja every year during ashaada maasa

Along with Tulasi pooja & Hosthilu pooja, A sthri(Women) should also do the Gowri pooja everyday

Procedure of doing Gowri pooja:

Again, This pooja procedure may change in accordance with family tradition

 1. light Diyas in pooja room
 2. take water in a thali and decorate thali with kumkum, turmeric on all four sides
 3. put 1 flower in thali,close the thali in such a way that your right hand should be on top
 4. pray goddes devi,take water in a” uddarane”(silver spoon) and use the same flower to sprinkle water
 5. sprinkle water on all “pooja items,on ourselves”
 6. put that flower on “argya patre”,take ganda,mantrakashte,hoovu(flower) and put on god
 7. pray and do ganapathi pooja by puting sandal paste,hoovu,arishina,kukuma,gejje vastra
 8. Then start pooja to Gowri
 9. sprinkle water,halu,on nithya gowri,and on all other idols
 10. put arishina,kukuma,hoovu,gejje vastra
 11. chant ashtothra(if you have time) Gowri ashtothra namavali and sloka/devaranama(Dasara padgalu on Gowri)
 12. Do mangalaarathi
 13. Perform Neivedhya
 14. give argya(by keeping mantrakshate in hand)
 15. Prostrate before Gowri and do namaskara
 16. pray god and take prasada,(kukuma,hoovu)
 17. do “tulasi pooja, hostilu pooja“.

Few devaranamagalu and sthothragalu

Vaarda gowri Stothra(English version)

ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆನೆಯಗೌರಿ, ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟದಗೌರಿ, ಮಂಗಳವಾರ
ವಟಸಾವಿತ್ರಿ, ಬುಧವಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ, ಗುರುವಾರ ಶೀಗೀಗೌರಿ ಶುಕ್ರವಾರ
ಶ್ರೀತುಳಸಿ, ಶನಿವಾರ ಹೀರೆಗೌರಿ, ಇಂಥ ವಾರ ಗೌರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜೆ
ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಕೊಡು ಸಾವಿತ್ರಿತನ ಕೊಡು
ಹಯವದನ ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಗೌರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Nithya Gowri Sthothra(English version)

ನಿತ್ಯಗೌರಿ ನಮೋಗೌರಿ ರುದ್ರಾಯಿಣಿ ಕುಶಲ ಕಾಳಿಂದಿತೀರ್ಥಿ ಯಥೋ ಸೀತಾ ತಥೋ ಗೌರ್ ಮುತ್ತಿನ ಗೌರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಗೌರಿ ನಮೋಗೌರಿ ಜಯಂತಿಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಅಮವಾಸ್ಯೇಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಗೌರಿ ಪಾಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌನಗೌರಿ ಬಿದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಾಲಿಗೌರಿ ತದಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲಿಗೌರಿ ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಚೌತಾಂಗಿನಿಗೌರಿ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚನೇತ್ರಿಗೌರಿ ಷಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಠಿಗೌರಿ ಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂದಲಗೌರಿ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಜಂಗಮಿಗೌರಿ ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗಿ ದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರಿ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರುಮವಾಸಳೆ ತ್ರಯೋದಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಚತುರ್ದಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜನ ತಂಗಿ ಪೌರ್ಣಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೌರಿ ನಿತ್ಯಗೌರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಥಿ ತಪ್ಪಿದರೂ ಕಥಿಸಲ್ಲು ತಪ್ಪಬೇಡ ಸಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದರೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಪ್ಪೋದು ಬೇಡ ಹಯವದನ ನಿತ್ಯಗೌರಿ ಮಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Inviting Gowri :

ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಪೂಜಿಸುವೆನು ಸಾರಸಾಂಬಕಿ
ಸಾರುವೆ ಸಂಸಾರದಿ ಸುಖದೋರೆ ವಿಧುಮುಖಿ ||pa||

ಕುಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಕುಸುಮ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ
ಚಂದದಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನು ಪುಷ್ಪಫಲಗಳ||

ಮಂಗಳೆಂದು ಪಾಡುತ ಬೆಳಗುವೆನು ಆರುತಿ
ಮಂಗಳಗೌರಿಯೆ ಕೊಡು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿ||

ಮಂಗಳ ಪ್ರದಾತೆ ಗಿರಿಸಂಭೂತೆ ಸುರನುತೆ
ಮಂಗಳಾಂಗಿ ಕುರು ಕರುಣಾಮಯಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||

ಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಹರಿಯಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿಸೆ
ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಸಂಪದವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸೆ ||

ರತಿಯ ಪತಿಯ ಪಿತಗೆ ಸದಾಪ್ರತಿಮೆಯೆನಿಸುವ
ಅತಿಥಿಗಳನು ಸೇವಿಸುವ ಸುಮತಿಯ ಕೊಡು ಜವ||

ಸಡಗರದಿ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಶೇವೆ ಬಿಡುದೆ ಮಾಡುವೆ
ಮೃಡನ ರಾಣಿ ಕೊಡುವರಗಳ ಗಡನೆ ಬೇಡುವೆ ||

ಶರಣು ಜನರ ಪೊರೆವ ಕಾರ್ಪರ ನಾರಸಿಂಹನ
ಚರಣ ಕಮಲಯುಗದಿ ಭಕುತಿ ಇರಲಿ ಅನುದಿನಾ ||

for English version, Click Baare gauri pujisuvenu

Gowri neivedhya haadu

ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡು ಅಂಬುಜನಯನೇ ಸಾಮವೇದಸದನೇ|
ಮಾರಜನನಿಯೇ ಮಧುಸೂದನಪ್ರಿಯೇ ಕಾಮಿತಫಲದಾಯೇ ಗೌರಿಯೇ||

ಶುಭ್ರಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಸುಮತಿಯರು ಮುದದಿಂದ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರವನುಡಿಸಿ ಗೌರಿಗೆ
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವನಿಟ್ಟು ತೀವ್ರದಿ ಗೌರಿಯ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸ್ವರೋ ||1||

ಹಪ್ಪಳ ಅತ್ತಿರಸ ಒಪ್ಪುಳ್ಳ ಲಡ್ಡಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕರಚಿಯಕಾಯ್ಗಳು
ಸಕ್ಕರೆ ಫೇಣಿ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮಧು ಕ್ಷೀರ ಮೀಸಲಾದ ಅಡಿಗೆ ಸುವಾಸಿನಿಯರು ಬಡಿಸುವರು||2||

ಅತಿಹಿತದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯ ದಳಿಯ ತಪ್ಪದೆ ಬಡಿಸುವರು
ಪುಡಿಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ಶೀಕಿಯದ ಉಂಡೆಗಳು ಆದಿಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ||3||

ಮೀಸಲು ಮಂಡಿಗೆ ಸೂಸಲ ಕಡುಬು ದೋಸೆ ಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ನವನೀತ
ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮಧು ಕ್ಷೀರ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ರಾಣಿ ಭುಂಜಿಸು ಬೇಗ||4||

for English version, Click Gowri neivedhya haadu
Gowri Aarathi padagalu

ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ
ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೀರುತಿ ಕೊಂಡಾಡುತಲಿ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ
ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ ||ಪ||

ವಾಲೆ ಕಠಾಣಿ ಚಿಂತಾಕು ಮ್ಯಾಲೆ ಸರಿಗೆ ಸರ ಮುತ್ತುಗಳು
ಕಾಲಗೆಜ್ಜೆಸರಪಳಿನಿಟ್ಟ ಫಾಲಾಕ್ಷನ ಮಡದಿಗೆ ||1||

ರಂಗುಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹೆರಳು ಬಂಗಾರದಾಭರಣವಿಟ್ಟು
ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಕುಳಿತ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯರಿಗೆ ||2||

ದುಂಡುಮುತ್ತಿನ ಮುಕುರ್ಯವು ಚಂದ್ರ ಬಾಳ್ಯಬುಗುಡಿನಿಟ್ಟು
ದುಂಡು ಹರಡಿ ಕಂಕಣಕಮಲ ದ್ವಾರ್ಯನಿಟ್ಟ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಗೆ ||3||

ಜಾತಿಮಾಣಿಕ್ಯದ ವಂಕಿ ನೂತನಾದ ನಾಗಮುರಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಪೀತಾಂಬ್ರನುಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಹೊಳೆವೊ ಗೌರಿಗೆ ||4||

ನೀಲವರ್ಣ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ ಕೃಷ್ಣನ
ನೀಲಕಂಠನ ಸಹಿತ ಕುಳಿತ್ವಿಶಾಲನೇತ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ||5||

For English version, click Arathi belega bannire

ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಸಖಿ ತಾರೆ ಆರುತಿ||pa||

ಮುನಿಜನ ವಂದಿತೆ ಮನದಭಿ ಮಾನಿಯೆ |
ಗಣಪತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಜನನಿ ದೇವಿಗೆ ||1||

ಶಂಕರಿ ಭಕ್ತಸುಶಂಕರಿ ದೈತ್ಯ ಭ
ಯಂಕಾರಿಯಾದ ಶಶಾಂಕ ಮುಖಿಗೆ ||2||

ಶಾಮಸುಂದರನಾಮ ಪತಿ ಸಹ
ನೇಮದಿ ಪಠಿಸುವ ಹೈಮಾವತಿಗೆ ||3||

For English version, click Gauri devige saki tare Araati

Requesting for wishes(Salutation)

ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ವರ ನೀಡೆ ಶ್ರೀ ಜಗ-
ದಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ
ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ಶಂಭು ಶಂಕರನ ರಾಣಿ
ರಂಭೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆರಗುವೆ ||pa||

ಬಳೆಯು ಕರಿಯಮಣಿ ಕೊರಳÀ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯಿರುವಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಂಬಾ ||1||

ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವಂತೆ
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಲಿಷ್ಟಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ಅಂಬಾ||2||

ರುದ್ರನ ಸತಿಯಳೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಳೆನಿಸುವಿ
ಭದ್ರೆ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನೀಡಂಬಾ ||3||

ಇಂತು ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಡಿಮ್ಯಾಲಿ-
ದ್ದಂಥ ಕುಸುಮದೊಳು ಶಾವಂತಿಗೆ ಸರವ ||4|

ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ಪಾದಭಜಕಳೆ ನೀ
ದಯದಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ||5||

For English version, click Amba ni huva paalise vara

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

ananta chathurdasi · ananta vrata · ashtothram · bhadrapada maasa · MADHWA · POOJA

Ananta Chathurdashi/Ananta vrata

Ananta vrata suladhi

 • This vratha is performed every year on the 14th day (Chaturdasi) of sukla paksha in Bhadrapada Masam.
 • In this vratha, Lord Sri Maha Vishnu is worshipped in the form of Anantha with shodasa upachaara pooja.
 • Seven # Dharbha  are tied together representing Lord Anantha with seven hoods.
 • Goddess Yamuna Devi is also worshipped along with Lord Anantha on this day.
 • Two kalasas are prepared for this vrata, one for yamuna and one for ananta. Perform yamuna pooja followed by ananta pooja.
 • It is believed that Lord Sri Krishna had narrated the significance of Sri Anantha Padmanabha Vratha to Dharmaraja. On the advice and direction of Lord Sri Krishna, Dharmaraja had performed this Vratha during their stay in forests.
 • It is said that details of Anantha Padmanabha Vratha Kalpa are mentioned in Bhavishyottara Purana.
 • It is believed and said that those who perform this austerity as per the norms with total devotion and sincerity will be blessed with  Dharma, Artha, Kama and Moksha
 • The word ‘Ananta’ means endless and devotees believe that Lord Narayana will clear all the difficulties in one’s life, if the Ananta Vrata is observed with utmost devotion.

Significance of ananta padmanabha in vishnu sahasra naama:

Kamadevah kamapalah kami kantah krutagamah
Anirdeshya-vapur vishnur viro ananto dhananjayah

Ananto huta-bhug bhokta sukhado naikajo-grajah
Anirvinnah sadamarshi lokadhishthana-madbhutah

Ananta-rupo ananta-shri jitamanyur bhayapahah
Chaturashro gabhiratma vidisho vyadisho dishah

Namostvananthaya Sahasramuurthaye!
SahasraPaadaakshi Sirorubaahave!
Sahasranaamne Purushaya Saswathe!
SahasraKoti Yugadhaarine Namah!!

Shaantaakaaram Bhujaga-Shayanam Padmanaabham Suresham
Vishvaadhaaram Gagana-Sadrisham Meghavarnam Shubha-angam
Lakshmi-Kaantam Kamala-Nayanam Yogibhir-dhyana-gamyam
Vande Vishnum Bhava-Bhaya-Haram Sarva-Lokaika-Natham

Significance of number 14 in this vrata:

 • It is performed on the 14th day in the Lunar Calendar.
 • This vratha is performed for 14 years before it is ended with Udyapana.
 • Lord Ananta is worshipped with 14 varieties of flowers, fruits and dishes.
 • A special sweet dish made with wheat flour and jaggery(atiras) is prepared in 28 # and half of it is given as prasada to a Brahmin after Nivedana to Lord Anantha.
 • Worshipping Lord Anantha with a red coloured silk thread having 14 knots known as Thora.

Thora (Sacred Thread)

 • On completion of the pooja this Thora is tied to the shoulder or wrist of the Grihastha. It is believed to act as a protection (Raksha) to the one who wears it.
 • It is retained till next year and replaced with a new one at the time of Sri Anantha Padmanabha vratha.
 • Both men and women participate in this vratha.

Find Ashtothra link: Ananta chathurdashi Ashtothra namavali

Dora granthi pooja
1)krishnaya namah Prathama granthim Poojayaami
2)vishnave namah Dwitheeya granthim Poojayaami
3)jishnave namah Thruteeya granthim Poojayaami
4) kalaya namah Chaturtha granthim Poojayaami
5) bramhane namah Panchama granthim poojayaami
6) bhaskaraya namah shashta granthim poojayaami
7) sheshaya namah Saptama granthim poojayaami
8)somaya namah ashtma granthim poojayaami
9) eshwaraya namah Navama granthim poojayaami
10) vishwatmane namah Dashama granthim poojayaami
11) mahakalaya namah ekadasha granthim poojayaami
12)srishtisthityaantakarinye namah Dwdasha granthim poojayaami
13) achyutaya namah trayodasha granthim poojayaami
14) anantapadmanabhaya namah Chaturdarsha granthim poojayaami

Ananatha chaturdarshi Dhora grahana Mantra:
Samsaara gaharaguhaasu sukham vivarthum
Vaam Chamthi Ye Kuru kulodhbhava Shudhdha sathwaah||

Sampoojya cha thribhuvanesham Ananatha Devam
Bhadnamthi dakshina kare vara dhhorakam the||

Story:

(Source:http://www.divyashaligram.com/articles/ananth_chaturdashi.html#.V84F5oYrLIU)

There once lived a brahmin called Sumanta born in Vasishtha Gotra and had married Brighu’s daughter Dheeksha. They had a charming daughter called Susheela. When Susheela was a young girl, she lost her mother. Her father married a woman called Karkashe who was hard hearted and quarrelsome. She made the life of Susheela miserable. In spite of these difficulties at home, Susheela grew to be a fine lady ready to be married. When Sumanta was worried over her marriage, there came to his house looking for a bride, a rishi called Kaundinya. Sumanta gives his daughter to Kaundinya rishi in marriage. With his wife being uncooperative, he could give to his son in law as a marriage gift, a little of fried wheat flour.

Kaundinya accompanied by his wife Susheela left the place and reached the bank of a river during their travel. That day being Bhadrapada shukla Chaturdashi many brahmins and their wives who were wearing red dress, were worshiping Ananta Padmanabha. Curious Susheela approaches these ladies and asks them for details of the vrata. They say that the vrata is called Anantha vrata and the fruits are infinite (anantha); when Susheela showed interest in performing the vrata, they tell her in detail as follows:

The vrata is to be performed on Bhadrapada shukla Chaturdashi. Having taken bath and wearing a clean dress, decorate the altar with devotion. Keep a kalasha on the south of the altar in which you invite the Lord. Keep seven darbhas tied to each other to represent Ananta. Keep a red thread with 14 knots on the altar. Worship the Lord with 14 variety of flowers and 14 variety of leaves. The prasad for this vrata is Atiras. Make 28 of them and serve them to brahmanas. Those attending should be given food and respect. Do this vrata for 14 years each year replacing the thread that was worn in the earlier year. On the 15th year do the udyapana (conclusion with donation of gifts to brahmanas).

Having listened to the narration with attention, faith and devotion, Susheela performed the puja with those gathered there, distributed half of the fried wheat flour to brahmanas, wore the red thread and with the thoughts of Ananta Padmanabha accompanied her husband to his ashram. Because of the power of Anantha vrata, Kaundinya’s ashram acquired beauty and wealth. All his relatives were eagerly waiting to do the Anantha vrata. Susheela had acquired an aura of brilliance.

One day Kaundinya sees the red thread on Susheela’s hand and asks for an explanation. In spite of her telling him the truth, in a fit of anger and jealousy, Kaundinya forcibly removes the thread and throws it in the fire. Susheela picks up the half burnt thread and immerses it in milk. This behavior proved very dear to Kaundinya; pretty soon all his wealth was lost; his relatives deserted him; his cattle died and he now knew that this was on account of his rudeness to Ananta Padmanabha swami in the form of the red thread.

Kaundinya leaves his house in search of Anantha Padmanabha. Like a demented person he enters the jungle. After some days he falls down. The Lord in His infinite compassion comes there in the form of an old brahman, revives him and takes him to a palace where he shows him his four armed form along with Mahalakshmi. Kaundinya praises the Lord in many stotras. The Lord pleased, gives him three boons viz., removal of poverty, ability to follow dharma, mukti saubhagya.

Kaundinya returned home and did the puja with shraddha and bhakti. He lived a life of wealth and happiness. In the bygone days, sages like Agastya, kings like Janaka, Sagara, Dilipa, and Harishchandra have performed this vrata.

 

 

FESTIVALS · MADHWA · POOJA · sankalpa

Pooja sankalpa for USA

Doing pooja sankalpa in USA differs from doing pooja sankalpa in baratha bhoomi. We cant refer baratha varshe Jambu dveepe dhandakaranya etc as if from our original sankalpa

any pooja sankalpa comprises two parts:

 1. The place where we are doing
 2. The date we are doing

The first part gets changed because of the location. The location details would be different.

Sankalpa:

For any pooja just fill up the samvathsara, maasa, paksha and the festival or pooja deity in preranaya and prithyartham and pooja/festival and type of pooja before dhyanam.

In general you can fill up as sri lakshmi narayana preranaya and sri  lakshmi narayana preethyartham

Subhe shobana muhurte , aadya brahmanaha, dwiteeya parardhe, sweta varaha kalpe, vivaswata manwantare, kaliyuge, pradhama paade, Krowncha (land of Eagle) dweepe, Ramanaka Varshe, Indra khande (emipre of Indra), Ramyaka Paschimadese (western country),  ashwin varthamaane ________ nama samvathsare __________(uttarayane/Dakshinayane)____________ varsha rithou __________ maase _______________pakshe  _____ thithow shuba vasare subha nakshathre subha yoga subha karana yevanguna visheshana vishistyam subhathi thow barathi ramana mukhya pranantharkatha sri _______________ preranaya, sri _________________ prithyartham asmakam saha kudumbaanam kshema sthairya vijaya veerya ayur arokya aishwaryaan thatha sath santhana chinthitha manobhista sidhyartham thatha gnana bakthi vairagya siddhyartham paramatmani achalaa bakthi siddhyartham bagavatha sri lakshmi narayana preethyam  _________________________ dhyanam avaahanadhi shodasha upachara poojam karishyee

 • Samvathsare – Year
 • Uttara aayane (Jan 14 – July 13) or Dakshin aayane (July 14 – Jan 13)
 • Varsha rithou – season
 • Maase – Month
 • Paksha – Shukla/Krishna
 • Thithow – Thithi

There is a long debate exists that we are not suppose to cross ocean. once we did , there is no point in pooja and sankalpa in a foreign land. For just that reason, we should not leave our traditions and practices behind.But I believe Something is better than Nothing. with all the devotion and faith in Sri Hari, we must continue pooja and our culture throughout.

adhika maasa · chathur maasa · DEVOTIONAL · everyday · FESTIVALS · MADHWA · POOJA

Madhwa Festivals and Months

This is my 200th post 🙂 As a special milestone, I am blogging a handy calendar or checklist for the important festivals in every month paksha wise and some important concepts in Madhwa calendar including chaathur Maasa and Adhika Maasa

Pitru paksha begins

Month/Maasa Maasa niyamaka Paksha Thithi Festival/event
Chaitra Padmini – Vishnu Shukla Pratipat Ugadi
Tritiya Shri matsya jayanthi
Navami Rama Navami
Purnima Hanuman Jayanti
Vaishaka snana begins
Krishna Chathurdashi Shri varaha jayanthi
Vaishaka Kamalalaya – Madhusudhana Shukla Tritiya Akshaya Trutiya
Shri parasurama jayanthi
Chaturdashi Narasimha Jayanti
Dasami Srinivasa kalyana
Trayodashi Veda Vyasa Jayanti
Pournima Shri kurma Jayanthi
Vaishaka snana ends
Jyeshta Ramaa – Trivikrama Shukla Dashami Bhageerathi Jayathi
Pournami Vata savithri vrata
Ashaada Vrushakapi – vamana Shukla Ekadashi Chathur masa beginning
Amavasya Deepa sthamba pooja
Shravana* Dhanya  – Sridhara Shukla Chaturthi Naga Chathurthi
Panchami Naga Panchami
Sukravara(Friday) Varalakshmi vrata
Shravana Nakshathra Rig veda upakarma
Pournami Yajur veda upakarma
Hayagreeve jayanthi
Krishna Ashtami Krishna Jayanthi
Bhadrapada Vruddhi – Hrishiskesha Shukla Dhvithiya Shri varaha and Dhanvanthri jayanthi
Tritiya Swarna gowri vrata
Chathurthi Ganesha chathurthi
Panchami Rishi Panchami
Dwadasi Vamana jayanthi
Chathurdashi Ananta chathurdashi
Krishna Prathima
Amavasya Mahalaya Amavasya
Ashwija Yagna – Padmanabha Shukla Prathama Navrathri begins
Saptami Saraswathy Pooja begins
Ashtami Durgashtami
Navami Ayudha Pooja
Dashami Madhva jayanthi/Vijaya dasami
Pournima Karthika snana begins
Krishna Chathurdashi Naraka chathurdashi
Amavasya Deepavali/Laxmi Pooja
Karthika Indira – Damodhara Shukla Pratipat Bali padyami
Dvadashi Tulasi vivaha
Pournima Karthiga snana ends
Dhathri Havana
Margashira Shri – Kesahva Shukla Shasti Subramanya Shashti
Ekadashi Geetha Jayanthi
Ashtami Bhima jayanthi
Dhanur Sankarshana     Laxmi Narayana Pooja
Pousha Laxmi Narayana Shukla Pournami Magha snana begins
Maagha Kamala – Madhava Shukla Sapthami Ratha sapthami
Ashtami Bheesmastami
Navami Madhva Navami
Pournima Magha snana ends
Phalguna Padma – Govinda Shukla Pournami Holi

*On Every Tuesday of Shravana Maasa, Married ladies for the first five years after wedding should do  Mangala Gowri Pooja
Chathur Maasya:

 These four months are said to be pleasing to Lord Sri Maha Vishnu when He enters into Yoga Nidra (Divine slumber) on Aashada Sukla Ekadasi day called Deva Sayani or Hari Sayani Ekadasi.and He gets up from Yoga Nidra on Kartheeka Sukla Dwadasi day called Uttana Dwadasi.

 1. SHAKA VRATHA – Ashada Shudda Ekadashi to Shravana Shudda Dashami
 2. DADHI VRATHA -Shravana Shudda Ekadashi to Bhadrapada Shudda Dashami
 3. KSHEERA VRATHA – Bhadrapada Shudda Ekadashi to Ashwayuja Shudda Dashami
 4. DVIDALA VRATHA – Ashwayuja Shudda Ekadashi to Karthika Shudda Dashami

Dakshinayana and Uttarayana:

 • Uttarayana starts on Makara Sankramana Day, usually January 14 or 15th and Dakshinayana starts usually on July 15th or 16th.
 • Starting from Makara (Capricorn) up to Mithuna (Gemini), the travel of Sun is called as Uttarayana and starting from Karkataka (Cancer) up to Dhanus (Sagittarius) it is known as Dakshinayana.
 • It is believed and said that Uttarayana represents Devathas and Dakshinayana represents Pithrus.
 • It is also said that Uttarayana is the day time and Dakshinayana is the night time for devathas.That is one human year is equal to one day for devathas

Adhika Maasa:

Adhika Masa is the thirteenth month in a Calender year followed by Lunar Calender,i.e., Chandramana reethya.

The concept of adding one extra month after every 33 months is known as Adhika Masa.

Maasa Niyamaka: Purushotthama

Mannenethina Amavasya

 

FESTIVALS · Gowri · gowri ganesha habba · MADHWA · POOJA · swarna gowri

Swarna gowri vratha

find other useful links:

 1. Dasara padgalu on Gowri
 2. MARADHA BHAGINA & UDI THUMBODHU
 3. Arathi haadu – Gowri
 4. Gowri neivedhya Haadu
 5. Traditional gowri pooje haadu
 6. Gowri ashtothra namavali

This Festival comes usually a day before Ganesh Chaturthi.

 • This is widely celebrated festival in karnataka.
 • For this festival the daughters of the house are invited along with their spouses and gifts are given.
 • Shri Swarna Gowri Vratha or Gowri Habba is celebrated on Thrithya of Badrapada Shukla Maasa.
 • On this day, Ladies are suggested to take head bath to purify themselves before offering pooja.
 • Deocrate the mantapa
 • Clean the place where Gowri is to be kept
 • mostly some traditions allow harshina gowri and some people follow gowri made with clay
 • Draw a rangoli and place a plank or a mantap and put a handful of rice, on it.
 • place the gowri on the rice
 • To the right of the Gowri keep beetel leaves, beetul nuts and fruit
 • To the left or front keep kadole, karimani, toe rings, haldhi, kumkum, kajal and a small comb.(whatever available with you atleast)
 • Do all this arrangements on the morning of the puja after a oil bath and when there is no rahu kala or yamaganda.
 • When you start the puja, keep ready all the items mentioned , plus water, panchamrutha or raw milk, or Madhuparka ie a mix of honey ,curds and ghee.
 • Perform sankalpa
 • do shodashopachara pooja
 • Perform puja to the Dhora(thread) coloured yellow with 16 Knots as many as the number of women and children in the house. Keep this in front of gowri and do puja to this too. After this perform arathi.
 • Next give haladhi kumkum and flowers and thambula with dhakshina and a coconut or friut to all the Sumangalis
 • Tie the dora, while tieing dora on the right hand give a fruit to keep in the hand while tieing the dora.
 • Give a maradha bhagana with a choli or saree /blouse.
 • In evening light lamps and perform arathi.
 • Swarna gowri is kept along with Ganesha for 3,5,7 9 and 11 days as per the convenience of the family.
 • Some people do visarjanaa on the same day.
 • It is said that Gowri used to go to her materal home on this day and next day Ganesha used to come and take back gowri with him
 • By tradition, Girls are invited to their parents home and celebrations happen with wonderful pooja and habbadha adige
 • Newly married women give 5 pairs or 16 pairs of mora to sumangalis. From the second year onwards 5 pairs of mora is given upto 5 years. From the sixth year onwards, 2 pairs of mora are exchanged with Sumangalis.
 • as per our sampraadaya, morada bagina has to be preferably given for spouse’s sister and second one to the pooja doer’s mother itself.
 • In case if there is no sister in your husband family, prioritize his cousins or atleast distribute to your mother-in-law
 • It is believed that by performing this puja unmarried girls will get good husbands and married women will have a healthy and peaceful family life.

Swarna gowri ashtothram

ōṁ mahāmanōnmaṇīśaktyai namaḥ ||
ōṁ śivaśaktyai namaḥ ||
ōṁ śivaṅkaryai namaḥ ||
ōṁ icchāśaktikriyāśaktijñānaśaktisvarūpiṇyai namaḥ ||
ōṁ śāntyatītakalānandāyai namaḥ ||
ōṁ śivamāyāyai namaḥ ||
ōṁ śivapriyāyai namaḥ ||
ōṁ sarvajñāyai namaḥ ||
ōṁ sundaryai namaḥ ||
ōṁ saumyāyai namaḥ ||
ōṁ saccidānandarūpiṇyai namaḥ ||
ōṁ parāparāmayyai namaḥ ||
ōṁ bālāyai namaḥ ||
ōṁ tripurāyai namaḥ ||
ōṁ kuṇḍalyai namaḥ ||
ōṁ śivāyai namaḥ ||
ōṁ rudrāṇyai namaḥ ||
ōṁ vijayāyai namaḥ ||
ōṁ sarvāyai namaḥ ||
ōṁ śarvāṇyai namaḥ ||
ōṁ bhuvanēśvaryai namaḥ ||
ōṁ kalyāṇyai namaḥ ||
ōṁ śūlinyai namaḥ ||
ōṁ kāntāyai namaḥ ||
ōṁ mahātripurasundaryai namaḥ ||
ōṁ mālinyai namaḥ ||
ōṁ māninyai namaḥ ||
ōṁ madanōllāsamōhinyai namaḥ ||
ōṁ mahēśvaryai namaḥ ||
ōṁ mātangyai namaḥ ||
ōṁ śivakāmyai namaḥ ||
ōṁ cidātmikāyai namaḥ ||
ōṁ kāmākṣyai namaḥ ||
ōṁ kamalākṣyai namaḥ ||
ōṁ mīnākṣyai namaḥ ||
ōṁ sarvasākṣiṇyai namaḥ ||
ōṁ umādēvyai namaḥ ||
ōṁ mahākālyai namaḥ ||
ōṁ sāmāyai namaḥ ||
ōṁ sarvajanapriyāyai namaḥ ||
ōṁ citpurāyai namaḥ ||
ōṁ cidghanānandāyai namaḥ ||
ōṁ cinmayyai namaḥ ||
ōṁ citsvarūpiṇyai namaḥ ||
ōṁ mahāsarasvatyai namaḥ ||
ōṁ durgāyai namaḥ ||
ōṁ jvālādurgādimōhinyai namaḥ ||
ōṁ nakulyai namaḥ ||
ōṁ śuddhavidyāyai namaḥ ||
ōṁ saccidānandavigrahāyai namaḥ ||
ōṁ suprabhāyai namaḥ ||
ōṁ suprabhājvālāyai namaḥ ||
ōṁ indrākṣhyai namaḥ ||
ōṁ sarvamōhinyai namaḥ ||
ōṁ mahēndrajālamadhyasthāyai namaḥ ||
ōṁ māyāyai namaḥ ||
ōṁ māyāvinōdinyai namaḥ ||
ōṁ viśvēśvaryai namaḥ ||
ōṁ vr̥ṣārūḍhāyai namaḥ ||
ōṁ vidyājālavinōdinyai namaḥ ||
ōṁ mantrēśvaryai namaḥ ||
ōṁ mahālakṣmyai namaḥ ||
ōṁ mahākālīphalapradāyai namaḥ ||
ōṁ caturvēdaviśēṣajñāyai namaḥ ||
ōṁ sāvitryai namaḥ ||
ōṁ sarvadēvatāyai namaḥ ||
ōṁ mahēndrāṇyai namaḥ ||
ōṁ gaṇādhyakṣāyai namaḥ ||
ōṁ mahābhairavapūjitāyai namaḥ ||
ōṁ mahāmāyāyai namaḥ ||
ōṁ mahāghōrāyai namaḥ ||
ōṁ mahādēvyai namaḥ ||
ōṁ malāpahāyai namaḥ ||
ōṁ mahiṣāsurasaṁhāryai namaḥ ||
ōṁ caṇḍamuṇḍakulāntakāyai namaḥ ||
ōṁ cakrēśvaryai namaḥ ||
ōṁ caturvēdyai namaḥ ||
ōṁ sarvadāyai namaḥ ||
ōṁ suranāyikyai namaḥ ||
ōṁ ṣaṭśāstranipuṇāyai namaḥ ||
ōṁ nityāyai namaḥ ||
ōṁ ṣaḍdarśanavicakṣaṇāyai namaḥ ||
ōṁ kālarātryai namaḥ ||
ōṁ kalātītāyai namaḥ ||
ōṁ kavirājamanōharāyai namaḥ ||
ōṁ śāradātilakākārāyai namaḥ ||
ōṁ dhīrāyai namaḥ ||
ōṁ dhīrajanapriyāyai namaḥ ||
ōṁ ugrabhāryai namaḥ ||
ōṁ mahābhāryai namaḥ ||
ōṁ kṣipramāryai namaḥ ||
ōṁ raṇapriyāyai namaḥ ||
ōṁ annapūrṇēśvaryai namaḥ ||
ōṁ mātrē namaḥ ||
ōṁ svarṇākārataṭitprabhāyai namaḥ ||
ōṁ svaravyaṁjanavarṇōdayāyai namaḥ ||
ōṁ gadyapadyādikāraṇāyai namaḥ ||
ōṁ padavākyārthanilayāyai namaḥ ||
ōṁ bindunādādikāraṇāyai namaḥ ||
ōṁ mōkṣēśamahiṣyai namaḥ ||
ōṁ satyāyai namaḥ ||
ōṁ bhuktimuktiphalapradāyai namaḥ ||
ōṁ vijñānadāyinyai namaḥ ||
ōṁ prajñāyai namaḥ ||
ōṁ prajñānaphaladāyinyai namaḥ ||
ōṁ ahaṅkārakalātītāyai namaḥ ||
ōṁ parāśaktyai namaḥ ||
ōṁ parātparāyai namaḥ ||
śrī mahāgauryai namaḥ ||

Swarna gowri katha:

Parvati undertook a severe penance to win over the love of Lord Shiva. She did the penance for 16 years, during which She survived only on grass and fruits. Lord Shiva pleased with Her penance finally relented and married Goddess Parvati. This is also one of the reasons for married women performing the Puja for 16 years.

Shanmukha, the son of Lord Shiva asked His father to narrate a Vratha that could be observed by everyone and which would bestow progeny, prosperity and bliss. Lord Shiva narrated the story to Shanmukha as follows:

There once lived a King, Chandraprabha who was ruling Vimalapur, a city on the banks of the Saraswathi River. All his subjects lived happily under his rule. He had two wives. He loved his first wife, the most.

One day, the King entered a dense forest for hunting.  He killed several wild animals such as boar, lion etc. He was tired and was feeling thirsty too. He went in search of water. He saw a pond nearby and descended from his horse to take some water. He saw some women offering Puja near the pond. Curious to know about the Puja, he asked one of the women about the Puja and its significance.

The women said that the Vratha is known as Swarna Gauri Vratha and by performing the Vratha, all the wishes would be bestowed. It is performed on Bhadrapada Shukla Trithiya by married women. They explained the rituals also associated with the Puja. The king was very happy to hear the story. He performed the Vratha with great devotion and tied the sacred thread on his right wrist and came back to his palace.

The king explained about the Vratha to both his wives. The first wife was very angry at his narration, snatched the thread from his right wrist and threw it on a nearby plant which had dried up. After some days, fresh leaves began to sprout from the dried plant. The king’s second wife was happy to see life in the dried plant. She took the thread from the plant and tied it to her wrist and performed the Puja. She was blessed with wealth and prosperity and love of the King.

The first wife, due to her ignorance about the Vratha had to leave the palace. She roamed in forests and had to undergo untold sufferings. As her suffering became unbearable, she wept inconsolably. Goddess Parvati appeared before her and consoled the queen. The queen realised her folly and observed Swarna Gauri Vratha with all devotion. Goddess Gauri bestowed happiness and love of her husband. Both the King and the queen lived happily.

FESTIVALS · MADHWA · maradha baghina · POOJA

MARADHA BHAGINA & UDI THUMBODHU

MARADHA BHAGINA

For any festival Gowri habba, varalakshmi habba or any dhana , maradha baghina is a tradition followed in Madhwa families. Giving maradha bagina completes most of the vratas/festivals. Arrange all the things needed for bhagina in a day advance and keep it separately.

Things needed:

 • 2 Moras
 • turmeric and kumkum for decorating moras
 • Items to keep inside moras
  • Rice about
  • tur dal
  • chana dal, mung dal , urad dal
  • Dry chilly
  • dhania/coriander seeds
  • a table spoon each of jeera, pepper, methi, and mustard
  • rava/maida
  • tamarind
  • jaggery
  • oil and ghee
  • milk and dahi
  • any two vegetables
  • Haldhi kumkum,
  • bichole karugamani
  • coconut
  • Gejje vastra
  • Bangles
  • Small Mirror, Comb
  • blouse or a saree
  • blouse piece.
images
source: Google Image
 • When this is given to a suhasini(mutthaidharu) it should contain all the ingredients enough for two people atleast to cook and eat for one day.
 • If living abroad and cannot get the moras , buy a big plastic box with lid and use it

Procedure:

Place a mat facing East in front of god for muthaide to sit.
Do avahana of Goddess Gowri/Laxmi by putting manthrakshate on muttaide.
Put Turmeric on muttaide’s feet and then wash it with warm water. Give Kumkum and Gandha, to muttaide
Apply oil on muttaide’s head and comb it. Give her flowers, kajal to wear & then show her mirror
Light deepa in front of muttaide and give Pan leaves, Dakshine, Coconut, Fruits and Clothes/Blouse Piece
Hold your saree seragu/Pallu and muttaide’s will hold her seragu/Pallu so that the top of the mora is covered, then swing the mora 3 times (by saying below lines) to do daana.
Once done, uncover the mora and show to muttaide the items kept inside the mora.

while giving bhagina, the giver says “MUTHAIDHI MUTHAIDHI MORADHA BHAGINA THOGO”.
The receiver must say “SAVITRI SAVTHRI MARADHA BHAGANA KODU”

Repeat this three times.

Mantra to say while giving baagina:
ರಾಮಪತ್ನಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಪುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ನಿರಾಮಯೇ |
ಮಯಾದತ್ತಾನಿ ಶೂರ್ಪಾಣಿ ತ್ವಯಾ ಸ್ವೀಕೃತಾ ಜಾನಕಿ ||

Raama patni mahaabhaagE puNya moorty niraamaye |
Mayaa dattaani shoorpaaNi twayaa sweekrutaa Jaanaki ||

Mantra to say while taking Bhagina:
ರಾಮ ಪತ್ನಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ನಿರಾಮಯೇ |
ತ್ವಯಾ ದತ್ತಾನಿ ಶೂರ್ಪಾಣಿ ಮಯಾ ಸ್ವೀಕೃತಾ ಜಾನಕಿ ||

Raama Pathni Mahabhaage puNya moorty niraamaye|
Twayaa dattaani shoorpaaNi mayaa sweekrutaa Jaanaki ||

 • After this do namaskara and seek the muthaidhi’s blessing.

UDI THUMBODHU:

 • Items needed: Rice , 2 haldi sticks, supari, and coconut.
 • The suhasini should accept this in her saree pallu.
 • The giver should put rice coconut and supari five times
 •  the suhasini will put a little rice back three times.