dasara padagalu · MADHWA · mangalam · tulasi

Tulasi devige Jaya mangalam

ತುಳಸೀ ದೇವಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ।। PA ।।

ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ । ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ।
ಳಾಗಿ ಮೆರೆವ ।। A.pa।।

ಮಂದರ ಗಿರಿಧರನಾ
ನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದಲಿ ವ-
ಸುಂಧರೆಯೊಳುದಿಸಿ ಬುಧ ।
ಮಂದರ ತರುವೆಂದೆನಿಸಿದ ।। 1 ।।

ಸರಸ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹರಿ
ಚರಣನಾಶ್ರಯಿಸಿ ।
ದರ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರುಗಳಿಂ ಬಹುಮಾನ ।
ಪರಸ್ಪರೆಯದಿಂದಲರುವಾ ।। 2 ।।

ಕಮಲೇಶವಿಠ್ಠಲರಾಯನಾ ।
ಸಮವಾಗದೆ ಮೇಲೆ ಮೆರೆದು ।
ಮಮತೆಯಿಂದಿರುವಳು ।
ಗಾಮಿಕ್ಯಾಡೊ ವನಮಾಲೆಯಾವ ।। 3।।

Tuḷasī dēvige jaya maṅgaḷaṁ।। PA।।

jaganmāteyāgi śrī hariya। prītipātra।
ḷāgi mereva।। A.Pa।।

mandara giridharanā
nanda bāṣpadindali va-
sundhareyoḷudisi budha।
mandara taruvendenisida।। 1।।

sarasa bud’dhiyinda hari
caraṇanāśrayisi।
dara brahmādyarugaḷiṁ bahumāna।
paraspareyadindalaruvā।। 2।।

kamalēśaviṭhṭhalarāyanā।
samavāgade mēle meredu।
mamateyindiruvaḷu।
gāmikyāḍo vanamāleyāva।। 3।।

dasaavatharam · dasara padagalu · MADHWA · mangalam · purandara dasaru

mangalaM jayamangalaM (carisuva jaladali)

ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಂ ||ಪ||

ಚರಿಸುವ ಜಲದಲಿ ಮತ್ಸ್ಯವತಾರನಿಗೆ
ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ
ಧರೆಯನುದ್ಧರಿಸಿದ ವರಹವತಾರನಿಗೆ
ತರಳನ ಕಾಯ್ದ ನರಸಿಂಹಗೆ ||1||

ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ
ಆ ಮಹಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ
ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸತ್ಯ-
ಭಾಮೆಯರಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ||2||

ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಹಯವೇರಿದ ಕಲ್ಕಿಗೆ
ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ
ಕರ್ತು ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನಿಗೆ ||3||

mangalaM jayamangalaM ||pa||

carisuva jaladali matsyavatAranige
giriya bennili potta kUrmanige
dhareyanuddharisida varahavatAranige
taraLana kAyda narasiMhage ||1||

BUmiya dAnava bEDidage
A mahA kShatriyara gelidavage
rAmachandraneMba svAmige satya-
BAmeyarasa gOpAlakRuShNage ||2||

battale nintidda bauddhanige
uttama hayavErida kalkige
hattavatAradi Baktara salahuva
kartu SrIpurandaraviThalanige ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mangalam · purandara dasaru

mangalaM jayamangalaM(akrUragolida trivikramage)

ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭಮಂಗಳಂ ||pa||

ಅಕ್ರೂರಗೊಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗೆ
ನಕ್ರನ ಗೆಲಿದ ಪರಾಕ್ರಮಿಗೆ
ಶಕ್ರನ ಗರ್ವಪಹಾರವ ಮಾಡಿದ
ಶುಕ್ರನ ಶಿಷ್ಯನ ಗೆಲಿದವಗೆ ||1||

ಗಂಗೆಯ ಪಡೆದ ಶ್ರೀರಂಗನಿಗೆ
ರಂಗುಮಾಣಿಕದುಂಗುರದವಗೆ
ಭೃಂಗಕುಂತಳೆಯರ ವ್ರತವನೆ ಕೆಡಿಸಿದ
ಅಂಗಜನಯ್ಯ ಶುಭಾಂಗನಿಗೆ ||2||

ಧರೆಯೊಳಧಿಕ ವೆಂಕಟಾಚಲಗೆ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಲಿ ನೆಲಸಿಹಗೆ
ಪರತತ್ವ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ
ವರವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ ||3||

mangalaM jayamangalaM mangalaM SuBamangalaM ||pa||

akrUragolida trivikramagemangalaM jayamangalaM
nakrana gelida parAkramige
Sakrana garvapahArava mADida
Sukrana SiShyana gelidavage ||1||

gangeya paDeda SrIranganige
rangumANikadunguradavage
BRungakuntaLeyara vratavane keDisida
angajanayya SuBAnganige ||2||

dhareyoLadhika venkaTAcalage
sthiravAgi puShkariNili nelasihage
paratatva SrIpurandaraviThalage
varavenkaTESa SrInivAsage ||3||

dasara padagalu · kanakadasaru · MADHWA · mangalam

Mangalam jayamamgalam

ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ

ಅಂಧಕನನುಜನ ಕಂದನ ತಂದೆಯ ಕೊಂದನ ಶಿರದಲಿ ನಿಂದವನ
ಚೆಂದದಿ ಪಡೆದನ ನಂದನೆಯಳನೊಲವಿಂದದಿ ಧರಿಸಿದ ಮುಕುಂದನಿಗೆ | ೧ |

ರಥನಡರಿ ಸುರಪಥದಲಿ ತಿರುಗುವ ಸುತನಿಗೆ ಶಾಪವನಿತ್ತವನ
ಖತಿಯನ್ನು ತಡೆದನ ಸತಿಯ ಜನನಿ ಸುತ ಸತಿಯರನಾಳಿದ ಚತುರನಿಗೆ | ೨ |

ಹರಿಯ ಮಗನ ಶಿರ ಹರಿದನ ತಂದೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ತಮ್ಮನ ಪಿತನ
ಭರದಿ ಭಕ್ಶಿಸುವನ ಶಿರದಲಿ ನಟಿಸಿದ ವರಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವರಾಯಗೆ | ೩ |
Mangalam jayamamgalam||pa||

Andhakananujana kandana tandeya kondana Siradali nindavana |
Chendadi padedana nandaneyalanolavindadi dharisida mukundanige | 1 |

Rathavanadari surapathadali tiruguva sutanige sapavanittavana |
Katiyannu tadedana satiya janini suta satiyaranalida caturanige | 2 |

Hariya magana Sira haridana tandeya hiriya magana tammana pitana |
Baradi bakshisuvana Siradali natisida varakagineleyadikesavarayage | 3 |

dasara padagalu · MADHWA · mangalam · raghavendra

Mangala sri tathi varage

ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ಯತಿವರಗೆ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ಹರಿಸುತಗೆ
ಶೋಣಿತ ಪುರಧೀಶಗೆ ಮಂಗಳ ಗುರುವರಗೆ ||pa||

ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಪರಮ ಭಕ್ತಯಲಿಂದು
ರುಷದಿ ಶ್ರೀ ನರಹರಿಯನು ಖಂಬದಿ ತ್ವರದಲಿ ಕರೆದವಗೆ ||1||

ಪರಿಮಳ ಗ್ರಂಥವ ಮಾಡಿ ಹರಿಯ ಪಾದಕೆ ನೀಡಿ
ಪರಮ ಸುಧೀಂದ್ರರ ಕರದಲಿ ಯತಿ ಆಶ್ರಮ ಪಡೆದವಗೆ ||2||

ಭಕ್ತರ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿಗೆ ನಿತ್ಯಸುಖಾ ಪಡೆದವಗೆ
ಮುಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರವ ತೋರುವ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ ||3||

ರುಣಾಸಾಗರನೀತಾ ಕರೆದಲ್ಲೆ ಬರುವಾತಾ
ಪೊರೆಯಂದೊದರಲು ಭಕ್ತರ ಪಿಡಿಯುವ ಮೀರದೇ ಕಾಯ್ವವಗೆ ||4||

ವರಧೀರ ಹನುಮೇಶವಿಠಲನಾ ನಿಜದಾಸಾ
ಸರಸದಿ ಅರ್ಚನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪುರವಾಸನಿಗೆ ||5||

Mangala sri yativarage mangala sri harisutage
Sonita puradhisage mangala guruvarage ||pa||

Harisarvottamanendu parama Baktayalindu
Harushadi sri narahariyanu kambadi tvaradali karedavage ||1||

Parimala granthava madi hariya padake nidi
Parama sudhindrara karadali yati asrama padedavage ||2||

Baktara bagyanidhige nityasuka padedavage
Muktiya dvarava toruva gururaghavendranige ||3||

Karunasagaranita karedalle baruvata
Poreyandodaralu Baktara pidiyuva mirade kayvavage ||4||

Varadhira hanumesavithalana nijadasa
Sarasadi arcanegolluva mantralaya puravasanige ||5||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · mangalam · purandara dasaru · ugabogha

Mangalam padagalu – SKV sanjose

We are blessed to attend regularly thursday evening pooja @ Sri Krishna vrundavana temple , San Jose by Nagendrachar udupa. Check the youtube link here:

Mangalam nithya jaya mangalam mangalam shubha mangalam
Akruragolida trivikramage nakrana gelida parakramige
Shakrana garva apaharava madida shakrana shisyana gelidavage||1||
Gangeya padeda shri ranganige rangu manikadunguradavage
Bhrnga kundaleyara vratavena bangisida angajanayya shubhanganige||2||
Dhareyoladhika venkatachalage sthiravagi puskarinili nelasihage
Paratatva shri puranadara vittalage vara venkata shrinivasanige||3||


Kaayena Vaacaa Manase Aindriyairvaa
Buddhy Aatmanaa Vaa Prakrteh Svabhaavaat |
Karomi Yad-Yat-Sakalam Parasmai
Naarayana yethi Samarpayaami ||


Hagalu ninna neneyalilla hasive thrusheyinda
Irulu ninna neneyalilla nidre bharadinda
Iveradara bhaadhege naa olagaadeno purandaravittala
Karunisi kayo purandaravittala||


Indina dinave shubha dinavu |
Indina vaara shubha vaara |
Indina taare shubha taare |
Indina yoga shubha yoga |
Indina karana shubha karana |
Indina lagna shubha lagna |
Indu shree purundaraviththalaraayana |
Paadida dinave shubha dinavu |


Shubhavidu shobhana harige |
Shubhavidu shobhana sirige |
Shubavidhu purandara vittala raayage
Shubhavidu shobhana harige |
Shubavidhu purandara vittala raayage
Shubhavidu shobhana sirige |

dasara padagalu · dashavatharam · DEVOTIONAL · MADHWA · mangalam · purandara dasaru

Mangalam dashaavathara

ಮಂಗಳ ಮಾರಮಣನಿಗೆ ಶುಭಮಂಗಳ ಭೂರಮಣನಿಗೆ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ

ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಗೆ
ಮುಖಕೆ ಮಂಗಳ ಮುದ್ದು ಕೂರ್ಮನಿಗೆ
ಸುಕಂಠಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಸೂಕರ ರೂಪಗೆ
ನಖಕೆ ಮಂಗಳ ಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹಗೆ

ವಕ್ಷಕೆ ಮಂಗಳ ವಟುವಾಮನಗೆ
ಪಕ್ಷಕೆ ಮಂಗಳ ಭಾರ್ಗವಗೆ
ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮಂಗಳ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ರಾಮನಿಗೆ
ಕುಕ್ಷಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣಗೆ

ಊರುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೌದ್ಧಗೆ
ಚರಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಚಲುವ ಶ್ರೀಕಲ್ಕಿಗೆ
ಪರಿಪರಿರೂಪಗೆ ಪರಮ ಮಂಗಳ ನಮ್ಮ
ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ ಶುಭಮಂಗಳ

Mangala Maaramananige Jayamangala Bhooramananige
Jaya Mangala Nitya Shubhamangalam

Mukutakke Mangala MATSYAA vataarage
Mukhakke Mangala Muddu KURMA nige
Sukantakke Mangala SOOKARA roopage
Nakhakke Mangala Muddu NARASIMHA ge

Vakshakke Mangala Vatu VAMANAge
Pakshakke Mangala BHAARGAVAge
Kakshakke Mangala Kaakuthstha RAMA nige
Kukshige Mangala SIRIKRUSHNA nige

Uurugalige Mangala Uttama BOUDHA ge
Charanakke Mangala Chaluva SHREE KALKI ge
Paripariroopage Parama Mangala Namma
PURANDARA VITTALA ge Shubhamangala