dashavatharam · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

ದಶಾವತಾರ ಸುಳಾದಿ/Dashavathara suladi

ದಶಾವತಾರ ಸುಳಾದಿ
ರಾಗ: ಆನಂದಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ವಾರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಓಡ್ಯಾಡಿ ನಾರುವುದೇನೊ ಮಂ –
ದರವ ಹೊತ್ತು ನೀ ಧರನಾ ಹೊರುವುದೇನು
ಊರು (ಉರು) ಬಗೆದು ಕರುಳ್ಹಾರ ಹಾಕುವುದೇನು
ದೂರ ಬೆಳೆದು ಸುಳ್ಳ ಪೋರನೆನಿಪದೇನು
ದೂರಾಗಿ ಜನನಿ ಕೊಂದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳೇನು
ನಾರುಟ್ಯಾರಣ್ಯದಿ ನಾರಿ ಬಿಡುವುದೇನು ಅ –
ಪಾರ ಹೆಂಡಿರ ಸಂಸಾರ ಘೋರವಿದೇನು
ಜಾರಾಗಿ ಜನಕೆ ಶರೀರ ತೋರುವುದೇನು
ಕ್ರೂರ ಕಲಿಗಳ ನೀ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದೇನು
ಧೀರ ನಮ್ಮೆದುರು ನಿಲ್ಲಬಾರದೇನು
ಮಾರಜನಕ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆ
ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೇನೊ ಮರೆಯದಂತಿರೊ ॥ 1 ॥

ಮಠ್ಯತಾಳ

ನೀರಶಯನನೆ ನಿಂತು ಕೇಳೆನಮಾತು ನೀ ದಶ ಅವ –
ತಾರ ಆಗಲೀ ಪರಿಯಿಂದ
ದಾರಿಂದ ನಿನಗೇನುದ್ಧಾರವಾಗುವುದೇನೊ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಮಣನೆ
ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನೀನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ
ಗೋ ವೃಂದಾವನ ಪಾದ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ
ಭುವನಾಧಿಪತಿಯೆ ನೀ ಬಹುಮಾನಕರ್ತನೆ
ಅವನಿಪಾಲಕ ನಿನ್ನವನೆಂದು ರಕ್ಷಿಸಿ
ಜವನ ಪುರದ ಹಾದಿ ಮೆಟ್ಟಿಸದಿರೆನ್ನ
ಜನನ ಮರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಕಾಲಕು ನೀನೆ
ಜನನಿ ಜನಕರು ಹಿಂದೆಷ್ಟೋ ಮುಂದೆಣಿಕಿಲ್ಲ
ವನಜಪತಿಯೆ ವೈಸಲಿ ಬೇಕೊ ಎನಭಾರ
ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲೊ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ
ಅನುಮಾನವ್ಯಾತಕೀಗೆನ್ನ ಮಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೊ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ನೇಮ ನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಿಟ್ಟವಗ್ಯಾಕೆ
ಸ್ನಾನವ್ಯಾತಕೆ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತನಾಗದೆ
ಮೌನ ಮಂತ್ರವು ಯಾಕೆ ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ
ದಾನವ್ಯಾತಕೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧವ ಬಿಡದಲೆ
ಆನಕದುಂದುಭಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದರೊಳು
ಗಾನವ್ಯಾತಕೆ ಗಾರ್ದಭಸ್ವರನಂದದಿ
ಧೇನುಪಾಲಕನ ಬಿಟ್ಟೇನು ಕರ್ಮಂಗಳ
ಮಾಡಿದರದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ
ನಾಲಿಗಿಲ್ಲದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಲದರಿಂದ
ನಾದವುಂಟಾಗೋದೇ ನಾಕಾಣೆನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ನಾರಾಯಣನೆಂಬೊ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರವು
ನಾಲಿಗೆಲಿರಲು ನರಕಭಯವಿಲ್ಲವು
ಶ್ರೀ ಭೂರಮಣ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆ ಭವ –
ಸಾಗರ ದಾಟಿಸಿ ಸುಖದಿಂದಿಡುವುದೊ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಮಗನ ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಜಾಮಿಳನ ನೋಡು
ಸುಜನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸುರರಿಂದ ಮಾನಿತನಾದ
ಭುಜಬಲಿಯಾದ ಧ್ರುವ ನಿಜಲೋಕದಲ್ಲಿಹ
ಭಜಿಸುತ ಬಂದ ದರಿದ್ರ ಧನಿಕನಾದ
ಅಜಭವ ನಾರಂದ ಸುರಮುನಿಗಳು ನಿನ್ನ
ಪದವ ಭಜಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಪಡೆದರಾನಂದವ
ವಧೆಯ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಾತಗೆ ನಿಜರೂಪ
ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ನಿನ್ನ ಕರುಣವೆಷ್ಟೊ
ಮದವೇರಿದ ಗಜ ಒದರುತಿರಲು ಕಾಲು
ಕೆದರೊ ಮಕರಿ ಹಲ್ಲ ಮುರಿದ ಮುರಾರಿಯೆ
ಒದೆಯ ಬಂದವರಿಗೆಷ್ಟ್ವೊಂದಿಸಿ ಉಪಚಾರ
ಮೈಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕಚ್ಚಿದ ಕಾಳಿಂಗನುಳುಹಿದೊ
ಹೊಯ್ದ ಬಾಣದಿ ಭೀಷ್ಮ ಎಯ್ದಿದನೊ ವೈಕುಂಠ
ಒಯ್ದು ನೂರೆಣಿಕೆಯಿಂದಾದನೊ ನಿನ ಬಂಟ
ಐದುಮಂದಿಗೆ ಸತಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿವ್ಯಸನ
ಬಿಡಿಸಿ ಅಕ್ಷಯವಸನವಿತ್ತು ದಾರಿಯಾದೆ
ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮನಂಗಾಲು ಸೋಕಲು ದೋಷ
ಕಳೆದು ನಿರ್ಮಲದೇಹ ಆದಳಾಗಹಲ್ಯೆ
ಬಡಿವಾರವೇನೊ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಿನಕೀರ್ತಿ
ನಡೆವೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದೊಳಲ್ಲದೆ
ಅಡಿಗೆರಗುವೆನೊ ಅನಂತ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ
ಪಿಡಿಯೆನ್ನ ಕೈಯ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಯ್ಯ ॥ 4 ॥

ಝಂಪೆತಾಳ

ವಾಸುದೇವನೆ ನೀನು ವಸುದೇವನ ಸುತನೆ
ವಾಸವಿ ಸಖನಾದ ಸಾಸಿರಫಣಿಶಯನ
ದೇಶದೇಶದಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಏ ಸಿರಿಪತಿ ಕೇಳೊ
ಮೋಸವಾದ ಭವಪಾಶದೊಳಗೆ ಸಿಲ್ಕಿ
ಘಾಸಿಯಾಗಲು ನೋಡಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ
ಈಶ ಜೀವರಿಗಿನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ನೀನಾಗಿ
ಬ್ಯಾಸರದಲೆ ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥವ ನೀಡಿ
ನಾಶರಹಿತ ನಿನಗೆ ನಾ ಸೆರಗೊಡ್ಡುವೆನು
ಆಶೀರ್ವಾದವನೆ ಮಾಡೊ ಮಹಾಪುರುಷ
ಕ್ಲೇಶ ದೋಷಗಳೆಂಬೊ ಕೇಡು ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆಯೊ ಉ –
ದಾಸೀನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡತ್ಯಲ್ಲ
ದೋಷದೂರನೆ ಎನ್ನ ದೂರನೋಡುವುದ್ಯಾಕೊ
ಭೂಸುರರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಸಂ –
ತೋಷ ಸದಾನಂದ ನೀಡೊ ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ಎಷ್ಟಪರಾಧಿ ನಾನಾದರು ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ನಿನ –
ಗಪಕೀರ್ತಿ ಬಾಹುದೋ ನಾನರಿಯೆ ॥

rAga AnaMdaBairavi

dhruvatALa

vAridhiyoLage ODyADi nAruvudEno maM –
darava hottu nI dharanA horuvudEnu
Uru (uru) bagedu karuLhAra hAkuvudEnu
dUra beLedu suLLa pOranenipadEnu
dUrAgi janani koMda svArasyagaLEnu
nAruTyAraNyadi nAri biDuvudEnu a –
pAra heMDira saMsAra GOravidEnu
jArAgi janake SarIra tOruvudEnu
krUra kaligaLa nI saMhAra mADuvudEnu
dhIra nammeduru nillabAradEnu
mArajanaka BImESakRuShNane
mareyAgiddarEno mareyadaMtiro || 1 ||

maThyatALa

nIraSayanane niMtu kELenamAtu nI daSa ava –
tAra AgalI pariyiMda
dAriMda ninagEnuddhAravAguvudEno svAmi SrIramaNane
kAruNyanidhi kAmadhEnu kalpavRukSha nIneMdu tiLididde
gO vRuMdAvana pAda gOvardhanOddhAra
BuvanAdhipatiye nI bahumAnakartane
avanipAlaka ninnavaneMdu rakShisi
javana purada hAdi meTTisadirenna
janana maraNa sthiti jAtakAlaku nIne
janani janakaru hiMdeShTO muMdeNikilla
vanajapatiye vaisali bEko enaBAra
nanagU ninagU biTTiddallo BImESakRuShNa
anumAnavyAtakIgenna mAna kAydukoLLo || 2 ||

rUpakatALa

nEma nityavu ninna nAma biTTavagyAke
snAnavyAtake nirmalacittanAgade
mauna maMtravu yAke manaSuddhiyillade
dAnavyAtake kAmakrOdhava biDadale
AnakaduMduBigaLillade adaroLu
gAnavyAtake gArdaBasvaranaMdadi
dhEnupAlakana biTTEnu karmaMgaLa
mADidaradu vyartha Aguvudallade
nAligillada gaMTe bArisaladariMda
nAdavuMTAgOdE nAkANenellellU
nArAyaNaneMbo nAlku akSharavu
nAligeliralu narakaBayavillavu
SrI BUramaNa BImESakRuShNane Bava –
sAgara dATisi suKadiMdiDuvudo || 3 ||

aTTatALa

magana karedu mukti paDedajAmiLana nODu
sujana prahlAda surariMda mAnitanAda
BujabaliyAda dhruva nijalOkadalliha
Bajisuta baMda daridra dhanikanAda
ajaBava nAraMda suramunigaLu ninna
padava Bajisi muktipaDedarAnaMdava
vadheya mADisalu baMdAtage nijarUpa
nadiyalli tOrida ninna karuNaveShTo
madavErida gaja odarutiralu kAlu
kedaro makari halla murida murAriye
odeya baMdavarigeShTvoMdisi upacAra
maige sutti kaccida kALiMganuLuhido
hoyda bANadi BIShma eydidano vaikuMTha
oydu nUreNikeyiMdAdano nina baMTa
aidumaMdige satiyAda draupadivyasana
biDisi akShayavasanavittu dAriyAde
adButa mahimanaMgAlu sOkalu dOSha
kaLedu nirmaladEha AdaLAgahalye
baDivAravEno BaktariMda ninakIrti
naDevOdu hadinAlku lOkadoLallade
aDigeraguveno anaMta hastagaLiMda
piDiyenna kaiya BImESakRuShNa nammayya || 4 ||

JaMpetALa

vAsudEvane nInu vasudEvana sutane
vAsavi saKanAda sAsiraPaNiSayana
dESadESadi vyApta E siripati kELo
mOsavAda BavapASadoLage silki
GAsiyAgalu nODi tamASheyAgide ninage
ISa jIvariginnU uttama nInAgi
byAsaradale bEDidiShTArthava nIDi
nASarahita ninage nA seragoDDuvenu
ASIrvAdavane mADo mahApuruSha
klESa dOShagaLeMbo kEDu kaDege tegeyo u –
dAsIna mADuvudu uttama naDatyalla
dOShadUrane enna dUranODuvudyAko
BUsurarige oDeyanAda BImESakRuShNa saM –
tOSha sadAnaMda nIDo enage gOviMda || 5 ||

jate

eShTaparAdhi nAnAdaru BImESakRuShNa nina –
gapakIrti bAhudO nAnariye ||

dasara padagalu · dashavatharam · MADHWA

Dashavathara songs & Sthothragalu

Please refer Kesava nama collections

 1. Sundari rangana tandu tora
 2. Govinda hari govindha
 3. Devi namma devaru bandaru bannire
 4. Mangalam dashaavathara
 5. mangalaM jayamangalaM (carisuva jaladali)
 6. Mangalam jaya mangalam
 7. Pankaja mukhiyarellaru(Dashavathara – Purandara dasaru)
 8. aa mahimege mangalaarathi(Dashavathara – Vadirajaru)
 9. Mangalaarathiya belage madhusudhanage
 10. Kolu Kolenna Kole(Mahipathi dasaru)
 11. Kolu kolenna kole(Vadirajaru)
 12. Kolu kamana geddha(Prasanna venkata dasaru)

Sthothragalu

Dashavatara sthuthi
Dashavathara stothra

dashavatharam · MADHWA · Vadirajaru

Dashavatara sthuthi

ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಪ್ರೋಷ್ಠೀಶ ವಿಗ್ರಹ ಸುನಿಷ್ಠೀವನೋದ್ಧೃತವಿಶಿಷ್ಟಾಂಬುಚಾರಿಜಲಧೇ ಕೋಷ್ಠಾಂತರಾಹಿತವಿಚೇಷ್ಟಾಗಮೌಘಪರಮೇಷ್ಠೀಡಿತ ತ್ತ್ವಮವ ಮಾಮ್ |
ಪ್ರೇಷ್ಠಾರ್ಕಸೂನುಮನುಚೇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾತ್ಮವಿದತೀಷ್ಟೋ ಯುಗಾಂತಸಮಯೇ ಸ್ಥೇಷ್ಠಾತ್ಮಶೃಂಗಧೃತಕಾಷ್ಠಾಂಬುವಾಹನ ವರಾಷ್ಟಾಪದಪ್ರಭತನೋ    || 1 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
ಖಂಡೀಭವದ್ಬಹುಲಡಿಂಡೀರಜೃಂಭಣ ಸುಚಂಡೀ ಕೃತೋ ದಧಿ ಮಹಾ ಕಾಂಡಾತಿ ಚಿತ್ರ ಗತಿ ಶೌಂಡಾದ್ಯ ಹೈಮರದ ಭಾಂಡಾ ಪ್ರಮೇಯ ಚರಿತ |
ಚಂಡಾಶ್ವಕಂಠಮದ ಶುಂಡಾಲ ದುರ್ಹೃದಯ ಗಂಡಾ ಭಿಖಂಡಾಕರ ದೋಶ್ಚಂಡಾ ಮರೇಶಹಯ ತುಂಡಾಕೃತೇ ದೃಶಮ ಖಂಡಾ ಮಲಂ ಪ್ರದಿಶ ಮೇ || 2 ||

ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಕೂರ್ಮಾಕೃತೇ ತ್ವವತು ನರ್ಮಾತ್ಮ ಪೃಷ್ಠಧೃತ ಭರ್ಮಾತ್ಮ ಮಂದರ ಗಿರೇ ಧರ್ಮಾವಲಂಬನ ಸುಧರ್ಮಾ ಸದಾಕಲಿತ ಶರ್ಮಾ ಸುಧಾವಿತರಣಾತ್ |
ದುರ್ಮಾನ ರಾಹುಮುಖ ದುರ್ಮಾಯಿ ದಾನವಸುಮರ್ಮಾ ಭಿಭೇದನ ಪಟೋಘರ್ಮಾರ್ಕ ಕಾಂತಿ ವರ ವರ್ಮಾ ಭವಾನ್ ಭುವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಧೂತ ವಿಕೃತಿಃ || 3 ||

ಓಂ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ

ಧನ್ವಂತರೇಂಗರುಚಿ ಧನ್ವಂತರೇ„ರಿತರು ಧನ್ವಂಸ್ತರೀಭವಸುಧಾಭಾನ್ವಂತರಾವಸಥ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಕೃತ ತನ್ವಂತರೌಷಧನಿಧೇ |
ಧನ್ವಂತರಂಗಶುಗುಧನ್ವಂತಮಾಜಿಶುವಿ ತನ್ವನ್ಮಮಾಬ್ಧಿ ತನಯಾಸೂನ್ವಂತಕಾತ್ಮಹೃದತನ್ವಂತರಾವಯವ ತನ್ವಂತರಾರ್ತಿಜಲಧೌ || 4 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
ಯಾಕ್ಷೀರವಾರ್ಧಿಮದನಾಕ್ಷೀಣದರ್ಪದಿತಿಜಾಕ್ಷೋಭಿತಾಮರಗಣಾ ಪೇಕ್ಷಾಪ್ತಯೇ„ಜನಿವಲ­ಕ್ಷಾಂಶುಬಿಂಬಜಿದತೀಕ್ಷ್ಣಾ­ಕಾವೃತಮುಖೀ |
ಸೂಕ್ಷಮಾವ­ಗ್ನವಸನಾ„„ಕ್ಷೇಪಕೃತ್ಕುಚ ಕಟಾಕ್ಷಾಕ್ಷಮೀಕೃತಮನೋ ದೀಕ್ಷಾಸುರಾಹೃತಸುಧಾ„ಕ್ಷಾಣಿನೋ„„ವತು ಸುರೂಕ್ಷೇಕ್ಷಣಾದ್ಧರಿತನುಃ || 5 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
ಶಿಕ್ಷಾದಿಯುಜ್ಞಗಮ ದೀಕ್ಷಾಸುಲಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾಕ್ಷಮಾವಿಧಿಸತೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಕ್ಷಮತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಮಾಪಿನಯ ದಾಕ್ಷೇಪವೀಕ್ಷಣವಿಧೌ    |
ಪ್ರೇಕ್ಷಾಕ್ಷಿಲೋಭಕರಲಾಕ್ಷಾರ ಸೋಕ್ಷಿ ತಪ ದಾಕ್ಷೇಪಲಕ್ಷಿತಧರಾ ಸಾ„ಕ್ಷಾರಿತಾತ್ಮತನು ಭೂಕ್ಷಾರಕಾರಿನಿಟಿ ಲÁಕ್ಷಾ„ಕ್ಷಮಾನವತು ನಃ    || 6 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ
ನೀಲಾಂಬುದಾಭಶುಭ ಶೀಲಾದ್ರಿದೇಹಧರ ಖೇಲಾಹೃತೋದಧಿಧುನೀ ಶೈಲಾದಿಯುಕ್ತ ನಿಖಿಲೇಲಾ ಕಟಾದ್ಯಸುರ ತೂಲಾಟವೀದಹನ ತೇ    |
ಕೋಲಾಕೃತೇ ಜಲಧಿ ಕಾಲಾಚಯಾವಯವ ನೀಲಾಬ್ಜದಂಷ್ಟ್ರ ಧರಿಣೀ ಲೀಲಾಸ್ಪದೋರುತಲಮೂಲಾಶಿಯೋಗಿವರಜಾಲಾಭಿವಂದಿತ ನಮಃ || 7 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ದಂಭೋಲಿತೀಕ್ಷ್ಣನಖ ಸಂಭೇದಿತೇಂದ್ರರಿಪು ಕುಂಭೀಂದ್ರ ಪಾಹಿ ಕೃಪಯಾ ಸ್ತಂಭಾರ್ಭ ಕಾಸಹನಡಿಂಭಾಯ ದತ್ತವರ ಗಂಭೀರ ನಾದ ನೃಹರೇ |
ಅಂಭೋದಿಜಾನುಸರಣಾಂಭೋಜಭೂಪವನ ಕುಂಭೀನ ಸೇಶ ಖಗರಾಟ್ ಕುಂಭೀಂದ್ರ ಕೃತ್ತಿಧರ ಜಂಭಾರಿ ಷಣ್ಮುಖ ಮುಖಾಂಭೋರು ಹಾಭಿ ನುತ ಮಾಂ || 8 ||
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ
ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ ತುರಂಗಾದಿ ಸೈನ್ಯ ಚತುರಂಗಾ ವಲಿಪ್ತ ದನುಜಾ ಸಾಂಗಾ ಧ್ವರಸ್ಥ ಬಲಿ ಸಾಂಗಾವಪಾತ ಹೃಷಿತಾಂಗಾ ಮರಾಲಿನುತ ತೇ |
ಶೃಂಗಾರ ಪಾದನಖ ತುಂಗಾಗ್ರಭಿನ್ನ ಕನ ಕಾಂಗಾಂಡಪಾತಿ ತಟಿನೀ ತುಂಗಾತಿ ಮಂಗಲ ತರಂಗಾ ಭಿಭೂತ ಭಜ ಕಾಂಗಾಘ ವಾಮನ ನಮಃ || 9 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ
ಧ್ಯಾನಾರ್ಹ ವಾಮನ ತನೋನಾಥ ಪಾಹಿ ಯಜಮಾನಾ ಸುರೇಶವಸುಧಾ ದಾನಾಯ ಯಾಚನಿಕ ಲೀನಾರ್ಥ ವಾಗ್ವಶಿತ ನಾನಾಸದಸ್ಯ ದನುಜ |
ಮೀನಾಂಕ ನಿರ್ಮಲ ನಿಶಾನಾಥ ಕೋಟಿಲ ಸಮಾನಾತ್ಮ ಮೌಂಜಿಗುಣಕೌ ಪೀನಾಚ್ಛ ಸೂತ್ರಪದ ಯಾನಾತ ಪತ್ರಕರ ಕಾನಮ್ಯದಂಡವರಭೃತ್ || 10 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಧೈರ್ಯಾಂಬುಧೇ ಪರಶುಚರ್ಯಾಧಿಕೃತ್ತಖಲ ವರ್ಯಾವನೀಶ್ವರ ಮಹಾ ಶೌರ್ಯಾಭಿಭೂತಕೃತ ವೀರ್ಯಾತ್ಮಜಾತಭುಜ ವೀರ್ಯಾವಲೇಪನಿಕರ |
ಭಾರ್ಯಾಪರಾಧಕುಪಿತಾರ್ಯಾಜ್ಞಯಾಗಲಿತನಾರ್ಯಾತ್ಮ ಸೂಗಲ ತರೋ ಕಾರ್ಯಾ„ಪರಾಧಮವಿಚಾರ್ಯಾರ್ಯ ಮೌಘಜಯಿ ವೀರ್ಯಾಮಿತಾ  ಮಯಿ ದಯಾ || 11 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶ್ರೀರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಶುಕಾರಾಮ ಭೂರವತುಗೌರಾಮಲಾಮಿತಮಹೋ ಹಾರಾಮರಸ್ತುತ ಯಶೋರಾಮಕಾಂತಿಸುತ ನೋರಾಮಲಬ್ಧಕಲಹ     |
ಸ್ವಾರಾಮವರ್ಯರಿಪು ವೀರಾಮಯಾರ್ಧಿಕರ ಚೀರಾಮಲಾವೃತಕಟೇ ಸ್ವಾರಾಮ ದರ್ಶನಜಮಾರಾಮಯಾಗತಸುಘೋರಾಮನೋರಥಹರ || 12 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶ್ರೀಕೇಶವಪ್ರದಿಶನಾಕೇಶ ಜಾತಕಪಿಲೋಕೇಶ ಭಗ್ನರವಿಭೂಸ್ತೋಕೇತರಾರ್ತಿಹರಣಾಕೇವಲಾರ್ತಸುಖಧೀಕೇಕಿಕಾಲಜಲದ     |
ಸಾಕೇತನಾಥವರಪಾಕೇರಮುಖ್ಯಸುತ ಕೋಕೇನ ಭಕ್ತಿಮತುಲಾಂ ರಾಕೇಂದು ಬಿಂಬಮುಖ ಕಾಕೇಕ್ಷಣಾಪಹ ಹೃಷೀಕೇಲಿÀ ತೇಂ„ಘ್ರಿಕಮಲÉೀ || 13 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ರಾಮೇನೃಣಾಂ ಹೃದಭಿರಾಮೇನರಾಶಿಕುಲ ಭೀಮೇಮನೋದ್ಯರಮತಾಂ ಗೋಮೇದಿನೀಜಯಿತಪೋ„ಮೇಯಗಾಧಿಸುತ ಕಾಮೇನಿವಿಷ್ಟ ಮನಸೀ |
ಶ್ಯಾಮೇ ಸದಾ ತ್ವಯಿಜಿತಾಮೇಯ ತಾಪಸಜ ರಾಮೇ ಗತಾಧಿಕಸಮೇ ಭೀಮೇಶಚಾಪದಲನಾಮೇಯಶೌರ್ಯಜಿತ ವಾಮೇ ಕ್ಷಣೇ ವಿಜಯಿನೀ     || 14 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಸ್ವರೂಪಿಣೈ ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ
ಕಾಂತಾರಗೇಹಖಲ ಕಾಂತಾರಟದ್ವದನ ಕಾಂತಾಲಕಾಂತಕಶರಂ ಕಾಂತಾರ„„ಯಾ„ಂಬುಜನಿ ಕಾಂತಾನ್ವವಾಯವಿಧು ಕಾಂತಾಶ್ಮಭಾದಿಪಹರೇ |
ಕಾಂತಾಲಿಲೋಲದಲ ಕಾಂತಾಭಿಶೋಭಿತಿಲ ಕಾಂತಾಭವಂತಮನುಸಾ ಕಾಂತಾನುಯಾನಜಿತ ಕಾಂತಾರದುರ್ಗಕಟ ಕಾಂತಾರಮಾತ್ವವತು ಮಾಂ || 15 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ದಾಂತಂ ದಶಾನನ ಸುತಾಂತಂ ಧರಾಮಧಿವಸಂತಂ ಪ್ರಚಂಡ ತಪಸಾ ಕ್ಲಾಂತಂ ಸಮೇತ್ಯ ವಿಪಿನಾಂತಂ ತ್ವವಾಪ ಯಮನಂತಂ ತಪಸ್ವಿ ಪಟಲಮ್|
ಯಾಂತಂ ಭವಾರತಿ ಭಯಾಂತಂ ಮಮಾಶು ಭಗವಂತಂ ಭರೇಣ ಭಜತಾತ್ ಸ್ವಾಂತಂ ಸವಾರಿ ದನುಜಾಂತಂ ಧರಾಧರನಿಶಾಂತಂ ಸ ತಾಪಸವರಮ್    || 16 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶಂಪಾಭಚಾಪಲವ ಕಂಪಾಸ್ತ ಶತೃಬಲ ಸಂಪಾದಿತಾಮಿತಯಶಾಃ ಶಂ ಪಾದ ತಾಮರಸ ಸಂಪಾತಿ  ನೋ„­ ಮನು ಕಂಪಾರ ಸೇನ ದಿಶಮೇ |
ಸಂಪಾತಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಹಜಂಪಾಪ ರಾವಣ ಹತಂ ಪಾವನಂ ಯದ ಕೃಥಾ ತ್ವಾಂ ಪಾಪ ಕೂಪ ಪತಿ ತಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತದಪಿ ಪಂಪಾ ಸರಸ್ತ ಟಚರ || 17 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಲೊಲಾಕ್ಶ್ಯಪೇಕ್ಷಿತಸುಲೀಲಾಕುರಂಗವದ ಖೇಲಾಕುತೂಹಲ ಗತೇ ಸ್ವಾಲಾಪಭೂಮಿಜನಿಬಾಲಾಪಹಾರ್ಯನುಜ ಪಾಲಾದ್ಯಭೋ ಜಯ ಜಯ    |
ಬಾಲಾಗ್ನಿದಗ್ಧಪುರ ಶಾಲಾನಿಲಾತ್ಮಜನಿ ಫಾಲಾತ್ತಪತ್ತಲರಜೋ ನೀಲಾಂಗದಾದಿಕಪಿ ಮಾಲಾಕೃತಾಲಿಪಥ ಮೂಲಾಭ್ಯತೀತ ಜಲಧೇ || 18 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ತೂಣೀರಕಾರ್ಮುಕಕೃಪಾಣೀಕಿಣಾಂಕಭುಜ ಪಾಣೀ ರವಿಪ್ರತಿಮಭಾಃ ಕ್ಷೋಣಿಧರಾಲಿನಿಭ ಘೋಣೀ ಮುಖಾದಿಘನವೇಣೀಸುರಕ್ಷಣಕರಃ    |
ಶೋಣಿಭವನ್ನಯನ ಕೋಣೀ ಜಿತಾಂಬುನಿಧಿ ಪಾಣೀ ರಿತಾರ್ಹಣಮಣೀ ಶ್ರೇಣೀವೃತಾಂಘ್ರಿರಿಹ ವಾಣೀಶಸೂನುವರ ವಾಣೀಸ್ತುತೋ ವಿಜಯತೇ    || 19 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಹುಂಕಾರಪೂರ್ವಮಥಟಂಕಾರನಾದಮತಿ ಪಂಕಾ„ವಧಾರ್ಯ ಚಲಿತಾಲಂಕಾಶಿಲೋಚ್ಚಯವಿಶಂಕಾ ಪತದ್ಭಿದುರ ಶಂಕಾಸಯಸ್ಯ ಧನುಷಃ |
ಲಂಕಾಧಿಪೋಮನುತಯಂಕಾಲರಾತ್ರಿಮಿವ ಶಂಕಾಶತಾಕುಲಧಿಯಾ ತಂಕಾಲದಂಡಶತ ಸಂಕಾಶಕಾರ್ಮುಖ ಶರಾಂಕಾನ್ವಿತಂ ಭಜ ಹರಿಂ || 20 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಧೀಮಾನಮೇಯತನುಧಾಮಾ„„ರ್ತಮಂಗ­ದನಾಮಾ ರಮಾಕಮ­ಭೂ ಕಾಮಾರಿಪನ್ನಗಪ ಕಾಮಾಹಿ ವೈರಿಗುರು ಸೋಮಾದಿವಂದ್ಯ ಮಹಿಮ |
ಸ್ಥೇಮಾದಿನಾಪಗತ ಸೀಮಾ„ವತಾತ್ಸಖ­ ಸಾಮಾಜ ರಾವಣರಿಪೂ ರಾಮಾಭಿದೋ ಹರಿರಭೌಮಾಕೃತಿಃ ಪ್ರತನ ಸಾಮಾದಿ ವೇದವಿಷಯಃ || 21 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ದೋಷಾ„ತ್ಮಭೂವಲಿÀತುರಾಷಾಡತಿಕ್ರಮಜ ರೋಷಾತ್ಮಭರ್ತೃವಚಸ ಪಾಷಾಣಭೂತಮುನಿಯೋಷಾವರಾತ್ಮತನುವೇಶಾದಿದಾಯಿಚರಣಃ    |
ನೈಷಾಧಯೋಷಿಧಸುಭೇಷಾಕೃದಂಡಜನಿ ದೋಷಾಚರಾದಿ ಸುಹೃದೋ ದೋಷಾಗ್ರಜನ್ಮಮೃತಿಲಿÉೂೀಷಾಪಹೋ„ವತು ಸುದೋಷಾಂಘ್ರಿಜಾತಹನನಾತ್ || 22 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ವೃಂದಾವನಸ್ಥಪಶು ವೃಂದಾವನಂ ವಿನುತ ವೃಂದಾರಕೈಕಶರಣಂ ನಂದಾತ್ಮಜಂ ನಿಹತ ನಿಂದಾ ಕೃದಾ ಸುರಜನಂದಾಮಬದ್ಧ ಜಠರಮ್    |
ವಂದಾಮಹೇ ವಯಮ ಮಂದಾವದಾತರುಚಿ ಮಂದಾಕ್ಷಕಾರಿವದನಂ ಕುಂದಾಲಿದಂತಮುತ ಕಂದಾಸಿತಪ್ರಭತನುಂದಾವರಾಕ್ಷಸಹರಮ್    || 23 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಗೋಪಾಲಕೋತ್ಸವಕೃತಾಪಾರಭಕ್ಷ್ಯರಸ ಸೂಪಾನ್ನಲೋಪಕುಪಿತಾ ಶಾಪಾಲಯಾಪಿತಲಯಾಪಾಂಬುದಾಲಿಸಲಿಲಾಪಾಯಧಾರಿತಗಿರೇ    |
ಸಾಪಾಂಗದರ್ಶನಜತಾಪಾಂಗ ರಾಗಯುತ ಗೋಪಾಂಗ ನಾಂಶುಕ ಹೃತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೌಂಡವಿವಿಧಾಪಾಯ ತಸ್ತ್ವಮವ ಮವ ಗೋಪಾರಿಜಾತಹರಣ    || 24 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಕಂಸಾದಿಕಾಸದವತಂಸಾ ವನೀಪತಿವಿಹಿಂಸಾಕೃತಾತ್ಮಜನುಷಂ ಸಂಸಾರಭೂತಮಿಹ ಸಂಸಾರಬದ್ಧಮನ ಸಂಸಾರಚಿತ್ಸುಖತನುಮ್    |
ಸಂಸಾಧಯಂತಮನಿಶಂಸಾತ್ವಿಕವ್ರಜಮಹಂಸಾದರಂ ಭತ ಭಜೇ ಹಂಸಾದಿತಾಪಸರಿರಂಸಾಸ್ಪದಂ ಪರಮಹಂಸಾದಿ ವಂದ್ಯ ಚರಣಮ್ || 25||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ರಾಜೀವ ನೇತ್ರವಿದುರಾಜೀವಮಾಮವತು ರಾಜೀವ ಕೇತನವಶಂ ವಾಜೀಭಪತ್ತಿನೃಪರಾಜೀ ರಥಾನ್ವಿತಜ ರಾಜೀವ ಗರ್ವಶಮನ|
ವಾಜೀಶವಾಹಸಿತ ವಾಜೀಶ ದೈತ್ಯ ತನು ವಾಜೀಶ ಭೇದಕರದೋ- ರ್ಜಾಜೀಕದಂಬನವ ರಾಜೀವ ಮುಖ್ಯಸುಮ ರಾಜೀಸುವಾಸಿತಶಿರಃ    || 26 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಕಾಲೀಹೃದಾವಸಥ ಕಾಲೀಯಕುಂಡಲಿಪ ಕಾಲೀಸ್ಥಪಾದನಖರಾ ವ್ಯಾಲೀನವಾಂಶುಕರ ವಾಲಿಗಣಾರುಣಿತ ಕಾಲೀರುಚೇ ಜಯ ಜಯ |
ಕೇಲೀಲವಾಪಹೃತ ಕಾಲೀಶದತ್ತವರ ನಾಲೀಕದೃಪ್ತದಿತಿಭೂ ಚೂಲೀಕಗೋಪಮಹಿಲಾಲೀತನೂಘಸೃಣಧೂಲೀಕಣಾಂಕಹೃದಯ    || 27 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಪಾಂಡುಸುತ ಕೃಷ್ಣಾ ಮನಃಪ್ರಚುರ ತೃಷ್ಣಾ ಸುತೃಪ್ತಿಕರವಾಕ್ ಕೃಷ್ಣಾಂಕಪಾಲಿರತ ಕೃಷ್ಣಾಭಿಧಾಘಹರ ಕೃಷ್ಣಾದಿಷಣ್ಮಹಿಲ ಭೋಃ |
ಪುಷ್ಣಾತು ಮಾಮಜಿತ ನಿಷ್ಣಾದ ವಾರ್ಧಿಮುದ ನುಷ್ಣಾಂಶು ಮಂಡಲ ಹರೇ ಜಿಷ್ಣೋ ಗಿರೀಂದ್ರ ಧರ ವಿಷ್ಣೋ ವೃಷಾವರಜ ಧೃಷ್ಣೋ ಭವಾನ್ ಕರುಣಯಾ || 28 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ರಾಮಾಶಿರೋಮಣಿಧರಾಮಾಸಮೇತಬಲರಾಮಾನುಜಾಭಿಧರತಿಂ ವ್ಯೋಮಾಸುರಾಂತಕರ ತೇ ಮಾರತಾತ ದಿಶಮೇ ಮಾಧವಾಂಘ್ರಿಕಮಲೆ |
ಕಾಮಾರ್ತಭೌಮಪುರ ರಾಮಾವಲಿಪ್ರಣಯ ವಾಮಾಕ್ಷಿಪೀತತನುಭಾ ಭೀಮಾಹಿನಾಥಮುಖವೈಮಾನಿಕಾಭಿನುತ ಭೀಮಾಭಿವಂದ್ಯ ಚರಣ    || 29 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಸ್ವಕ್ಷ್ವೇಲಭಕ್ಷ್ಯಭಯ ದಾಕ್ಷಿಶ್ರವೋ ಗಣಜ ಲಾಕ್ಷೇಪಪಾಶಯಮನಂ ಲಾಕ್ಷಗೃಹಜ್ವಲನ ರಕ್ಷೋ ಹಿಡಿಂಬಬಕ ಭೈಕ್ಷಾನ್ನಪೂರ್ವವಿಪದಃ |
ಅಕ್ಷಾನುಬಂಧಭವರೂಕ್ಷಾಕ್ಷರಶ್ರವಣ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಿಷ್ಯವಮತೀ ಕಕ್ಷಾನುಯಾನಮಧಮಕ್ಷ್ಮಾಪಸೇವನಮಭೀಕ್ಷ್ಣಾಪಹಾಸಮಸತಾಂ || 30 ||

ಚಕ್ಷಾಣ ಏವನಿಜ ಪಕ್ಷಾಗ್ರಭೂದಶಶತಾಕ್ಷಾತ್ಮಜಾದಿ ಸುಹೃದಾ ಮಾಕ್ಷೇಪಕಾರಿಕುನೃಪಾಕ್ಷೌಹಿಣೀಶತಬಲಾಕ್ಷೋಭದೀಕ್ಷಿತಮನಾಃ |
ತಾಕ್ಷ್ರ್ಯಾಸಿಚಾಪಶರತೀಕ್ಷ್ಣಾರಿಪೂರ್ವನಿಜ ಲಕ್ಷ್ಮಾಣಿಚಾಪ್ಯಗಣಯನ್ ವೃಕ್ಷಾಲಯಧ್ವಜರಿರಕ್ಷಾಕರೋ ಜಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರ್ಯದುಪತಿಃ || 31 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿನೇ ನಮಃ
ಬುದ್ಧಾವತಾರಕವಿ ಬದ್ಧಾನುಕಂಪಕುರು ಬದ್ಧಾಂಜಲೌ ಮಯಿ ದಯಾಂ ಶೌದ್ಧೋದನಿಪ್ರಮುಖ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕಾ ಸುಗಮ ಬೌದ್ಧಾಗಮಪ್ರಣಯನ |
ಕೃದ್ಧಾಹಿತಾಸುಹೃತಿಸಿದ್ಧಾಸಿಖೇಟಧರ ಶುದ್ಧಾಶ್ವಯಾನಕಮಲಾ ಶುದ್ಧಾಂತಮಾಂರುಚಿಪಿ ನದ್ಧಾಖಿಲಾಂಗ ನಿಜ ಮದ್ಧಾ„ವ ಕಲ್ಕ್ಯಭಿಧ ಭೋಃ    || 32 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಬದರೀ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ
ಸಾರಂಗ ಕೃತ್ತಿಧರ ಸಾರಂಗ ವಾರಿಧರ ಸಾರಂಗ ರಾಜವರದಾ ಸಾರಂಗ ದಾರಿತರ ಸಾರಂಗ ತಾತ್ಮಮದ ಸಾರಂಗತೌಷಧಬಲಂ |
ಸಾರಂಗ ವತ್ಕುಸುಮ ಸಾರಂ ಗತಂ ಚ ತವ ಸಾರಂಗ ಮಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಂ ಸಾರಂಗ ವರ್ಣಮಪ ಸಾರಂಗ ತಾಬ್ಜಮದ ಸಾರಂಗ ದಿಂಸ್ತ್ವಮವ ಮಾಮ್ || 33 ||

ಮಂಗಳಾ ಚರಣ
ಗ್ರೀವಾಸ್ಯ ವಾಹತನು ದೇವಾಂಡಜಾದಿದಶ ಭಾವಾಭಿರಾಮ ಚರಿತಂ ಭಾವಾತಿಭವ್ಯಶುಭ ದೀವಾದಿರಾಜಯತಿ ಭೂವಾಗ್ವಿಲಾಸ ನಿಲಯಂ    |
ಶ್ರೀವಾಗಧೀಶಮುಖ ದೇವಾಭಿನಮ್ಯ ಹರಿಸೇವಾರ್ಚನೇಷು ಪಠತಾಮಾವಾಸ ಏವಭವಿತಾ„ವಾಗ್ಭವೇತರಸುರಾವಾಸಲೋಕನಿಕರೇ    || 34 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||
|| ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

OM matsyAya namaH
prOShThISa vigraha suniShThIvanOddhRutaviSiShTAMbucArijaladhE kOShThAntarAhitavicEShTAgamauGaparamEShThIDita ttvamava mAm |
prEShThArkasUnumanucEShTArtha mAtmavidatIShTO yugAMtasamayE sthEShThAtmaSRungadhRutakAShThAMbuvAhana varAShTApadapraBatanO || 1 ||

OM SrI hayagrIvAya namaH
KanDIBavadbahulaDinDIrajRuMBaNa sucaMDI kRutO dadhi mahA kAnDAti citra gati SaunDAdya haimarada BAnDA pramEya carita |
canDASvakanThamada SunDAla durhRudaya gaMDA BiKanDAkara dOScanDA marESahaya tunDAkRutE dRuSama KanDA malaM pradiSa mE || 2 ||

OM kUrmAya namaH
kUrmAkRutE tvavatu narmAtma pRuShThadhRuta BarmAtma mandara girE dharmAvalaMbana sudharmA sadAkalita SarmA sudhAvitaraNAt |
durmAna rAhumuKa durmAyi dAnavasumarmA BiBEdana paTOGarmArka kAMti vara varmA BavAn Buvana nirmANa dhUta vikRutiH || 3 ||

OM dhanvaMtarE namaH

dhanvantarEMgaruci dhanvantarE„ritaru dhanvaMstarIBavasudhABAnvaMtarAvasatha manvantarAdhikRuta tanvantarauShadhanidhE |
dhanvantarangaSugudhanvantamAjiSuvi tanvanmamAbdhi tanayAsUnvantakAtmahRudatanvaMtarAvayava tanvaMtarArtijaladhau || 4 ||

OM SrI nArAyaNAyai namaH
yAkShIravArdhimadanAkShINadarpaditijAkShOBitAmaragaNA pEkShAptayE„janivala-kShAMSubiMbajidatIkShNA¬kAvRutamuKI |
sUkShamAva¬gnavasanA„„kShEpakRutkuca kaTAkShAkShamIkRutamanO dIkShAsurAhRutasudhA„kShANinO„„vatu surUkShEkShaNAddharitanuH || 5 ||

OM SrI nArAyaNAyai namaH
SikShAdiyuj~jagama dIkShAsulakShaNa parIkShAkShamAvidhisatI dAkShAyaNI kShamati sAkShAdramApinaya dAkShEpavIkShaNavidhau |
prEkShAkShilOBakaralAkShAra sOkShi tapa dAkShEpalakShitadharA sA„kShAritAtmatanu BUkShArakAriniTi laÁkShA„kShamAnavatu naH || 6 ||

OM SrI varAhAya namaH
nIlAMbudABaSuBa SIlAdridEhadhara KElAhRutOdadhidhunI SailAdiyukta niKilElA kaTAdyasura tUlATavIdahana tE |
kOlAkRutE jaladhi kAlAcayAvayava nIlAbjadaMShTra dhariNI lIlAspadOrutalamUlASiyOgivarajAlABivandita namaH || 7 ||

OM SrI narasiMhAya namaH
daMBOlitIkShNanaKa saMBEditEMdraripu kuMBIndra pAhi kRupayA staMBArBa kAsahanaDiMBAya dattavara gaMBIra nAda nRuharE |
aMBOdijAnusaraNAMBOjaBUpavana kuMBIna sESa KagarAT kuMBIndra kRuttidhara jaMBAri ShaNmuKa muKAMBOru hABi nuta mAM || 8 ||
OM SrI vAmanAya namaH
piMgAkSha vikrama turaMgAdi sainya caturaMgA valipta danujA sAMgA dhvarastha bali sAMgAvapAta hRuShitAngA marAlinuta tE |
SRungAra pAdanaKa tuMgAgraBinna kana kAMgAMDapAti taTinI tuMgAti maMgala taraMgA BiBUta Baja kAngAGa vAmana namaH || 9 ||

OM SrI vAmanAya namaH
dhyAnArha vAmana tanOnAtha pAhi yajamAnA surESavasudhA dAnAya yAcanika lInArtha vAgvaSita nAnAsadasya danuja |
mInAnka nirmala niSAnAtha kOTila samAnAtma mauMjiguNakau pInAcCa sUtrapada yAnAta patrakara kAnamyadanDavaraBRut || 10 ||

OM SrI paraSurAmAya namaH
dhairyAMbudhE paraSucaryAdhikRuttaKala varyAvanISvara mahA SauryABiBUtakRuta vIryAtmajAtaBuja vIryAvalEpanikara |
BAryAparAdhakupitAryAj~jayAgalitanAryAtma sUgala tarO kAryA„parAdhamavicAryArya mauGajayi vIryAmitA mayi dayA || 11 ||

OM SrI rAmAya namaH
SrIrAmalakShmaNaSukArAma BUravatugaurAmalAmitamahO hArAmarastuta yaSOrAmakAMtisuta nOrAmalabdhakalaha |
svArAmavaryaripu vIrAmayArdhikara cIrAmalAvRutakaTE svArAma darSanajamArAmayAgatasuGOrAmanOrathahara || 12 ||

OM SrI rAmAya namaH
SrIkESavapradiSanAkESa jAtakapilOkESa BagnaraviBUstOkEtarArtiharaNAkEvalArtasuKadhIkEkikAlajalada |
sAkEtanAthavarapAkEramuKyasuta kOkEna BaktimatulAM rAkEMdu biMbamuKa kAkEkShaNApaha hRuShIkEliÀ tEM„Grikamala; || 13 ||

OM SrI rAmAya namaH
rAmEnRuNAM hRudaBirAmEnarASikula BImEmanOdyaramatAM gOmEdinIjayitapO„mEyagAdhisuta kAmEniviShTa manasI |
SyAmE sadA tvayijitAmEya tApasaja rAmE gatAdhikasamE BImESacApadalanAmEyaSauryajita vAmE kShaNE vijayinI || 14 ||

OM SrI sItAsvarUpiNai SrIyai namaH
kAntAragEhaKala kAntAraTadvadana kAntAlakAntakaSaraM kAntAra„„yA„Mbujani kAntAnvavAyavidhu kAntASmaBAdipaharE |
kAntAlilOladala kAntABiSOBitila kAntABavaMtamanusA kAntAnuyAnajita kAntAradurgakaTa kAntAramAtvavatu mAM || 15 ||

OM SrI rAmAya namaH
dAntaM daSAnana sutAntaM dharAmadhivasantaM pracanDa tapasA klAntaM samEtya vipinAntaM tvavApa yamanaMtaM tapasvi paTalam|
yAntaM BavArati BayAntaM mamASu BagavantaM BarENa BajatAt svAntaM savAri danujAntaM dharAdharaniSAntaM sa tApasavaram || 16 ||

OM SrI rAmAya namaH
SaMpABacApalava kaMpAsta SatRubala saMpAditAmitayaSAH SaM pAda tAmarasa saMpAti nO„¬ manu kaMpAra sEna diSamE |
saMpAti pakShi sahajaMpApa rAvaNa hataM pAvanaM yada kRuthA tvAM pApa kUpa pati taM pAhi mAM tadapi paMpA sarasta Tacara || 17 ||

OM SrI rAmAya namaH
lolAkSyapEkShitasulIlAkuraMgavada KElAkutUhala gatE svAlApaBUmijanibAlApahAryanuja pAlAdyaBO jaya jaya |
bAlAgnidagdhapura SAlAnilAtmajani PAlAttapattalarajO nIlAMgadAdikapi mAlAkRutAlipatha mUlAByatIta jaladhE || 18 ||

OM SrI rAmAya namaH

tUNIrakArmukakRupANIkiNAMkaBuja pANI ravipratimaBAH kShONidharAliniBa GONI muKAdiGanavENIsurakShaNakaraH |
SONiBavannayana kONI jitAMbunidhi pANI ritArhaNamaNI SrENIvRutAMGririha vANISasUnuvara vANIstutO vijayatE || 19 ||

OM SrI rAmAya namaH
hunkArapUrvamathaTaMkAranAdamati pankA„vadhArya calitAlankASilOccayaviSaMkA patadBidura SankAsayasya dhanuShaH |
lankAdhipOmanutayaMkAlarAtrimiva SankASatAkuladhiyA tankAladanDaSata saMkASakArmuKa SarAMkAnvitaM Baja hariM || 20 ||

OM SrI rAmAya namaH
dhImAnamEyatanudhAmrtamanga¬danAmA ramAkama¬BU kAmAripannagapa kAmAhi vairiguru sOmAdivaMdya mahima |
sthEmAdinApagata sImA„vatAtsaKa¬ sAmAja rAvaNaripU rAmABidO hariraBaumAkRutiH pratana sAmAdi vEdaviShayaH || 21 ||

OM SrI rAmAya namaH
dOShA„tmaBUvaliÀturAShADatikramaja rOShAtmaBartRuvacasa pAShANaBUtamuniyOShAvarAtmatanuvESAdidAyicaraNaH |
naiShAdhayOShidhasuBEShAkRudaMDajani dOShAcarAdi suhRudO
dOShAgrajanmam Rutil ;ShApahO„vatu sudOShAMGrijAtahananAt || 22 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
vRundAvanasthapaSu vRundAvanaM vinuta vRuMdArakaikaSaraNaM naMdAtmajaM nihata
nindA kRudA surajanandAmabaddha jaTharam |
vandAmahE vayama mandAvadAtaruci mandAkShakArivadanaM kundAlidaMtamuta kandAsitapraBatanundAvarAkShasaharam || 23 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
gOpAlakOtsavakRutApAraBakShyarasa sUpAnnalOpakupitA SApAlayApitalayApAMbudAlisalilApAyadhAritagirE |
sApAngadarSanajatApAMga rAgayuta gOpAnga nAMSuka hRuti vyApAra SaunDavividhApAya
tastvamava mava gOpArijAtaharaNa || 24 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
kaMsAdikAsadavataMsA vanIpativihiMsAkRutAtmajanuShaM saMsAraBUtamiha saMsArabaddhamana saMsAracitsuKatanum |
saMsAdhayaMtamaniSaMsAtvikavrajamahaMsAdaraM Bata BajE haMsAditApasariraMsAspadaM paramahaMsAdi vandya caraNam || 25||

OM SrI kRuShNAya namaH
rAjIva nEtravidurAjIvamAmavatu rAjIva kEtanavaSaM vAjIBapattinRuparAjI rathAnvitaja rAjIva garvaSamana|
vAjISavAhasita vAjISa daitya tanu vAjISa BEdakaradO- rjAjIkadaMbanava rAjIva muKyasuma rAjIsuvAsitaSiraH || 26 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
kAlIhRudAvasatha kAlIyakunDalipa kAlIsthapAdanaKarA vyAlInavAnSukara vAligaNAruNita kAlIrucE jaya jaya |
kElIlavApahRuta kAlISadattavara nAlIkadRuptaditiBU cUlIkagOpamahilAlItanUGasRuNadhUlIkaNAMkahRudaya || 27 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
kRuShNAdi pAnDusuta kRuShNA manaHpracura tRuShNA sutRuptikaravAk kRuShNAMkapAlirata kRuShNABidhAGahara kRuShNAdiShaNmahila BOH |
puShNAtu mAmajita niShNAda vArdhimuda nuShNAMSu manDala harE jiShNO girIndra dhara viShNO vRuShAvaraja dhRuShNO BavAn karuNayA || 28 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
rAmASirOmaNidharAmAsamEtabalarAmAnujABidharatiM vyOmAsurAMtakara tE mAratAta diSamE mAdhavAMGrikamale |
kAmArtaBaumapura rAmAvalipraNaya vAmAkShipItatanuBA BImAhinAthamuKavaimAnikABinuta BImABivandya caraNa || 29 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
svakShvElaBakShyaBaya dAkShiSravO gaNaja lAkShEpapASayamanaM lAkShagRuhajvalana rakShO hiDiMbabaka BaikShAnnapUrvavipadaH |
akShAnubaMdhaBavarUkShAkSharaSravaNa sAkShAnmahiShyavamatI kakShAnuyAnamadhamakShmApasEvanamaBIkShNApahAsamasatAM || 30 ||

cakShANa Evanija pakShAgraBUdaSaSatAkShAtmajAdi suhRudA mAkShEpakArikunRupAkShauhiNISatabalAkShOBadIkShitamanAH |
tAkShryAsicApaSaratIkShNAripUrvanija lakShmANicApyagaNayan vRukShAlayadhvajarirakShAkarO jayati lakShmIpatiryadupatiH || 31 ||

OM SrI buddhAya namaH, OM SrI kalkinE namaH
buddhAvatArakavi baddhAnukaMpakuru baddhAnjalau mayi dayAM SauddhOdanipramuKa saiddhAntikA sugama bauddhAgamapraNayana |
kRuddhAhitAsuhRutisiddhAsiKETadhara SuddhASvayAnakamalA SuddhAMtamAMrucipi naddhAKilAMga nija maddhA„va kalkyaBidha BOH || 32 ||

OM SrI badarI nArAyaNa namaH
sAranga kRuttidhara sAranga vAridhara sAranga rAjavaradA sAranga dAritara sAranga tAtmamada sArangatauShadhabalaM |
sAranga vatkusuma sAraM gataM ca tava sAranga mAnGriyugalaM sAranga varNamapa sAraMga tAbjamada sAraMga diMstvamava mAm || 33 ||

mangaLA caraNa
grIvAsya vAhatanu dEvAMDajAdidaSa BAvABirAma caritaM BAvAtiBavyaSuBa dIvAdirAjayati BUvAgvilAsa nilayaM |
SrIvAgadhISamuKa dEvABinamya harisEvArcanEShu paThatAmAvAsa EvaBavitA„vAgBavEtarasurAvAsalOkanikarE || 34 ||

|| iti SrImadvAdirAjapUjyacaraNa viracitaM SrIdaSAvatArastutiH saMpUrNaM ||
|| BAratIramaNamuKyaprANAntargata SrIkRuShNArpaNamastu ||

dashavatharam · MADHWA · sloka · Vadirajaru

Dashavathara stothra

dashavathara-stothra

Namostu narayanamandiraya namostu harayanakamdharaya |
Namostu parayanacarcitaya namostu narayana te&rcitaya || 1 ||

Namostu matsyaya layabdhigaya namostu kurmaya payobdhigaya |
Namo varahaya dharadharaya namo nrusimhaya paratparaya || 2 ||

Namostu sakrasrayavamanaya namostu viprotsavabargavaya |
Namostu sitahitaragavaya namostu parthastutayadavaya || 3 ||

Namostu buddhaya vimohakaya namostu te kalkipadoditaya |
Namostu purnamitasadgunaya namostu nathaya hayananaya || 4 ||

Karastha sankollasadakshamalaprabodhamudra bayapustakaya |
Namostu vaktrodgiradagamaya nirastaheyaya hayananaya || 5 ||

Ramasamakaracatushtayena kramaccaturdikshu nishevitaya |
Namostu parsvadvayagadvirupasriya bishiktaya hayananaya || 6 ||

Kiritapattam gadaharakamcisuratnapitambara nupuradyaih |
Virajitangaya namostu tubyam suraih paritaya hayananaya || 7 ||

Vidoshakotimdunibaprabaya viseshato madhvamunipriyaya |
Vimuktavamdyaya namostu vishvagvidhutavignaya hayananaya || 8 ||

Namostu sishteshtadavadirajakrutashtakabishtutaceshtitaya |
Dasavataraistridasarthadaya nisesabimbasthahayananaya || 9 ||

|| iti srivadirajatirthasricaranaviracitam dasavatarastotram ||

dasara padagalu · dashavatharam · DEVOTIONAL · kanakadasaru · MADHWA

Sundari rangana tandu tora

ಸುಂದರಿ ರಂಗನ ತಂದು ತೋರ | ಒಂದರಘಳಿಗ್ಯಾಗೆ || ಪ ||

ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ | ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಕೊರೆನು ಕಾಯ್ದ |
ದೈತ್ಯರ ಕೊಂದ ಬಹು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ದುರುಳ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಕರುಳು ಬಗೆದು ತೋಡಿ
ಕೊರಳೊಳಗೆ ಧರಿಸಿದನು ಸರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ |
ಕೊರಳು ಕೊಯ್ದ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿ ಸರಳ ಬಾಣವನ್ನೇ ಹೂಡಿ
ಲಂಕಾದ್ರಿ ಮಥನ ಮಾಡಿ ಎರಳ ಗಂಗೆಯರ ಪತಿವೃತೆಯರ ಕೆಡಿಸಿದನು ಕೂಡಿ |
ಮರಳು ತನದಿಂದ ಸೆಗೆದ ಹಯವನೇರಿ ಓಡಿ ||೧||

ನೀರೊಳು ಮೀನನಾಗಿ ಅಲೆವ | ಧರೆ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವ |
ವರಹನಾಗಿ ನರಕಾಸುರನನು ತರೆವ ಕೋರೇಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಗೆವ |
ಒಡೆ ಮುಡಿ ಕಂಬದಿಂದ ಘುಡಘುಡಿಸುತ ಬಂದ ಧೃಢವುಳ್ಳ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಪಾಲಿಸಿದ ವರವಾ | ಕೊಡಲಿ ಪಿಡಿದು ಹಡೆದ ತಾಯಿ ಶಿರವಾ ಕಡಿದಾ |
ಮಡದಿ ಒಯ್ದ ರಾವಣನ ಕಡೆದು ಶಿರವಾ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗುವಂಥ
ತ್ರಿಪುರರರಂಥಪುರವಾ ಏರಿಸಿದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅರ್ಥಿಯಿಂದ ಮೆರೆವಾ ||೨||

ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಒಲಿದು ವೇದವ ತರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ಹೊರುವ |
ಗಮ್ಮೀಲಿ ಕಾಯ್ದವ- ನಾಗಿರುವ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾ |
ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾರಸಿಂಹ ರೂಪನಾಗಿ ಬಂದ |
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಪರಶುರಾಮ ರೇಣುಕೆಯ ಕಂದ |
ಕಷ್ಟವನ್ನಾಚರಿಸಿದನು ರಾಮ ವನವಾಸದಿಂದ |
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ರೂಪ ಒಂದೊಂದಾ |
ಇಷ್ಟುಪರಿ ವರ್ಣಿಸುತ ಹತ್ತಾವತಾರ ಚೆಂದ |
ಸೃಷ್ಠಿಯೋಳು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವನಿಂದಾ ||೩||

 

Sundari rangana tandu tora | ondaraghaligyaara || pa ||

Matsyanaagi modalinalli | koormanaagi korenu kaayda |
Daityara konda bahu krodhadinda durula hiranyakana karulu bagedu todi |
Koralolage dharisidanu saragalanne maadi |
Koralu koyda ellammana putranaagi kaaydi sarala baanavanne hoodi |
Lankaadri mathana maadi erala gangeyara pativruteyara kedisidanu koodi |
Maralu tanadinda segeda hayavaneri odi || 1 ||

Neerolu meenanaagi aleva | dhare bhaaravannu horuva |
Varahanaagi narakaasurananu tareva koreli mannu bageva |
Ode mudi kambadinda ghudaghudisuta banda dhrudhavulla balichakravarti
Paalisida varavaa | kodali pididu hadeda taayi shiravaa kadidaa |
Madadi oyda raavanana kadedu shiravaa daadi bittu tiruguvantha
Tripurararanthapuravaa Erisida ashwamedha arthiyinda merevaa || 2 ||

Brahmage olidu vedava taruva brahmaandavanhoruva |
Gammili kaaydava- naagiruva summane hogi baruvaa |
Sittinimda naarasimha roopanaagi banda |
Srushtiyolu parashuraama renukeya kanda |
Kashtavannaacarisidanu raama vanavaasadinda |
Krushnaavataara bouddha kalki roopa ondondaa |
Ishtupari varnisuta hattaavataara chemda |
Srushthiyolu kaaginele aadikeshavanindaa || 3 ||

dasara padagalu · dashavatharam · DEVOTIONAL · MADHWA · mangalam · purandara dasaru

Mangalam dashaavathara

ಮಂಗಳ ಮಾರಮಣನಿಗೆ ಶುಭಮಂಗಳ ಭೂರಮಣನಿಗೆ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ

ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಗೆ
ಮುಖಕೆ ಮಂಗಳ ಮುದ್ದು ಕೂರ್ಮನಿಗೆ
ಸುಕಂಠಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಸೂಕರ ರೂಪಗೆ
ನಖಕೆ ಮಂಗಳ ಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹಗೆ

ವಕ್ಷಕೆ ಮಂಗಳ ವಟುವಾಮನಗೆ
ಪಕ್ಷಕೆ ಮಂಗಳ ಭಾರ್ಗವಗೆ
ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮಂಗಳ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ರಾಮನಿಗೆ
ಕುಕ್ಷಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣಗೆ

ಊರುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೌದ್ಧಗೆ
ಚರಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಚಲುವ ಶ್ರೀಕಲ್ಕಿಗೆ
ಪರಿಪರಿರೂಪಗೆ ಪರಮ ಮಂಗಳ ನಮ್ಮ
ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ ಶುಭಮಂಗಳ

Mangala Maaramananige Jayamangala Bhooramananige
Jaya Mangala Nitya Shubhamangalam

Mukutakke Mangala MATSYAA vataarage
Mukhakke Mangala Muddu KURMA nige
Sukantakke Mangala SOOKARA roopage
Nakhakke Mangala Muddu NARASIMHA ge

Vakshakke Mangala Vatu VAMANAge
Pakshakke Mangala BHAARGAVAge
Kakshakke Mangala Kaakuthstha RAMA nige
Kukshige Mangala SIRIKRUSHNA nige

Uurugalige Mangala Uttama BOUDHA ge
Charanakke Mangala Chaluva SHREE KALKI ge
Paripariroopage Parama Mangala Namma
PURANDARA VITTALA ge Shubhamangala