dashavatharam · MADHWA · Vadirajaru

Dashavatara sthuthi

ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಪ್ರೋಷ್ಠೀಶ ವಿಗ್ರಹ ಸುನಿಷ್ಠೀವನೋದ್ಧೃತವಿಶಿಷ್ಟಾಂಬುಚಾರಿಜಲಧೇ ಕೋಷ್ಠಾಂತರಾಹಿತವಿಚೇಷ್ಟಾಗಮೌಘಪರಮೇಷ್ಠೀಡಿತ ತ್ತ್ವಮವ ಮಾಮ್ |
ಪ್ರೇಷ್ಠಾರ್ಕಸೂನುಮನುಚೇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾತ್ಮವಿದತೀಷ್ಟೋ ಯುಗಾಂತಸಮಯೇ ಸ್ಥೇಷ್ಠಾತ್ಮಶೃಂಗಧೃತಕಾಷ್ಠಾಂಬುವಾಹನ ವರಾಷ್ಟಾಪದಪ್ರಭತನೋ    || 1 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
ಖಂಡೀಭವದ್ಬಹುಲಡಿಂಡೀರಜೃಂಭಣ ಸುಚಂಡೀ ಕೃತೋ ದಧಿ ಮಹಾ ಕಾಂಡಾತಿ ಚಿತ್ರ ಗತಿ ಶೌಂಡಾದ್ಯ ಹೈಮರದ ಭಾಂಡಾ ಪ್ರಮೇಯ ಚರಿತ |
ಚಂಡಾಶ್ವಕಂಠಮದ ಶುಂಡಾಲ ದುರ್ಹೃದಯ ಗಂಡಾ ಭಿಖಂಡಾಕರ ದೋಶ್ಚಂಡಾ ಮರೇಶಹಯ ತುಂಡಾಕೃತೇ ದೃಶಮ ಖಂಡಾ ಮಲಂ ಪ್ರದಿಶ ಮೇ || 2 ||

ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಕೂರ್ಮಾಕೃತೇ ತ್ವವತು ನರ್ಮಾತ್ಮ ಪೃಷ್ಠಧೃತ ಭರ್ಮಾತ್ಮ ಮಂದರ ಗಿರೇ ಧರ್ಮಾವಲಂಬನ ಸುಧರ್ಮಾ ಸದಾಕಲಿತ ಶರ್ಮಾ ಸುಧಾವಿತರಣಾತ್ |
ದುರ್ಮಾನ ರಾಹುಮುಖ ದುರ್ಮಾಯಿ ದಾನವಸುಮರ್ಮಾ ಭಿಭೇದನ ಪಟೋಘರ್ಮಾರ್ಕ ಕಾಂತಿ ವರ ವರ್ಮಾ ಭವಾನ್ ಭುವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಧೂತ ವಿಕೃತಿಃ || 3 ||

ಓಂ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ

ಧನ್ವಂತರೇಂಗರುಚಿ ಧನ್ವಂತರೇ„ರಿತರು ಧನ್ವಂಸ್ತರೀಭವಸುಧಾಭಾನ್ವಂತರಾವಸಥ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಕೃತ ತನ್ವಂತರೌಷಧನಿಧೇ |
ಧನ್ವಂತರಂಗಶುಗುಧನ್ವಂತಮಾಜಿಶುವಿ ತನ್ವನ್ಮಮಾಬ್ಧಿ ತನಯಾಸೂನ್ವಂತಕಾತ್ಮಹೃದತನ್ವಂತರಾವಯವ ತನ್ವಂತರಾರ್ತಿಜಲಧೌ || 4 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
ಯಾಕ್ಷೀರವಾರ್ಧಿಮದನಾಕ್ಷೀಣದರ್ಪದಿತಿಜಾಕ್ಷೋಭಿತಾಮರಗಣಾ ಪೇಕ್ಷಾಪ್ತಯೇ„ಜನಿವಲ­ಕ್ಷಾಂಶುಬಿಂಬಜಿದತೀಕ್ಷ್ಣಾ­ಕಾವೃತಮುಖೀ |
ಸೂಕ್ಷಮಾವ­ಗ್ನವಸನಾ„„ಕ್ಷೇಪಕೃತ್ಕುಚ ಕಟಾಕ್ಷಾಕ್ಷಮೀಕೃತಮನೋ ದೀಕ್ಷಾಸುರಾಹೃತಸುಧಾ„ಕ್ಷಾಣಿನೋ„„ವತು ಸುರೂಕ್ಷೇಕ್ಷಣಾದ್ಧರಿತನುಃ || 5 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
ಶಿಕ್ಷಾದಿಯುಜ್ಞಗಮ ದೀಕ್ಷಾಸುಲಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾಕ್ಷಮಾವಿಧಿಸತೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಕ್ಷಮತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಮಾಪಿನಯ ದಾಕ್ಷೇಪವೀಕ್ಷಣವಿಧೌ    |
ಪ್ರೇಕ್ಷಾಕ್ಷಿಲೋಭಕರಲಾಕ್ಷಾರ ಸೋಕ್ಷಿ ತಪ ದಾಕ್ಷೇಪಲಕ್ಷಿತಧರಾ ಸಾ„ಕ್ಷಾರಿತಾತ್ಮತನು ಭೂಕ್ಷಾರಕಾರಿನಿಟಿ ಲÁಕ್ಷಾ„ಕ್ಷಮಾನವತು ನಃ    || 6 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ
ನೀಲಾಂಬುದಾಭಶುಭ ಶೀಲಾದ್ರಿದೇಹಧರ ಖೇಲಾಹೃತೋದಧಿಧುನೀ ಶೈಲಾದಿಯುಕ್ತ ನಿಖಿಲೇಲಾ ಕಟಾದ್ಯಸುರ ತೂಲಾಟವೀದಹನ ತೇ    |
ಕೋಲಾಕೃತೇ ಜಲಧಿ ಕಾಲಾಚಯಾವಯವ ನೀಲಾಬ್ಜದಂಷ್ಟ್ರ ಧರಿಣೀ ಲೀಲಾಸ್ಪದೋರುತಲಮೂಲಾಶಿಯೋಗಿವರಜಾಲಾಭಿವಂದಿತ ನಮಃ || 7 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ದಂಭೋಲಿತೀಕ್ಷ್ಣನಖ ಸಂಭೇದಿತೇಂದ್ರರಿಪು ಕುಂಭೀಂದ್ರ ಪಾಹಿ ಕೃಪಯಾ ಸ್ತಂಭಾರ್ಭ ಕಾಸಹನಡಿಂಭಾಯ ದತ್ತವರ ಗಂಭೀರ ನಾದ ನೃಹರೇ |
ಅಂಭೋದಿಜಾನುಸರಣಾಂಭೋಜಭೂಪವನ ಕುಂಭೀನ ಸೇಶ ಖಗರಾಟ್ ಕುಂಭೀಂದ್ರ ಕೃತ್ತಿಧರ ಜಂಭಾರಿ ಷಣ್ಮುಖ ಮುಖಾಂಭೋರು ಹಾಭಿ ನುತ ಮಾಂ || 8 ||
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ
ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ ತುರಂಗಾದಿ ಸೈನ್ಯ ಚತುರಂಗಾ ವಲಿಪ್ತ ದನುಜಾ ಸಾಂಗಾ ಧ್ವರಸ್ಥ ಬಲಿ ಸಾಂಗಾವಪಾತ ಹೃಷಿತಾಂಗಾ ಮರಾಲಿನುತ ತೇ |
ಶೃಂಗಾರ ಪಾದನಖ ತುಂಗಾಗ್ರಭಿನ್ನ ಕನ ಕಾಂಗಾಂಡಪಾತಿ ತಟಿನೀ ತುಂಗಾತಿ ಮಂಗಲ ತರಂಗಾ ಭಿಭೂತ ಭಜ ಕಾಂಗಾಘ ವಾಮನ ನಮಃ || 9 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ
ಧ್ಯಾನಾರ್ಹ ವಾಮನ ತನೋನಾಥ ಪಾಹಿ ಯಜಮಾನಾ ಸುರೇಶವಸುಧಾ ದಾನಾಯ ಯಾಚನಿಕ ಲೀನಾರ್ಥ ವಾಗ್ವಶಿತ ನಾನಾಸದಸ್ಯ ದನುಜ |
ಮೀನಾಂಕ ನಿರ್ಮಲ ನಿಶಾನಾಥ ಕೋಟಿಲ ಸಮಾನಾತ್ಮ ಮೌಂಜಿಗುಣಕೌ ಪೀನಾಚ್ಛ ಸೂತ್ರಪದ ಯಾನಾತ ಪತ್ರಕರ ಕಾನಮ್ಯದಂಡವರಭೃತ್ || 10 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಧೈರ್ಯಾಂಬುಧೇ ಪರಶುಚರ್ಯಾಧಿಕೃತ್ತಖಲ ವರ್ಯಾವನೀಶ್ವರ ಮಹಾ ಶೌರ್ಯಾಭಿಭೂತಕೃತ ವೀರ್ಯಾತ್ಮಜಾತಭುಜ ವೀರ್ಯಾವಲೇಪನಿಕರ |
ಭಾರ್ಯಾಪರಾಧಕುಪಿತಾರ್ಯಾಜ್ಞಯಾಗಲಿತನಾರ್ಯಾತ್ಮ ಸೂಗಲ ತರೋ ಕಾರ್ಯಾ„ಪರಾಧಮವಿಚಾರ್ಯಾರ್ಯ ಮೌಘಜಯಿ ವೀರ್ಯಾಮಿತಾ  ಮಯಿ ದಯಾ || 11 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶ್ರೀರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಶುಕಾರಾಮ ಭೂರವತುಗೌರಾಮಲಾಮಿತಮಹೋ ಹಾರಾಮರಸ್ತುತ ಯಶೋರಾಮಕಾಂತಿಸುತ ನೋರಾಮಲಬ್ಧಕಲಹ     |
ಸ್ವಾರಾಮವರ್ಯರಿಪು ವೀರಾಮಯಾರ್ಧಿಕರ ಚೀರಾಮಲಾವೃತಕಟೇ ಸ್ವಾರಾಮ ದರ್ಶನಜಮಾರಾಮಯಾಗತಸುಘೋರಾಮನೋರಥಹರ || 12 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶ್ರೀಕೇಶವಪ್ರದಿಶನಾಕೇಶ ಜಾತಕಪಿಲೋಕೇಶ ಭಗ್ನರವಿಭೂಸ್ತೋಕೇತರಾರ್ತಿಹರಣಾಕೇವಲಾರ್ತಸುಖಧೀಕೇಕಿಕಾಲಜಲದ     |
ಸಾಕೇತನಾಥವರಪಾಕೇರಮುಖ್ಯಸುತ ಕೋಕೇನ ಭಕ್ತಿಮತುಲಾಂ ರಾಕೇಂದು ಬಿಂಬಮುಖ ಕಾಕೇಕ್ಷಣಾಪಹ ಹೃಷೀಕೇಲಿÀ ತೇಂ„ಘ್ರಿಕಮಲÉೀ || 13 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ರಾಮೇನೃಣಾಂ ಹೃದಭಿರಾಮೇನರಾಶಿಕುಲ ಭೀಮೇಮನೋದ್ಯರಮತಾಂ ಗೋಮೇದಿನೀಜಯಿತಪೋ„ಮೇಯಗಾಧಿಸುತ ಕಾಮೇನಿವಿಷ್ಟ ಮನಸೀ |
ಶ್ಯಾಮೇ ಸದಾ ತ್ವಯಿಜಿತಾಮೇಯ ತಾಪಸಜ ರಾಮೇ ಗತಾಧಿಕಸಮೇ ಭೀಮೇಶಚಾಪದಲನಾಮೇಯಶೌರ್ಯಜಿತ ವಾಮೇ ಕ್ಷಣೇ ವಿಜಯಿನೀ     || 14 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಸ್ವರೂಪಿಣೈ ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ
ಕಾಂತಾರಗೇಹಖಲ ಕಾಂತಾರಟದ್ವದನ ಕಾಂತಾಲಕಾಂತಕಶರಂ ಕಾಂತಾರ„„ಯಾ„ಂಬುಜನಿ ಕಾಂತಾನ್ವವಾಯವಿಧು ಕಾಂತಾಶ್ಮಭಾದಿಪಹರೇ |
ಕಾಂತಾಲಿಲೋಲದಲ ಕಾಂತಾಭಿಶೋಭಿತಿಲ ಕಾಂತಾಭವಂತಮನುಸಾ ಕಾಂತಾನುಯಾನಜಿತ ಕಾಂತಾರದುರ್ಗಕಟ ಕಾಂತಾರಮಾತ್ವವತು ಮಾಂ || 15 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ದಾಂತಂ ದಶಾನನ ಸುತಾಂತಂ ಧರಾಮಧಿವಸಂತಂ ಪ್ರಚಂಡ ತಪಸಾ ಕ್ಲಾಂತಂ ಸಮೇತ್ಯ ವಿಪಿನಾಂತಂ ತ್ವವಾಪ ಯಮನಂತಂ ತಪಸ್ವಿ ಪಟಲಮ್|
ಯಾಂತಂ ಭವಾರತಿ ಭಯಾಂತಂ ಮಮಾಶು ಭಗವಂತಂ ಭರೇಣ ಭಜತಾತ್ ಸ್ವಾಂತಂ ಸವಾರಿ ದನುಜಾಂತಂ ಧರಾಧರನಿಶಾಂತಂ ಸ ತಾಪಸವರಮ್    || 16 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶಂಪಾಭಚಾಪಲವ ಕಂಪಾಸ್ತ ಶತೃಬಲ ಸಂಪಾದಿತಾಮಿತಯಶಾಃ ಶಂ ಪಾದ ತಾಮರಸ ಸಂಪಾತಿ  ನೋ„­ ಮನು ಕಂಪಾರ ಸೇನ ದಿಶಮೇ |
ಸಂಪಾತಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಹಜಂಪಾಪ ರಾವಣ ಹತಂ ಪಾವನಂ ಯದ ಕೃಥಾ ತ್ವಾಂ ಪಾಪ ಕೂಪ ಪತಿ ತಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತದಪಿ ಪಂಪಾ ಸರಸ್ತ ಟಚರ || 17 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಲೊಲಾಕ್ಶ್ಯಪೇಕ್ಷಿತಸುಲೀಲಾಕುರಂಗವದ ಖೇಲಾಕುತೂಹಲ ಗತೇ ಸ್ವಾಲಾಪಭೂಮಿಜನಿಬಾಲಾಪಹಾರ್ಯನುಜ ಪಾಲಾದ್ಯಭೋ ಜಯ ಜಯ    |
ಬಾಲಾಗ್ನಿದಗ್ಧಪುರ ಶಾಲಾನಿಲಾತ್ಮಜನಿ ಫಾಲಾತ್ತಪತ್ತಲರಜೋ ನೀಲಾಂಗದಾದಿಕಪಿ ಮಾಲಾಕೃತಾಲಿಪಥ ಮೂಲಾಭ್ಯತೀತ ಜಲಧೇ || 18 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ತೂಣೀರಕಾರ್ಮುಕಕೃಪಾಣೀಕಿಣಾಂಕಭುಜ ಪಾಣೀ ರವಿಪ್ರತಿಮಭಾಃ ಕ್ಷೋಣಿಧರಾಲಿನಿಭ ಘೋಣೀ ಮುಖಾದಿಘನವೇಣೀಸುರಕ್ಷಣಕರಃ    |
ಶೋಣಿಭವನ್ನಯನ ಕೋಣೀ ಜಿತಾಂಬುನಿಧಿ ಪಾಣೀ ರಿತಾರ್ಹಣಮಣೀ ಶ್ರೇಣೀವೃತಾಂಘ್ರಿರಿಹ ವಾಣೀಶಸೂನುವರ ವಾಣೀಸ್ತುತೋ ವಿಜಯತೇ    || 19 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಹುಂಕಾರಪೂರ್ವಮಥಟಂಕಾರನಾದಮತಿ ಪಂಕಾ„ವಧಾರ್ಯ ಚಲಿತಾಲಂಕಾಶಿಲೋಚ್ಚಯವಿಶಂಕಾ ಪತದ್ಭಿದುರ ಶಂಕಾಸಯಸ್ಯ ಧನುಷಃ |
ಲಂಕಾಧಿಪೋಮನುತಯಂಕಾಲರಾತ್ರಿಮಿವ ಶಂಕಾಶತಾಕುಲಧಿಯಾ ತಂಕಾಲದಂಡಶತ ಸಂಕಾಶಕಾರ್ಮುಖ ಶರಾಂಕಾನ್ವಿತಂ ಭಜ ಹರಿಂ || 20 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಧೀಮಾನಮೇಯತನುಧಾಮಾ„„ರ್ತಮಂಗ­ದನಾಮಾ ರಮಾಕಮ­ಭೂ ಕಾಮಾರಿಪನ್ನಗಪ ಕಾಮಾಹಿ ವೈರಿಗುರು ಸೋಮಾದಿವಂದ್ಯ ಮಹಿಮ |
ಸ್ಥೇಮಾದಿನಾಪಗತ ಸೀಮಾ„ವತಾತ್ಸಖ­ ಸಾಮಾಜ ರಾವಣರಿಪೂ ರಾಮಾಭಿದೋ ಹರಿರಭೌಮಾಕೃತಿಃ ಪ್ರತನ ಸಾಮಾದಿ ವೇದವಿಷಯಃ || 21 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ದೋಷಾ„ತ್ಮಭೂವಲಿÀತುರಾಷಾಡತಿಕ್ರಮಜ ರೋಷಾತ್ಮಭರ್ತೃವಚಸ ಪಾಷಾಣಭೂತಮುನಿಯೋಷಾವರಾತ್ಮತನುವೇಶಾದಿದಾಯಿಚರಣಃ    |
ನೈಷಾಧಯೋಷಿಧಸುಭೇಷಾಕೃದಂಡಜನಿ ದೋಷಾಚರಾದಿ ಸುಹೃದೋ ದೋಷಾಗ್ರಜನ್ಮಮೃತಿಲಿÉೂೀಷಾಪಹೋ„ವತು ಸುದೋಷಾಂಘ್ರಿಜಾತಹನನಾತ್ || 22 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ವೃಂದಾವನಸ್ಥಪಶು ವೃಂದಾವನಂ ವಿನುತ ವೃಂದಾರಕೈಕಶರಣಂ ನಂದಾತ್ಮಜಂ ನಿಹತ ನಿಂದಾ ಕೃದಾ ಸುರಜನಂದಾಮಬದ್ಧ ಜಠರಮ್    |
ವಂದಾಮಹೇ ವಯಮ ಮಂದಾವದಾತರುಚಿ ಮಂದಾಕ್ಷಕಾರಿವದನಂ ಕುಂದಾಲಿದಂತಮುತ ಕಂದಾಸಿತಪ್ರಭತನುಂದಾವರಾಕ್ಷಸಹರಮ್    || 23 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಗೋಪಾಲಕೋತ್ಸವಕೃತಾಪಾರಭಕ್ಷ್ಯರಸ ಸೂಪಾನ್ನಲೋಪಕುಪಿತಾ ಶಾಪಾಲಯಾಪಿತಲಯಾಪಾಂಬುದಾಲಿಸಲಿಲಾಪಾಯಧಾರಿತಗಿರೇ    |
ಸಾಪಾಂಗದರ್ಶನಜತಾಪಾಂಗ ರಾಗಯುತ ಗೋಪಾಂಗ ನಾಂಶುಕ ಹೃತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೌಂಡವಿವಿಧಾಪಾಯ ತಸ್ತ್ವಮವ ಮವ ಗೋಪಾರಿಜಾತಹರಣ    || 24 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಕಂಸಾದಿಕಾಸದವತಂಸಾ ವನೀಪತಿವಿಹಿಂಸಾಕೃತಾತ್ಮಜನುಷಂ ಸಂಸಾರಭೂತಮಿಹ ಸಂಸಾರಬದ್ಧಮನ ಸಂಸಾರಚಿತ್ಸುಖತನುಮ್    |
ಸಂಸಾಧಯಂತಮನಿಶಂಸಾತ್ವಿಕವ್ರಜಮಹಂಸಾದರಂ ಭತ ಭಜೇ ಹಂಸಾದಿತಾಪಸರಿರಂಸಾಸ್ಪದಂ ಪರಮಹಂಸಾದಿ ವಂದ್ಯ ಚರಣಮ್ || 25||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ರಾಜೀವ ನೇತ್ರವಿದುರಾಜೀವಮಾಮವತು ರಾಜೀವ ಕೇತನವಶಂ ವಾಜೀಭಪತ್ತಿನೃಪರಾಜೀ ರಥಾನ್ವಿತಜ ರಾಜೀವ ಗರ್ವಶಮನ|
ವಾಜೀಶವಾಹಸಿತ ವಾಜೀಶ ದೈತ್ಯ ತನು ವಾಜೀಶ ಭೇದಕರದೋ- ರ್ಜಾಜೀಕದಂಬನವ ರಾಜೀವ ಮುಖ್ಯಸುಮ ರಾಜೀಸುವಾಸಿತಶಿರಃ    || 26 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಕಾಲೀಹೃದಾವಸಥ ಕಾಲೀಯಕುಂಡಲಿಪ ಕಾಲೀಸ್ಥಪಾದನಖರಾ ವ್ಯಾಲೀನವಾಂಶುಕರ ವಾಲಿಗಣಾರುಣಿತ ಕಾಲೀರುಚೇ ಜಯ ಜಯ |
ಕೇಲೀಲವಾಪಹೃತ ಕಾಲೀಶದತ್ತವರ ನಾಲೀಕದೃಪ್ತದಿತಿಭೂ ಚೂಲೀಕಗೋಪಮಹಿಲಾಲೀತನೂಘಸೃಣಧೂಲೀಕಣಾಂಕಹೃದಯ    || 27 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಪಾಂಡುಸುತ ಕೃಷ್ಣಾ ಮನಃಪ್ರಚುರ ತೃಷ್ಣಾ ಸುತೃಪ್ತಿಕರವಾಕ್ ಕೃಷ್ಣಾಂಕಪಾಲಿರತ ಕೃಷ್ಣಾಭಿಧಾಘಹರ ಕೃಷ್ಣಾದಿಷಣ್ಮಹಿಲ ಭೋಃ |
ಪುಷ್ಣಾತು ಮಾಮಜಿತ ನಿಷ್ಣಾದ ವಾರ್ಧಿಮುದ ನುಷ್ಣಾಂಶು ಮಂಡಲ ಹರೇ ಜಿಷ್ಣೋ ಗಿರೀಂದ್ರ ಧರ ವಿಷ್ಣೋ ವೃಷಾವರಜ ಧೃಷ್ಣೋ ಭವಾನ್ ಕರುಣಯಾ || 28 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ರಾಮಾಶಿರೋಮಣಿಧರಾಮಾಸಮೇತಬಲರಾಮಾನುಜಾಭಿಧರತಿಂ ವ್ಯೋಮಾಸುರಾಂತಕರ ತೇ ಮಾರತಾತ ದಿಶಮೇ ಮಾಧವಾಂಘ್ರಿಕಮಲೆ |
ಕಾಮಾರ್ತಭೌಮಪುರ ರಾಮಾವಲಿಪ್ರಣಯ ವಾಮಾಕ್ಷಿಪೀತತನುಭಾ ಭೀಮಾಹಿನಾಥಮುಖವೈಮಾನಿಕಾಭಿನುತ ಭೀಮಾಭಿವಂದ್ಯ ಚರಣ    || 29 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಸ್ವಕ್ಷ್ವೇಲಭಕ್ಷ್ಯಭಯ ದಾಕ್ಷಿಶ್ರವೋ ಗಣಜ ಲಾಕ್ಷೇಪಪಾಶಯಮನಂ ಲಾಕ್ಷಗೃಹಜ್ವಲನ ರಕ್ಷೋ ಹಿಡಿಂಬಬಕ ಭೈಕ್ಷಾನ್ನಪೂರ್ವವಿಪದಃ |
ಅಕ್ಷಾನುಬಂಧಭವರೂಕ್ಷಾಕ್ಷರಶ್ರವಣ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಿಷ್ಯವಮತೀ ಕಕ್ಷಾನುಯಾನಮಧಮಕ್ಷ್ಮಾಪಸೇವನಮಭೀಕ್ಷ್ಣಾಪಹಾಸಮಸತಾಂ || 30 ||

ಚಕ್ಷಾಣ ಏವನಿಜ ಪಕ್ಷಾಗ್ರಭೂದಶಶತಾಕ್ಷಾತ್ಮಜಾದಿ ಸುಹೃದಾ ಮಾಕ್ಷೇಪಕಾರಿಕುನೃಪಾಕ್ಷೌಹಿಣೀಶತಬಲಾಕ್ಷೋಭದೀಕ್ಷಿತಮನಾಃ |
ತಾಕ್ಷ್ರ್ಯಾಸಿಚಾಪಶರತೀಕ್ಷ್ಣಾರಿಪೂರ್ವನಿಜ ಲಕ್ಷ್ಮಾಣಿಚಾಪ್ಯಗಣಯನ್ ವೃಕ್ಷಾಲಯಧ್ವಜರಿರಕ್ಷಾಕರೋ ಜಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರ್ಯದುಪತಿಃ || 31 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿನೇ ನಮಃ
ಬುದ್ಧಾವತಾರಕವಿ ಬದ್ಧಾನುಕಂಪಕುರು ಬದ್ಧಾಂಜಲೌ ಮಯಿ ದಯಾಂ ಶೌದ್ಧೋದನಿಪ್ರಮುಖ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕಾ ಸುಗಮ ಬೌದ್ಧಾಗಮಪ್ರಣಯನ |
ಕೃದ್ಧಾಹಿತಾಸುಹೃತಿಸಿದ್ಧಾಸಿಖೇಟಧರ ಶುದ್ಧಾಶ್ವಯಾನಕಮಲಾ ಶುದ್ಧಾಂತಮಾಂರುಚಿಪಿ ನದ್ಧಾಖಿಲಾಂಗ ನಿಜ ಮದ್ಧಾ„ವ ಕಲ್ಕ್ಯಭಿಧ ಭೋಃ    || 32 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಬದರೀ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ
ಸಾರಂಗ ಕೃತ್ತಿಧರ ಸಾರಂಗ ವಾರಿಧರ ಸಾರಂಗ ರಾಜವರದಾ ಸಾರಂಗ ದಾರಿತರ ಸಾರಂಗ ತಾತ್ಮಮದ ಸಾರಂಗತೌಷಧಬಲಂ |
ಸಾರಂಗ ವತ್ಕುಸುಮ ಸಾರಂ ಗತಂ ಚ ತವ ಸಾರಂಗ ಮಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಂ ಸಾರಂಗ ವರ್ಣಮಪ ಸಾರಂಗ ತಾಬ್ಜಮದ ಸಾರಂಗ ದಿಂಸ್ತ್ವಮವ ಮಾಮ್ || 33 ||

ಮಂಗಳಾ ಚರಣ
ಗ್ರೀವಾಸ್ಯ ವಾಹತನು ದೇವಾಂಡಜಾದಿದಶ ಭಾವಾಭಿರಾಮ ಚರಿತಂ ಭಾವಾತಿಭವ್ಯಶುಭ ದೀವಾದಿರಾಜಯತಿ ಭೂವಾಗ್ವಿಲಾಸ ನಿಲಯಂ    |
ಶ್ರೀವಾಗಧೀಶಮುಖ ದೇವಾಭಿನಮ್ಯ ಹರಿಸೇವಾರ್ಚನೇಷು ಪಠತಾಮಾವಾಸ ಏವಭವಿತಾ„ವಾಗ್ಭವೇತರಸುರಾವಾಸಲೋಕನಿಕರೇ    || 34 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||
|| ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

OM matsyAya namaH
prOShThISa vigraha suniShThIvanOddhRutaviSiShTAMbucArijaladhE kOShThAntarAhitavicEShTAgamauGaparamEShThIDita ttvamava mAm |
prEShThArkasUnumanucEShTArtha mAtmavidatIShTO yugAMtasamayE sthEShThAtmaSRungadhRutakAShThAMbuvAhana varAShTApadapraBatanO || 1 ||

OM SrI hayagrIvAya namaH
KanDIBavadbahulaDinDIrajRuMBaNa sucaMDI kRutO dadhi mahA kAnDAti citra gati SaunDAdya haimarada BAnDA pramEya carita |
canDASvakanThamada SunDAla durhRudaya gaMDA BiKanDAkara dOScanDA marESahaya tunDAkRutE dRuSama KanDA malaM pradiSa mE || 2 ||

OM kUrmAya namaH
kUrmAkRutE tvavatu narmAtma pRuShThadhRuta BarmAtma mandara girE dharmAvalaMbana sudharmA sadAkalita SarmA sudhAvitaraNAt |
durmAna rAhumuKa durmAyi dAnavasumarmA BiBEdana paTOGarmArka kAMti vara varmA BavAn Buvana nirmANa dhUta vikRutiH || 3 ||

OM dhanvaMtarE namaH

dhanvantarEMgaruci dhanvantarE„ritaru dhanvaMstarIBavasudhABAnvaMtarAvasatha manvantarAdhikRuta tanvantarauShadhanidhE |
dhanvantarangaSugudhanvantamAjiSuvi tanvanmamAbdhi tanayAsUnvantakAtmahRudatanvaMtarAvayava tanvaMtarArtijaladhau || 4 ||

OM SrI nArAyaNAyai namaH
yAkShIravArdhimadanAkShINadarpaditijAkShOBitAmaragaNA pEkShAptayE„janivala-kShAMSubiMbajidatIkShNA¬kAvRutamuKI |
sUkShamAva¬gnavasanA„„kShEpakRutkuca kaTAkShAkShamIkRutamanO dIkShAsurAhRutasudhA„kShANinO„„vatu surUkShEkShaNAddharitanuH || 5 ||

OM SrI nArAyaNAyai namaH
SikShAdiyuj~jagama dIkShAsulakShaNa parIkShAkShamAvidhisatI dAkShAyaNI kShamati sAkShAdramApinaya dAkShEpavIkShaNavidhau |
prEkShAkShilOBakaralAkShAra sOkShi tapa dAkShEpalakShitadharA sA„kShAritAtmatanu BUkShArakAriniTi laÁkShA„kShamAnavatu naH || 6 ||

OM SrI varAhAya namaH
nIlAMbudABaSuBa SIlAdridEhadhara KElAhRutOdadhidhunI SailAdiyukta niKilElA kaTAdyasura tUlATavIdahana tE |
kOlAkRutE jaladhi kAlAcayAvayava nIlAbjadaMShTra dhariNI lIlAspadOrutalamUlASiyOgivarajAlABivandita namaH || 7 ||

OM SrI narasiMhAya namaH
daMBOlitIkShNanaKa saMBEditEMdraripu kuMBIndra pAhi kRupayA staMBArBa kAsahanaDiMBAya dattavara gaMBIra nAda nRuharE |
aMBOdijAnusaraNAMBOjaBUpavana kuMBIna sESa KagarAT kuMBIndra kRuttidhara jaMBAri ShaNmuKa muKAMBOru hABi nuta mAM || 8 ||
OM SrI vAmanAya namaH
piMgAkSha vikrama turaMgAdi sainya caturaMgA valipta danujA sAMgA dhvarastha bali sAMgAvapAta hRuShitAngA marAlinuta tE |
SRungAra pAdanaKa tuMgAgraBinna kana kAMgAMDapAti taTinI tuMgAti maMgala taraMgA BiBUta Baja kAngAGa vAmana namaH || 9 ||

OM SrI vAmanAya namaH
dhyAnArha vAmana tanOnAtha pAhi yajamAnA surESavasudhA dAnAya yAcanika lInArtha vAgvaSita nAnAsadasya danuja |
mInAnka nirmala niSAnAtha kOTila samAnAtma mauMjiguNakau pInAcCa sUtrapada yAnAta patrakara kAnamyadanDavaraBRut || 10 ||

OM SrI paraSurAmAya namaH
dhairyAMbudhE paraSucaryAdhikRuttaKala varyAvanISvara mahA SauryABiBUtakRuta vIryAtmajAtaBuja vIryAvalEpanikara |
BAryAparAdhakupitAryAj~jayAgalitanAryAtma sUgala tarO kAryA„parAdhamavicAryArya mauGajayi vIryAmitA mayi dayA || 11 ||

OM SrI rAmAya namaH
SrIrAmalakShmaNaSukArAma BUravatugaurAmalAmitamahO hArAmarastuta yaSOrAmakAMtisuta nOrAmalabdhakalaha |
svArAmavaryaripu vIrAmayArdhikara cIrAmalAvRutakaTE svArAma darSanajamArAmayAgatasuGOrAmanOrathahara || 12 ||

OM SrI rAmAya namaH
SrIkESavapradiSanAkESa jAtakapilOkESa BagnaraviBUstOkEtarArtiharaNAkEvalArtasuKadhIkEkikAlajalada |
sAkEtanAthavarapAkEramuKyasuta kOkEna BaktimatulAM rAkEMdu biMbamuKa kAkEkShaNApaha hRuShIkEliÀ tEM„Grikamala; || 13 ||

OM SrI rAmAya namaH
rAmEnRuNAM hRudaBirAmEnarASikula BImEmanOdyaramatAM gOmEdinIjayitapO„mEyagAdhisuta kAmEniviShTa manasI |
SyAmE sadA tvayijitAmEya tApasaja rAmE gatAdhikasamE BImESacApadalanAmEyaSauryajita vAmE kShaNE vijayinI || 14 ||

OM SrI sItAsvarUpiNai SrIyai namaH
kAntAragEhaKala kAntAraTadvadana kAntAlakAntakaSaraM kAntAra„„yA„Mbujani kAntAnvavAyavidhu kAntASmaBAdipaharE |
kAntAlilOladala kAntABiSOBitila kAntABavaMtamanusA kAntAnuyAnajita kAntAradurgakaTa kAntAramAtvavatu mAM || 15 ||

OM SrI rAmAya namaH
dAntaM daSAnana sutAntaM dharAmadhivasantaM pracanDa tapasA klAntaM samEtya vipinAntaM tvavApa yamanaMtaM tapasvi paTalam|
yAntaM BavArati BayAntaM mamASu BagavantaM BarENa BajatAt svAntaM savAri danujAntaM dharAdharaniSAntaM sa tApasavaram || 16 ||

OM SrI rAmAya namaH
SaMpABacApalava kaMpAsta SatRubala saMpAditAmitayaSAH SaM pAda tAmarasa saMpAti nO„¬ manu kaMpAra sEna diSamE |
saMpAti pakShi sahajaMpApa rAvaNa hataM pAvanaM yada kRuthA tvAM pApa kUpa pati taM pAhi mAM tadapi paMpA sarasta Tacara || 17 ||

OM SrI rAmAya namaH
lolAkSyapEkShitasulIlAkuraMgavada KElAkutUhala gatE svAlApaBUmijanibAlApahAryanuja pAlAdyaBO jaya jaya |
bAlAgnidagdhapura SAlAnilAtmajani PAlAttapattalarajO nIlAMgadAdikapi mAlAkRutAlipatha mUlAByatIta jaladhE || 18 ||

OM SrI rAmAya namaH

tUNIrakArmukakRupANIkiNAMkaBuja pANI ravipratimaBAH kShONidharAliniBa GONI muKAdiGanavENIsurakShaNakaraH |
SONiBavannayana kONI jitAMbunidhi pANI ritArhaNamaNI SrENIvRutAMGririha vANISasUnuvara vANIstutO vijayatE || 19 ||

OM SrI rAmAya namaH
hunkArapUrvamathaTaMkAranAdamati pankA„vadhArya calitAlankASilOccayaviSaMkA patadBidura SankAsayasya dhanuShaH |
lankAdhipOmanutayaMkAlarAtrimiva SankASatAkuladhiyA tankAladanDaSata saMkASakArmuKa SarAMkAnvitaM Baja hariM || 20 ||

OM SrI rAmAya namaH
dhImAnamEyatanudhAmrtamanga¬danAmA ramAkama¬BU kAmAripannagapa kAmAhi vairiguru sOmAdivaMdya mahima |
sthEmAdinApagata sImA„vatAtsaKa¬ sAmAja rAvaNaripU rAmABidO hariraBaumAkRutiH pratana sAmAdi vEdaviShayaH || 21 ||

OM SrI rAmAya namaH
dOShA„tmaBUvaliÀturAShADatikramaja rOShAtmaBartRuvacasa pAShANaBUtamuniyOShAvarAtmatanuvESAdidAyicaraNaH |
naiShAdhayOShidhasuBEShAkRudaMDajani dOShAcarAdi suhRudO
dOShAgrajanmam Rutil ;ShApahO„vatu sudOShAMGrijAtahananAt || 22 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
vRundAvanasthapaSu vRundAvanaM vinuta vRuMdArakaikaSaraNaM naMdAtmajaM nihata
nindA kRudA surajanandAmabaddha jaTharam |
vandAmahE vayama mandAvadAtaruci mandAkShakArivadanaM kundAlidaMtamuta kandAsitapraBatanundAvarAkShasaharam || 23 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
gOpAlakOtsavakRutApAraBakShyarasa sUpAnnalOpakupitA SApAlayApitalayApAMbudAlisalilApAyadhAritagirE |
sApAngadarSanajatApAMga rAgayuta gOpAnga nAMSuka hRuti vyApAra SaunDavividhApAya
tastvamava mava gOpArijAtaharaNa || 24 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
kaMsAdikAsadavataMsA vanIpativihiMsAkRutAtmajanuShaM saMsAraBUtamiha saMsArabaddhamana saMsAracitsuKatanum |
saMsAdhayaMtamaniSaMsAtvikavrajamahaMsAdaraM Bata BajE haMsAditApasariraMsAspadaM paramahaMsAdi vandya caraNam || 25||

OM SrI kRuShNAya namaH
rAjIva nEtravidurAjIvamAmavatu rAjIva kEtanavaSaM vAjIBapattinRuparAjI rathAnvitaja rAjIva garvaSamana|
vAjISavAhasita vAjISa daitya tanu vAjISa BEdakaradO- rjAjIkadaMbanava rAjIva muKyasuma rAjIsuvAsitaSiraH || 26 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
kAlIhRudAvasatha kAlIyakunDalipa kAlIsthapAdanaKarA vyAlInavAnSukara vAligaNAruNita kAlIrucE jaya jaya |
kElIlavApahRuta kAlISadattavara nAlIkadRuptaditiBU cUlIkagOpamahilAlItanUGasRuNadhUlIkaNAMkahRudaya || 27 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
kRuShNAdi pAnDusuta kRuShNA manaHpracura tRuShNA sutRuptikaravAk kRuShNAMkapAlirata kRuShNABidhAGahara kRuShNAdiShaNmahila BOH |
puShNAtu mAmajita niShNAda vArdhimuda nuShNAMSu manDala harE jiShNO girIndra dhara viShNO vRuShAvaraja dhRuShNO BavAn karuNayA || 28 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
rAmASirOmaNidharAmAsamEtabalarAmAnujABidharatiM vyOmAsurAMtakara tE mAratAta diSamE mAdhavAMGrikamale |
kAmArtaBaumapura rAmAvalipraNaya vAmAkShipItatanuBA BImAhinAthamuKavaimAnikABinuta BImABivandya caraNa || 29 ||

OM SrI kRuShNAya namaH
svakShvElaBakShyaBaya dAkShiSravO gaNaja lAkShEpapASayamanaM lAkShagRuhajvalana rakShO hiDiMbabaka BaikShAnnapUrvavipadaH |
akShAnubaMdhaBavarUkShAkSharaSravaNa sAkShAnmahiShyavamatI kakShAnuyAnamadhamakShmApasEvanamaBIkShNApahAsamasatAM || 30 ||

cakShANa Evanija pakShAgraBUdaSaSatAkShAtmajAdi suhRudA mAkShEpakArikunRupAkShauhiNISatabalAkShOBadIkShitamanAH |
tAkShryAsicApaSaratIkShNAripUrvanija lakShmANicApyagaNayan vRukShAlayadhvajarirakShAkarO jayati lakShmIpatiryadupatiH || 31 ||

OM SrI buddhAya namaH, OM SrI kalkinE namaH
buddhAvatArakavi baddhAnukaMpakuru baddhAnjalau mayi dayAM SauddhOdanipramuKa saiddhAntikA sugama bauddhAgamapraNayana |
kRuddhAhitAsuhRutisiddhAsiKETadhara SuddhASvayAnakamalA SuddhAMtamAMrucipi naddhAKilAMga nija maddhA„va kalkyaBidha BOH || 32 ||

OM SrI badarI nArAyaNa namaH
sAranga kRuttidhara sAranga vAridhara sAranga rAjavaradA sAranga dAritara sAranga tAtmamada sArangatauShadhabalaM |
sAranga vatkusuma sAraM gataM ca tava sAranga mAnGriyugalaM sAranga varNamapa sAraMga tAbjamada sAraMga diMstvamava mAm || 33 ||

mangaLA caraNa
grIvAsya vAhatanu dEvAMDajAdidaSa BAvABirAma caritaM BAvAtiBavyaSuBa dIvAdirAjayati BUvAgvilAsa nilayaM |
SrIvAgadhISamuKa dEvABinamya harisEvArcanEShu paThatAmAvAsa EvaBavitA„vAgBavEtarasurAvAsalOkanikarE || 34 ||

|| iti SrImadvAdirAjapUjyacaraNa viracitaM SrIdaSAvatArastutiH saMpUrNaM ||
|| BAratIramaNamuKyaprANAntargata SrIkRuShNArpaNamastu ||

7 thoughts on “Dashavatara sthuthi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s