krishna · krishna jayanthi · MADHWA

Sri Krishna Devaru

Eka sloki Bhagavatham

ಅದೌ ದೇವಕಿದೇವಿಗರ್ಭಜನನಂ ಗೋಪೀಗೃಹೇ ವರ್ಧನಂ
ಮಾಯಾ ಪೂತನಿಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್ |
ಕಂಸಚ್ಛೇದನಕೌರವಾದಿಹನನಂ ಕುಂತೀಸುತಾಃ ಪಾಲನಂ
ಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಕಥಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಮ್ ||

Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe
Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam
Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam
Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

Ashtothram

 1. Krishna ashtothram satha namaavali

Sthothragalu

 1. Sri Krishna stuthi
 2. Ashta Mahishiyukta Krishna Stotram
 3. Krishna ashtakam by vadirajaru
 4. Krishna Charithra Manjari
 5. Sri krishna ashtaka (Antya kaala smarane)
 6. Krishnaastakam
 7. Sri Krishna Dwadasa Nama stotram

Sloka for kids:

Dasara padagalu

 1. Dasara padagalu on sri krishna
 2. Sri Bhagavatha
 3. Dasamas skandam Bagavatha(Composer: Vadirajaru)
 4. Krishna avatara katha suladhi
 5. Nanda balashtaka
 6. Gopi Geetham (Vadirajaru)
everyday · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · krishnaashtakam · krishnajanmashtami · MADHWA

Krishnaastakam

1. Vasudeva Sutham Devam Kamsa Chaanoora Mardhanam |
Devaki Paramaanandham Krishnam Vande’ Jagathgurum ||

2. Adhasee Pushpa Sankaasam Haara Noopura Sobhitham |
Rathna Kangana keyooram Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

3. Kutilaalaka Samyuktham Poorna Chandra Nibhaananam |
Vilasath Kundala tharam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

4. Mandhara Gandha Samyuktham Chaaru-haasam Chathur-bhujam; |
Parhipinjaa Vasoodaangam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

5. Uthpulla Padma Patraksham Nilajimutha Sannibham. |
Yaadhavaanaam Sirorathnam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

6. Rukmini Ke’li Samyuktham, Peethambara Su Sobitham; |
Avaaptha Thulasi Gaandharam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

7. Gopikaanaam Kusathvanthva Kunkumaangitha Vakshasam |
Srinike’tham Maheshvaasam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

8. Srivatsaankam, Mahoraskam, Vana Maala Virayitham; |
Sanka Chakra Dharam, Devam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

9. Krishnaashtakam itham Punyam Praatha Ruththaaya Ya:pade’th|
Ko’ti Janma Krutham Papam Smaranaath Thasya Nachyathi. ||

dasara padagalu · Dates · DEVOTIONAL · Dvaitha · FESTIVALS · gokulashtami · India · krishna · Krishna arghyam · krishna jayanthi · krishnajanmashtami · MADHWA · Madhwa sampradaaya · shodasha upachara pooja · Usa

Krishna ashtami/Gokulashtami

find useful links on sri krishna

Notes

 • Gokulashtami falls on Sraavana maasa krishna paksha ashtami
 • like ekadashi, one has to fast on Gokulashtami day too
 • This pooja has to be performed in the night
 • main part of this pooja is doing arghya for shri krishna and chandra
 • You can do lot of items for neivedhyam(thengulu(thenkuzhal in tamil), rava ladoo, besan ladoo, ompudi, kodubale, kosambari etc) but you must do complete fasting
 • Taking fast on gokulashtami day gives the pala equal to fasting 24 ekadashis through out the year(that doesnt mean you dont need to fast on ekadashis, it just shows the power of fasting on gokulashtami day)
 • Include avalakki and butter(Krishna’s favorite) in the neivedhya
 • If we give Arghya on Krishna astami day or on Krishna Jayanthi day, we will get the punya equal to Samarpana of samasta bhoomandala as per Bhavishyottara purana.

Sankalpa:

Perform aachamana by saying kesavaya namah: narayanaya namah: …. haraye sri krishnaya namaha ….

Subhe shobana muhurte …. ashwin varthamaane …… samvathsare dhakshinayane varsha rithou sraavana maase krishna pakshe ashtamyam …… vasare subha nakshathre subha yoga subha karana yevanguna visheshana vishistyam subhathi thow barathi ramana mukhya pranantharkatha sri bala krishna preranaya, sri bala krishna prithyartham sri bala krishnaya dhyanam avaahanadhi shodasha upachara poojam karishyam

Dhyanam:

tam-adbhutam bAlakam-ambujekShaNaM caturbhujam shanka-gadAdyudhAyudhaM
shrIvatsa-lakShmaM gala-shobhi-kaustubhaM pItAmbaraM sAndra-payoda-saubhaga
mahArha-vaiDUrya-kirITa-kuNDala-tviShA pariShvakta-sahasra-kuntalaM uddAma-kAnchyangada-kankaNAdibhiH virAjamAnaM vasudeva aikShata

(Sri krishna avathara sloka, Bhagavatham — (10-3-(9-10))

Meaning:

Vasudeva saw that wonder child with four hands, holding a conch, a mace, a chakra (discus) and a lotus; with Srivatsa emblem on his chest; with Kaustubha gem on the neck; with cloth of golden hue, as beautiful as the blue water-filled cloud; with dense hair flowing around amidst the adornments of crown and ear-rings radiant with precious gems; and excellently brilliant with bracelets around the hip and arms.

Avahanam

avaahayami devesa srushti sthithi yan karaana
poojartha bagavan krishna dayaam kru mayi prabho

Avaahayami|| (put akshatha)

Aasanam

deva deva jagannatha vaanchithartha bala bratha
rathna simhaasanam divyam kruhaana madhusudhana

Aasanam samarpayami||(put akshatha)

Paathyam

krush va me dayaam deva samsaararthi bayapaha
paadhyam kruhaana devesa namasthe vishwa pavana

pathyam samarpayami||( pour water in pela three times)

Arghyam

vaachitham krutha me deva dhushkrutam cha vinasaya
dhadh yakshatha palo beth gruhaana arghyam janaardhana

Arghyam samarpayami ||(pour water in pela three times)

Acchamaniyam 

sri vathsaanga jagannatha sridhara srinikethana
upendra devaki puthra gurhaana aachamaniyam

achamaniyam samarpayami ||(pour water in pela three times)

snanam

perform panchamrutha snana by starting with milk, curd(yogurt), ghee, honey, jaggery, fruits) . Then perform abhiseka with pure water

Ganga jalam samaanim suvarna kalase sthitham
snanam kru hrishikesha thena adhya madhusudhana

sutthodhaka snanam samarpayami

do achamana with water three times

vasthram

namasthe gnana roopaya knana kamyaya the namah:
peethambara yugam dhivyam kruhaana gnani vallabha

vasthra yugmam samarpayami||

yagnopaveetham 

yagnopaveetham  paramam sow varnam sumano haram
gruhaana devaki putra lokanugraha vigraha

Yagnopaveetham samarpayami||

Abaranam

haara kankana keyura mudhrika kundalaani cha
kruhaana anyaani dhivyaani bhushanaani ramaa pathe

Abaranani samarpayami||

gandham

chandhanaa karu kasthuri dhana saara samanvitham
kandham gruhaana govinda sarva kandha manohara

gandhan samarpayami||

Akshatham

akshaathan dhavalaan sutthan dhrusti priya karaan subhaan
rakthaksha thaam shya daasyami kruhaana madhusudhana

akshathan samarpayami||

Pushpam

malathi mallika pushpa kethaki champ kaathibe
komalai thulasi bivai archayami ramaa pathe

pushpaani samarpayami

anga puja:

Om Shri Krishnaya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Narakantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Janghai Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Urun Pujayami॥

Om Balabhadranujaya Namah। Guhyam Pujayami॥
Om Vishvamurtaye Namah। Jaghanam Pujayami॥
Om Gopijana Priyaya Namah। Katim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Udaram Pujayami॥
Om Shrikantaya Namah। Hridayam Pujayami॥

Om Yajnine Namah। Parshvau Pujayami॥
Om Trivikramaya Namah। Prishthadeham Pujayami॥
Om Padmanabhaya Namah। Skandhau Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahun Pujayami॥
Om Kamalanathaya Namah। Hastan Pujayami॥

Om Vasudevaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sanatanaya Namah। Vadanam Pujayami॥
Om Vasudevatmajaya Namah। Nasikam Pujayami॥
Om Punyaya Namah। Shrotre Pujayami॥
Om Shrishaya Namah। Netrani Pujayami॥

Om Nandagopapriyaya Namah। Bhravau Pujayami॥
Om Devakinandanaya Namah। Bhrumadhyam Pujayami॥
Om Shakatasuramardhanaya Namah। Lalatam Pujayami॥
Om Shri Krishnaya Namah। Shirah Pujayami॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Sarvangani Pujayami॥
Perform pushparchana for  krishna ashtothra satha namavali
Dhoopam
dasaangam gukgul dhoopam sukantham sumanoharam
kapilaa krutha samyuktam kruhaana purushotthama
Dhoopam Samarpayami||
Deepam
saajyam thri vaarthi samyuktham vanhinaa yogitham mayaa
deepam gruhaana devesa tri logya thimira pahaa
Deepam samarpayami
Neivedhyam
nana pakshayascha bojyais cha rasai syhatbis samanvitham
lehya pe yaadhi yuktham cha neivedhyam upa pujya thaam
Neivedhyam samarpayami||
 nanavidha palaani samarpayami,
thamboolam dhakshinam samarpayami, maha neerajanam samarpayami
karpoora arathi, deeparadhana, chathra chamara samastha rajopacharaan samarpayami
pradhakshina namaskaram samarpayami
Sing dasara padagalu. Find the link in the end
Prarthana
krishna krishna krupaalo dhvam agathinaam kathirbbava
samsaararnava magnam maam praseetha purushothama
Prarthanam samarpayami(pushpakshatha)
Arghya for krishna:
Holding fruit + gold in hand, do arghyam with sankha water three times
Jathaha Kamsavadarthaya Bhoobharotharanayacha|
Kouravanam Vinashaya Dhaityanam Nidhanaya Cha ||
Pandavanam Hitharthaya Dharamasamsthapanaya Cha|
GruhanaArghyam Maya Dhatham Devakya Sahitho Hare ||
Arghya for chandra
 
do argya with milk in shanka
Kshirodharnava Sambhootha AthiGotraSamudhbhava |
GruhanaArghyam Maya Dhatham Rhohinya Sahitho Shashin ||
Sarva samarpana
yasya smruthya cha namokthya tapap pooja kriyathisu nyunam sampoornatham, yathi sadhuyo vandhe tham achyutam mantra heenam kriya heenam bakthi heenam ramaa pathe. yath kruthum thu mayaa deva paripoornam thathathume.
anene sri bala krishna poojanena baghavan barathi ramana mookhya pranantharkatha sri balakrishna priyatham
Sri Krishnarpanamamsthu
dasara padagalu · DEVOTIONAL · Dvaitha · krishna · krishnajanmashtami · MADHWA · Vadirajaru

Krishna ashtakam by vadirajaru

ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯಾ ಕಮಲಾಲಯ |
ಲೀಲಯಾ ಧೃತಭೂಧರಾಂಬುರುಹೋದರ ಸ್ವಜನೋದರ ||

ಮಧ್ವಮಾನಸಪದ್ಮಭಾನುಸಮಂ ಸ್ಮರಪ್ರತಿಮಂ ಸ್ಮರ
ಸ್ನಿಗ್ಧನಿರ್ಮಲಶೀತಕಾಂತಿಲಸನ್ಮುಖಂ ಕರುಣೋನ್ಮುಖಮ್ |
ಹೃದ್ಯಕಂಬುಸಮಾನಕಂಧರಮಕ್ಷಯಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಮ್
ಸ್ನಿಗ್ಧಸಂಸ್ತುತ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೧ ||

ಅಂಗದಾದಿಸುಶೋಭಿಪಾಣಿಯುಗೇನ ಸಂಕ್ಷುಭಿತೈನಸಂ
ತುಂಗಮಾಲ್ಯಮಣೀಂದ್ರಹಾರಸರೋಸಂ ಖಲನೀರಸಮ್ |
ಮಂಗಲಪ್ರದಮಂಥದಾಮವಿರಾಜಿತಂ ಭಜತಾಜಿತಂ
ತಂ ಗೃಣೇ ವರರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೨ ||

ಪೀನರಮ್ಯತನೂದರಂ ಭಜ ಹೇ ಮನಃ ಶುಭ ಹೇ ಮನಃ
ಸ್ವಾನುಭಾವನಿದರ್ಶನಾಯ ದಿಶಂತಮರ್ಥಿಸುಶಂತಮಮ್ |
ಆನತೋಽಸ್ಮಿ ನಿಜಾರ್ಜುನಪ್ರಿಯಸಾಧಕಂ ಖಲಬಾಧಕಂ
ಹೀನತೊಜ್ಝಿತರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೩ ||

ಹೈಮಕಿಂಕಿಣಿಮಾಲಿಕಾರಸನಾಂಚಿತಂ ತಮವಂಚಿತಂ
ಕಮ್ರಕಾಂಚನವಸ್ತ್ರಚಿತ್ರಕಟಿಂ ಘನಪ್ರಭಯಾ ಘನಮ್ |
ನಮ್ರನಾಗಕರೋಪಮೋರುಮನಾಮಯಂ ಶುಭಧೀಮಯಂ
ನೌಮ್ಯಹಂ ವರರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೪ ||

ವೃತ್ತಜಾನುಮನೋಜ್ಞಜಂಘಮಮೋಹದಂ ಪರಮೋಹದಂ
ರತ್ನಕಲ್ಪನಖತ್ವಿಷಾ ಹೃತಹೃತ್ತಮಸ್ತತಿಮುತ್ತಮಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ರಚಿತಾರ್ಚನಂ ರಮಯಾ ಸ್ವಯಾಽಽಗತಯಾ ಸ್ವಯಂ
ಚಿತ್ತ ಚಿಂತಯ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೫ ||

ಚಾರುಪಾದಸರೋಜಯುಗ್ಮರುಚಾಽಮರೊಚ್ಚಯಚಾಮರೋ-
ದಾರಮೂರ್ಧಜಭಾರಮಂಡಲರಂಜಕಂ ಕಲಿಭಂಜಕಮ್ |
ವೀರತೋಚಿತಭೂಶಣಂ ವರನೂಪುರಂ ಸ್ವತನೂಪುರಂ
ಧಾರಯಾತ್ಮನಿ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೬ ||

ಶುಷ್ಕವಾದಿಮನೋಽತಿದೂರತರಾಗಮೋತ್ಸವದಾಗಮಂ
ಸತ್ಕವೀಂದ್ರವಚೋವಿಲಾಸಮಹೋದಯಂ ಮಹಿತೋದಯಮ್ |
ಲಕ್ಷಯಾಮಿ ಯತೀಸ್ವರೈಃ ಕೃತಪೂಜನಂ ಗುಣಭಾಜನಂ
ಧಿಕ್ಕೃತೋಪಮರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೭ ||

ನಾರದಪ್ರಿಯಮಾವಿಶಾಂಬುರುಹೇಕ್ಷಣಂ ನಿಜರಕ್ಷಣಂ
ದ್ವಾರಕೋಪಮಚಾರುದೀಪಚಯಾಂತರೇ ಗತಚಿಂತ ರೇ |
ಧೀರ ಮಾನಸ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಸಮಾನಮಚ್ಯುತಮಾನಮ
ದ್ವಾರಕೋಪಮರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೮ ||

ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಸ್ಯ ಹರೇಃ ಪ್ರಿಯಂ ದುರಿತಾಪ್ರಿಯಂ
ತತ್ಪದಾರ್ಚಕವಾದಿರಾಜಯತೀರಿತಂ ಗುಣಪೂರಿತಮ್ |
ಗೋಪ್ಯಮಷ್ಟಕಮೇತದುಚ್ಚಮುದೇ ಮಮಾಸ್ತ್ವಿಹ ನಿರ್ಮಮ
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುದ್ಧಫಲಾಯ ತತ್ರ ಸುಕೋಮಲಂ ಹೃತಧೀಮಲಮ್ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯತಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ ||


Palayachyutha palayajitha palaya kamalalaya,
Leelaya drutha bhoodharamburuhodhra swajanodhara

Madhwa manasa padma bhanu samam smara prathimam(sam) smara
Snighdha nirmala seethe kanthila sanmukham karunonmukham
Hrudhya kambhu samana kandharamakshayam durithakshayam
Snigdha samsthutha roupya peeta kruthalayam harimalayam ||1||

Angadhadhi sushobhi pani yugena samkshubhithainasam
Thunga malya manindra hara sarorasam khala nerasam
Mangalapradha manda dhahama virajitham bhajathajitham
Tham grena vara roupya peeta kruthalayam harimalayam ||2||

Peena ramya thanudharam bhaja hey mana shubha hey mana
Svanubhava nidharsanaya disantha mardhisu santhamam
Aanathosmi nijarjuna priya sadhakam khalabhadhakam
Heenathojijjatharaoupya peeta kruthalayam harimalayam ||3||

Hema malika kinkini malikarasanchitham thamavanchitham
Rathna kanchana chithra vasthrakateem Ghana prabhaya ghanam
Kamra naga karopa moru mana mayam shubhadhee mayam
Naumyaham vara roupya peeta kruthalayam harimalayam ||4||

Vrutha janu manojna janga mamohadham paramohadham
Rathna kalpa nakhathwisha hrutha hruththamasthathimuthamam
Prathyaham rachitharchanam ramaya swayaagathaya swayam
Chitha chinthya roupya peeta kruthalayam harimalayam ||5||

Charu pada saroja yugma rucha amarochayachamaro
Dhara mordh a jabhara mandala ranchakam kali bhanchakam
Veerathothuchitha bhooshanam vara noopuam swathanuparam
Dharayaathmani roupya peeta kruthalayam harimalayam ||6||

Sushka vadhi mano aathidhoora tharagamothsava dagamam
Sath kaveendra vacho vilasa mahodhaam maahithodhayam
Lakshyami yatheeswarai krutha poojanam guna bhajanam
Ddhikruthopama roupya peeta kruthalayam harimalayam ||7||

Narada priyamavishambhuruhekshanam nija lakshanam
Tharakopama charu dheepa chayanthare gatha chinthare
Dheera manasa poorna Chandra samanamachyuthamanama
Dhwarakopama roupya peeta kruthalayam harimalayam ||8||

Roupyapeeta kruthalayasya hare priyam durithaapriyam
Thad padarchaka Vadhi raja yatiritham guna pooritham
Gopyamashtakam edathuchamudhe mamasthivaha nirmama
Prapya shudha phalaya thathra sukomalam hruthadheemalam||9||

gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA · purandara dasaru

krishna ena barade

ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಮಲಗೆದ್ದು ಮೈಮುರಿದು ಏಳುತಲೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ನಿತ್ಯ ಸುಳಿದಾಡುತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರು ಒಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಸ್ನಾನ ಪಾನ ಜಪ ತಪಗಳ ಮಾಡುತ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ ಷಡ್ರಸ ತಿಂದು ತೃಪ್ತನಾಗಿ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಮೇರೆ ತಪ್ಪಿ ಮಾತನಾಡುವಗಲೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ದೊಡ್ಡ ದಾರಿಯ ನಡೆವಾಗ ಭಾರವ ಹೊರುವಾಗ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲವ ಮೆಲುವಾಗ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ತನ್ನ
ಮಂದಗಮನೆ ಕೂಡ ಸರಸವಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣಎನಬಾರದೆ

ಪರಿಹಾಸ್ಯದ ಮಾತನಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಪರಿ ಪರಿ ಕೆಲಸದೊಳೊಂದು ಕೆಲಸವೆಂದು
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಕಂದನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಬಹು ಚಂದುಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ನೀಗದಾಲೋಚನೆ ರೋಗೋಪದ್ರವದಲೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಪಡೆದು ಅನುರಾಗದಿಂದಿರುವಾಗ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ದುರಿತರಾಶಿಗಳನು ತರಿದು ಬಿಸಾಡುವ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಸದಾ ಗರುಡವಾಹನ ಸಿರಿಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನೇ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

Nara janma bandaga, nalige iruvaga Krishna enabarade

Krishnana nenedare kasta ondistilla
Krishna enabarade

Malagiddu maimuri-delutalomme
Krishna enabarade, nitya
Sulidaduta maneyolagadaru omme
Krishna enabarade||1||

Snana pana japa tapagala maduta
Krishna enabarade
Salyanna sadrasa tindu trptanagi
Krishna enabarade||2||

Mere tappi matanaduvagalomme
Krishna enabarade, dodda
Dariya nadevaga bharava horuvaga
Krishna enabarade||3||

Gandhava pusi tambula meluvaga
Krishna enabarade, tanna
Mandagamane kuda sarasavadutalomme
Krishna enabarade||4||

Parihasyada matanadutalomme
Krishna enabarade, paripari
Kelasadolondu kelasavendu
Krishna enabarade||5||

Durita rasigalanu taridu bisaduva
Krishna enabarade, sada
Garuda gamana namma purandara vithalana
Krishna enabarade||6||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna jayanthi · krishnajanmashtami · purandara dasaru

Lalisidhalu magana

ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ
ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ                                        ||ಪ||

ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಬೆರಳಿಗುಂಗುರವಿಟ್ಟು
ತರಳನ ಮೈಸಿರಿ ತರುಣಿ ನೋಡುತ ಹಿಗ್ಗಿ              ||೧||

ಬಾಲಕನೆ ಕೆನೆ ಹಾಲು ಮೊಸರನೀವೇ
ಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ಎನ್ನ ತೋಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗೆಂದು     ||೨||

ಮುಗುಳುನಗೆಯಿಂದ ಮುದ್ದು ತಾತಾರೆಂದು
ಜಗದೊಡೆಯನೇ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನ               ||೩||

Lalisidhalu Magana yashoda lalisidhalu magana

Aralele magayi beraligunguravittu
Taralana maisiri taruni noduta higgi |1|

Balakage kene halu mosara nidi
Lileyindali tola mele malagendu |2|

Mugulu nageyinda mudduta tarendu
Jagadodeyana shriPurandara vitthalana |3|

dasara padagalu · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA · purandara dasaru

Kadagola Tarenna Cinnave

ಕಡಗೋಲ ತಾರೆನ್ನ ಚಿನ್ನವೆ
ಮೊಸರೊಡೆದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾರದು ರನ್ನವೆ ||ಪ.||

ಅಣ್ಣನ ಒಡಗೊಂಡು ಬಾರಯ್ಯ ಸವಿ ಸವಿ
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆಯ ಮೆಲುವಿರಂತೆ
ಬಣ್ಣ ಸರವ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುವೆ
ಚಿಣ್ಣರೊಡನೆ ಆಡಕಳುಹುವೆ ರಂಗ ||೧||

ಪುಟ್ಟ ಬೂಚಿಯ ತಂದು ನಿನ್ನಯ
ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಡುವೆ
ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬಿದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿನಗೀವೆ
ಕಟ್ಟಾಣಿ ಮುತ್ತಿನ ಕಣಿಯೇ ಬಾ ರಾಮ ||೨||

ಬಡವರ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಗೋಕುಲದ
ಎನ್ನೊಡೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕವೇ
ಕೊಡು ಮುದ್ದು ಪುರಂದರವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನೀ
ಪೆಂಗಡಲೊಳು ದುಡುಕು ಮಾಡುವರೇನೋ ರಂಗ ||೩||

Kadagola Tarenna Cinnave

Mosarodedare Benne Baradu Rannave
Annanavoda Gudi Barayya Nitya Meluvinante

Puttabuchiya Tandu Ninnaya Tottila Kalige Kattisuve Battalu
Tumbida Sakkare Ninagive Kattadi Muddina Giniye Ba Rama||1||

Badavara Bhagyada Nidhiye Gokulada Vodeya Purandara Vithala
Krsnayya Kadalolu Duduku Maduvarenu Rangayya Ranga Ba Rama||2||

dasara padagalu · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA · purandara dasaru

kolalanuthudha

ಕೊಳಲನೂದುತ ಬಂದ  ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ

ಕೊಳಲನೂದುವದು ಬಲು ಚಂದ
ಆ ವಸುದೇವನ ಕಂದ ಇವ ನೋಡೆ
ದೇವಕಿ ಬಸಿರೊಳು ಬಂದ
ಮಾವ ಕಂಸನ ಕೊಂದ
ಭಾವಜನಯ್ಯ ಮುಕುಂದ
ಮುತ್ತಿನಾಭರಣ ತೊಟ್ಟು
ಹಸ್ತದಿ ಕೊಳಲನಿಟ್ಟು
ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನಿಟ್ಟು
ತುತ್ತುರ ತುರರೆಂಬ ನಾದವ ಪಿಡಿಯೆ
ಹಿಂದೆ ಗೋವುಗಳ ಹಿಂಡು
ಮುಂದೆ ಗೋಪಾಲರ ದಂಡು
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯರ ಕೊಂದ ಪು-
ರಂದರವಿಠಲನ ಚಂದ

Kolalanudhutha bandha namma gopiya kandha

kolalanuduvudu balu chenda

Aa vasudevana kandha||
devaki basirolu banda
mava kamsana konda bhavajanayya mukunda||1||

Muttina bharanava tottu hastadi kolala kottu
kasturi tilaka vittu tutturu turuvemba nadava pidiyo||2||

Hinde govugala hindu munde gopalara dandu
hindake daityara konda Purandara Vithala Chanda||3||

gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA · purandara dasaru

hogadhiralo ranga

ಪೋಗದಿರೆಲೊ ರಂಗ ಬಾಗಿಲಿಂದಾಚೆಗೆ

ಭಾಗವತರು ಕಂಡರೆತ್ತಿಕೊಂಡೊಯ್ವರೊ

ಸುರಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಹ್ವರದಲ್ಲಿ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣದರಸುವರೊ
ದೊರಕದ ವಸ್ತುವು ದೊರಕಿತು ತಮಗೆಂದು
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದೆತ್ತಿಕೊಂಬರೊ
ಅಗಣಿತಗುಣ ನಿನ್ನ ಜಗದ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ
ಹಗೆಯಾಗಿ ನುಡಿವರೊ ಗೋಪಾಲನೆ
ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ತಗುಲಿತು ಕರಕೆಂದು
ಬೇಗದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಬರೊ
ಧಿಟ್ಟ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಸಲಿಸೆಂದು
ಅಟ್ಟಟ್ಟಿ ಬೆನ್ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುವರೊ
ಸೃಷ್ಟೀಶ ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನೆ
ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕೊಟ್ಟೇನೊ ರಂಗಯ್ಯ

Hogadiralo Ranga Bagilindacege |
Bagavataru Kandu Etti Kondoyvaru ||
Suramunigalu Tamma Hrudaya Kamala Dalli
Paramatmana Kanade Arasuvaru
Dorakada Vastuvu Dorakitu Tamagendu
Harushadindali Ninna Karedetii Kombaru ||1||

Aganitaguna Ninna Jagada Nariyarella
Hageyagi Nudivaro Gopalane
Magugala Manikya Tagulitu Karakendu
Vegadindali Bandu Bigidappikombuvaru ||2||
Ditta Nariyarella Istava Salisendu
Attatti Bennat/Pti Tiruguvaro
Srshtisha Purandara Vittala Rayane
Istishtu Benneya Kotteno Rangayya ||3||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA · purandara dasaru

Gummana karayadire

ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು
ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನು ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೆನು
ಮಮ್ಮು ಉಣ್ಣುತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ ಅವರ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವದಿಲ್ಲವೆ
ಚಿಣ್ಣರ ಬಡಿಯೆನು, ಅಣ್ಣನ ಬೈಯೆನು
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡೆನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ
ಬಾವಿಗೆ ಪೋಗೆ ಕಾಣೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು
ಹಾವಿನೊಳಾಡೆ ಕಾಣೆ
ಆವಿನ ಮೊಲೆಯೂಡೆ ಕರುಗಳ ಬಿಡೆ ನೋಡೆ
ದೇವರಂತೆ ಒಂದು ಠಾವಿಲಿ ಕೂಡುವೆ
ಮಗನ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಗೋಪಿದೇವಿ
ಮುಗುಳು ನಗೆ ನಗುತ
ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಮೋಹದಿಂದಲಾಗ

Gummana karayadire amma neenu|

Summane Iddenu Ammiya Bedenu
Mammu Unnutene Amma Aluvudilla||

Hennugaliruvallige Avara
Kannu Mucchuvudillave
Cinnara Badiyenu Annana Baiyenu
Benneya Bedenu Mannu Tinnuvudilla||1||

Bavige Poge Kane Amma Nanu
Havinolade Kane
Avina Moleyude Karugala Bide Node
Devaramte Omdu Thavili Kuduve||2||

Magana Matanu Keli Gopidevi
Mugulu Nage Naguta
Jagadodeyana Shri Purandara Vithalana
Bigidappikomdalu Mohadimdalaga||3||