MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sankhya Shasthra suladhi

Haridasanagi sancharisu santoshadali |
Guruhiriya padakkeragu bidade ||

Dhruva tala
1. Eradondu tilidu = (eradu+ondu=muru) – balya, yauvana, vardhakya
2. Matteradondu alidu – hennu, honnu, mannu
3. Eradondu sampadisi – j~jana, Bakti, vairagya
4. Eradondu Suciyalli – kaya, vak, manassu
5. Eradondu sairisuta – adhyatimaka, Adidaivika, adibautika
6. Eradondu kaladalli – pratah, madhyahna, sayankala
7. Eradondu gunagalige – satva, raja, tama
8. Eradondu rupanendu – brahma, vishnu, mahesvara
9. Eradondu lokavannu – svarga, martya, patala
10. Eradondu malpanna – srushti, sthiti, laya
11. Eradondu avastheyali – jagruta, svapna, sushupti
12. Eradondu ullamelu – sravana, manana, dhyana
13. Eradondu kayanodu – svarupa, linga, sthula
14. Eradondu sari kayakaliyo – sanchita, agami, prarabdha
15. Eradondu aksharagala – akara, ukara, makaragala samashtiyada Omkaravannu
16. Eradondu sari nenedu – trikalagalalli japisi
17. Eradondu sthana seru – svetadvipa, anantasana, vaikuntha emba Tridhamavannu seru
18. Eradondu sunya vijaya vitthala – satva, raja, tama
19. Eradondu rupa Bajisi – agresa, mulesa, pradesa
20. Eradondondavarti poleva – vasanamaya, aparoksha (sthula), Bimbaparoksha || 1 ||

-mattatala-
1. Murondu yugadalli = (muru+ondu=nalku) – kruta, treta, dvapara, Kaliyugagalalli
2. Murondu varnava – bili, kempu, haladi, nili vasudeva, sankarshana, Pradyumna, aniruddha rupanagi anugrahisalu avatarisuvavanu: moksha, Samhara, srushti, palane.
3. Murondu kade bimba – svarupa, linga, sukshma mattu sthula Dehagalalliruvavanu
4. Murondu Bajisi – sat, cit, Ananda mattu Atma emba caturgunagalinda Upasane madu
5. Murondu purushartha – dharma, artha, kama mokshagalannu Niduvavanu
6. Murondadi bedu – sarupya, salokya, samipya, sayujya
7. Murondu moganayya vijayavitthalareya – nalku mogavulla Brahmadevana ayyanada vijayavitthalanannu
8. Murondupayadali – baktiyoga, j~janayoga, karmayoga, Vairagyagalinda avanannu tiliyabeku.
9. Murondu pralaya malpa – dina, atyamtika, prakruta, naimittika Pralayagalannu maduvavanu || 2 ||

-trividi tala-
1. Nalkondu bedava nijavendu tilidu = (nalku+ondu=aidu) – jivesvara
Beda, jivajada, jada-jadabeda, jadesvara, jiva jiva beda hige Panchabedagalu
2. Nalkondatmakavada brahmandadi – pruthvi, ap, teja, vayu, akasa
3. Nalkondu bageyavaru yogyavantaremdu – deva, rushi, pitru, rajaru, Manushyaru
4. Nalkondu sampada ippavendu – samipya, salokya, saropya, sayujya, Jivanmukti
5. Nalkondu kosadali vasavagi iddu – annamaya, pranamaya, Manomaya, vij~janamaya, Anandamaya
6. Nalkondu parvadali tirugadale – tama, moha, mahamoha, tamisra, Andhatamisra
7. Nalkondu mudregala dharisutali – chakra, Sankha, gada, padma, Narayana mudregalu
8. Nalkondu yaj~jagala tilidu madi nitya – deva, rushi, pitru, Buta, atithi Yaj~jagalu – panchayaj~jagalu
9. Nalkondu indriyagala bandhisutali – srotru, cakshu, sparsha, Rasana, grana – panca j~janendriyagalu
10. Nalkondu hadige eragadiro endu – kama, krodha, loba, moha, Mada
11. Nalkondu avara pala – muktaru, muktiyogyaru, nityasamsari, Tamasaru, tamoyogyaru emba aivaru asvatamtrarannu palisuvavanu
12. Nalkondu bidisuva – vijayavitthalareya – panchabedatmaka Prapanchagalinda bidisi
13. Nalkondu koduvano – pancharupagalalli ocidada vasudevana Darsana bagya koduvanu || 3 ||

-attatala-
1. Aidondu upadrava mugisu = (aidu+omdu=Aru) – kama, krodha, loba, Moha, mada, matsaravemba shadripugalannu baradamte nodiko
2. Aidondu karma madutaliru – yajana, yajana, adhyayana, adhyapana, Dana, pratigrahavemba shatkarma niratanagiru
3. Aidondu matake namma matave adhikavennu – sakta, pasupata, Ganapatya, advaita, visishtadvaita, dvaita matagalalli dvaita matave Sreshtavadudennu
4. Aidondu ruchi bidu harinamave ruci ennu – madhura, huli, uppu, katu, Kahi, ogaru rasagalalli harinama rasave uttama rasavemdu tili
5. Aidondu rathikara jarida vijaya vitthalanna – bishma, drona, krupa, Karna, Salya, asvatthamarannu samdhikaladalli jaridu vidurana manege Hoda vijaya vitthalanna Bajisu
6. Aidondu sthaladalli tiliyo nirmalanagi – muladhara, nabi, hrudaya, Tundi, kantha, brumadhyeyiruva Aru kamalagalu || 4 ||

-aditala-
1. Arondu jadavulla ninnadu alla = (Aru+omdu=elu) – charma, tvak, Rudhira, mamsa, majja, medhassu, asthi elu togategala samuhavada I Deha paratamtra
2. Arondu ambudhiyashtu karmavu ninnadu – ksharodha, ikshurasodha, Grutodha, kshirodha, dadhi, mamdodha, suddhodha emba Saptasamudradashtu karmavide.
3. Arondu varadalli sikshipa yamanu – nityanitya narakagalu – tamisra, Amdhatamisra, nitya narakagalu – karava, mahakarava, vahni, vaitarani, Kumbipaka
4. Arondu dvipagala alidavarella – sapta dvipagalu – jambu, plaksha, Salmali, kusa, kraunca, saka, pushkara sapta dvipadhipatigalu – Agnidhra, adhmajihva, yaj~jabahu, hiranyareta, dhrutaprashtha, Medhatithi, nitihotra
5. Arondu hayanakalakkeviddu snanadi – dinavu elane yamadalli (brahmi mahurthadalli) eddu elu karma – snana, sandhyajapa, Devatarcane, brahmayaj~ja, vaisvadeva, baliharana, atithipuje maduttiru
6. Arondu jihvake unisi karmaj~jana – srotra, sparsha, cakshu, rasana, Grana, manassu, jiva
7. Arondu gotra uddhara maduta – pita, pitamaha, prapitamaha, mata, Matamahi, prapitamahi, sraddhakarta (jiva)
8. Arondu angavulla vijaya vitthala hariya – samvatsara, Ayana, Rutu, Masa, paksha, vara, tithigalemba elu angagalulla kalaniyamakanada Vijayavitthala hariya
9. Arondu varolu nimisha dasanagu – vishnu, brahma, vayu, garuda, Sesha, rudra, indraralli nimishanada dasanagu || 5 ||

-jate
Kodabyada kolabyada sirivijayavitthalanna |
Adigala ardha nimisha nambalu kaivalya || 6 ||

3 thoughts on “Sankhya Shasthra suladhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s