MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Annadana Mahima sulaadhi

ಅನ್ನದಾನ ಮಹಿಮಾ ಸುಳಾದಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತನ್ನ ದಾನದಿಂದ |
ಇತ್ತವನ ಹತ್ತು ಹೆತ್ತು ಬಂದು |
ಸಪುತ ಗೋತ್ರಾಕಿಲ ಹತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು |
ಸುತ್ತಣ ಪರಿವಾರ ಎತ್ತಲೆತ್ತ ಉಳ್ಳವರು |
ಅತ್ಯಂತವಾದ ಪಾಪಮೊತ್ತದಾಸಕ್ತರಾಗಿ |
ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲಿ ಆಪತ್ತು ಬಡುತಲಿರೆದೆ |
ಹೆತ್ತ ಜನನಿಯಂತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಪುನರಾ |
ವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ, ಲೋಕದತ್ತ ಸೇರಿಸುವುದು |
ಎತ್ತಲೂ ಸರಿಗಾಣದೆ ಕ್ಷುದಾತುರರಾಗಿ ಬಂದ |
ಸೋತ್ತಮರಿಗಿತ್ತ ಫಲ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸೆ |
ನಿತ್ಯ ಕರುಣವ ಪಡೆದು ಸತ್ಪಥ ನಡೆಯುವರು || ೧ ||

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬೋ ಜ್ಞಾನ |
ಮರುತದೇವನ ಮತವೆಂಬೋ ಮತದಿ |
ಹರಿಗುರು ಭಕುತಿ ಎಂಬೋ ಭಕುತಿ ನಿರಂತರದಲ್ಲಿ |
ವಿರಕುತರಾಗಿ ಚರಿಸುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗದಲ್ಲಿ |
ಹರಿ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ನಿರುಮಲ ಮನದಿ, ಎರೆಗುತಲಿಪ್ಪಾ |
ಚರಣೆಯ ಮಾನವನು ಧರೆಯೊಳಗವನೆ ಪರಮೋತ್ತಮನೋ |
ಅರಿದೀಪರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಹರಿಯೆ |
ಶರಣಾಗಲಿಬೇಕು ತಾರತಮ್ಯವ ತಿಳಿದು || ೨ ||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನು ತನ್ನಯ ಬಾಗಿಲ |
ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತಲಿವೆ ಎಂದು ಎದಿರುಗೊಂಡು |
ವಂದಿಸಿ ಕರ ಮುಗಿದು ದ್ವಂದ್ವ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ |
ತಂದೆ, ಆವಲ್ಲಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು |
ಒಂದೊಂದು ಮಾತನು ಆನಂದದಿಂದಲಿ ಪೇಳಿ |
ರೆಂದು ಪೀಠವನಿತ್ತು ಚಂದದಿಂದಲಿ ನಲಿದು |
ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ವಸುಂಧರ ವಿಬುಧನ್ನ |
ಮಂದಹಾಸದಲಿ ನಯದಿಂದ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಜಲ |
ದಿಂದ ಚರಣ ತೊಳಿದಾನಂದ ಭರಿತನಾಗಿ |
ಸಂದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಶಿರದ ಮೇಲೆ |
ಬಿಂದು ಮಾತುರ ಜಲ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಕೂಡಿ |
ಕುಂದರೆ ಧರಿಸಿ ತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ |
ಒಂದೊಂದು ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಂದಿ ಸುಖದಲ್ಲಿರು |
ಮಂದರಧರ ನಮ್ಮ ವಿಜವಿಟ್ಠಲ ಹರಿಯೆ |
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡದೆ ವಂದಿಸು ಮನದಲ್ಲಿ || ೩ ||

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಜೀವೇಶರೊಂದೊಂದು ಪೇಳುವ ಪಾಪಿಗೆ |
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮನು, ಕರೆದು ತುತ್ತನ್ನವ |
ಪಾವನನಾಗುವೆನೆಂದು ಇತ್ತರೆ, ಅದು |
ಪಾವಕನೊಳು ಹಾಕಿದಂತೆ ಬಯಲಾಗಿ |
ಯಾವತ್ತೂ ಪುಣ್ಯವು ನಾಶವಾಗುವುದು |
ಆವಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಳ್ಳನಿತು ಕಾಣೆ |
ದೇವೇಶ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಜಗದೊಡೆಯನಾ
ಈವನೇತ್ರನ ಪದ ತಾವರೆ ಭಜಿಪಂಗೆ |
ಕೋವಿದನಾಗಿ ಇತ್ತವಗೆ ಸರಿಗಾಣೇ || ೪ ||

ಆದಿತಾಳ

ಅನ್ನ ಇತ್ತರೆ ಅದು ಭವನವಾಗಿ ತೋರುವುದು |
ಅನ್ನವೀಯದಿರೆ ಅದು ಕಾನನಕೆ ಸರಿ ಎನ್ನಿ |
ಅನ್ನದಿಂದಲಿ, ಬಂದ ಘನದುರಿತಹರ ಕಾಣೋ |
ಅನ್ನದಿಂದಲಿ, ಸರ್ವಪುಣ್ಯ ಫಲಿಸುವುದು |
ಅನ್ನ ಇತ್ತವನೆ ಕೀರ್ತಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ, ತ್ರಿಭು |
ವನದೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೊಳೆವನಯ್ಯ |
ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಮಿಗಿಲು ದಾನಗಳಿಲ್ಲ |
ಹೊನ್ನು ಹಣ ಕೊಡಲು ಅಗಣ್ಯ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ |
ಅನಂತಕಾಲ ಮುಖವನ್ನೆ ಮಾಡಲು ವಿಪ್ರ |
ಗುಣಿಸುದುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯೆನ್ನ ಬಹುದೇ ತಿಳಿದು |
ಅನಂತ ಮೂರುತಿ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯ |
ಅನ್ನವನೀವನೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವ || ೫ ||

ಜತೆ

ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಲು |
ಸತತ ಪೊಳೆವ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಮನಸಿನೊಳು || ೬ ||

dhruva tala
Uttamarige ondu tuttanna danadinda |
Ittavana hattu hettu bandu |
Saputa gotrakila hatti hondidavaru |
Suttana parivara ettaletta ullavaru |
Atyantavada papamottadasaktaragi |
Martyalokadali Apattu badutalirede |
Hetta jananiyante ettikomdoydu, punara |
Varti illada, lokadatta serisuvudu |
Ettalu sariganade kshudaturaragi banda |
Sottamarigitta Pala chittadalli enise |
Nitya karunava padedu satpatha nadeyuvaru || 1 ||

matta tala
Harisarvottamanembo j~jana |
Marutadevana matavembo matadi |
Hariguru Bakuti embo Bakuti nirantaradalli |
Virakutaragi carisuva j~janigala sangadalli |
Hari katha sravana nirumala manadi, eregutalippa |
Charaneya manavanu dhareyolagavane paramottamano |
Aridipariyalli vijayavitthala hariye |
Saranagalibeku taratamyava tilidu || 2 ||

-trividi tala
Banda atithiyanu tannaya bagila |
Munde kanuttalive endu edirugondu |
Vandisi kara mugidu dvandva padakkeragi |
Tande, Avallinda dayamadi bandiri endu |
Ondondu matanu Anandadindali peli |
Rendu pithavanittu chandadindali nalidu |
Mandiradolage vasundhara vibudhanna |
Mandahasadali nayadinda kullirisi, jala |
Dinda charana tolidananda baritanagi |
Sandeha bittu sobagininda Sirada mele |
Bindu matura jala, bandhu balaga kudi |
Kundare dharisi ta mandiradalli celli |
Ondondu pariyalli pondi sukadalliru |
Mandaradhara namma vijavitthala hariye |
Endendigu bidade vandisu manadalli || 3 ||

atta tala
Jivesarondondu peluva papige |
Srivaishnavottamanu, karedu tuttannava |
Pavananaguvenendu ittare, adu |
Pavakanolu hakidante bayalagi |
Yavattu punyavu nasavaguvudu |
Avava kalakke yallanitu kane |
Devesa vijayavitthala jagadodeyana
Ivanetrana pada tavare Bajipange |
Kovidanagi ittavage sarigane || 4 ||

Adi tala
Anna ittare adu bavanavagi toruvudu |
Annaviyadire adu kananake sari enni |
Annadindali, banda Ganaduritahara kano |
Annadindali, sarvapunya Palisuvudu |
Anna ittavane kirti unnatavagi, tribu |
Vanadolage tumbi cennagi polevanayya |
Annadanakkinta innu migilu danagalilla |
Honnu hana kodalu aganya annadanakke |
Anantakala mukavanne madalu vipra |
Gunisududakke sariyenna bahude tilidu |
Ananta muruti vijayavitthalareya |
Annavanivanendu mannisi salahuva || 5 ||

jate
Atithi abyagatana sanosha padisalu |
Satata poleva vijayavitthala manasinolu || 6 ||

4 thoughts on “Annadana Mahima sulaadhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s