MADHWA · madhwacharyaru · sthothra

Kanduka stuti

ಅಂಬರಗಂಗಾಚುಂಬಿತಪಾದಃ ಪದತಲವಿದಲಿತಗುರುತರಶಕಟಃ |
ಕಾಲಿಯನಾಗಕ್ಷ್ವೇಲನಿಹಂತಾ ಸರಸಿಜನವದಲವಿಕಸಿತನಯನಃ || ೧ ||

ಕಾಲಘನಾಲೀಕರ್ಬುರಕಾಯಃ ಶರಶತಶಕಲಿತರಿಪುಶತನಿವಹಃ |
ಸಂತತಮಸ್ಮಾನ್ ಪಾತು ಮುರಾರಿಃ ಸತತಗಸಮಜವಖಗಪತಿನಿರತಃ || ೨ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ||

aMbaragaMgAcuMbitapAdaH padatalavidalitagurutaraSakaTaH |
kAliyanAgakShvElanihantA sarasijanavadalavikasitanayanaH || 1 ||

kAlaGanAlIkarburakAyaH SaraSataSakalitaripuSatanivahaH |
santatamasmAn pAtu murAriH satatagasamajavaKagapatinirataH || 2 ||
|| iti SrImadAnandatIrthaBagavatpAdAcAryaviracitaM kandukastutiH ||

 

kalyani devi · MADHWA · taratamya

Laghu Taratamya

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಯಮಥ ಚ ಭುವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೂಚ ವಂದೇ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಮಪಿ ಗರುಡಮನಂತಂ ಭಜೇ ರುದ್ರದೇವಮ್
ದೇವಿರ್ವಂದೇ ಸುಪರ್ಣೀಮಹಿಪತಿದಯಿತಾಂ ವಾರುಣೀಮಪ್ಯುಮಾಂ ತಾ-
ಮಿಂದ್ರಾದೀನ್ ಕಾಮಮುಖ್ಯಾನಪಿ ಸಕಲ ಸುರಾಂಸ್ತದ್ಗುರೂನ್ಮದ್ಗುರೂಂಶ್ಚ ||

vandE viShNuM namAmi SrIyamatha ca BuvaM brahmavAyUca vandE
gAyatrIM BAratIM tAmapi garuDamanantaM BajE rudradEvam
dEvirvandE suparNImahipatidayitAM vAruNImapyumAM tA-
mindrAdIn kAmamuKyAnapi sakala surAMstadgurUnmadgurUMSca ||

MADHWA · srinivasa · vyasarayaru

Srinivasa stothram by Vyasarajaru

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಮಯಾ ಸಹ ವೇಂಕಟೇಶಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮುಖಸರೋರುಹ-ಕಾಂತಿರಮ್ಯಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಕಾಂತಿ-ವಿಲಸನ್-ಮುಕುಟೋರ್ಧ್ವ-ಪುಂಡ್ರಮ್
ಪದ್ಮಾಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ-ಮಣಿ-ಕುಂಡಲ-ಮಂಡಿತಾಂಗಮ್ || ೧ ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಕರ-ರಮ್ಯ-ಸು-ಶಂಖಚಕ್ರಂ
ಭಕ್ತಾಭಯ-ಪ್ರದ-ಕಟಿಸ್ಥಲ-ದತ್ತಪಾಣಿಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸ-ಕೌಸ್ತುಭ-ಲಸನ್-ಮಣಿಕಾಂಚನಾಢ್ಯಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಮದನಕೋಟಿ-ಸುಮೋಹನಾಂಗಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ-ಪದಾರವಿಂದಂ
ಆನಂದ-ಸಾಂದ್ರ-ನಿಲಯಂ ಮಣಿನೂಪುರಾಢ್ಯಮ್ |
ಏತತ್-ಸಮಸ್ತ-ಜಗತಾಮಪಿ ದರ್ಶಯಂತಂ
ವೈಕುಂಠಮತ್ರ ಭಜತಾಂ ಕರಪಲ್ಲವೇನ || ೩ ||

ವ್ಯಾಸರಾಜ-ಯತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ || ೪ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿ-ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||
Pratah smarami ramaya saha venkatesham
Mandasmitam muka-saroruha-kanti-ramyam |
Manikya-kanti-vilasanmukutordhwa-pundram
Padmaksha-laksha-mani-kundala-manditamgam || 1 ||

Pratarbhajami kara-ramya-sushanka-cakram
Bhaktabhaya-prada-kati-sthala-datta-panim |
Shrivatsa-kaustubha-lasanmani-kancanadhyam
Pitambaram madana-koti-sumohanamgam || 2 ||

Pratarnamami paramatma-padaravinda-
Mananda-sandra-nilayam mani-nupuradhyam |
Etatsamasta-jagatamiti darshayantam
Vaikunthamatra bhajatam kara-pallavena || 3 ||

Vyasaraja-yati-proktam shloka-trayamidam shubham |
Pratah kale pathedyastu papebhyo mucyate narah || 4 ||

|| iti shrivyasarajakrutam shrishrinivasastotram ||

MADHWA · Raghutthama theertharu

Sri Raghutthama Stothram

ಗಂಭೀರಾಶಯಗುಂಫಸಂಭೃತವಚಃಸಂದರ್ಭಗರ್ಭೋಲ್ಲಸ-
ಟ್ಟೀಕಾಭಾವವಿಬೋಧನಾಯ ಜಗತಾಂ ಯಸ್ಯಾವತಾರೋಽಜನಿ |
ತತ್ಪಾದೃಕ್ಷದುರಂತಸಂತತತಪಃಸಂತಾನಸತೋಷಿತ-
ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಸುಗುಣಂ ರಘೋತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದೇ ಪರಂ ದೇಶಿಕಮ್ || ೧ ||

ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಮಲಭಾವಬೋಧಕಿರಣೈಃ ಸಂವರ್ಧಯನ್ ಮಧ್ವಸ್-
ತ್ಸಿದ್ಧಾಂತಾಬ್ಧಿಮನಂತಶಿಷ್ಯಕುಮುದವ್ರಾತಂ ವಿಕಾಸಂ ನಯನ್ |
ಉದ್ಭೂತೋ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥಜಲಧೇಸ್ತಾಪತ್ರಯಂ ತ್ರಾಸಯನ್
ಯಸ್ತಂ ನೌಮಿ ರಘೂತ್ತಮಾಖ್ಯಶಶಿನಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪಾದಾಶ್ರಯಮ್ || ೨ ||

ಉದ್ಯನ್ಮಾರ್ತಂಡಸಂಕಾಶಂ ದಂಡಮಾಲಾಕಮಂಡಲೂನ್ |
ಧರಂ ಕೌಪೀನಸೂತ್ರಂ ಚ ಸೀತಾರಾಘವಮಾನಸಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸೇನ ವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿಂ ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಣಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇದ್ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೪ ||

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಗುಣಮಂಡಿತಮ್ |
ರಘೂತ್ತಮಪದದ್ವಂದ್ವಕಂಜಭೃಂಗಾಯಿತಾಂತರಮ್ || ೫ ||

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದೇ ರಘೂತ್ತಮಪದಾರ್ಚಕಮ್ |
ಗಾಂಭೀರ್ಯೇಣಾರ್ಥಬಾಹುಲ್ಯಟೀಕಾತಾತ್ಪರ್ಯಬೋಧಕಮ್ || ೬ ||

ಭಾವಬೋಧಕೃತಂ ನೌಮಿ ಭಾವಭಾವಿತಭಾವುಕಮ್ |
ಭಾವಭಾಜಂ ಭಾವಜಾದಿಪರೀಭಾವಪರಾಯಣಮ್ || ೭ ||

ಸನ್ನ್ಯಾಯವಿವೃತೇಷ್ಟೀಕಾಶೇಷಸಂಪೂರ್ತಿಕಾರಿಣಮ್ |
ಟೀಕಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಪೇಟಿಕಾನಾಂ ನಿಚಯಂ ಚ ಚಕಾರ ಯಃ |
ಪ್ರಮೇಯಮಣಿಮಾಲಾನಾಂ ಸ್ಥಾಪನಾಯ ಮಹಾಮತಿಃ || ೮ ||

ಯಚ್ಚಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಾದ್ಯಾಷ್ಟಿಪ್ಪಣ್ಯಾಚಾರ್ಯಸಂಜ್ಞಿತಾಃ |
ತಮಲಂ ಭಾವಬೋಧಾರ್ಯಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಙ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ
ಧೈರ್ಯೇಽ೦ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಮ್ |
ಮನೋಜಜಿತ್ಯಾಂ ಮನಸಾಂ ಹಿ ಪತ್ಯಾ
ರಘೂತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ || ೧೦ ||

ರಾಮ ರಾಮ ತವ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಭವಬಂಧಮುಕ್ತಯೇ |
ವಂದಿತಂ ಸುರನರೇಂದ್ರಮೌಲಿಭಿರ್ಧ್ಯಾಯತೇ ಮನಸಿ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸದಾ || ೧೧ ||

ಪಿನಾಕಿನೀರಸಂಜುಷ್ಟದೇಶೇ ವಾಸಮನೋರಮಮ್ |
ಪಿನಾಕಿಪೂಜ್ಯಶ್ರೀಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವರ್ಧಿನಿಶಾಕರಾನ್ || ೧೨ ||

ಪಂಚಕೈರ್ಭಾವಭೋಧಾಖ್ಯೈರ್ಗ್ರಂಥೈಃ ಪಂಚಲಸನ್ಮುಖೈಃ |
ತತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾಪಕೈಃ ಸ್ವಾನಾಮುಪಮೇಯಂ ಪಿನಾಕಿನಾ || ೧೩ ||

ಗಾಂಭೀರ್ಯೇ ಸರ್ವದುರ್ವಾದಿಗಿರಿಪಕ್ಷವಿದಾರಣೇ |
ವಿಷಯೇಷು ವಿರಾಗಿತ್ವೇ ಚೋಪಮೇಯಂ ಪಿನಾಕಿನಾ || ೧೪ ||

ಧರಣೇ ಭಗವನ್ಮೂರ್ತೇರ್ಭರಣೇ ಭಕ್ತಸಂತತೇಃ |
ವಿನಾ ವಿನಾ ಚೋಪಮೇಯಂ ಮೇಯಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶನೇ || ೧೫ ||

ಗುರುತ್ವೇಽಖಿಲಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರದಾನೇಽಭೀಷ್ಟಸಂತತೇಃ |
ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನೇ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ || ೧೬ ||

ಸದಾರರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಸದಾರತಿಸುಧಾಕರಮ್ |
ಸದಾಽರಿಭೇದನೇ ವಿಷ್ಣುಗದಾರಿಸದೃಶಂ ಸದಾ || ೧೭ ||

ರಘುನಾಥಾಂಘ್ರಿಸದ್ಭಕ್ತೌ ರಘುನಾಥಾನುಜಾಯಿತಮ್ |
ರಘುನಾಥಾರ್ಯಪಾಣ್ಯುತ್ಥರಘುವರ್ಯಕರೋದಿತಮ್ || ೧೮ ||

ವೇದೇಶಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ವೇದೇಶಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಪೂಜಕಮ್ |
ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದೇ ರಘೂತ್ತಮಪದಾರ್ಚಕಮ್ || ೧೯ ||

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ರಘೂತ್ತಮಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ಸ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಭಾಗ್ಭವೇತ್ || ೨೦ ||

ಯದ್-ವೃಂದಾವನಪೂರ್ವತಃ ಫಲವತೀ ಧಾತ್ರೀ ಜಗತ್ಪಾವನೀ
ಯಾಮ್ಯಾಯಾಂ ತು ಪಿನಾಕಿನೀ ಚಲದಲೋ ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಾಧಿಷ್ಟಿತಃ |
ವಾರುಣ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಾಮತಃ ಪ್ರತಿಕೃತೌ ಛಾಯಾ ಕೃತಾ ತಿಂತ್ರಿಣೀ
ತದ್-ವೃಂದಾವನಮಧ್ಯಗೋ ಗುರುವರೋ ಭೂಯಾತ್ ಸ ನಃ ಶ್ರೇಯಸೇ || ೨೧ ||

ಪ್ರಣತ್ಕಾಮಧೇನುಂ ಚ ಭಜತ್ಸುರತರೂಪಮಮ್ |
ಶ್ರೀಭಾವಬೋಧಕೃತ್ಪಾದಚಿಂತಾಮಣಿಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೨೨ ||

ರಘೂತ್ತಮಮುನೀಂದ್ರಾ ಯೇ ಸರ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ |
ವಿದ್ಯಾಗುರೂನ್ ಕುಲಗುರೂನ್ ನೌಮಿ ತಾನ್ ಮೇ ಜಗದ್ಗುರೂನ್ || ೨೩ ||

ಭಾವಬೋಧಕೃತಂ ಸೇವೇ ರಘೂತ್ತಮಮಹಾಗುರುಮ್ |
ಯಚ್ಛಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಾದ್ಯಾಷ್ಟಿಪ್ಪಣ್ಯಾಚಾರ್ಯಸಂಜ್ಞಿತಾಃ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮಗುರುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Gambirasayagumpasambrutavacah sandarbagarbollasa-
Ttikabavavibodhanaya jagatam yasyavataro&jani |
Tatpadrukshadurantasantatatapah santanasatoshita-
Srikamtam sugunam ragottamagurum vande param desikam || 1 ||

Saccastramalabavabodhakiranaih samvardhayan madhvas-
Tsiddhamtabdhimanamtasishyakumudavratam vikasam nayan |
Udbuto raguvaryatirthajaladhestapatrayam trasayan
Yastam naumi raguttamakyasasinam srivishnupadasrayam || 2 ||

Udyanmartamdasankasam dandamalakamamdalun |
Dharam kaupinasutram ca sitaragavamanasam || 3 ||
Srinivasena vandyamgrim tulasidamabushanam |
Dhyayedraguttamagurum sarvasaukyapradam nrunam || 4 ||

Raguttamagurum naumi samtyadigunamamditam |
Raguttamapada dvandvakamjabrungayitamtaram || 5 ||

Raguttamagurum vande raguttamapadarcakam |
Gambiryenartha bahulya tikatatparyabodhakam || 6 ||

Bavabodhakrutam naumi bavabavitabavukam |
Bavabajam bavajadiparibavaparayanam || 7 ||

Sannyayavivruteshtika seshasampurtikarinam |
Tikam drushtvapetikanam nicayam ca cakara yah |
Prameyamanimalanam sthapanaya mahamatih || 8 ||

Yaccishyasishyasishyadyashtippanyacaryasamj~jitah |
Tamalam bavabodharyam buyo buyo namamyaham || 9 ||

Sukena samtyadishu va~gmayeshu vyasena
Dhairyembudhinopameyam |
Manojajityam manasam hi patya
Raguttamakyam svagurum namami || 10 ||

Rama rama tava padapankajam chintayami bavabandhamuktaye |
Vamditam suranarendramaulibirdhyayate manasi yogibih sada || 11 ||

Pinakinirasamjushtadese vasamanoramam |
Pinakipujya srimadhva sastravardhinisakaran || 12 ||

Pancakairbavabodhakyairgramthaih pancalasanmukaih |
Tattvavij~japakaih svanamupameyam pinakina || 13 ||

Gambirye sarvadurvadigiripakshavidarane |
Vishayeshu viragitve copameyam pinakina || 14 ||

Dharane bagavanmurterbarane baktasamtateh |
Vina vina copameyam meyam tattvaprakasane || 15 ||

Gurutve&kilalokanam pradane&bishtasantateh |
Sishyebyastattvavij~janapradane paramam gurum || 16 ||

Sadararamapadabja sadaratisudhakaram |
Sada&ribedane vishnugadarisadrusam sada || 17 ||

Ragunathangrisadbaktau ragunathanujayitam |
Ragunatharyapanyutthara guvaryakaroditam || 18 ||

Vedesarcitapadabjam vedesangryabjapujakam |
Raguttamagurum vande raguttamapadarcakam || 19 ||

Raguttamagurustotrasyashtakam yah pathennarah |
Raguttamaprasadacca sa sarvabishtabagbavet || 20 ||

Yad-vrundavanapurvatah palavati dhatri jagatpavani
Yamyayam tu pinakini caladalo murtitrayadhishtitah |
Varunyam disi vamatah pratikrutau caya kruta timtrini
Tad-vrundavanamadhyago guruvaro buyat sa nah sreyase || 21 ||

Pranatkamadhenum ca bajatsuratarupamam |
Sribavabodha krutpada cintamanimupasmahe || 22 ||

Raguttamamunindra ye sarve sastravisaradah |
Vidyagurun kulagurun naumi tan me jagadgurun || 23 ||

Bavabodhakrutam seve raguttamamahagurum |
Yaccishya sishya sishyadyashtippanyacaryasanj~jitah ||
|| iti sriraguttamagurustotram sampurnam ||