dasara padagalu · MADHWA · Raghutthama theertharu

Dasara padagalu on sri Raghuttama theertharu

  1. Nodide Gurugala nodide(Raghuttama theertharu)
  2. Gururaja Raghuttama Gururaja
  3. Sri Raghotthamara Charithre (Kannada)
dasara padagalu · MADHWA · Raghutthama theertharu

Sri Raghotthamara Charithre (Kannada)

raghutthama-charithre

Sri raguttamarangri rajivayugmadalli
Sirabagi saranade dhanyanade
Sri ramachandrana purnanugraha purna
Patraru emma palisuva karunalu || pa ||

Sri hamsa lakshmisa paramatma sarvesa
Brahmasanakadigala guruparampareya
Brahmapada aiduva sri anandatirthara
Niruha caranamgalalli saranade || 1 ||

Pankeruhanaba naraharimadhava
Akshobya jayatirtha vidyadhiraja
Vagvajra rajendra kavivara kavindra
Vagisa sriramachandrarige saranu || 2 ||

Sri ramachandra karajaru irvarigu
Eradaneyavaru vidyanidhiya hasta
Aravindotpanna ragunatharige namo embe
Surivara raguvaryaralli saranade || 3 ||

Raguvarya gururaja karakamala sanjata
Raguttamatirthara caranakanamipe
Aganita gunambudhi agadura ragupatiya
Hrudguha olahorage kambuva dhira || 4 ||

Ramachandracharya nama balakaru
Brahmacariyu dhrudavratanu haribakta
Sumanoharamurti gunaganalamkrutanu
I mahavedanta pithakke arha || 5 ||

Tamma matha sishyaralu madhva sajjanarallu
Sumaha panditaru iruttiddarunu
I maha purusha balane takkavanendu
Nemisidaru pithakke raguvarya guruvu || 6 ||

Ragottamatirtha namadi turiyasrama
Raguvaryari ramachandrage ittu
Ragavana pujadi samsthana adhikara
Nigamanta vidya odagisidaru tirva || 7 ||

Cikka I yativarage tave bodisi ulida
Mikkella vidyegala kaliyabekagi
Akkaradi patha heluva daivikananna
Raguvarya gurugalu niyamana madidaru || 8 ||

Vedavedanta iccastra panditanu
Vidyarthi bahumandige patha heluva
Vidvamsa Orvanna raguvaryatirtharu
Vidye kalisalu erpadu madidaru || 9 ||

Seshappanayakara makkalu Irvarali
Jyeshthaputranu vidvamsaralli pramuka
Sishyaru bahu janaru Itanige untu
Bushanavendenesidanu madhva samuhakke || 10 ||

Savirada nannuru eppattu ombattu
Samvatsaradali salivahanadi
Divasa tadige krushna jyeshtha pimgaladi
Srivaranapurake teralidaru raguvaryaru || 11 ||

Dayalu raguvaryaru samadhistharagalu
Balyavastheyalli idda raguttamaru
Vidyavyasamga guru niyamanadamteye
Gaiyalu podaru A vidvamsanalli || 12 ||

Manuru endu hesarulla A Uralli
Gana vidvanmaniyalli kaliyuvaga
Dhanavanta Uru nayaka raguttamaralli
Binnaisida bojanake barabekendu || 13 ||

Svamigalige patha heluva vipranu
A maneyalli utakke bandidda ||
Nema Ahnika mugisi gurugalu baralikke
Tamasavayitu vilambavu svalpa || 14 ||

Svamigala balyatva vidyarthitvavu
A mane gruhasthanannu vipranannu mohisitu ||
Tamma yogyate sthana maretu garvadi vipra
Svamigala lekkisade kulitanu bojanake || 15 ||

Andu ratri svapnadalli raguvarya gurugalu
Bandu pelidaru tamma priyasishyarige
Indinarabya pathavu nilisu vipranali
Kundillade patha heluvi niveve || 16 ||

I riti svapnavu Agi ragottamaru
Vipranalli pathakke poguvudu toredu
A panditavaryaginta uttama riti
Tapelidaru patha mathadi sishyarige || 17 ||

Gurugalali hari ippa gurudvara olivanu
Guru anugraha iddare hari anugraha
Guru prasadava padeda sri ragottamarige
Sastra j~janavu prajvalisitu purnadali || 18 ||

Jataparokshigalu devatansarigeve
J~jatavaguva pada vakyava tatparya
I devatamsa sri ragottama guruvararu
Sandehavillade tilidu bodhisidaru || 19 ||

Tannalli vyasamga puraisida bala
Enu pathava hele saktanemdariye
Kanade mareyagi nintu A vipra
Sravana madida gurugalu bodhisuvudu || 20 ||

Sandigdhavagi tannagidda vishayagalannu
Adbuta ritiyalli anayasavagi
Ativisadi raguttamaru pelalu keli
Bandu munde nintu namisidanu vipra || 21 ||

Tanu madida udasina aparadhagala
Gana dayadi kshamisabekemdu bedutta
Tanu damdavat Buviyalli biddu namisidanu
Dinadayalu guru abaya nididaru || 22 ||||

Digvijaya madutta allalli durmata
Durvadigalannu kamdisi siddhanta
Tatva bodhisi jagat prakyataradaru
Sasvata nijasuka margadarsakaru || 23 ||

Raguvarya gurugalu nera svapnadali
Raguttamarige pelida prakara
Digvijaya samayadi samsthanake bushana
Bage bage vastu parivara serisidaru || 24 ||

Vedanta samrajya rajagururajaru
Hastigotaka kombu vadyamelagalu
Suttalu vidvajjana vedagoshada madhya
Muttu pallakkiyolu kulitaru devara saha || 25 ||

Poda kadegalali digvijaya ramarcane
Vidvajjana sabe vakyartha patha
Siddhanta sthapane durmata nirasavu
Sadhu sajjanara uddhara pratidinavu || 26 ||

Badarayana nirnita ritiyali
Madhvarayaru bareda granthagalige
Adbuta tike jayatirtharu madidaru
Tadbava bodhavu raguttamara racane || 27 ||

Tika bavabodharu endu prakyata
Raguttamara ellellu vidvajjanaru
Nagara pattana grama nayakaru pramukaru
Svagata arpisi pujisidaru mudadi || 28 ||

Puttadarabya haripada kamaladi mana
Ittu raguvaryaru kotta samsthana
Patta ali sarvottamananna sevisi
Sreshthatama sukaprada marga toriharu || 29 ||

Hadinaidu nuru hadinelu Sakamanmatha
Suddha ekadasi paushyadali hariya
Pada seridaru samsthana adalita
Vedavyasatirtharu madalike bittu || 30 ||

Mattondu amsadali vrundavanadolu
Hattavatara hari dhyanaparariharu ||
Baktaru allalli arcisi sevisuva
Mruttikeyallu saha iddu paliparu || 31 ||

Vrundavana tirukoyiluru manampoondi
Endu kareyalpaduva gramadali ihudu ||
Indusekara capadinda udisida punya
Nadiyu hariyutte majjanavu agaharavu || 32 ||

Mandajasana modalada suravrunda
Vandita ramapatiyu raguttamantastha ||
Vrundavanadi guru haribakti purvakadi
Bandu seviparige vancitagaliva || 33 ||

Gali bisilu male manjugala lekkisade
Malolana dhyanisuta vrundavanadolu ||
Kulitiharu parama karunika I gurugalu
Palisutiharu emma anugaladayadi || 34 ||

Vrundavana darsana tirtha namaskara
Pradakshine arcane hastodaka
Vandane sevadigala malpa sajjanara
Kundu korategalaliva ishtarthapradaru || 35 ||

Pilli sunyadi vamacara pidegalu
Gali dushthagraha paisacadigalu
Kalavalike buddhibrama vyadhidaridryadi
Ella doshagalanna pariharisuvaru || 36 ||

Savairagya j~janavu Bakuti aparokshyava
Sevipa yogyarige odagisi uddharisi
Sarvavidhadalu bagya ayushya arogya
Ivaru Baktiyali smarisi vamdiparge || 37 ||

Uttama taragati devatamsaru ivaru
Madhvamatadugdhabdhi purna camdra
Hattu tingalu hottu hetta uttama sadhvi
Mateya bagya enembe imthavara || 38 ||

Surisuravara sri raguttamara caranadali
Saranade ennaya enna seridavara
Paripari pidegala papagala alidu
Karunya audaryadi palisuvaru || 39 ||

Saridvara pinakiniyalli kesava jagava
Iradiyali aleda trivikramanu Siriyu
Irutiharu hanuma sivashkanda tiragalali
Saranembe ivarellarige sri ragottamarigu || 40 ||

Kamalabavapita sri prasanna srinivasa
Kamalayuta visvarupa trivikramanige
Bima Sivaskandharige priyatama raguttamarige
I mangala carita sri krushnarpitavu || 41 ||

||iti sri prasanna srinivasarya viracita
Sri raguttamatirthara charitram sampurnam ||

hanuma · MADHWA · Raghutthama theertharu

Sri Bhava Bodha Anjaneya Temple, Srirangam

Sri Raghutthama Theertharu had stayed in Srirangam for writing  Bhavabodhas in East Uttara street from where he had wonderful dharshan of “Ranga Vimanam”

Sri Raghutthama Theertharu  wrote five grandhas known as Bhava Bhodha residing in this place in Srirangam.

He wrote Bava bodha Granthas looking at the Magnificient Srirangam temple’s  vimanam. Lord Anjaneya stood beside him and whenever Sri Raghutthama Theertharu  look at Lord Anjaneya for approval of what he had composed, Sri Anjaneya use to nod His head in approval.

After the approval of the Bhavabodhas from Sri Anjaneya, Sri Raghutthama Teertharu used to continue further.

Sri Raghutthama Theertharu had installed idol of Sri Anjaneya Swamy as seen by him during the writing of Sri Bhavabhodha and He is known as “Sri Bhavabhodha Anjaneya”.

As He was a witness to the commentaries written by Sri Raghuttama Sri Anjaneya is also known as “Gradha Shakshi Anjaneya“.

The Anjaneya swamy idol is above 8 feet in height

12509801_520035234843935_5092415641145071753_n.jpg

Location:

Uttaradhi Mutt
194, East Uttara Street, Srirangam
Tiruchirapalli, Tamilnadu

MADHWA · Raghutthama theertharu

Sri Raghutthama Stothram

ಗಂಭೀರಾಶಯಗುಂಫಸಂಭೃತವಚಃಸಂದರ್ಭಗರ್ಭೋಲ್ಲಸ-
ಟ್ಟೀಕಾಭಾವವಿಬೋಧನಾಯ ಜಗತಾಂ ಯಸ್ಯಾವತಾರೋಽಜನಿ |
ತತ್ಪಾದೃಕ್ಷದುರಂತಸಂತತತಪಃಸಂತಾನಸತೋಷಿತ-
ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಸುಗುಣಂ ರಘೋತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದೇ ಪರಂ ದೇಶಿಕಮ್ || ೧ ||

ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಮಲಭಾವಬೋಧಕಿರಣೈಃ ಸಂವರ್ಧಯನ್ ಮಧ್ವಸ್-
ತ್ಸಿದ್ಧಾಂತಾಬ್ಧಿಮನಂತಶಿಷ್ಯಕುಮುದವ್ರಾತಂ ವಿಕಾಸಂ ನಯನ್ |
ಉದ್ಭೂತೋ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥಜಲಧೇಸ್ತಾಪತ್ರಯಂ ತ್ರಾಸಯನ್
ಯಸ್ತಂ ನೌಮಿ ರಘೂತ್ತಮಾಖ್ಯಶಶಿನಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪಾದಾಶ್ರಯಮ್ || ೨ ||

ಉದ್ಯನ್ಮಾರ್ತಂಡಸಂಕಾಶಂ ದಂಡಮಾಲಾಕಮಂಡಲೂನ್ |
ಧರಂ ಕೌಪೀನಸೂತ್ರಂ ಚ ಸೀತಾರಾಘವಮಾನಸಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸೇನ ವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿಂ ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಣಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇದ್ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೪ ||

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಗುಣಮಂಡಿತಮ್ |
ರಘೂತ್ತಮಪದದ್ವಂದ್ವಕಂಜಭೃಂಗಾಯಿತಾಂತರಮ್ || ೫ ||

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದೇ ರಘೂತ್ತಮಪದಾರ್ಚಕಮ್ |
ಗಾಂಭೀರ್ಯೇಣಾರ್ಥಬಾಹುಲ್ಯಟೀಕಾತಾತ್ಪರ್ಯಬೋಧಕಮ್ || ೬ ||

ಭಾವಬೋಧಕೃತಂ ನೌಮಿ ಭಾವಭಾವಿತಭಾವುಕಮ್ |
ಭಾವಭಾಜಂ ಭಾವಜಾದಿಪರೀಭಾವಪರಾಯಣಮ್ || ೭ ||

ಸನ್ನ್ಯಾಯವಿವೃತೇಷ್ಟೀಕಾಶೇಷಸಂಪೂರ್ತಿಕಾರಿಣಮ್ |
ಟೀಕಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಪೇಟಿಕಾನಾಂ ನಿಚಯಂ ಚ ಚಕಾರ ಯಃ |
ಪ್ರಮೇಯಮಣಿಮಾಲಾನಾಂ ಸ್ಥಾಪನಾಯ ಮಹಾಮತಿಃ || ೮ ||

ಯಚ್ಚಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಾದ್ಯಾಷ್ಟಿಪ್ಪಣ್ಯಾಚಾರ್ಯಸಂಜ್ಞಿತಾಃ |
ತಮಲಂ ಭಾವಬೋಧಾರ್ಯಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಙ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ
ಧೈರ್ಯೇಽ೦ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಮ್ |
ಮನೋಜಜಿತ್ಯಾಂ ಮನಸಾಂ ಹಿ ಪತ್ಯಾ
ರಘೂತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ || ೧೦ ||

ರಾಮ ರಾಮ ತವ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಭವಬಂಧಮುಕ್ತಯೇ |
ವಂದಿತಂ ಸುರನರೇಂದ್ರಮೌಲಿಭಿರ್ಧ್ಯಾಯತೇ ಮನಸಿ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸದಾ || ೧೧ ||

ಪಿನಾಕಿನೀರಸಂಜುಷ್ಟದೇಶೇ ವಾಸಮನೋರಮಮ್ |
ಪಿನಾಕಿಪೂಜ್ಯಶ್ರೀಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವರ್ಧಿನಿಶಾಕರಾನ್ || ೧೨ ||

ಪಂಚಕೈರ್ಭಾವಭೋಧಾಖ್ಯೈರ್ಗ್ರಂಥೈಃ ಪಂಚಲಸನ್ಮುಖೈಃ |
ತತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾಪಕೈಃ ಸ್ವಾನಾಮುಪಮೇಯಂ ಪಿನಾಕಿನಾ || ೧೩ ||

ಗಾಂಭೀರ್ಯೇ ಸರ್ವದುರ್ವಾದಿಗಿರಿಪಕ್ಷವಿದಾರಣೇ |
ವಿಷಯೇಷು ವಿರಾಗಿತ್ವೇ ಚೋಪಮೇಯಂ ಪಿನಾಕಿನಾ || ೧೪ ||

ಧರಣೇ ಭಗವನ್ಮೂರ್ತೇರ್ಭರಣೇ ಭಕ್ತಸಂತತೇಃ |
ವಿನಾ ವಿನಾ ಚೋಪಮೇಯಂ ಮೇಯಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶನೇ || ೧೫ ||

ಗುರುತ್ವೇಽಖಿಲಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರದಾನೇಽಭೀಷ್ಟಸಂತತೇಃ |
ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನೇ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ || ೧೬ ||

ಸದಾರರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಸದಾರತಿಸುಧಾಕರಮ್ |
ಸದಾಽರಿಭೇದನೇ ವಿಷ್ಣುಗದಾರಿಸದೃಶಂ ಸದಾ || ೧೭ ||

ರಘುನಾಥಾಂಘ್ರಿಸದ್ಭಕ್ತೌ ರಘುನಾಥಾನುಜಾಯಿತಮ್ |
ರಘುನಾಥಾರ್ಯಪಾಣ್ಯುತ್ಥರಘುವರ್ಯಕರೋದಿತಮ್ || ೧೮ ||

ವೇದೇಶಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ವೇದೇಶಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಪೂಜಕಮ್ |
ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದೇ ರಘೂತ್ತಮಪದಾರ್ಚಕಮ್ || ೧೯ ||

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ರಘೂತ್ತಮಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ಸ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಭಾಗ್ಭವೇತ್ || ೨೦ ||

ಯದ್-ವೃಂದಾವನಪೂರ್ವತಃ ಫಲವತೀ ಧಾತ್ರೀ ಜಗತ್ಪಾವನೀ
ಯಾಮ್ಯಾಯಾಂ ತು ಪಿನಾಕಿನೀ ಚಲದಲೋ ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಾಧಿಷ್ಟಿತಃ |
ವಾರುಣ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಾಮತಃ ಪ್ರತಿಕೃತೌ ಛಾಯಾ ಕೃತಾ ತಿಂತ್ರಿಣೀ
ತದ್-ವೃಂದಾವನಮಧ್ಯಗೋ ಗುರುವರೋ ಭೂಯಾತ್ ಸ ನಃ ಶ್ರೇಯಸೇ || ೨೧ ||

ಪ್ರಣತ್ಕಾಮಧೇನುಂ ಚ ಭಜತ್ಸುರತರೂಪಮಮ್ |
ಶ್ರೀಭಾವಬೋಧಕೃತ್ಪಾದಚಿಂತಾಮಣಿಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೨೨ ||

ರಘೂತ್ತಮಮುನೀಂದ್ರಾ ಯೇ ಸರ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ |
ವಿದ್ಯಾಗುರೂನ್ ಕುಲಗುರೂನ್ ನೌಮಿ ತಾನ್ ಮೇ ಜಗದ್ಗುರೂನ್ || ೨೩ ||

ಭಾವಬೋಧಕೃತಂ ಸೇವೇ ರಘೂತ್ತಮಮಹಾಗುರುಮ್ |
ಯಚ್ಛಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಾದ್ಯಾಷ್ಟಿಪ್ಪಣ್ಯಾಚಾರ್ಯಸಂಜ್ಞಿತಾಃ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮಗುರುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Gambirasayagumpasambrutavacah sandarbagarbollasa-
Ttikabavavibodhanaya jagatam yasyavataro&jani |
Tatpadrukshadurantasantatatapah santanasatoshita-
Srikamtam sugunam ragottamagurum vande param desikam || 1 ||

Saccastramalabavabodhakiranaih samvardhayan madhvas-
Tsiddhamtabdhimanamtasishyakumudavratam vikasam nayan |
Udbuto raguvaryatirthajaladhestapatrayam trasayan
Yastam naumi raguttamakyasasinam srivishnupadasrayam || 2 ||

Udyanmartamdasankasam dandamalakamamdalun |
Dharam kaupinasutram ca sitaragavamanasam || 3 ||
Srinivasena vandyamgrim tulasidamabushanam |
Dhyayedraguttamagurum sarvasaukyapradam nrunam || 4 ||

Raguttamagurum naumi samtyadigunamamditam |
Raguttamapada dvandvakamjabrungayitamtaram || 5 ||

Raguttamagurum vande raguttamapadarcakam |
Gambiryenartha bahulya tikatatparyabodhakam || 6 ||

Bavabodhakrutam naumi bavabavitabavukam |
Bavabajam bavajadiparibavaparayanam || 7 ||

Sannyayavivruteshtika seshasampurtikarinam |
Tikam drushtvapetikanam nicayam ca cakara yah |
Prameyamanimalanam sthapanaya mahamatih || 8 ||

Yaccishyasishyasishyadyashtippanyacaryasamj~jitah |
Tamalam bavabodharyam buyo buyo namamyaham || 9 ||

Sukena samtyadishu va~gmayeshu vyasena
Dhairyembudhinopameyam |
Manojajityam manasam hi patya
Raguttamakyam svagurum namami || 10 ||

Rama rama tava padapankajam chintayami bavabandhamuktaye |
Vamditam suranarendramaulibirdhyayate manasi yogibih sada || 11 ||

Pinakinirasamjushtadese vasamanoramam |
Pinakipujya srimadhva sastravardhinisakaran || 12 ||

Pancakairbavabodhakyairgramthaih pancalasanmukaih |
Tattvavij~japakaih svanamupameyam pinakina || 13 ||

Gambirye sarvadurvadigiripakshavidarane |
Vishayeshu viragitve copameyam pinakina || 14 ||

Dharane bagavanmurterbarane baktasamtateh |
Vina vina copameyam meyam tattvaprakasane || 15 ||

Gurutve&kilalokanam pradane&bishtasantateh |
Sishyebyastattvavij~janapradane paramam gurum || 16 ||

Sadararamapadabja sadaratisudhakaram |
Sada&ribedane vishnugadarisadrusam sada || 17 ||

Ragunathangrisadbaktau ragunathanujayitam |
Ragunatharyapanyutthara guvaryakaroditam || 18 ||

Vedesarcitapadabjam vedesangryabjapujakam |
Raguttamagurum vande raguttamapadarcakam || 19 ||

Raguttamagurustotrasyashtakam yah pathennarah |
Raguttamaprasadacca sa sarvabishtabagbavet || 20 ||

Yad-vrundavanapurvatah palavati dhatri jagatpavani
Yamyayam tu pinakini caladalo murtitrayadhishtitah |
Varunyam disi vamatah pratikrutau caya kruta timtrini
Tad-vrundavanamadhyago guruvaro buyat sa nah sreyase || 21 ||

Pranatkamadhenum ca bajatsuratarupamam |
Sribavabodha krutpada cintamanimupasmahe || 22 ||

Raguttamamunindra ye sarve sastravisaradah |
Vidyagurun kulagurun naumi tan me jagadgurun || 23 ||

Bavabodhakrutam seve raguttamamahagurum |
Yaccishya sishya sishyadyashtippanyacaryasanj~jitah ||
|| iti sriraguttamagurustotram sampurnam ||

dasara padagalu · MADHWA · Raghutthama theertharu

Nodide Gurugala nodide(Raghuttama theertharu)

ನೋಡಿದೆ ಗುರುಗಳ ನೋಡಿದೆ ||Pa||

ನೋಡಿದೆನು ಗುರುಗಳ ಪಾದಾಬ್ಜವ
ಪಾಡಿದೆನು ಸನ್ಮಹಿಮೆಗಳ ನಾ
ಬೇಡಿದೆನು ಮನದಣಿಯೆ ವರಗಳ
ಈಡು ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಭುಗಳ ||a.pa||

ಪಂಚಕೃಷ್ಣಾರಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿನಾಕಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಮಿಂಚುತಿಹ ಕಾಷಾಯದಂಡ ಕಮಂಡಲವ ಧರಿಸುತ್ತ ಧರೆಯೊಳು
ಪಂಚಬಾಣದ ಪಿತನ ಗುಣಗಳ ಅಂಚೆಯದಿ ಪೊಗಳುತ್ತ ಹರುಷದಿ
ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿಗಳ ಕಳೆದು ಪ್ರಪಂಚದಲಿ ಮೆರೆವಂಥ ಗುರುಗಳ ||1||

ಅಲವಬೋಧರ ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ ಭಾವವನು ಸುಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ
ಕಲುಷಮತಗಿರಿ ಸಮುದ(ದಾ)ಯಂಗಳ ಕುಲಿಶದಂದಲಿ ಖಂಡಿಸುತಲಿ
ಮೂಲರಾಮ ದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮರ ಪಾದಕಮಲಕೆ ಭೃಂಗನೆನಿಸುತ
ಶೀಲಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿಮತಿಗಳ ಪಾಲಿಸುತ ಯತಿಮೌಳಿ ರತುನರ ||2||

ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪತರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯವೋಲ್ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ
ಪ್ರೇಮದಲಿ ಬೀರುತ್ತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿ ತಾಪತ್ರಯ ಕಳೆಯುವ
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀದವಿಠಲನ ದಾಸಾಗ್ರಣಿಯೆನಿಸಿ ಮರೆವರ
ನೇಮದಿಂದಲಿ ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮ ಮೌನಿವರ್ಯರ ಕರುಣ ಬಯಸುತ||3||


Nodide gurugala nodide ||pa||

Nodidenu gurugala padabjava
Padidenu sanmahimegala na
Bedidenu manadaniye varagala
Idu illade koduva prabugala|| a.pa.||

Panchakrushnaranyakshetra pinakiya tiradalli nintu
Mincutiha kashayadanda kamandalava dharisutta dhareyolu
Pancabanada pitana gunagala anceyadi pogalutta harushadi
Sanchitagamigala kaledu prapancadali merevantha gurugala ||1||

Alavabodhara bashyatika bavavanu sujanarige bodhisi
Kalushamatagiri samuda(da)yangala kulisadandali kandisutali
Mularama digvijayaramara padakamalake brunganenisuta
Silabakti viraktimatigala palisuta yatimauli ratunara ||2||

Kamadhenu sukalpataru chintamaniyavol kamitarthava
Premadali birutta adhyatmadi tapatraya kaleyuva
Svami srihari sridavithalana dasagraniyenisi marevara
Nemadindali sri raguttama maunivaryara karuna bayasuta 3

dasara padagalu · MADHWA · Raghutthama theertharu

Gururaja Raghuttama Gururaja

ಗುರುರಾಜ ರಘೂತ್ತಮ ಗುರುರಾಜ
ಗುರುರಾಜ ನಮೋ ನಮೋ ನಿನ್ನ ಪಾದ
ಸರಸಿಜಯುಗಳದಿ ನಾ ಶರಣು ಅಹ
ಧರಣಿಜಾಪತಿ ರಾಮ ಭದ್ರಗೆ ಪ್ರಿಯ ನೀನು
ಕರುಣದಿ ಸಲಹೆನ್ನ ದುರಿತಗಳಳಿದು ||ಪ||

ನಿವ್ರ್ಯಾಜ ಕರುಣಿ ರಘುವರ್ಯ ಗುರು
ವರ್ಯ ಸುಮೇಧರ ದಿವ್ಯ ಚಾರು
ತೋಯಜ ಕರದಿಂದ ಉದಯನಾಗಿ
ನಿಗಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಹ
ಮಾಯೇಶ ಕಾಳೀಶ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಿಯ ಬಾಲ
ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಉದ್ದಾಮ ಪಂಡಿತನಾದಿಯೋ ||1||

ಬದರೀಶ ನಿರ್ಣೀತತತ್ವ ಅರ್ಥ
ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ ಮಧ್ವ ಟೀಕೆ
ಜಯತೀರ್ಥ ಬರೆದ ತದ್ಭಾವ ಪೇಳಿ
ಒದಗಿಸಿದೆಯೊ ಸುಖವ ಅಹ
ಮುದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಾಧು ವೈಷ್ಣವತನ
ಇತ್ತು ಪಾಲಿಪುದೆನ್ನ ಕುಂದುಗಳೆಣಿಸದೆ ||2||

ಧರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿ ಸ್ವರ್ಗ
ಧರೆಯಳದವನ ಸೇವಿಸಿ ಗಂಗಾ
ಧರಷಡಾನನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಈ
ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿ ಅಹ
ಪರಮೇಶ ಕೇಶವ ಪ್ರಿಯಾ ಪಿನಾಕಿನಿಯಿಂದ್ರಾ
ತೀರ ಮಧ್ಯದಿ ತಪಗೈದು ಭಕ್ತರ ಕಾಯ್ವಿ ||3||

ಸುರವೃಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀನಹುದು ಎನ್ನ
ಪರಿ ಬಾಧೆಯ ತರಿದು ಸರ್ವ
ಸಿರಿ ಇತ್ತು ಹರಿ
ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪಾಲಿಪುದು ಅಹ
ಹರ ಸಮೀಪಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನ ಸರ್ವದಾ
ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಎನ್ನೊಳ್ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸೋ ಗುರೋ ||4||

ರಾಮನೃಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಸ ಸತ್ಯ
ಭಾಮ ರುಕ್ಮೀಣಿ ದೇವಿ ಅರಸ ಭೂಮ
ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸ ಮಧ್ವ
ಭೀಮಹನುಮ ವಂದ್ಯ ಶ್ರೀಶ ಅಹ
ಹೇಮಗರ್ಭನ ತಾತ `ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ’
ರಮೆಯರಸನ ಪ್ರಿಯತಮ ಜೀಯ ||5||


Gururaja raguttama gururaja
Gururaja namo namo ninna pada
Sarasijayugaladi na saranu aha
Dharanijapati rama Badrage priya ninu
Karunadi salahenna duritagalalidu ||pa||

Nivryaja karuni raguvarya guru
Varya sumedhara divya caru
Toyaja karadimda udayanagi
Nigama samrajya aha
Mayesa kalisa gurugala priya bala
Vayassalle uddama panditanadiyo ||1||

Badarisa nirnitatatva artha
Vistara madida madhva tike
Jayatirtha bareda tadbava peli
Odagisidey jaána sukava aha
Muda jaána saubagya sadhu vaishnavatana
Ittu palipudenna kundugalenisade||2||

Dhareyalli dakshinakasi svarga
Dhareyaladavana sevisi ganga
Dharashadanana illi vasisuva I
Kshetra vrundavana vasi aha
Paramesa kesava priya pinakiniyindra
Tira madhyadi tapagaidu Baktara kayvi ||3||

Suravrunda sreshtha ninahudu enna
Pari badheya taridu sarva
Siri ittu hari
Guru Bakti belesi palipudu aha
Hara samipake olle sadhana sarvada
Karunyadali ennol nimtu madiso guro ||4||

Ramanrukesari vyasa satya
Bama rukmini devi arasa buma
Srimamta kshirabdhivasa madhva
Bimahanuma vandya srisa aha
Hemagarbana tata prasanna srinivasa
Rameyarasana priyatama jiya ||5||