dasara padagalu · MADHWA · sripadarajaru

Harihararu sariyemba marulu janaru

ಹರಿಹರರು ಸರಿಯೆಂಬ ಮರುಳು ಜನರು
ಹರಿಹರರ ಚರಿತೆಯನು ತಿಳಿದು ಭಜಿಸುವುದು || ಪ ||
ಸುರರು ಮುನಿಗಳು ಕೂಡಿ ಪರದೈವವಾರೆಂದು
ಅರಿಯಬೇಕೆಂದೆರಡು ವರಧನುಗಳಹರಿಹರರಿಗಿತ್ತು
ಸಂಗರವ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡೆ
ಮುರಹರನು ಪುರಹರನ ಗೆಲಿದುದರಿಯಾ || 1 ||

ಹರನ ಕುರಿತ ಸುರ ಮಹತಪವ ಮಾಡಲು
ಮೆಚ್ಚಿವರವನವಗಿತ್ತು ಹರ ಬಳಲಿ ಓಡಿಬರಲು
ಹರಿ ಬಂದವನ ಕರವ ಶಿರದ ಮ್ಯಾಲಿರಿಸಿ
ಖಳ-ನುರುಹಿ ಹರನನು ಕಾಯಿದ ಕಥೆಯ ನೀನರಿಯಾ || 2 ||

ದೂರ್ವಾಸರೂಪ ಹರನಂಬರೀಷನ ಮುಂದೆ
ಗರ್ವವನು ಮೆರೆಸಿ ಜಡೆಯನು ಕಿತ್ತಿಡೆ
ಸರ್ವಲೋಕದೊಳವನ ಚಕ್ರನಿಲಲೀಯದಿರೆ
ಉರ್ವೀಶನನು ಸಾರಿ ಉಳಿದನರಿಯಾ || 3 ||

ಹರನಂಶ ದ್ರೋಣಸುತನು ಪಾಂಡವಾ ಎಂದು
ಉರವಣಿಸಿ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ತ್ರವನು ಬಿಡಲು
ಹರಿ ಬಂದು ಬೇಗ ತನ್ನಸ್ತ್ರವನು ತಾ ಸೆಳೆದು
ಶರಣಾಗತರ ಕಾಯಿದ ಕಥೆಯನರಿಯಾ || 4 ||

ನರನಾರಾಯಣರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲಿರೆ
ಹರನು ಹರಿಯೊಡನೆ ಕದನವನು ಮಾಡೆ
ಹರಿ ಹರನ ಕಂಠವನು ಕರದಲಿ ಪಿಡಿದು ನೂಕೆ
ಕೊರಳ ಕಪ್ಪಾದ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅರಿಯಾ || 5 ||

ಹರಿ ಸುರರಿಗಮೃತವನು ಎರೆದ ರೂಪವನೊಮ್ಮೆ
ಹರ ನೋಡುವೆನೆಂದು ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ
ಪರಮ ಮೋಹನ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವನು ಕಂಡು
ಹರ ಮರಳುಗೊಂಡ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅರಿಯಾ || 6 ||

ಹರಿಯ ಮೊಮ್ಮನ ಬಾಣಾಸುರನು ಸೆರೆವಿಡಿಯೆ
ಗರುಡವಾಹನನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು
ಹರನ ಧುರದಲಿ ಜಯಿಸಿ ಅವನ ಕಿಂಕರನ
ಸಾ-ವಿರ ತೋಳುಗಳ ತರಿದ ಕಥೆಯ ನೀನರಿಯಾ || 7 ||

ಸುರತರುವ ಕಿತ್ತು ಹರಿ ಸುರಲೋಕದಿಂದ ಬರೆ
ಹರನು ಹರಿಯೊಡನೆ ಕದನವನು ಮಾಡೆ
ತರಹರಿಸಲಾರದೋಡಿದ ಕಥೆಯ ನೀನೊಮ್ಮೆ
ಹಿರಿಯರ ಮುಖದಿ ಕೇಳಿ ನಂಬು ಹರಿಯಾ || 8 ||

ಹರಸುತನು ತಪದಿಂದ ಹರಿಯ ಚಕ್ರವ ಬೇಡೆ
ಪರಮ ಹರುಷದಲಿ ಚಕ್ರವನೀಯಲುಭರದಿಂದ
ಧರಿಸಲಾರದೆ ಚಕ್ರವನಂದುಹರನು
ಭಂಗಿತನಾದನೆಂದರಿಯಲಾ || 9 ||

ರಾವಣಾಸುರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನರಕಾದಿಗಳು
ಶೈವತಪವನು ಮಾಡಿ ವರವ ಪಡೆಯೆ
ಅವರುಗಳನು ವಿಷ್ಣು ನರರೂಪಿನಿಂದರಿದು
ದೇವರ್ಕಳನು ಕಾಯಿದ ಕಥೆಯ ನೀನರಿಯಾ || 10 ||

ಗಂಗಾಜನಕನ ಸನ್ಮಂಗಲ ಚರಿತ್ರ್ರೆಗಳ
ಹಿಂಗದಲೆ ಕೇಳಿ ಸುಖಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ಭಂಗವಿಲ್ಲದ ಪದವನಿತ್ತು ಸಲಹುವ
ನಮ್ಮರಂಗವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ನೆರೆ ನಂಬಿರೋ || 11 ||

Harihararu sariyemba maruḷu janaru hariharara cariteyanu tiḷidu bhajisuvudu || pa ||

suraru munigaḷu kūḍi paradaivavārendu ariyabēkenderaḍu varadhanugaḷaharihararigittu saṅgarava māḍisi nōḍe muraharanu puraharana gelidudariyā || 1 ||

harana kurita sura mahatapava māḍalu meccivaravanavagittu hara baḷali ōḍibaralu hari bandavana karava śirada myālirisi khaḷa-nuruhi harananu kāyida katheya nīnariyā || 2 ||

dūrvāsarūpa haranambarīṣana munde garvavanu meresi jaḍeyanu kittiḍe sarvalōkadoḷavana cakranilalīyadire urvīśananu sāri uḷidanariyā || 3 ||

harananśa drōṇasutanu pāṇḍavā endu uravaṇisi nārāyaṇāsttravanu biḍalu hari bandu bēga tannastravanu tā seḷedu śaraṇāgatara kāyida katheyanariyā || 4 ||

naranārāyaṇaru badarikāśramadalire haranu hariyoḍane kadanavanu māḍe hari harana kaṇṭhavanu karadali piḍidu nūke koraḷa kappāda kathe kēḷi ariyā || 5 ||

hari surarigamr̥tavanu ereda rūpavanom’me hara nōḍuvenendu samprārthise parama mōhana rūpalāvaṇyavanu kaṇḍu hara maraḷugoṇḍa kathe kēḷi ariyā || 6 ||

hariya mom’mana bāṇāsuranu sereviḍiye garuḍavāhananāgi kr̥ṣṇa bandu harana dhuradali jayisi avana kiṅkarana sā-vira tōḷugaḷa tarida katheya nīnariyā || 7 ||

surataruva kittu hari suralōkadinda bare haranu hariyoḍane kadanavanu māḍe taraharisalāradōḍida katheya nīnom’me hiriyara mukhadi kēḷi nambu hariyā || 8 ||

harasutanu tapadinda hariya cakrava bēḍe parama haruṣadali cakravanīyalubharadinda dharisalārade cakravananduharanu bhaṅgitanādanendariyalā || 9 ||

rāvaṇāsura kumbhakarṇa narakādigaḷu śaivatapavanu māḍi varava paḍeye avarugaḷanu viṣṇu nararūpinindaridu dēvarkaḷanu kāyida katheya nīnariyā || 10 ||

gaṅgājanakana sanmaṅgala caritrregaḷa hiṅgadale kēḷi sukhisuva janarige bhaṅgavillada padavanittu salahuva nam’maraṅgaviṭhṭhalarāyana nere nambirō || 11 ||

 

MADHWA · sripadarajaru · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sripadarajara suladhi by Vijaya dasaru

ಧ್ರುವತಾಳ
ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಯ ಗರುವೆ ಧೃಢಭಕುತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಶ್ರೀಪಾದ ದ್ರುಮವನ್ನು ನೆರೆನಂಬಿದವನ ಭಾಗ್ಯ
ಅಪಾರವಲ್ಲದೆ ಲೇಶ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ
ಗೋಪಾದ ಉದಕದೊಳು ರತುನ ದೊರಕಿದಂತೆ
ಪ್ರಾಪುತವಾಗುವುದು ಬಾಹೀರಂತರ ಸೌಖ್ಯ
ಲೋಪವಾಗದು ಒಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನ
ಆಪಾರ್ಥ ಎನಿಸದು ಪೇಳಿದ ವಚನಂಗಳು
ಆಪವರ್ಗಕೆ ಮಾರ್ಗ ಕೇವಲ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿ
ತಾಪಸಿಯಾಗುವನು ಜನುಮಜನುಮದವು ಬಿಡದೆ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಗುಣವೆ ಕೊಂಡಾಡುತ
ಆಪಾದಮೌಳಿ ಪರಿಯಂತ ನೋಡುವ ಮಹ
ಪಾಪರಹಿತರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವರು ನಿತ್ಯ
ಪ್ರಾಪುತವಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರವರಿಗೆ
ಭೂಪಾರ ಬೇಡಿದ ಮನೋರಥಂಗಳು
ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ಶಿರಿ ನಾರಾಯಣಯೋಗಿ
ಈಪರಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಜನರ ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ
ಆ ಪುಣ್ಯಪುರುಷನಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ
ಪೋಪಾದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಆಯುಷ್ಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ
ಭಾಪು ಇವರ ಬಿರುದು ಪೊತ್ತು ತಿರುಗಿದರೆ
ಶಾಪಾದಪಿಶರಾದಪಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಬ
ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವವು ಕಂಡಂತೆ
ವ್ಯಾಪುತದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಯೋಗ್ಯತದಂತೆ ಕಾಂಬ
ದ್ವಿಪಾದ ಪಶುಗಾಣೊ ಈ ಮುನಿಯ ನಂಬದವ
ಕೂಪಾರವೆಂಬ ಮಹ ಘೋರದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ
ಆಪತ್ಕಾಲ ಬತ್ತಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೆ ನೆನೆದು ನಲಿನಲಿದಾಡುವ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಭಕುತಿ ಬೇಕಾದವರು ಇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ
ಸಕಲಕಾಗಿ ಇದೇ ಸಾಧ್ಯವೆ ನಮಗೆಂದು
ಸಕುತನಾಗಲಿ ಬೇಕು ರಾಗಂಗಳ ತೊರೆದು
ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕೆ ಇನ್ನು ಯಾತಕೆ ಅನುಮಾನ
ಕಕುಲಾತಿಯಿಂದ ಕಂಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ
ಹಕ್ಕಲ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಪೋಗದಿರಿ
ಲಕುಮಿರಮಣ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ
ಭಕುತರೊಳಗೆ ಮಹಮಹಿಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಬ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ನಂಬಿರೋ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಚರಣವ
ಹಂಬಲಿಸದಿರಿ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗ
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿಪ್ಪುದು ಇಹಪರದ ಭಾಗ್ಯ
ಉಂಬುವುದುಡುವದು ಅಡಿಗಡಿಗೆ
ಡಿಂಬದೊಳಗೆ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನಂಗತವಾಗಿ
ಕಾಂಬುವ ಲೇಶ ಪಾಪಂಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಗಂಭೀರ ಸಂಸಾರವಾದುದು ಅದೆ ಅವಗೆ
ಇಂಬುಗೊಡುವುದು ವೈದೀಕವೆನಿಸಿ
ಅಂಬುಜಸಖ ತೇಜ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಭಜಿಸಬೇಕು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಇವರ ಪ್ರಸಾದವಾದರೆ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯ
ಕವಿರಾಯ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮೊದಲಾ
ದವರ ಕರುಣವದು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಕೇಳಿ
ನವಭಕುತಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ
ತವಕದಿಂದಲಿ ಚರಮ ದೇಹ ಬರುವುದು
ದಿವಿಜರು ಒಲಿದು ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸುವರು
ಸುವಿರುದ್ಧವಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಭಾ
ಗ್ಯವನು ಬರಲಿ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರು ನಿತ್ಯ
ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ತೋರುವ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ದಿವಾರಾತ್ರಿಯಲಿ ನೊಡಿ ಸುಜನರ ಕೊಡುವಾ||4||

ಆದಿತಾಳ
ನರಕ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಳುವ ಆ ಮನುಜ
ಧರೆಯೊಳು ಇವರ ಚರಿತೆ ಒಂದೊಂದದ್ಭುತವಾಗಿ
ನಿರುತದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ತುಂಬಿ ಸೂಸುತಲಿದೆ
ಅರುಣೋದಯದಲೆದ್ದು ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಯರೆಂದು
ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮಾನವಂಗೆ ಸರ್ವಸಾಧನದಿಂದ
ಮರಮಗತಿಯಾದಂತೆ ಆಗುವದು ಸಿದ್ಧ
ಪರಿಹಾಸವಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪ್ರೀಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನೆ
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಮಹ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿಪ್ಪರೊ||5||

ಜತೆ
ಧ್ರುವ ಮರಿಯದಲೆ ಇದನೆ ಓದಿದವಗೆ ಬಂದ
ಭವರೋಗ ಪರಿಹಾರ ವಿಜಯವಿಠಲ ಒಲಿವಾ||6||

dhruvatALa
SrI pAdarAya garuve dhRuDhaBakutiyinda nimma
SrIpAda drumavannu nerenaMbidavana BAgya
apAravallade lESa korate illa
gOpAda udakadoLu ratuna dorakidante
prAputavAguvudu bAhIraMtara sauKya
lOpavAgadu ondu iShTArtha pratidina
ApArtha enisadu pELida vacanangaLu
Apavargake mArga kEvala KyAtiyAgi
tApasiyAguvanu janumajanumadavu biDade
gOpAlakRuShNana guNave konDADuta
ApAdamauLi pariyanta nODuva maha
pAparahitarAgi sancarisuvaru nitya
prAputavallade ondAdaravarige
BUpAra bEDida manOrathangaLu
SrIpAdarAya Siri nArAyaNayOgi
Ipari smarisida janara sangadallidda
A puNyapuruShanige kaivalya iddallige
pOpAdallade avana AyuShya vyarthavAgi
BApu ivara birudu pottu tirugidare
SApAdapiSarAdapi enisikoMba
dIpada beLakinalli sarvavu kanDante
vyAputadarSiyAgi yOgyatadante kAMba
dvipAda paSugANo I muniya naMbadava
kUpAraveMba maha GOradoLage ippa
ApatkAla batti vijaya viThThalarEyana
vyApAravanne nenedu nalinalidADuva ||1||

maTTatALa
Bakuti bEkAdavaru ivara pAdadalli
sakalakAgi idE sAdhyave namagendu
sakutanAgali bEku rAgangaLa toredu
mukuti mArgake innu yAtake anumAna
kakulAtiyinda kanDalli tirugi
hakkala manasinalli keTTupOgadiri
lakumiramaNa namma vijayaviThalarEyana
BakutaroLage mahamahima enisikoMba||2||

triviDitALa
naMbirO SrIpAdarAyara caraNava
haMbalisadiri anyamArga
tuMbi tuLukutippudu ihaparada BAgya
uMbuvuduDuvadu aDigaDige
DiMbadoLage hariya dhyAnangatavAgi
kAMbuva lESa pApangaLillade
gaMBIra saMsAravAdudu ade avage
iMbugoDuvudu vaidIkavenisi
aMbujasaKa tEja vijayaviThThalarEya
beMbiDade BajisabEku I pariyalli||3||

aTTatALa
ivara prasAdavAdare vyAsa munirAya
kavirAya purandaradAsaru modalA
davara karuNavadu siddhisuvudu kELi
navaBakuti puTTuvudu vyaktavAgi
tavakadindali carama dEha baruvudu
divijaru olidu satkarma mADisuvaru
suviruddhavAda janarella neredu BA
gyavanu barali endu konDADuvaru nitya
SravaNakke tOruva vijayaviThThalarEyana
divArAtriyali noDi sujanara koDuvA||4||

AditALa
naraka narakadalli horaLuva A manuja
dhareyoLu ivara carite ondondadButavAgi
nirutadalli nODe tuMbi sUsutalide
aruNOdayadaleddu SrI pAdarAyareMdu
smarisida mAnavange sarvasAdhanadinda
maramagatiyAdante Aguvadu siddha
parihAsavalla kELi prIya vijaya viThalane
karuNadiMdali maha unnatadallipparo||5||

jate
dhruva mariyadale idane Odidavage banda
BavarOga parihAra vijayaviThala olivA||6||

MADHWA · sripadarajaru · vyasarayaru

Sripadaraja pancha ratna maalika stothra

ವಂದೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ರುಚಿತಮಹೃದಯಂ ಪೂಜಿತಶ್ರೀಸಹಾಯಂ |
ನಿರ್ಧೂತಾಶೇಷಹೇಯಂ ನಿಭೃತಶುಭಚಯಂ ಭೂಮಿದೇವಾಭಿಗೇಯಮ್ |
ವಿಪ್ರೇಭ್ಯೋ ದತ್ತದೇಯಂ ನಿಜಜನಸದಯಂ ಖಂಡಿತಾಶೇಷಮಾಯಂ |
ನಿಷ್ಪ್ಯೂತ ಸ್ವರ್ಣಕಾಯಂ ಬಹುಗುಣನಿಲಯಂ ವಾದಿಸಂಘೈರಜೇಯಮ್ || ೧ ||

ಕ್ಷುಬ್ಧಾದ್ವಾದಿಕರೀಂದ್ರವಾದಿಪಟಲೀಕುಂಭಚ್ಚಟಾಭೇದನ-
ಪ್ರೌಢಪ್ರಾಭವತರ್ಕಸಂಘನಿಕರ ಶ್ರೇಣೀವಿಲಾಸೋಜ್ವಲ: |
ಗೋಪೀನಾಥಮಹೇಂದ್ರಶೇಖರಲಸತ್ಪಾದಸ್ಥಲಾವಾಸಕೃತ್
ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ಭವಘೋರಕುಂಜರಭಯಾಚ್ಚ್ರೀಪಾದರಾಟ್ ಕೇಸರೀ || ೨ ||

ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಕ್ಷೌಮವಾಸ: ಕರಧೃತವಲಯಂ ಹಾರಕೇಯೂರಕಾಂಚೀ-
ಗ್ರೈವೇಯಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾಮಣಿಗಣಖಚಿತಾನೇಕಭೂಷಾಪ್ರಕರ್ಷಮ್ |
ಭುಂಜಾನಾಂ ಷಷ್ಠಿ ಶಾಕಂ ಹಯಗಜಶಿಬಿಕಾನರ್ಘ್ಯಶಯ್ಯಾರಥಾಡ್ಯಂ
ವಂದೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ತ್ರಿಭುವನವಿದಿತಂ ಘೋರವಾದಿಪ್ರಶಾಂತೈ || ೩ ||

ಯದ್ವೃಂದಾವನಸೇವಯಾ ಸುವಿಮಲಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪಶೂನ್ ಸಂತತಿಂ
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಮನಲ್ಪಕೀರ್ತಿನಿವಹಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸೌಖ್ಯಂ ಜನ: |
ತಂ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥನಿಲಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಟ್‌ಪೂಜಿತಂ
ಧ್ಯಾಯಂತಂ ಮನಸಾ ನೃಸಿಂಹಚರಣಮ್ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಗುರುಮ್ || ೪ ||

ಕಾಶೀಕೇದಾರಮಾಯಾಕರಿಗಿರಿಮಧುರಾದ್ವಾರಕಾವೇಂಕಟೇಶ
ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಕ್ಷೇತ್ರಪೂರ್ವತ್ರಿಭುವನವಿಲಸತ್ಪುಣ್ಯಭೀಮೀನಿವಾಸ: |
ಗುಲ್ಮಾದಿವ್ಯಾಧಿಹರ್ತಾ ಗುರುಗುಣನಿಲಯೋ ಭೂತವೇತಾಲಭೇದೀ
ಭೂಯಾಚ್ಶ್ರೀಪಾದರಾಜೋ ನಿಖಿಲಶುಭತತಿಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಸಂತತಂ ನ: || ೫ ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾ||

vandE SrIpAdarAjaM rucitamahRudayaM pUjitaSrIsahAyaM |
nirdhUtASEShahEyaM niBRutaSuBacayaM BUmidEvABigEyam |
viprEByO dattadEyaM nijajanasadayaM KaMDitASEShamAyaM |
niShpyUta svarNakAyaM bahuguNanilayaM vAdisaMGairajEyam || 1 ||

kShubdhAdvAdikarIMdravAdipaTalIkuMBaccaTABEdana-
prauDhaprABavatarkasaMGanikara SrENIvilAsOjvala: |
gOpInAthamahEMdraSEKaralasatpAdasthalAvAsakRut
pAyAnmAM BavaGOrakuMjaraBayAccrIpAdarAT kEsarI || 2 ||

biBrANaM kShaumavAsa: karadhRutavalayaM hArakEyUrakAMcI-
graivEyasvarNamAlAmaNigaNaKacitAnEkaBUShAprakarSham |
BunjAnAM ShaShThi SAkaM hayagajaSibikAnarGyaSayyArathADyaM
vaMdE SrIpAdarAjaM triBuvanaviditaM GOravAdipraSAMtai || 3 ||

yadvRundAvanasEvayA suvimalAM vidyAM paSUn saMtatiM
j~jAnAj~jAnamanalpakIrtinivahaM prApnOti sauKyaM jana: |
taM vandE narasiMhatIrthanilayaM SrIvyAsarAT^^pUjitaM
dhyAyantaM manasA nRusiMhacaraNam SrIpAdarAjaM gurum || 4 ||

kASIkEdAramAyAkarigirimadhurAdvArakAvEnkaTESa
SrImuShNakShEtrapUrvatriBuvanavilasatpuNyaBImInivAsa: |
gulmAdivyAdhihartA guruguNanilayO BUtavEtAlaBEdI
BUyAcSrIpAdarAjO niKilaSuBatatiprAptayE saMtataM na: || 5 ||

||iti SrIvyAsarAjaviracitA SrISrIpAdarAja pancharatnamAlikA||

dasara padagalu · MADHWA · sripadarajaru

Indinirulina kanasinali

ಇಂದಿನಿರುಳಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಮುಂದೆ ನಿಂದುದ ಕಂಡೆನೆ ಗೋವಳನ ||ಪ||

ಆಣಿಮುತ್ತಿನ ವೆಂಡೆಯದ ಕಾಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ
ಜಾಣನಂಗಜನ ಪಿತನ ಕೈಯ ವೇಣು
ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಂಕಣ ಹೊನ್ನುಡಿ ಘಂಟೆ
ವಾಣಿಯ ರಚನೆ ಎಲ್ಲಿ[ಯು] ಈ ಗೋವಳನಾ ||೧||

ಮೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚೊಲ್ಲೆಯದ ಚಲ್ಲಣದ ಶಿರ-
ದಲ್ಲಿ ಗುಂಜಿಯ ದಂಡೆಯ ಚೆಲ್ವ ಕಂಗಳ
ಗೋಪಿಯರ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗಣ್ಣ
ಚೆಲ್ಲುತೊಯ್ಯನೆ ನಡೆದ ಗೋವಳನ ||೨||

ತಿತ್ತಿ ಮೌರಿ ಕೊಂಬು ಸುತ್ತಿದ ಕತ್ತ ತಾವಿಲಿ
ತುತ್ತುರೂ ತೂರು ತೂರೆನುತ
ಚಿತ್ತವ ಮರುಳು ಮಾಡಿದನೆ ಪೊಂಗೊಳಲೂದಿ
ಮೊತ್ತದ ಗೋಪಿಯರನೆಲ್ಲ ಗೋವಳನ ||೩||

ಎಸಳುಕಂಗಳ ಢಾಳ ಶಶಿ ನೊಸಲ ತಿಲಕ
ಎಸೆವ ಬಿಂಬಾಧರದ
ಪೊಸ ಮುತ್ತಿನೋಲೆ ಮೂಕುತಿ ಹೊನ್ನುಡಿ ಘಂಟೆ
ಎಸೆವ ನೂಪುರ ಹಾಹೆಯ(?) ಗೋವಳನ ||೪||

ಉಂಗುಟದಲಿ ಗಂಗೆಯಂಗಾಲಲವುಂಕೆ
ತುಂಗವಕ್ಷದ ಲಕ್ಷುಮೀ
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ಭುಜಂಗಶಯನ ಸಿರಿ
ರಂಗವಿಠಲ ನೆರೆದ ಗೋವಳನ ||೫||

Indinirulina kanasinali bandu
Munde ninduda kandene govalana ||pa||

Animuttina pendeyada kalanduge gejje
Jananangajana pitana kaiya venu
Manikyada kankana honnudi gante
Vaniya racane elliyu I govalana ||1||

Molle mallige jolleyada callanada Sira
Dalli gumjiya dandeya celva kangala
Gopiyara mele kadeganna
Cellutoyyane nadeda govalana ||2||

Titti mauri kombu suttida katta tavili
Tutturu turu turenuta
Cittava marulu madidane pongolaludi
Mottada gopiyaranella govalana ||3||

Esalukangala dhala sasi nosala tilaka
Eseva bimbadharada
Posa muttinole mukuti honnudi gante
Eseva nupura haheya govalana ||4||

Ungutadali gangeyangalalavunke
Tungavrukshada lakshumi
Mangala mahima bujangasayana siri
Rangavithala nereda govalana ||5||

dasara padagalu · MADHWA · sripadarajaru

innivanu iga

ಇನ್ನಿವನು ಈಗ ಬರಲಿದಕೆ ಬಗೆಯೇನು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಳೆ ರಮಣಿ ||ಪ||

ಮನ್ನಿಸಿ ಮಮತೆಯಲಿ ಮನವ ಸೆಳೆಕೊಂಡೊಯ್ದ
ಅನ್ಯರನು ಕೂಡುವನೆ ಕೆಳದಿ ಕೆಳದಿ ||ಅ.ಪ||

ಬಣ್ಣದ ಗಿಣಿ ಬರೆದ ಸಣ್ಣ ಕುಪ್ಪಸವುಳ್ಳ
ಚಿನ್ನದ ಶ್ರೀರೇಖೆ ಸೀರೆ
ಬಿನ್ನಣವುಳ್ಳ ಬಿಳಿಯೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೆನೆಸುಣ್ಣ
ಕರ್ಪೂರ ಕಾಚಿನುಂಡೆ
ಕಣ್ಣಿಗಿಂಪಾದ ಕಡುಚೆಲ್ವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗೆ
ಉನ್ನತವಾದ ದಂಡೆ
ಇನ್ನು ಈ ಪರಿಮಳವು ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಭರಣ
ರನ್ನ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಗೋಡೆ
ಮುನ್ನ ಸಿಂಗರ ಮಾಡಿ ಎದೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ
ನಿನ್ನೆ ಈ ವೇಳೆ ಕೂಡಿದ ದೃಢದೆ ||೧||

ಈಗಾಗ ಬಾಹನೆಂತಿರುವೆ ತಾನೂರಿದ್ದ
ಉಗುರು ಗುರುತನು ನೋಡುತ
ಸೋಗೆಗಣ್ಣಿನ ಕಾಡಿಗೆಯ ಕಲಕಿದನೆಂದು
ಬೇಗ ನಟನೆಯ ಮಾಡುತ
ರಾಗದಿಂದಲಿ ರವಿಕೆನೆರಿಯನು ಬದಲುಟ್ಟು
ಭೋಗಕೆ ಅನುವಾಗುತ
ಹೀಗೆ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತನು ಕಳೆದೆ
ಹೇಗೆ ಸೈರಿಪೆ ಕೂಡದೆ ಮುಂದೆ ||೨||

ಇಂದಲ್ಲದಿರೆ ನಾಳೆ ಬಹನೆಂದು ಇದ್ದರೆ
ಕಂದರ್ಪ ಕಾಡುತಿಹನೆ
ತಂದು ತೋರಿಸು ತನ್ನ ತಂದೆಯನೆಂದು ಪೂ-
ವಿಂದ ಬಾಣವ ಎಸೆವನೆ
ಇಂದುಬಿಂಬವು ಮಂದಮಾರುತವು ಸುಮದ ಮಳೆ-
ಯಿಂದ ಸೆಕೆಗಾನಾರೆನೆ
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲಿ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನನ್ನು
ಹೊಂದಿಸೆನ್ನಗಲದಂತೆ ಕಾಂತೆ ||೩||

Innivanu Iga baralidake bageyenu
Cennagi pele ramani ||pa||

Mannisi mamateyali manava selekondoydu
Anyaranu kuduvane keladi keladi ||a.pa||

Bannada gini bareda sanna kuppasavulla
Cinnada srireke sire
Binnanavulla biliyele adike kenesunna
Karpura kacinunde
Kanniginpada kaducelva mallige mogge
Unnatavada damde
Innu I parimalavu bagebageya abarana
Ranna kettisida gonde
Munna singara madi ede hididu bigiyappi
Ninna I vele kudide drudhade ||1||

Igaga bahanentiruve tanuridda
Uguru gurutanu noduta
Sogegannina kadigeya kalakidanendu
Bega nataneya maduta
Ragadindali ravike neriyanu badaluttu
Bogakke anuvaguta
Hige singarisikondishtu hottanu kalede
Hege sairipe kodade munde ||2||

Indalladire nale bahanendu iddare
Kandarpa kadutihane
Tandu torisu tanna tandeyanendu pu
Vinda banava esevane
Indubimbavu mandamarutavu sumada male
Yinda sekeganarene
Ondu nimishadali srirangavithalanannu
Hondisennagaladante kante ||3||

dasara padagalu · MADHWA · sripadarajaru

Chintayenu madadiru

ಚಿಂತೆಯನು ಮಾಡದಿರು ಚದುರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು
ಕಂತುಪಿತನನು ತೋರುವೆ ||ಪ||

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸರ್ವಾಭರಣವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ನಿಂತು ಬಾಗಿಲೊಳು ನೋಡೆ ಪಾಡೆ ||ಅ.ಪ||

ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪಾದಾರವಿಂದ ತೊಳೆದು ಕುಡಿದು
ಮಂದಹಾಸದಲಿ ನಲಿದು
ಒಂದೆ ಮನದಲಿ ದಿವ್ಯಗಂಧವನು ತಂದ್ಹಚ್ಚಿ
ನಂದದಿಂದವನ ಮೆಚ್ಚಿ
ಅಂದವಾದ ಕುಸುಮಹಾರವನು ಸುಖನಿಧಿಗೆ
ಕಂಧರದಿ ನೀಡಿ ನೋಡಿ
ಸಂದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮನವೊಂದಾಗಿ
ಎಂದೆಂದಿಗಗಲದಿರೆನ್ನೆ ರನ್ನೆ ||೧||

ಆಸನವ ಕೊಟ್ಟು ಕಮಲಾಸನನ ಪಿತಗೆ ಸವಿ-
ಯೂಟಗಳನುಣ್ಣಿಸಿ
ಲೇಸಾಗಿ ತಾಂಬೂಲ ತಬಕದಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು
ವಾಸನೆಗಳನೆ ತೊಟ್ಟು
ಸೂಸುವ ಸುಳಿಗುರುಳುಗಳ ತಿದ್ದುತಲಿ ನಕ್ಕು
ಶ್ರೀಶನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕು
ಆ ಸಮಯದಲಿ ನಿನಗೆ ದಾಸಿ ಎನ್ನಯ ಮನದಿ
ವಾಸವಾಗು ಬಿಡದೆ ಎನ್ನೆ ರನ್ನೆ ||೨||

ಇಂತು ಈ ಪರಿಯಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನನು ಕೂಡಿ ಏ-
ಕಾಂತದಲಿ ರತಿಯ ಮಾಡಿ
ಸಂತೋಷವನು ಪಡಿಸಿ ಸಕಲಭೋಗವ ತಿಳಿಸಿ
ಸಂತತ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ
ಅಂತರಂಗಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವನಾಗಿ ತಾ ಮೆಚ್ಚಿ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಧರ ಕಚ್ಚಿ
ಕಂತು ಕೇಳಿಯೊಳು ಕಡುಚೆಲ್ವ ರಂಗವಿಠಲ
ಇಂತು ನಿನ್ನಗಲ ಕಾಣೆ-ಜಾಣೆ ||೩||

Chinteyanu madadiru cadure ninage nanu
Kamtupitananu toruve ||pa||

Samtoshadinda sarvabaranavittukondu
Nimtu bagilolu node pade ||a.pa||

Ondu kshana padaravinda toledu kudidu
Mandahasadali nalidu
Onde manadali divyagandhavanu tand~hacci
Nandadindavana mecci
Andavada kusumaharavanu sukanidhige
Kandharadi nidi nodi
Sandeha bittu bigidappi manavondagi
Endendigagaladirenna ranne ||1||

Asanava kottu kamalasanana pitage savi
Yutagalanunnisi
Lesagi tambula tabakadali tandittu
Vasanegalane tottu
Susuva suligurulugala tiddutali nakku
Srisanna mareya hokku
A samayadali ninage dasi ennaya manadi
Vasavagu bidade enna ranne ||2||

Intu I pariyalli srekamtananu kudi E
Kantadalli ratiya madi
Santoshavanu padisi sakala bogava tilisi
Santata sneha belesi
Antarangakke hacci avanagi ta mecci
Pritiyindadhara kacci
Kantukeliyolu kadu celva rangavithala
Intu ninnagala kane jane ||3||

dasara padagalu · MADHWA · sripadarajaru

vanajanayyana manava

ವನಜನಯನನ ಮನವ ಮಧುಪ ನಂಬುವರೆಮನದೆಗೆದ ಮದನಪಿತ ವಿಠಲರೇಯಾ ||pa||

ಅರಿಯದ ಬಾಲೇರಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಯನರುಹಿಸಿ ಮುನ್ನನೆರೆದು ರತಿಪತಿಯ ಸುಖ ನೆರೆದೋರಿದ
ತೊರೆದು ಬದುಕುವೆವೆಂತೋ ರತಿಪತಿಯ ಪಿತನಗಲಿವಿರಹದುರಿ ತಾನಳವಡರಿ ಸುಡುತಿಹುದು ||1||

ನಡೆ ನಗೆಯ ತುದಿನೋಟ ಬಲೆಯನೆಮ್ಮೊಳು ಬೀಸಿಬಿಡದೆ ಯೆಮ್ಮನು ತನ್ನ ವಶಮಾಡಿದ
ಪಡಿಯಿಲ್ಲದನುಭವದ ಸುಖದ ಸವಿಯನೆ ತೋರಿಮಡದಿ ತಡೆದಳೊ ಮಧುರೆಯಲಿ ನಲ್ಲನ||2||

ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿಹೆನೆಂದಭಯವಿತ್ತುಇಂದುಮುಖಿ ನಾರಿಯರ ನೆರೆ ನಂಬಿಸಿ
ನಂದನಂದನ ನಮ್ಮ ಕಾನನದೊಳೀಡ್ಯಾಡಿಇಂದು ಮಧುರೆಯ ನಾರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿದ ||3||

ಇವನ ವಚನದ ಕಪಟ ತಿಳಿಯಲರಿಯದೆ ನಾವುನವ ಹರಿಣಿಯಂತೆ ಮರುಳಾಗಿ ಕೇಳಿ
ವಿವರವರಿಯದೆ ನಾವು ಕಡು ನೊಂದೆವೆಲೊ ಮಧುಪಇವನ ಗುಣವರಿಯದೆ ಕಡುಕರುಣಿ ಎಂಬುವರು ||4||

ಪತಿಸುತರ ಭವ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ಈಡ್ಯಾಡಿಗತಿ ನಮಗೆ ಅವನೆಂದು ಮನಸೋತೆವೋ
ಕೃತಕವರಿಯದೆ ನಮ್ಮ ವನದೊಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೋದಪತಿಯೊಡನೆ ಸಂಧಾನವೆಂತೊ ಎಲೊ ಮಧುಪ ||5||

ಮರುಳುಗಳು ನಾವು ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕೂಟವ ಬಯಸಿಇರುಳು ಹಗಲು ಜರಿಜರಿದಳಲುವೆವು
ಸಿರಿಯವನ ಉಂಗುಟದ ಉಗುರು ಗುಣ ಕಾಣಳೆಲೋಹರಿ ನಮ್ಮ ನೆನೆವುದಚ್ಚರಿಯಲ್ಲವೆ||6||
ತುಂಗಗುಣನಿಲಯ ಅಂಗಜನ ಪಿತನೆಂದುರಂಗನಿಗೆ ಮನಸೋತು ಮರುಳಾದೆವೋ
ಹಿಂಗಿ ಬದುಕುವುದೆಂತೋ ಭೃಂಗ ಮಧುರೆಗೆ ಪೋಗಿರಂಗವಿಠಲನ ತಂದೆಮ್ಮನುಳುಹುವುದೋ ||7||

Vanajanayanana manava madhupa nambuvare
Manadegeda madanapita vithalareya ||pa||

Ariyada balerige tanna pariyanaruhisi munna
Neredu ratipatiya suka neredorida
Toredu badukuvevento ratipatiya pitanagali
Virahaduri tanalavadari sudutihudu ||1||

Nade nageya tudinota baleyanemmolu bisi
Bidadeyemmanu tanna vasamadida
Padiyilladanubavada sukada saviyane tori
Madadi tadedalo madhureyali nallana ||2||

Endendu nimma vasadallihenendabayavittu
Indumuki nariyara nere nambisi
Nandanandana namma kananadolidyadi
Indu madhureya nariyara neccida ||3||

Ivana vacanada kapata tiliyalariyade navu
Nava hariniyante marulagi keli
Vivaravariyade navu kadu nondevelo madhupa
Ivana gunavariyade kadu karuni embuvaru baride ||4||

Patisutara bavabandhanagalella idyadi
Gati namage avanendu manasotevo
Krutakavariyade namma vanadolu nillisi poda
Patiyodane sandhanavento elo madhupa ||5||

Marulugalu navu sripatiya kutava bayasi
Irulu hagalu jari jaridalaluvevu
Siriyavana umgutada uguru guna kanalelo
Hari namma neredudachariyallave jagadi ||6||

Tungaguna nilaya angajana pitanendu
Ranganige manasotu maruladevo
Hingu badukuvudento grunga madhurege pogi
Rangavithalana tandemmanuluhuvudo ||7||

dasara padagalu · MADHWA · sripadarajaru

Duritagaja panchanana

ದುರಿತಗಜ ಪಂಚಾನನ-ನರಹರಿಯೆ ದೇವರ ದೇವ ಕಾಯೊ ಗೋವಿಂದ ||pa||

ಹೆಸರುಳ್ಳ ನದಿಗಳು ಒಳಗೊಂಬೊ ಸಮುದ್ರನುಬಿಸುಡುವನೆ ಕಾಲುಹೊಳೆಗಳ ಗೋವಿಂದ ||1||

ಒಂದು ಮೊಲಕೆ ಆರು ಹುಲಿ ಬಂದು ಕವಿದಿದೆಬಂಧನ ಬಿಡೆಸೆನ್ನ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ||2||

ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಚ್ಚರಾದರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಎತ್ತದೆ ನೆಲಕೆ ಬಿಸುಡುವರೆ ಗೋವಿಂದ ||3||

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಿದ್ದರೆನಿನ್ನ ವಾಲೈಸಲ್ಯಾಕೆ ಗೋವಿಂದ||4||

ಆಪÀತ್ತು ತಾಪತ್ರಯ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಿದ್ದರೆಶ್ರೀಪತಿ ಶರಣೆನ್ನಲ್ಯಾಕೆ ಗೋವಿಂದ||5||

ಅರಸು ಮುಟ್ಟಲು ದಾಸಿ ರಂಭೆಯಾದಳು ದೇವಪರುಷ ಮುಟ್ಟಲು ಲೋಹ ಸ್ವರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ||6||

ಮಾನಾಭಿಮಾನದೊಡೆಯ ರಂಗವಿಠಲe್ಞÁನಿಗಳರಸನೆ ಕಾಯೋ ಗೋವಿಂದ ||7||

Duritagaja panchanana nara-
Hariye devara deva kayo govinda ||pa||

Hesarulla nadigalanolagomba samudranu
Bisuduvane kaluholegalanu govinda ||1||

Ondu molake Aru huli bandu kavidive
Bandhana bidisenna tande govinda ||2||

Hetta makkalu maruladare taytande
Ettade nelake bisuduvare govinda ||3||

Munna madida karma bennatti bandare
Ninnannu olaisalyake govinda ||4||

Apattu tapatraya benna bidadiddare
Sripati saranennalyake govinda ||5||

Arasu muttalu dasi rambeyadalu deva
Parusha muttalu loha honnu govinda ||6||

Manabimanadodeya rangavithala
J~janigalarasane kayo govinda ||7||

MADHWA · sripadarajaru · ugabhoga · Ugabogha

Ugabhoga by Sripadarajaru

Maneyinda santosha kelavarige lokadolu
dhanadinda santosha kelavarige lokadolu
vaniteyinda santosha kelavarige lokadolu
tanayarinda santosha kelavarige lokadolu
initu santosha avaravarigagali ninna nenevo
santosha enagagali namma rangavittala ||


Dhyanavu krutayugadi
yajana yaj~javu tretayugadi
dhanavantakana devatarcane dvaparayugadi
A manavarigeshtu Palavo ashtu Palavu kaliyugadi
ganadali kesavayenalu kaigoduvanu rangavittala |

 


 

Kalikalake samayugavillavayya
kalushaharisi kaivalyanivudhayya
sale nama kirtane smarane sakayya
smarisalu sayujya paravivudayya
balavanta srirangavittalana nenedare
kaliyugave krutayugavaguvudayya ||


 

Ballavanu ullavanu niniralu Bajisade
kshullakara matavididu sukava bayasuve nanu
kallu govina halu karu bayasidante na
hallu hogudanariye akatakata mandamatiyu
kallagovanu hullu ganjiyaneredu salahidede Enu Pala
ballidaseyu bidiso namo ramgavittala |


Enna mana vishayangalali mulugito
enna tanuvu vruddapya aidito
antakara kare baho hottayito
kala vilambana vinitillavayya
vyale aritu binnaha madide
hige taralara biduva tayigalunte – ni
karunanidhiyemba birudu salladu deva
karunakara sirirangavithalareya – ni
karunanidhiyemba birudu salladu deva ||


Kambaliya buttiyali kasavanarisuvarunte
ambujodarana nele ariyada duratumaru
bembidade sukanarasuvarunte uda-
rambaradi dambakaru ihaparake bahyarendu
sambaranmtaka pita rangavithalareyanna pa-
dambujodbramarudolumige duraradavaru
bembidade sukavanaruvarunte ||


Haribakutanadava aritu papava maduvudilla
ariyade madidare hariyu enisuvudilla
saranu banmdavana raviyatanayana nodu
mareyade Bajiso ranmgavithalareyana ||


Anantakaladalli yava punyadalli
enna mana ninnalli eragiso
enna manavanu ninna caranadolomme
ittu salaho rangavithala |


Bavavemba adaviyalli tapatrayadi siluki
bayagolladamte gelluvudake sriharinama
horatagi mattunte enna manava ninna
charanadallittu salaho namma rangavithala |


Munde kettu banmdavara
hindake hakikonda balika
banda gunadoshagala enisuvare ele deva |
andavalla ninna Ganatege
tandetayigalu tamma
kandanavagunagalenisuvare?
Endendigenna uddharisabekele deva
sandehavyatake namo rangavithalayya |


 

Marikonanante thora bagyava kottu
narakakke iduvano durjanarugalanu
sara Bakutarige daridryadigalannu
kottu paruganisuvanu ranmgavithalareya |


Ambaradalavanu inasasigalallade
ambarataladaladuva pakshi tavu ballave?
Jalada pramanava tavaregalallade melidda
maragidaballigalu tavu ballave?
Mavina hannina ruci aragiligalallade
cirva kagegalu tavu ballave?
Ninna mahime ninna Baktaru ballaru –
mattannyarenu ballarayya?
Baktaradhinane baktarodeyane Baktara
salahayya namo rangavithalayya ||


Baruvudu buddiyu balavu kirutiyu
nirutadi dhairyavu nirbayatvavu
arogananmda ajadya vakpatutvavu hare
rangavithala hanuma enalu |


Saligrama vrundavanadali ippante
enna manavanu bidadiha hari
jannara janna narahari govinda
enna manavanu bidadiha pundarika mana
piriyaneyayya pandarangipuripati sirirangavithala |