MADHWA · sampradaaya haadu · srinivasa

ವೆಂಕಟೇಶನ ಉರುಟಣೆಯ ಹಾಡು / Venkatesana Urutani Haadu

ಭಾರ್ಗವಿ ರಮಣಾ | ಜಗದಾಭಿ ರಮಣಾ ||ಪ||
ಲೋಕನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ | ವೈಕುಂಠಾದಿಂದ ಬಂದೂಏಕಾಂತವಾನಾಡಿದಾ | ಲಕ್ಷೀಯರೊಡನೆ ||1||
ಧರೆಗೆ ವೈಕುಂಠಾದ | ಚರ್ಯವ ತೋರುವೆನೆಂದುಶಿರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷೀಯೊಡನೆ | ಸಂಧಿಸಿದಾನೂ ||2||
ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಸಾರದಲೀ | ಧಾಮಾವ ರಚಿಸೂವೆಆ ಮಹಾ ವೈಕುಂಠಾವ | ಅಗಲೀ ಬಂದೂ ||3||
ವತ್ಸರ ಕಾಲದಲೊಂದು | ಉತ್ಸವ ಮಾಡುವೆನೆಂದುಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದನೂ ವೆಂಕಟ ಇಂದಿರೆಗೂಡಿ||4||
ನವರಾತ್ರಿ ದಿವಸದಲೀ | ವಿವಾಹ ಲಗ್ನವ ರಚಿಸೀಅವನಿಯೊಳು ಡಂಗುರವನ್ನು ಹೊಯಿಸೀದ ಸ್ವಾಮೀ ||5||
ಕಾಶಿ ಕರ್ನಾಟಕದ | ದೇಶಾ ದೇಶದ ಜನರುಶ್ರೀಶಾನುತ್ಸವಕೇ ಜನರು ಒದಗೀದರಾಗಾ ||6||
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಾದ | ಪದುಮಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಮದುವೆಯಾ ದಿಬ್ಬಣದಾ | ಜನರು ಬಂದರಾಗಾ ||7||
ಗರುಡಾ ಕಂಬದ ಸುತ್ತಾ | ಪರಿಪರಿ ವೈಭವದಿಂದಗಿರಿಯಾ ವೆಂಕಟಗೇ | ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದರಾಗಾ ||8||
ಆಗಮಾ ಪುರಾಣ | ರಾಗ ಮದ್ದಳೆ ತಾಳಭಾಗವತರೂ ಸುತ್ತ ಮಾಡುತಿರಲೂ ||9||
ತಾಳ ತಮ್ಮಟೆ ಕಾಳೆ | ಭೋರೆಂಬೋ ವಾದ್ಯಗಳೂವರ ನಾರಿಯರು ಸುತ್ತಾಗ್ಹಾಡುತಿರಲೂ ||10||
ಚಿನ್ನದ ಕರಿಮಣಿ | ರನ್ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಹಿರಿಯಾ ವೆಂಕಟನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಗುತಾ ||11||
ಮುತ್ತಿನಾ ಕರಿಮಣಿ | ರತ್ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಾಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಗುತಾ ||12||
ಅಂತರಾ ಮಾರ್ಗದೊಳೂ | ನಿಂತು ದೇವತೆಗಾಳು ಸಂತೋಷದಿಂದಲಿ ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಪಾಡಿದರಾಗ ||13||
ಅಂಗಾನೆ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ | ರಂಗಾಮಂಟಪದೊಳಗೆಬಂಗಾರ ಗಿರಿಯಾ ವೆಂಕಟ ಒಪ್ಪಿದ ಸ್ವಾಮೀ ||14||
ಅತಿರಸಾ ಮನೋಹರ | ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳೂಸತಿಯರೆಲ್ಲರು ಭೂಮಕೆ ತಂದು ಬಡಿಸಿದರಾಗ ||15||
ಬೆರದ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ | ಹರಿಭೂಮಾ ನಂತರದೀಭರದಿ ಉರುಟಣಿಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿದರಾಗಾ||16||
ಮಿತ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ತಕ್ಕ | ಹಿರಿಯರು ಪೇಳಲುಛಂದದಿಂದಲಿ ಅರಿಷಿನ ಕಲಸಿ ನಿಂತಳಾಗ ||17||
ಪನ್ನಗ ನಗವಾ | ಸೇರಿದ ಮಹರಾಯದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ದುಡಿವಾ ಲೋಭಿ ||18||
ವಂಚಿಸಿ ಜನರನ್ನು | ಲಂಚಾ ಲಾವಣಿ ತೆಗೆದುಹಿಂಚಾಸಿ ವರ ಕೊಡುವಾ ಹಿತದಾ ದೇವಾ ||19||
ಬಡವಾ ಬಲ್ಲಿದರೆಂದು | ಬಿಡದಾಲೆ ಅವರಿಂದಮುಡುಪು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು (ಮುಂದಕೆ) ಬಿಡುವೋ ದೇವಾ ||20||
ಅನ್ನವೆಲ್ಲವ ಮಾರಿ | ಹೊನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆಯಲ್ಲೊಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡಲೊಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಕಾರಿ ||21||
ಹೊನ್ನು ಸಾಲವ ತೆಗೆದು | ಎನ್ನಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡುಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡುವ ಮಾನವಂತಾ ||22||
ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು ಎಂದು | ಎನ್ನ ಸಾಕುವೆ ಹೇಗೋನಿನ್ನಾ ಕೃಪಣತನಕೆ ನಾನು ಎಣೆಗಾಣೆನೋ ||23||
ಇಪ್ಪತ್ತು ದುಡ್ಡೀಗೆ | ಸೇರು ತೀರ್ಥವ ಮಾರಿದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಜಾಳಿಗೆ ಗಳಿಸುವ ಜಾಣ ನೀನೂ ||24||
ಅಟ್ಟಾ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಾ | ಕುಟ್ಟಿ ನಾಮವ ಮಾಡಿಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಂಟು ಗಳಿಸುವ ಘನವಂತಾ ||25||
ದೇಶದೊಳು ನಿಮ್ಮಂಥಾ | ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರಿಲ್ಲಕಾಸು ಕಟ್ಟಿ ಕವಡೆ ಗಂಟು ದುಡಿವ ಲೋಭಿ ||26||
ಮಡದಿ ನಾನಿರಲಿಕ್ಕೆ | ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗೋದುಬಡತನ ನಿನಗೆ ಯಾತಕೆ ಬಂತೂ ಸ್ವಾಮೀ ||27||
ನಾರೀಯಾ ನುಡಿ ಕೇಳಿ | ವಾರೆ ನೋಟದಿ ನೋಡಿಮೋರೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ವೆಂಕಟ ಮುನಿದು ನಿಂತಾ ||28||
ಕಡುಕೋಪಾ ಮಾಡುವರೆ | ಹುಡುಗನಂತಾಡುವರೆಕೊಡಲೀಯ ಪಿಡಿವಾರೆ ನಾನು ನುಡಿದಾ ನುಡಿಗೇ ||29||
ಕಣ್ಣಾನೆ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ | ಬೆನ್ನ ತೋರಲಿ ಬ್ಯಾಡಾಇನ್ನು ಮುಖವಾ | ತಗ್ಗಿಸಬ್ಯಾಡ ಇತ್ತ ನೋಡೂ ||30||
ಎನ್ನರಸಾ ಹೊನ್ನರಸಾ | ಚೆನ್ನಿಗ ವೆಂಕಟರಾಯಾನಿನ್ನ ಪೋಲುವರ್ಯಾರೊ | ಜಗದೊಳು ನೀಲಗಾತ್ರಾ ||31||
ಎನ್ನರಸಾ ಚೆನ್ನರಸಾ | ಚೆನ್ನಿಗ ವೆಂಕಟರಮಣಾನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುಖವ ತೋರೊ ಅರಿಷಿಣ ಹಚ್ಚೇನು ||32||
ಎನ್ನುತ ಅರಿಷಿಣ | ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮವಿಟ್ಟುರನ್ನ ಹಾರವ ಹಾಕಿ ತಾನು ಕುಳಿತಾಳಾಗ ||33||
ಮಂದರಧರ ತಾನೂ | ಛಂದದರಿಶಿನ ಪಿಡಿದೂಇಂದಿರಾದೇವಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾ ||34||
ಎನ್ನರಸಿ ಹೊನ್ನರಸಿ | ಚೆನ್ನಿಗ ಮಾಯಾದೇವಿನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮೊಗವಾನೆ ತೋರು ಅರಿಷಿನ ಹಚ್ಚೇನು ||35||
ಭಿಡೆಯಾ ನೋಡದೆ ಇಂಥಾ | ನುಡಿಗಳಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆನಡುಗಿ ಮೋರೆಯ ತಗ್ಗಿಸಲಿಹುದೆ ನಾಚಿಕೆ ಯಾಕೆ ||36||
ಭಾಗ್ಯಾದ ಮೊಬ್ಬಿಲಿ | ಬಾಗಿ ನೀ ನಡೆಯಾದೇಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆಯಲ್ಲೇ ||37||
ಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಬಹಳಾ | ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧ್ಯವಳೇವಂಚಿಸೂವಳೆ ಜಗವಾ ವಾರಿಜಾಕ್ಷೀ ||38||
ಬಂಗಾರಾ ಮುಡುಪಿಗೆ | ಎನ್ನ ಕಂಗೊಳಿಸೀಗಾ ಹಿಂಗಾದೆ ಮಂಕು ಮಾನವರ ಮಾಡುವುದರಿದೇ ||39||
ಮುಡಿಯ ದಂಡೆಗೆ ಮುಡಿಸಿ | ಎಡದ ಕೈಯಲಿ ಬ್ಯಾಗಾತೊಡಕ ಕಂಚುಕ ವೆಂಕಟ ಬಿಗಿದಾ ನಗುತಾ ||40||
ತಾಂಬೂಲವನೆ ಮೆದ್ದು | ಮಡದಿಯಾ ಮುಖ ಸೂಸೆಇಂಬೀಲ್ಹಚ್ಚೆ ಬರೆದರಾಗ ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದೀ ||41||
ತಿರುಮಲೇಶನು ತನ್ನ | ಮಡದೀಯನು ಎತ್ತಿಭರದಿಂದಾ ತನ್ನರಮನೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿದಾನು ||42||
ದ್ವಾರದಾದಡಿಯಲ್ಲಿ | ನಾರೇರೆಲ್ಲರು ನಿಂತುವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ಪತಿಯ ಹೆಸರಾ ಹೇಳೆಂದರು ||43||
ಕಿರುನಗೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಗಿರಿಯಾ ವೆಂಕಟನೆನಲೂಹರಿಯೆ ನಿನ್ನ ರಮಣಿ ಹೆಸರಾ ಹೇಳೆಂದರೂ ||44||
ಜಾತಿ ನಾಚಿಕೆ ತೊರೆದು | ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ಎನುತಾಲೆಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ಕುಳಿತರಾಗಾ ||45||
ಮತ್ತೆ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲಾ | ಮುತ್ತಿನಾರತಿ ಪಿಡಿದೂಸತ್ಯಾಭಾಮೆಗೆ ಜಯ ಜಯವೆಂದರಾಗ ||46||
ವಿಭುವಿನ ಗುಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರ ಪೇಳಿದ ಜನಕೆಸಮಯದಂಥ ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಸಲಹುವ ಸ್ವಾಮಿ ||47||
ಮಂಗಳ ವೆಂಕಟರಾಯಾ | ಮಂಗಳ ಮಾಧವರಾಯಾಮಂಗಳ ಮಾನಸಗೇಯಾ | ಮಂಗಳ ಮಾಧವರಾಯಾ ||48||
ಧರೆಯೊಳಧಿಕನಾದ | ದೊರೆ ವ್ಯಾಸವಿಠಲಾನುಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನವನು ಪಾಲಿಸೂವಾ ||49||

Bhārgavi ramaṇā | jagadābhi ramaṇā ||pa||
lōkanāyaka svāmi | vaikuṇṭhādinda bandū’ēkāntavānāḍidā | lakṣīyaroḍane ||1||
dharege vaikuṇṭhāda | caryava tōruvenenduśiri mahālakṣīyoḍane | sandhisidānū ||2||
svāmi kāsāradalī | dhāmāva racisūve’ā mahā vaikuṇṭhāva | agalī bandū ||3||
vatsara kāladalondu | utsava māḍuvenendu’icche māḍidanū veṅkaṭa indiregūḍi||4||
navarātri divasadalī | vivāha lagnava racisī’avaniyoḷu ḍaṅguravannu hoyisīda svāmī ||5||
kāśi karnāṭakada | dēśā dēśada janaruśrīśānutsavakē janaru odagīdarāgā ||6||
hadinālku lōkāda | padumajādigaḷellā maduveyā dibbaṇadā | janaru bandarāgā ||7||
garuḍā kambada suttā | paripari vaibhavadindagiriyā veṅkaṭagē | kaṅkaṇa kaṭṭidarāgā ||8||
āgamā purāṇa | rāga maddaḷe tāḷabhāgavatarū sutta māḍutiralū ||9||
tāḷa tam’maṭe kāḷe | bhōrembō vādyagaḷūvara nāriyaru suttāg’hāḍutiralū ||10||
cinnada karimaṇi | ranna maṅgaḷasūtrahiriyā veṅkaṭanū lakṣmīge kaṭṭida nagutā ||11||
muttinā karimaṇi | ratna maṅgaḷasūtrāsvāmi veṅkaṭa lakṣmīge kaṭṭida nagutā ||12||
antarā mārgadoḷū | nintu dēvategāḷu santōṣadindali jaya jayavendu pāḍidarāga ||13||
aṅgāne śrī bhūmi | raṅgāmaṇṭapadoḷagebaṅgāra giriyā veṅkaṭa oppida svāmī ||14||
atirasā manōhara | mitiyillada padārthagaḷūsatiyarellaru bhūmake tandu baḍisidarāga ||15||
berada nāriyarella | haribhūmā nantaradībharadi uruṭaṇige aṇi māḍidarāgā||16||
mitre lakṣmīge takka | hiriyaru pēḷaluchandadindali ariṣina kalasi nintaḷāga ||17||
pannaga nagavā | sērida maharāyaduḍḍu duḍḍige baḍḍiyannu duḍivā lōbhi ||18||
van̄cisi janarannu | lan̄cā lāvaṇi tegeduhin̄cāsi vara koḍuvā hitadā dēvā ||19||
baḍavā ballidarendu | biḍadāle avarindamuḍupu hākisikoṇḍu (mundake) biḍuvō dēvā ||20||
annavellava māri | honnu kaṭṭuveyallo’annadānava māḍalolli an’yākāri ||21||
honnu sālava tegedu | ennā kaṭṭikoṇḍumane manege bhikṣava bēḍuva mānavantā ||22||
honnu sāladu endu | enna sākuve hēgōninnā kr̥paṇatanake nānu eṇegāṇenō ||23||
ippattu duḍḍīge | sēru tīrthava māriduḍḍu kaṭṭi jāḷige gaḷisuva jāṇa nīnū ||24||
aṭṭā maḍikeyallā | kuṭṭi nāmava māḍigaṭṭiyāgi gaṇṭu gaḷisuva ghanavantā ||25||
dēśadoḷu nim’manthā | āse uḷḷavarillakāsu kaṭṭi kavaḍe gaṇṭu duḍiva lōbhi ||26||
maḍadi nāniralikke | kaḍime ēnāgōdubaḍatana ninage yātake bantū svāmī ||27||
nārīyā nuḍi kēḷi | vāre nōṭadi nōḍimōre taggisi veṅkaṭa munidu nintā ||28||
kaḍukōpā māḍuvare | huḍuganantāḍuvarekoḍalīya piḍivāre nānu nuḍidā nuḍigē ||29||
kaṇṇāne biḍabyāḍa | benna tōrali byāḍā’innu mukhavā | taggisabyāḍa itta nōḍū ||30||
ennarasā honnarasā | cenniga veṅkaṭarāyāninna pōluvaryāro | jagadoḷu nīlagātrā ||31||
ennarasā cennarasā | cenniga veṅkaṭaramaṇāninna muddu mukhava tōro ariṣiṇa haccēnu ||32||
ennuta ariṣiṇa | hacci kuṅkumaviṭṭuranna hārava hāki tānu kuḷitāḷāga ||33||
mandaradhara tānū | chandadariśina piḍidū’indirādēviyannu mātanāḍisidā ||34||
ennarasi honnarasi | cenniga māyādēvininna muddu mogavāne tōru ariṣina haccēnu ||35||
bhiḍeyā nōḍade inthā | nuḍigaḷāḍida myālenaḍugi mōreya taggisalihude nācike yāke ||36||
bhāgyāda mobbili | bāgi nī naḍeyādē’aggaḷike mātugaḷannu āḍideyallē ||37||
min̄cinandadi bahaḷā | can̄cala bud’dhyavaḷēvan̄cisūvaḷe jagavā vārijākṣī ||38||
baṅgārā muḍupige | enna kaṅgoḷisīgā hiṅgāde maṅku mānavara māḍuvudaridē ||39||
muḍiya daṇḍege muḍisi | eḍada kaiyali byāgātoḍaka kan̄cuka veṅkaṭa bigidā nagutā ||40||
tāmbūlavane meddu | maḍadiyā mukha sūse’imbīl’hacce baredarāga ati sambhramadī ||41||
tirumalēśanu tanna | maḍadīyanu ettibharadindā tannaramanegāgi teraḷidānu ||42||
dvāradādaḍiyalli | nārērellaru nintuvārijākṣi patiya hesarā hēḷendaru ||43||
kirunageyinda lakṣmī | giriyā veṅkaṭanenalūhariye ninna ramaṇi hesarā hēḷendarū ||44||
jāti nācike toredu | śrī taruṇi enutāleprītiyindali sinhāsanadi kuḷitarāgā ||45||
matte nāriyarellā | muttinārati piḍidūsatyābhāmege jaya jayavendarāga ||46||
vibhuvina guṇavannu vistara pēḷida janakesamayadantha bhāgyavanittu salahuva svāmi ||47||
maṅgaḷa veṅkaṭarāyā | maṅgaḷa mādhavarāyāmaṅgaḷa mānasagēyā | maṅgaḷa mādhavarāyā ||48||
dhareyoḷadhikanāda | dore vyāsaviṭhalānuparama bhakti sujñānavanu pālisūvā ||49||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · srinivasa

Srinivasa devaru betege hodhadhu ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದುದು

( ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜ ಏಕತಾಳ)

ಡಂಗುರವ ತೀಡಿ ಮೈಯೊಳು ಗಂಧ ಪೂಸಿದ , ಸ್ವಾಮಿ, ಗಂಧ ಪೂಸಿದ ||೧||
ಪುಣುಗು ಜವ್ವಾಜಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಹಚ್ಚಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕಸ್ತೂರಿ ಹಚ್ಚಿದ ||೨||
ನೊಸಲ ಮೇಲೆ ಮೃಗನಾಭಿ ತಿಲಕ ಧರಿಸಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ತಿಲಕ ಧರಿಸಿದ ||೩||
ಓರೆ ತುರುಬು ಓರೆ ಜಡೆಯ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ||೪||
ಎಂಟು ಎಂಟು ಮುತ್ತ್ತಿನ ವಂಟಿ ಇಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ,ವಂಟಿ ಇಟ್ಟನೆ ||೫||
ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಆಭರಣವಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಆಭರಣವಿಟ್ಟನೆ ||೬||
ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಂದುಗೆ ನೂಪುರವಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಪುರಿ ಇಟ್ಟನೆ ||೭||
ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡಗ ಪೆಂಡೆ ಕಾಲಲಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕಾಲಲಿಟ್ಟನೆ ||೮||
ಅಂಗುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಉಂಗುರವಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಹೊನ್ನುಂಗುರವಿಟ್ಟನೆ ||೯||
ತೋಳರಕ್ಷೆ ಮಣಿಹಸ್ತ ಕಡಗ ಇಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕಡಗ ಇಟ್ಟನೆ ||೧೦||
ಹಾರಪದಕ ಹುಲಿಯುಗುರು ವೈಜಯಂತಿಯು , ಕೊರಳೊಳ್, ವೈಜಯಂತಿಯು ||೧೧||
ದುಂಡು ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಸರಿಗೆ ತಾಳಿ ಧರಿಸಿದ, ಸ್ವಾಮಿ, ತಾಳಿ ಧರಿಸಿದ ||೧೨||
ಬಂದಿ ಕಂಕಣ ಬಾಪುರಿ ವಂಕಿ ಇಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ವಂಕಿ ಇಟ್ಟನೆ ||೧೩||
ಶೃಂಗಾರದ ಜರತರದ ಅಂಗಿ ತೊಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಅಂಗಿ ತೊಟ್ಟನೆ ||೧೪||
ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಭಂಗಾರದ ಕವಚವಿಕ್ಕಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕವಚವಿಕ್ಕಿದ ||೧೫||
ದಿಟ್ಟ ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಟೆಯಾಡ ಹೊರಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಟೆ-ಯಾಡಹೊರಟನೆ ||೧೬||
ಪಟ್ಟವಾಳಿ ಶಾಮಿಯ ಕಸೆಯ ಬಿಗಿದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ, ಕಸೆಯ ಬಿಗಿದನೆ ||೧೭||
ಹುಡಿಯ ಕಟ್ಟು ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಠಾಣಿ ಹೊಗಿಸಿದ , ಸ್ವಾಮಿ, ಕಟ್ಠಾಣಿ ಹೊಗಿಸಿದ ||೧೮||
ಓರೆ ತುರುಬಿನ ನಾಯಕ ಬಾರದ್ಹೋದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ,ಬಾರದ್ಹೋದನೆ ||೧೯||
ಚೆಲುವ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯನಾಗಿ ವನಕೆ ಹೊರಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ವನಕೆ ಹೊರಟನೆ ||೨೦||
ಜಗವೆಲ್ಲ ನೋಡುತಿರಲು ತೇಜಿಯೇರಿದ , ಸ್ವಾಮಿ ,ತೇಜಿಯೇರಿದ ||೨೧||
ತ್ರಿಜಗವನ್ನೆ ಪಾಲಿಸೆಂದು ತೇಜಿ ಹಿಡಿದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಜಿ ಹಿಡಿದನೆ ||೨೨||
ಗಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೆ ಸುತ್ತಿ ಕಷ್ಟಬಟ್ಟನೆ ,ಸ್ವಾಮಿ , ಕಷ್ಟಬಟ್ಟನೆ || ೨೩||
ವೃಕ್ಷಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತಿಹಳ ಕಂಡನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಮಿಂಚುತಿಹಳ ಕಂಡನೆ ||೨೪||
ಸೋಲುಮುಡಿಯ ಸೋಗೆಗಣ್ಣ ಓರೆನೋಟವ , ಅವಳ , ಓರೆನೋಟವ ||೨೫||
ನೀಲವರ್ಣದ ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಮೇಲೆ ಛಾಯವ , ಅವಳ , ಮೇಲೆ ಛಾಯವ ||೨೬||
ಎರಳೆಗಂಗಳಂತೆ ಕಣ್ಣ ತಿರುಗುತಿಹಳು , ಅವಳು , ಹೊಳೆಯುತಿಹಳು ||೨೭||
ಮೃಗವ ಕಂಡು ಶಿರವನೆತ್ತಿ ನೋಡುತಿಹಳು , ಅವಳು , ನೋಡುತಿಹಳು ||೨೮||
ಕುಂಜರಗಮನೆಯಂತೆ ತಿರುಗುತಿಹಳು , ಅವಳು , ಒಲೆವುತಿಹಳು ||೨೯||
ವನವ ಬಿಟ್ಟು ವನಕೆ ವನಕೆ ಹಾರುತಿಹಳು , ಅವಳು, ಹಾರುತಿಹಳು ||೩೦||
ಅವಳ ಕಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ ಭ್ರಾಂತಿಬಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡನೆ ||೩೧||
ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರೆ ನೋಡುತಿಹನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ನೋಡುತಿಹನೆ ||೩೨||
ದಾರಿಗಡ್ಡ ನಿಂದಿರಲಾರು ಹೀನರಾವುತ , ಎಲೊ ,ಹೀನರಾವುತ ||೩೩||
ಪರನಾರಿಯರ ಕಂಡು ಮೋರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತಿ , ಎಲೊ ,ಹೇಗೆ ಮಾಡುತಿ ||೩೪||
ಹೀನನಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಬಂದೆನೆ, ನಿನ್ನ , ಹುಡುಕಬಂದೆನೆ ||೩೫||
ನಿನ್ನ ಗುರುಕುಚಗಳ ಕಂಡು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡೆನೆ, ನಾನು , ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡೆನೆ ||೩೬||
ಲಂಡ ಪುಂಡರ ಮಾತ ಆಡದಿರೊ , ಎನ್ನ ಕೂ-ಡಾಡದಿರೊ ||೩೭||
ಕತ್ತಿ ಕಠಾರಿ ನಿನ್ನ ಸೇನೆಗಂಜೆನೋ , ನಾನು , ಸೇನೆಗಂಜೆನೋ ||೩೮||
ನಿನ್ನ ಬಿರುದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಾರೆ ಚುಂಚುಕಿ , ಬೇಗ , ಬಾರೆ ಚುಂಚುಕಿ ||೩೯||
ಬಾರೆ ಹೋಗೆ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಮೆಯೆ ನಾನು , ಎಲೊ , ಭಾಮೆಯೆ ನಾನು ||೪೦||
ನಿನ್ನ ಬಿಂಕ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗೊ ರಾವುತ , ಅತ್ತ , ಸಾರೊ ರಾವುತ ||೪೧||
ನೀಲವೇಣಿ ಎನ್ನ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲಾರೆಯೆ , ಎನ್ನೊಳ್ , ನಿಲ್ಲಲಾರೆಯೆ ||೪೨||
ನಿನ್ನ ಮುಖಪದ್ಮಗಳ ಕಂಡು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡೆನೆ , ನೀರೆ ,ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡೆನೆ ||೪೩||
ಹೀನಮಾತಾಡದಿರೊ ಹೀನ ರಾವುತ , ಎಲೊ , ಹೀನ ರಾವುತ ||೪೪||
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಕೂಡೆ ವಾದವೇತಕೆ , ಎಲೆ , ವಾದವೇತಕೆ ||೪೫||
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಂದು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏರೆ ಚುಂಚುಕಿ , ಮೇಲೆ , ಏರೆ ಚುಂಚುಕಿ ||೪೬||
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಮಡದಿಯೆ ನಾನು , ಎಲೊ , ಮಡದಿಯೆ ನಾನು||೪೭||
ಹೀನಮಾತಾಡದಿರೊ ಹುಡುಗ ರಾವುತ , ಎಲೊ , ತುಡುಗ ರಾವುತ ||೪೮||
ರಾಜ್ಯಭೂಮಿಗಳನು ಅಷ್ಟು ಕೊಡುವೆನು ನಾನು , ನಿನಗೆ , ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವೆನು ||೪೯||
ನಿನ್ನೊಡೆಯನೆಂದು ಪಾಲಿಸೆ ಚುಂಚುಕಿ , ಬೇಡಿ-ಕೊಂಬೆ ನಾಯಕಿ ||೫೦||
ರಾಜ್ಯಭೂಮಿಯಾಳಲಿಕ್ಕೆ ರಾಯನೇ ನಾನು , ಎಲೊ ,ರಾಯನೇ ನಾನು ||೫೧||
ದೊಡ್ಡ ಅಡವಿಬೆಟ್ಟದೊಳಗೆ ಆಹಾರವೇನೊ , ಎಲೊ , ಆಹಾರವೇನೊ ||೫೨||
ಆಲದಂತಿಹ ಹಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಬಾರದ ಹಣ್ಣು , ಮುಟ್ಟ-ಬಾರದ ಹಣ್ಣು ||೫೩||
ಮುದ್ದು ಸುರಿವ ಹೂ , ಬಹಳ , ಮುದ್ದು ಸುರಿವ ಹೂ ||೫೪||
ಕರೆಯಬಾರದಾ ಹಣ್ಣು ಕೈಗೆ ನೀಕಾದ, ಹಣ್ಣು , ಕೈಗೆ ನೀಕಾದ ||೫೫||
ಎಷ್ಟು ಪೇಳ್ದರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡಲಿ , ಇ-ನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ ||೫೬||||
ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ದಾರಿಲ್ಲೆಂದು ಜುಲ್ಮೆ ಮಾಡಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ಜುಲ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ||೫೭||
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ವಾಸ ಮಾಡಿದ || ೫೮ ||
ವರಹವತಾರ ತಾನೆಂದು ಅರಸನಾದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಅರಸನಾದನೆ ||೫೯||
ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾರಿಯಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ನಾರಿಯಿಟ್ಟನೆ ||೬೦||
ಬೆಟ್ಟ ನಡೆವರಿಲ್ಲೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದನೆ ||೬೧||
ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ , ಸ್ವಾಮಿ ,ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ||೬೨||
ಅಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ ತಾನು ಒಪ್ಪದಿಂದಲೆ , ಗಿರಿಗೆ ಬಂದನೆ ||೬೩||
ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆಂದು ಹಾಗೆ ನಿಂದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಹಾಗೆ ನಿಂದನೆ ||೬೪||

( rAga kAMBOja EkatALa)

DaMgurava tIDi maiyoLu gaMdha pUsida , svAmi, gaMdha pUsida ||1||
puNugu javvAji kastUri haccida , svAmi , kastUri haccida ||2||
nosala mEle mRuganABi tilaka dharisida , svAmi , tilaka dharisida ||3||
Ore turubu Ore jaDeya goMDe kaTTida , svAmi , goMDe kaTTida ||4||
eMTu eMTu mutttina vaMTi iTTane , svAmi ,vaMTi iTTane ||5||
kaMThadalli kaustuBa ABaraNaviTTane , svAmi , ABaraNaviTTane ||6||
pAdadalli honnaMduge nUpuraviTTane , svAmi bApuri iTTane ||7||
kirugejje pADaga peMDe kAlaliTTane , svAmi , kAlaliTTane ||8||
aMgulige takkaMtha uMguraviTTane , svAmi , honnuMguraviTTane ||9||
tOLarakShe maNihasta kaDaga iTTane , svAmi , kaDaga iTTane ||10||
hArapadaka huliyuguru vaijayaMtiyu , koraLoL, vaijayaMtiyu ||11||
duMDu muttu kaTTi sarige tALi dharisida, svAmi, tALi dharisida ||12||
baMdi kaMkaNa bApuri vaMki iTTane , svAmi , vaMki iTTane ||13||
SRuMgArada jaratarada aMgi toTTane , svAmi , aMgi toTTane ||14||
aMgadalli BaMgArada kavacavikkida , svAmi , kavacavikkida ||15||
diTTa veMkaTESa bETeyADa horaTane , svAmi bETe-yADahoraTane ||16||
paTTavALi SAmiya kaseya bigidane , svAmi, kaseya bigidane ||17||
huDiya kaTTu naDuvige kaTThANi hogisida , svAmi, kaTThANi hogisida ||18||
Ore turubina nAyaka bArad~hOdane , svAmi ,bArad~hOdane ||19||
celuva cennigarAyanAgi vanake horaTane , svAmi , vanake horaTane ||20||
jagavella nODutiralu tEjiyErida , svAmi ,tEjiyErida ||21||
trijagavanne pAliseMdu tEji hiDidane , svAmi, vAji hiDidane ||22||
gaTTa beTTavanne sutti kaShTabaTTane ,svAmi , kaShTabaTTane || 23||
vRukShamUladalli miMcutihaLa kaMDane , svAmi , miMcutihaLa kaMDane ||24||
sOlumuDiya sOgegaNNa OrenOTava , avaLa , OrenOTava ||25||
nIlavarNada kOmalAMgi mEle CAyava , avaLa , mEle CAyava ||26||
eraLegaMgaLaMte kaNNa tirugutihaLu , avaLu , hoLeyutihaLu ||27||
mRugava kaMDu Siravanetti nODutihaLu , avaLu , nODutihaLu ||28||
kuMjaragamaneyaMte tirugutihaLu , avaLu , olevutihaLu ||29||
vanava biTTu vanake vanake hArutihaLu , avaLu, hArutihaLu ||30||
avaLa kaMDu veMkaTESa BrAMtibaTTane , svAmi BrAMtigoMDane ||31||
aDDadAriyalli mOre nODutihane , svAmi , nODutihane ||32||
dArigaDDa niMdiralAru hInarAvuta , elo ,hInarAvuta ||33||
paranAriyara kaMDu mOre hEge mADuti , elo ,hEge mADuti ||34||
hInanallave ninna huDukabaMdene, ninna , huDukabaMdene ||35||
ninna gurukucagaLa kaMDu BrAMtigoMDene, nAnu , BrAMtigoMDene ||36||
laMDa puMDara mAta ADadiro , enna kU-DADadiro ||37||
katti kaThAri ninna sEnegaMjenO , nAnu , sEnegaMjenO ||38||
ninna biruda biTTukoTTu bAre cuMcuki , bEga , bAre cuMcuki ||39||
bAre hOge ennalikke BAmeye nAnu , elo , BAmeye nAnu ||40||
ninna biMka biTTukoTTu tirugo rAvuta , atta , sAro rAvuta ||41||
nIlavENi enna kUDa nillalAreye , ennoL , nillalAreye ||42||
ninna muKapadmagaLa kaMDu BrAMtigoMDene , nIre ,BrAMtigoMDene ||43||
hInamAtADadiro hIna rAvuta , elo , hIna rAvuta ||44||
vArijAkShi enna kUDe vAdavEtake , ele , vAdavEtake ||45||
prEmadiMda baMdu toDeya mEle Ere cuMcuki , mEle , Ere cuMcuki ||46||
toDeya mEle Eralikke maDadiye nAnu , elo , maDadiye nAnu||47||
hInamAtADadiro huDuga rAvuta , elo , tuDuga rAvuta ||48||
rAjyaBUmigaLanu aShTu koDuvenu nAnu , ninage , biTTukoDuvenu ||49||
ninnoDeyaneMdu pAlise cuMcuki , bEDi-koMbe nAyaki ||50||
rAjyaBUmiyALalikke rAyanE nAnu , elo ,rAyanE nAnu ||51||
doDDa aDavibeTTadoLage AhAravEno , elo , AhAravEno ||52||
AladaMtiha haNNu muTTabArada haNNu , muTTa-bArada haNNu ||53||
muddu suriva hU , bahaLa , muddu suriva hU ||54||
kareyabAradA haNNu kaige nIkAda, haNNu , kaige nIkAda ||55||
eShTu pELdaru kELalilla Ena mADali , i-nnEnu mADali ||56||||
aDaviyoLage dArilleMdu julme mADida , svAmi , julme mADida ||57||
svAmipuShkaraNiya tIradalli vAsa mADida , svAmi , vAsa mADida || 58 ||
varahavatAra tAneMdu arasanAdane , svAmi , arasanAdane ||59||
kollApuradalli tanna nAriyiTTane , svAmi , nAriyiTTane ||60||
beTTa naDevarilleMdu kRuShNa naDedane , svAmi , kRuShNa naDedane ||61||
svAmi veMkaTESa tAnu bETeyADida , svAmi ,bETeyADida ||62||
appa veMkaTESa tAnu oppadiMdale , girige baMdane ||63||
SrISa puraMdaraviThalaneMdu hAge niMdane , svAmi , hAge niMdane ||64||

 

gopala dasaru · MADHWA · srinivasa

Palisayya pavananayya

Song posted on request:

ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ
ಪಾಲಿವಾರಿಧಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರೇಯ||ಪ||

ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಹೃದಯಾಲದೊಳು ನಿನ್ನ
ಶೀಲಮೂರುತಿ ತೋರೊ ಮೇಲುಕರುಣದಿ|ಅ.ಪ|

ಶ್ರೀಶ ಸಂಸಾರವೆಂಬೊ ಸೂಸುವ ಶರಧಿಯೊ
ಳೀಸಲಾರೆನೊ ಹರಿಯೆ ಏ ದೊರೆಯೆ
ದಾಸನೆಂತೆಂದಮ್ಯಾಲೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು
ಲೇಸುನಿನಗಲ್ಲವಯ್ಯ ಹೇ ಜೀಯಾ
ದೋಷರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶನ ಮಾಡಿಸು
ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಲೇಸುಭಕುತಿನಿತ್ತು
ಆಸೆಯ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಮೀಸಲಮನ ಮಾಡಿ
ನೀ ಸುಳಿವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಪಾಳೊ|೧|

ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಾಪಗಳಿಂದ
ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಕುಂದ
ಮೂರು ಐದರಿಂದ ಮೂರು ಏಳರಿಂದ
ಮೂರರ ದಾರಿಗಾಣದೆ ಮೂರಾದೆ
ಮೂರು ಹಿಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೂರೆರಡೋಡಿಸಿ
ಂಉರು ಮೂರು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂರುಕಾಲಕೆ ಇತ್ತು
ಮೂರುರೂಪನಾಗಿ ಮೂರುಲೋಕವನೆಲ್ಲ
ಮೂರು ಮಾಡುವ ಬಿಂಬಮೂರುತಿ ವಿಶ್ವ|೨|

ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಮಾತ್ರದಿ ಸಕಲ
ದುರಿತ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ನಾ ಬಂದು
ಮರೆಹೊಕ್ಕಮ್ಯಾಲೆನ್ನ ಪೊರೆಯಬೇಕಲ್ಲದೆ
ಜರಿದು ದೂರ ನೂಕುವರೆ ಮುರಾರೆ
ಮರುತಾಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಈ
ಶರೀರವೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕರ್ಪಿಸಿದೆನೊ
ಸರಿಬಂದದ್ದು ಮಾಡೊ ಬಿರಿದು ನಿನ್ನದು ದೇವ
ಪರಮದಯಾನಿಧೆ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ|೩|

Pālisayya pavananayya
pālivāridhiśayya veṅkaṭarēya||pa||

kālakālake hr̥dayāladoḷu ninna
śīlamūruti tōro mēlukaruṇadi|a.Pa|

śrīśa sansāravembo sūsuva śaradhiyo
ḷīsalāreno hariye ē doreye
dāsanentendamyāle ghāsigoḷisuvudu
lēsuninagallavayya hē jīyā
dōṣarāśigaḷella nāśana māḍisu
viśēṣavāda jñāna lēsubhakutinittu
āseya biḍisenna mīsalamana māḍi
nī suḷivudu śrīnivāsa kr̥pāḷo|1|

mūru guṇagaḷinda mūru tāpagaḷinda
mūru avastheyinda mukunda
mūru aidarinda mūru ēḷarinda
mūrara dārigāṇade mūrāde
mūru hiḍisi myāle mūreraḍōḍisi
ṁuru mūru bhaktiya mūrukālake ittu
mūrurūpanāgi mūrulōkavanella
mūru māḍuva bimbamūruti viśva|2|

karuṇāsāgara ninna smaraṇemātradi sakala
durita parihāravendu nā bandu
marehokkamyālenna poreyabēkallade
jaridu dūra nūkuvare murāre
marutāntargata gōpālaviṭhala ī
śarīrave ninna caraṇakarpisideno
saribandaddu māḍo biridu ninnadu dēva
paramadayānidhe uragādrivāsa|3|

MADHWA · srinivasa · sulaadhi · tirupathi · Vijaya dasaru

Tirupathi darshana sampradaya suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಮಿರುಗುವ ಉರಗಗಿರಿಯ ಶಿಖರವನು ಕಂಡೆ ನಾ |
ಪರಮ ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ |
ಧರಣಿಯೊಳಗಿದಕೆಲ್ಲಿ ಸರಿಗಾಣೆ ನಾನಾ ಬಗೆ |
ಅರಿಸಿದರು ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೂ |
ಅರರೆ ಮತ್ತಾವನೋ ಈ ಯಾತ್ರಿಯ ಪುಣ್ಯ |
ಬರೆದು ಕಡೆಗಂಡು ಗುಣಿಸೆಣಿಪನಾರು |
ತಿರುವೆಂಗಳಪ್ಪನಿಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನು |
ಇರಳು ಹಗಲು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಸವೆಯದು |
ಸುರರು ಮೊದಲಾದವರು ರೂಪಾಂತರವ ತಾಳಿ |
ಹರುಷಬಡುವರು ನೋಡಿಜ್ಞಾನಿಗಳು |
ತರುಲತೆ ಖಗಮೃಗ ಜಲಚರಾದಿಗಳಾಗಿ |
ಚರಿಸುತಿಪ್ಪರು ಸಾಧನವ ಮಾಡುತಾ |
ದುರುಳ ಜನಕೆ ಇಲ್ಲನಂತ ಜನುಮಕ್ಕೆ |
ಕರುಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟದಯ್ಯಾ |
ಮರುಳೆ ದೊರೆತರೆ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಮದ |
ಎರಕ ಹೊಯಿದಂತೆ ನಿಂದಿರಲರಿಯದು |
ವರ ತತ್ವ ತಾರತಮ್ಯದ ತಿಳಿದು ವಂದೆ ವಾ |
ಸರದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿರಿಯನೆನಸೆ |
ದುರಿತರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು |
ಪರಗತಿಗೆ ಬಲು ಸುಲಭ ಸಂತತದಲ್ಲಿ |
ಶರಣರಿ[ಗೆವ]ಜ್ರ ಪಂಜರ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಮೆರೆವವ ಬಹುಬಗೆಯಿಂದ ವರಗಳನೆ ಕೊಡುತ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕೋಡಗಲ್ಲಿನ ನೋಡೆ ಬಲದೇವನೆಂದು |
ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಓಡಿಪೋಯಿತು ನಿಲ್ಲದೆ |
ಆಡಲೇನು ಇದಕೆ ಅನುಮಾನವೆ ಸಲ್ಲಾ |
ನಾಡೊಳಗೆ ಮಹ ಬಕುತಿ ದೊರೆಯದಲೆ |
ಕೂಡದು ಈ ಯಾತ್ರಿ [ಆ]ವನಾದರೇನು |
ಬಾಡಿ ಒಣಗಿ ಪೋದ ಮರಕೆ ನದಿಯ ಉದಕ |
ಗೂಡೆಯಿಂದಲಿ ಯೆತ್ತಿ ಕಾಲವ ಕಳೆದಂತೆ |
ಮೂಢ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ |
ಕೊಂಡಾಡಿ ಕುಣಿಯಲೇನು ಗತಿ ಸಾಧನವಲ್ಲ |
ಕೇಡಿಲ್ಲದ ದೈವ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ಪಾಡಿದ ಮನುಜಂಗೆ ಪಾವನ ಮತಿಯೀವ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಹರಿದ್ರವರೂಪದಲಿ ಕಪಿಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ |
ನಿರುತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ತನ್ನಾಮಕನಾಗಿ |
ಸ್ಮರಿಸಿ ನೈಮಿತ್ಯಕ ತನ್ನ ವಂಶಗಳ ಉದ್ಧರಿಸಿ |
ಭೂಸುರರ ಸುಖ ಬಡಿಸಿ ದಾನಗಳಿಂದ |
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಹಿತ ಗಿರಿಯ [ಪ್ರ]ದೇಶಕ್ಕೆ |
ತೆರಳಿ ಬಂದೂ ನಿಂದು ಸೌಪಾನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ |
ವರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನು ಮುಂಭಾಗದಲಿ ಇಟ್ಟು |
ಕರವ ಜೋಡಿಸಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನು |
ಭರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಉತ್ತಮವಾದ |
ಹರಿಕಥೆಯನು ಕೇಳಿ ತತ್ವಗಳನುಸರಿಸಿ |
ಪರಮ ಭಾಗವತರಿಂದ ಗಾಯನವ ಲಾಲಿಸಿ |
ಕರೆದು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಡಲೆ ಕುಣಿದು |
ಬರುತಾ ನೂರು ನೂರು ಪಾವಟಿಗಿಯಲ್ಲಿದೇ |
ತೆರದಿಂದ ಮಾಡುತ ತಡವಾಗದಂತೆ[ಯೇ] |
ನರಸಿಂಹ ಮೂರುತಿಯ ದರುಶನವು ಮಾಡಿ ಸು |
ದರುಶನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತುತಿಸಿ ನಿಂದು |
ಕರತಳ ಶಬ್ದದಲಿ ಹೋಯೆಂದು ನಲಿದಾಡೆ |
ಸಿರಿವರ[ತ]ರರಸಾ ತಿರ್ಮಲ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಪರದೈವವೆಂದು ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗಲಿಬೇಕು ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಏರುತೇರುತ ಬಂದು ಮಾರುತನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹ |
ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯ ಸಾರ್ದು ಅತಿ ಮೋದದಿ |
ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಗುಣಾವಳಿಯ ಉಚ್ಚರಿಸಿ |
ಈರಾರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನು ಮಾಡಿ |
ಭೋರನೆ ಮತಿಕೊಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾ |
ತೀರದಲಿ ನಿಂದು ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡಿ |
ಚಾರು ಮನಸಿಂದ ಸವ್ಯದಲಿ ಬಂದು ವಿ |
ಸ್ತಾರ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರವನೆ ಪೊಕ್ಕು |
ಭೂರಮಣನ ಪಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಮೇಲೆ |
ಆರಾಧಿಸು ಗುಪ್ತದಲಿ ಬಿಡದೆ |
ಮೀರಿದ ಮಹಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ಸೂರೆಗಾಣೊ ಕಂಡ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಮೂರೊಂದು ಬೀದಿಯಾ ತಿರುಗಿ ವೆಂಕಟನ ಮಹಾ |
ದ್ವಾರವ ಪೊಕ್ಕು ಗರುಡಗಂಬದ ಬಳಿಯಾ |
ಪಾರಮಾರ್ಥಕನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹರಿಯಾ ವ್ಯಾ |
ಪಾರವ ಚಿಂತಿಸು ಅಡಿಗಡಿಗೆ |
ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಸುರರಾದಿ ಗುಣ ತಿಳಿದು |
ಚಾರು ಪೀಠಾವರ್ಣ ಪೂಜೆ ವಿಧವ |
ಪೂರೈಸಿ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮೊಗದಿ ನಿಂದು ಬಂ |
ಗಾರ ಬಾಗಿಲನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ |
ಹಾರೈಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊನ್ನ ಹೊಸ್ತಲ ಬಳಿಯ |
ಸೇರಿ ಸಾಕಲ್ಯದಲಿ ಹರಿಮೂರ್ತಿಯಾ |
ಕಾರಣಿಕವ ಗ್ರಹಿಸಿ ಗೋಳಕವ ಚಿಂತಿಸಿ |
ಗಾರು ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪ |
ಮೂರುತಿಯಾ ಇಟ್ಟು ಏಕಿಭೂತವೆಂದು |
ನಾರಾಯಣನ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ ತಿಳಿದು |
ಶಾರದ ಪತಿ ಪ್ರೀಯ ವಿಜವಿಠಲ ತಿಮ್ಮನ |
ಪಾರ ಗುಣಗಳು ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನೆ ರಣರಂಗ ಧೈರ್ಯನೆ |
ತೇಜೋಮಯ ಕಾಯ ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ |
ಪೂಜಿತ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ಮುಕ್ತಿ |
ಬೀಜನೇ ಭವದೂರ ಬಲು ಲೀಲಾವಿನೋದ |
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಪರಮೇಶ |
ಸೋಜಿಗ ತೋರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಿಮಾ ಸ |
ರೋಜ ನಯನ ಬಲಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪೂರ್ಣ |
ಹೇ ಜಲಧರವರ್ನ ಹೇಮಾಂಬರಧರ |
ರಾಜರಾಜರನುತ ರಾಗ ವಿದೂರಾಯೋ |
ನಿಜ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರ್ಮಳಾ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ ಪ್ರ |
ಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಜಗವ ಪುಟ್ಟಿಸುವ ವಿ |
ರಾಜಿತ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ದೈತ್ಯವಿದಾರಣ |
ಭೋಜಾ ಕುಲೋತ್ತುಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ಮಾಜದೆ ಪೊರೆಯೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತಲಿರು||6||

ಆದಿತಾಳ
ಸರ್ಪಗಿರಿಯ ಯಾತ್ರಿ ಮುಪ್ಪರಾರಿ ಗರಿದು |
ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಪ್ಪುಪ್ಪಗೊಂಬುವ ಹರಿ |
ಅಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳಿರೆ ಒಲಿದು |
ಕಪ್ಪು ಉಳಿಯದಂತೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಇವನಾ |
ಅಪ್ಪಡಿಯಾಗಿ ಸಾಕಿ ಅಪವರ್ಗವ ಕೊಡುವ |
ಒಪ್ಪಿಡಿ ಅವಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಿತ್ತನ್ನ ಪಾದಾ |
ರೆಪ್ಪಿ ಹಾಕದೆ ನೋಡಿ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸೋದು |
ಸುಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ನಿಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ನಾನಾ ಬಗಿ ವರ್ಣನೆ||7||

ಜತೆ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕ ತಿರುವೆಂಗಳ |
ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರನ್ನ ವಿಜಯವಿಠಲನೊಲಿವ ||8||

dhruvatALa
miruguva uragagiriya SiKaravanu kaMDe nA |
parama dhanyanAde gurugaLa karuNadiMda |
dharaNiyoLagidakelli sarigANe nAnA bage |
arisidaru sarvaSrutigaLalli tiLidU |
arare mattAvanO I yAtriya puNya |
baredu kaDegaMDu guNiseNipanAru |
tiruveMgaLappanippa kShEtrada mahimeyanu |
iraLu hagalu varNisali saveyadu |
suraru modalAdavaru rUpAMtarava tALi |
haruShabaDuvaru nODij~jAnigaLu |
tarulate KagamRuga jalacarAdigaLAgi |
carisutipparu sAdhanava mADutA |
duruLa janake illanaMta janumakke |
karuNa Suddha Bakti puTTadayyA |
maruLe doretare lOhada mEle hEmada |
eraka hoyidaMte niMdiralariyadu |
vara tatva tAratamyada tiLidu vaMde vA |
saradoLage omme I giriyanenase |
duritarASigaLella parihAravAguvudu |
paragatige balu sulaBa saMtatadalli |
SaraNari[geva]jra paMjara vijayaviThala |
merevava bahubageyiMda varagaLane koDuta ||1||

maTTatALa
kODagallina nODe baladEvaneMdu |
mADida brahmahatyA ODipOyitu nillade |
ADalEnu idake anumAnave sallA |
nADoLage maha bakuti doreyadale |
kUDadu I yAtri [A]vanAdarEnu |
bADi oNagi pOda marake nadiya udaka |
gUDeyiMdali yetti kAlava kaLedaMte |
mUDha j~jAnigaLAgi paripariyiMda |
koMDADi kuNiyalEnu gati sAdhanavalla |
kEDillada daiva vijayaviThalarEya |
pADida manujaMge pAvana matiyIva ||2||

rUpakatALa
haridravarUpadali kapilatIrthadalli |
nirutadalli ippa tannAmakanAgi |
smarisi naimityaka tanna vaMSagaLa uddharisi |
BUsurara suKa baDisi dAnagaLiMda |
guru hiriyara sahita giriya [pra]dESakke |
teraLi baMdU niMdu saupAnadeDeyalli |
vara sAligrAmavanu muMBAgadali iTTu |
karava jODisi sAShTAMga namaskAravanu |
BaradiMda mADi kuLitu uttamavAda |
harikatheyanu kELi tatvagaLanusarisi |
parama BAgavatariMda gAyanava lAlisi |
karedu sajjanara saMgaDale kuNidu |
barutA nUru nUru pAvaTigiyallidE |
teradiMda mADuta taDavAgadaMte[yE] |
narasiMha mUrutiya daruSanavu mADi su |
daruSana tIrthadalli miMdu tutisi niMdu |
karataLa Sabdadali hOyeMdu nalidADe |
sirivara[ta]rarasA tirmala vijayaviThala |
paradaivaveMdu pogaLi higgalibEku ||3||

JaMpetALa
ErutEruta baMdu mArutanna nODi maha |
dvArada baLiya sArdu ati mOdadi |
sAri SrI hariya guNAvaLiya uccarisi |
IrAru pradakShiNeyanu mADi |
BOrane matikoDuva svAmi puShkaraNiyA |
tIradali niMdu snAnavanu mADi |
cAru manasiMda savyadali baMdu vi |
stAra Bakutiyalli dvAravane pokku |
BUramaNana pAda nirIkShisi AmEle |
ArAdhisu guptadali biDade |
mIrida mahA mUrti vijayaviThala veMkaTa |
sUregANo kaMDa janarige pratidina ||4||

triviDitALa
mUroMdu bIdiyA tirugi veMkaTana mahA |
dvArava pokku garuDagaMbada baLiyA |
pAramArthakanAgi kuLitu hariyA vyA |
pArava ciMtisu aDigaDige |
tAratamyadiMda surarAdi guNa tiLidu |
cAru pIThAvarNa pUje vidhava |
pUraisi mADi sammogadi niMdu baM |
gAra bAgilane pravESa mADi |
hAraisu alliMda honna hostala baLiya |
sEri sAkalyadali harimUrtiyA |
kAraNikava grahisi gOLakava ciMtisi |
gAru mADade ninna oLage ippa |
mUrutiyA iTTu EkiBUtaveMdu |
nArAyaNana vyAptatva tiLidu |
SArada pati prIya vijaviThala timmana |
pAra guNagaLu tutisi koMDADi ||5||

aTTatALa
rAjarAjESvarane raNaraMga dhairyane |
tEjOmaya kAya bommAdigaLiMda |
pUjita puNyaSlOka mukti |
bIjanE BavadUra balu lIlAvinOda |
mUjagatpati mUla puruSha paramESa |
sOjiga tOruva siddhAMta mahimA sa |
rOja nayana balaj~jAnAnaMda pUrNa |
hE jaladharavarna hEmAMbaradhara |
rAjarAjaranuta rAga vidUrAyO |
nija niSciMta nirmaLA nitya tRupta pra |
yOjanavillade jagava puTTisuva vi |
rAjita satkIrti daityavidAraNa |
BOjA kulOttuma vijayaviThala veMkaTa |
mAjade poreyeMdu dhyAna mADutaliru||6||

AditALa
sarpagiriya yAtri mupparAri garidu |
tappade mADalAgi bappuppagoMbuva hari |
aprItiyillada tappugaLire olidu |
kappu uLiyadaMte apaharisi ivanA |
appaDiyAgi sAki apavargava koDuva |
oppiDi avalige BAgyavittanna pAdA |
reppi hAkade nODi manadalli nilisOdu |
suprakASa namma vijayaviThala veMkaTa |
nippa kShEtrada mahime nAnA bagi varNane||7||

jate
kAmitArthapradAyaka tiruveMgaLa |
svAmi veMkaTaranna vijayaviThalanoliva ||8||

 

brahmothsava · MADHWA · srinivasa · Vijaya dasaru

Dasara pada on Brahmothsava(By Vijaya dasaru)

ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಹನಗಳೇರಿ ನಿತ್ಯಾ
ಮೆರೆದು ಚತುರ ಬೀದಿ ತಿರುಗಿ ಬಪ್ಪುದು ನೋಡೆ || ಪ ||

ಸರಸಿಜಭವಾಗ್ರಜರುಳಿದವಾರು
ವರ ಸಕಲ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಕೈಕೊಳುತಾ
ನೆರೆದು ಸುತ್ತಲು ತಮ್ಮ ಭಕುತಿಯಲಿ ಸೂಸುತ್ತ
ಹರುಷ ವಾರಿಧಿಯಾಳು ಮುಳಗಿದಟ್ಟಿಡಿಯಿಂದಾ || 1 ||

ಎತ್ತಿದ ಸತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಯೂಷ
ಸುತ್ತಲುದರೆ ಬಿಂದುಗಳೊಂದು
ಮುತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯಪಾನಾ ಪತಾಕೆಗಳು ಬೀ
ಸುತ್ತಲಿಪ್ಪದು ಚಾಮರ ಪಂಜುಗಳೆಸೆಯೆ || 2 ||

ದಂಡಿಗೆ ತಾಳ ಬೆತ್ತವ ಪಿಡಿದು ನಿಂದು
ತಂಡ ತಂಡದಲಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು
ಕೊಂಡಾಡುತ ಮನ ಉಬ್ಬಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ
ತೊಂಡರು ಹರಿದಾಡಿ ಹಾಡಿ ಪಾಡುತಲಿರೆ || 3 ||

ಪವನ ಗರುಡ ಶೇಷ ಸಿಂಹ ಮಂಟಪ ಮತ್ತೆ
ರವಿ ಶಶಿ ತುರಗ ಅಂದಣ ಮಿಕ್ಕಾದ
ನವರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ವಾಹನನಾದ ಅಂ
ದವನಾರು ಬಣ್ಣಿಪರು ಸಕಲ ಭೂಷಿತವಾಗೆ || 4 ||

ಚಿನುಮಯ ರೂಪ ವಿಚಿತ್ರ ಮಹಿಮ ದೇವ
ನೆನೆದವರ ಹಂಗಿಗೆ ಸಿಲುಕುವಾ
ಘನಗಿರಿ ತಿರ್ಮಲ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ದನುಜದಲ್ಲಣನೆಂಬೊ ಬಿರಿದು ಪೊಗಳಿಸುತ್ತ || 5 ||

giriya timmappa vAhanagaLEri nityA
meredu catura bIdi tirugi bappudu nODe || pa ||

sarasijaBavAgrajaruLidavAru
vara sakala manOBIShTa kaikoLutA
neredu suttalu tamma Bakutiyali sUsutta
haruSha vAridhiyALu muLagidaTTiDiyiMdA || 1 ||

ettida sattigeyinda pIyUSha
suttaludare bindugaLondu
muttina sUryapAnA patAkegaLu bI
suttalippadu cAmara panjugaLeseye || 2 ||

danDige tALa bettava piDidu nindu
tanDa tanDadalinda mahimeyannu
konDADuta mana ubbi mahOtsavadalli
tonDaru haridADi hADi pADutalire || 3 ||

pavana garuDa SESha siMha manTapa matte
ravi SaSi turaga andaNa mikkAda
navarAtriyoLagella vAhananAda aM
davanAru baNNiparu sakala BUShitavAge || 4 ||

cinumaya rUpa vicitra mahima dEva
nenedavara hangige silukuvA
Ganagiri tirmala vijayaviThThalarEyA
danujadallaNaneMbo biridu pogaLisutta || 5 ||

 


 

dasara padagalu · MADHWA · srinivasa · srinivasa kalyana

Srinivasa kalyana collections

dasara padagalu · MADHWA · srinivasa · srinivasa kalyana

Srinivasa Kalyana(TTD songs)

I remember the srinivasa kalyana conducted by TTD @ Coimbatore a decade back, . It was a grand celebration and a great treat for eyes and ears! It’s a visual treat!!! Dasara padagalu, wedding rituals, people’s bhakthi all together took us to a new world !!!

I was searching for the songs to post in this blog in the same order. I finally got some time to find the collections of dasara padagalu for various wedding rituals right from mangala snana, aarathi, nandi, alankara, mangalya dharana composed by various Hari dasaru and I am posting the same in English and Kannada format in the attached PDF

srinivasa_kalyana

MADHWA · srinivasa · srinivasa kalyana · vaishaaka snana

Srinivasa kalyana Day

Vaishaka shukla Dashami( Vilambi samvatsara) marks the wedding day of Lord Srinivasa and Padmavathi. The marriage event is explained in detail in Bhavishyothra purana

Srinivasakalyanam1

It is good to celebrate Srinivasa kalyana in Home as simple or Grand manner.

Srinivasa Kalyana by Sri Vadirajaru is famous composition that describes why Lord Narayana came to Tirumala, How he met Padmavathi and how the wedding has happened.

36344ca48475f863c1fe44d1c1cfab3f_L

Read Srinivasa kalyana  katha and Srinivasa kalyana haadugalu.

  1. Srinivasa kalyana(Vadirajaru)
  2. Srinivasa kalyana by Puranadara dasaru
  3. Srinivasa Kalyana composed by Harapana halli bheemavva
  4. Shri venkatesha kalyana / ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ

Follow this link for listening Venkatesha parijatha(Mp3) written  by Ananthadhreesharu(Sung by Anantha Kulkarni)

http://www.jitamitra.org/SriVenkateshaParijata/

The other useful links that may be helpful on this auspicious day

dasara padagalu · MADHWA · srinivasa · srinivasa kalyana

Shri venkatesha kalyana / ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ

ಇನ್ನೆಂದಿಗೋ ನಿನ್ನದರುಶನ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ||pa||

ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಪ್ರಸನ್ನರ ಪಾಲಿಪ
ಘನ್ನಮಹಿಮ ನೀನೆನ್ನನುದ್ಧರಿಸೂ||a.pa||

ವರ ಸುರಮುನಿಗಳ ವೃಂದ ನೆರಹಿದ ಯಾಗಗಳಿಂದ
ಪರಮಾದರದಿಂದಿರುವ ಸಮಯದಿ
ನಾರದ ಮುನಿ ಬಂದೊದಗಿ ನಿಂದ ಇ-
ದಾರಿಗರ್ಪಿತವೆಂದರುಹಿ ಮರಳೀ ತೆರಳಿದ
ಸುರಮುನಿವಚನದಿ ಭೃಗುಮುನಿವರ ಪೋಗಿ
ಹರವಿರಂಚಿಯರ ನೋಡಿದಾ ಉರುತರಕೋಪದಿ ನಿಲ್ಲುತ
ಪರಮಪುರುಷರಲ್ಲೆಂದೆನ್ನುತ ವೈಕುಂಠವನ್ನೇ ಸಾರುತ
ಹರುಷದಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಉರಗಶಯನನಾಗಿ
ಪರಮಯೋಗನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತಾ ಅರಿಯದಂತೆ ತಾ ನಟಿಸುತ
ಇರೆ ಮುನಿ ಪದದಿಂದೊದೆಯುತ ತ್ವರಿತದಿಂದ ತಾನೇಳುತ
ಹರುಷದಿ ಮುನಿಪಾದ ಕರದಲಿ ಒತ್ತುತ
ಕರುಣದಿ ಸಲಹಿದೆ ದುರಿತವ ಹರಿಸಿ
ಹರಿಭಕುತರ ಅಘಹರಿಸಿಕಾಯುವಂಥ
ಕರುಣಿಗಳುಂಟೇ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತುಮ ||1||

ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿಜಧಾಮವನೇ ತೊರೆದೂ
ಸ್ವಾಮಿಕಾಸಾರ ತೀರದಿ ನಿಂದೂ ಧಾಮವನರಸಿ
ವಲ್ಮೀಕವನೆ ನೋಡಿ
ವಿಮಲಸ್ಥಳವಿದೆಂದು ಮನದಲಿ ಆನಂದದಿಂದಲಿ ಬಂದು ನಿಂದೆ
ಸನ್ಮುದವನ್ನೇ ತೋರುತ
ಕಮಲ ಭವಶಿವ ತುರುಕರುರೂಪದಿ
ಈ ಮಹಗಿರಿಯನ್ನು ಅರಸುತ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿಲ್ಲಹೆನೆಂದೆನ್ನುತ
ಕಾಮಧೇನು ಪಾಲ್ಗರೆಯುತಾ ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಬೀರುತಾ
ಭೂಮಿಗೊಡೆಯ ಚೋಳನೃಪಸೇವಕನು
ಧೇನುವನ್ನು ತಾ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾಮನಯ್ಯ ನೀನೇಳಲು
ಭೀಮವಿಕ್ರಮವ ತೋರಲು ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ನೃಪನ ದಯಾಳು
ಅಮಿತ ಸುಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಜರಾಮರಣ
ನೀ ಮಸ್ತಕಸ್ಪೋಟನ ವ್ಯಾಜವ ತೋರಿ
ಪ್ರೇಮದಿ ಗುರುಪೇಳ್ದೌಷಧಕಾಗಿ
ನೀ ಮೋಹವ ತೋರಿದೆ ವಿಡಂಬನಮೂರ್ತೇ||2||

ಮಾಯಾರಮಣನೆ ಜೀಯಾ ಕಾಯುವೆ ಜೀವನಿಕಾಯಾ
ತೋಯಜಾಂಬಕ ಹಯವನೇರಿ ಭರದಿ ತಿರುಗಿತಿರುಗೀ
ವನವನೆÀಲ್ಲ ಮೃಗನೆವನದಿ ನಿಂದು ನೋಡಿದೇ
ಪ್ರಿಯಸಖಿಯರ ಕೂಡಿ ಪದುಮಾವತಿಯು ತಾ
ಹಯದಿ ಕುಳಿತ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
ಪ್ರಿಯಳಿವಳೆನಗೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ
ಕಾಯಜಪಿತ ನಿನ್ನ ಹಯವನೆ ಕಳಕೊಂಡು
ಮಾಯದಿಂದ ನೀ ಮಲಗಿದೆ
ತಾಯಿ ಬಕುಳೆಯೊಳು ಪೇಳಿದೆ
ತೋಯಜಮುಖಿಯಳ ಬೇಡಿದೇ
ಆ ಯುವತಿಯನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುತಾ
ಶ್ರೀಯರಸನೆ ನೀನು ಸ್ತ್ರೀರೂಪದಿ ಹೋಗಿ
ಶ್ರೀಯಾಗಿಹಳಿನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೀಯಲು
ಶ್ರೇಯವೆಂದು ಆಕಾಶನನೊಪ್ಪಿಸಿ
ತಾಯಿಯಭೀಷ್ಟವನಿತ್ತೆ ಸ್ವರಮಣಾ ||3||

ಸಕಲಲೋಕೈಕನಾಥಾ ಭಕುತರಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತಾ
ಭಕುತನಾದ ಆಕಾಶನೃಪತಿಯು ಬಕುಳೆ ಮಾ-
ತ ಕೇಳಿ ಅಭಯವಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಿ ಪದುಮಾವತಿಯ ಪರಿಣಯ
ಶುಕರ ಸನ್ಮುಖಹಲ್ಲಿ ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮ-
ಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ತಾ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕಾ
ಸ್ವೀಕರಿಸುವದೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕೆ ನೀವೆ ಪ್ರೇ
ರಕಾ ತಾ ಕಳುಹಿದ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕನು
ಶೋಕರಹಿತ ಜಗದೇಕವಂದ್ಯ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪತ್ರಿಕವನ್ನು
ಸಕಲಸಾಧನವಿಲ್ಲಿನ್ನು
ಲೋಕೇಶಗರುಹಬೇಕಿನ್ನು
ಏಕಾಂಗಿ ನಾನು ಎನ್ನಲು
ಲೋಕಪತಿಯೆ ಸುರಕೋಟಿಗಳಿಂದಲಿ
ಈ ಕುವಲಯದಿ ನಿನ್ನಯ ಪರಿಣಯವೆಸಗಲು
ಲೋಕಜನಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವ ತೋರಿದೆ
ಭಕುತಜನಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ||4||

ಖಗವರವಾಹನ ದೇವಾ
ತ್ರಿಗುಣರಹಿತ ಜಗಕಾವ
ಅಗಣಿತಮಹಿಮ ಗೋಮಯನೆನಿಸಿ
ಬಗೆಬಗೆ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಪರಮಾದರದಲಿ
ಸುರರ ಪೊರೆಯುತಾ
ನಗಧÀರ ನೀನೀ ಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲೆಸಿಹೆ
ಅಗಣಿತ ಸುರಗಣ ಕಿನ್ನರರು ಸಾಧ್ಯರು ತರು ಫಲ
ಖಗಮೃಗ ರೂಪವ ಬಗೆಬಗೆ ಇಹೆ
ಪೊಗಳಲಳವೇ ಗಿರಿವರವು
ಹಗಲು ಇರುಳು ಭಗವಂತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು
ಪೊಗಳುತಿಹರು ನಿನ್ನ ಭಕುತರು
ನಿಗಮವ ಪಠಿಸುತ ನಡೆವರು ನಗೆ
ಮೊಗದಲಿ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಎನ್ನುತಾ
ಯುಗ ಯುಗದೊಳು ನೀನಗದೊಳು ನೆಲಸಿಹೆ
ಜಗದ ದೇವ ರಾಜಿಸುವವನಾಗಿಹೆ
ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾ
ಸದ್ಗುಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದಾ ||5||
innendigO ninnadaruSana SEShAdrivAsa ||pa||

pannangaSayana prasannara pAlipa
Gannamahima nInennanuddharisU||a.pa||

vara suramunigaLa vRunda nerahida yAgagaLinda
paramAdaradindiruva samayadi
nArada muni bandodagi ninda i-
dArigarpitaveMdaruhi maraLI teraLida
suramunivacanadi BRugumunivara pOgi
haraviranciyara nODidA urutarakOpadi nilluta
paramapuruSharalleMdennuta vaikunThavannE sAruta
haruShadi SrIhari uragaSayananAgi
paramayOganidre mADutA ariyadante tA naTisuta
ire muni padadindodeyuta tvaritadinda tAnELuta
haruShadi munipAda karadali ottuta
karuNadi salahide duritava harisi
hariBakutara aGaharisikAyuvantha
karuNigaLunTE SrIhari sarvOttuma ||1||

svAmi nInijadhAmavanE toredU
svAmikAsAra tIradi nindU dhAmavanarasi
valmIkavane nODi
vimalasthaLavidendu manadali Anandadindali bandu ninde
sanmudavannE tOruta
kamala BavaSiva turukarurUpadi
I mahagiriyannu arasuta svAmi nInillahenendennuta
kAmadhEnu pAlgareyutA I mahimeyannE bIrutA
BUmigoDeya cOLanRupasEvakanu
dhEnuvannu tA hoDeyalu kAmanayya nInELalu
BImavikramava tOralu kShamiside nRupana dayALu
amita suguNapUrNa ajarAmaraNa
nI mastakaspOTana vyAjava tOri
prEmadi gurupELdauShadhakAgi
nI mOhava tOride viDaMbanamUrtE||2||

mAyAramaNane jIyA kAyuve jIvanikAyA
tOyajAMbaka hayavanEri Baradi tirugitirugI
vanavaneÀlla mRuganevanadi nindu nODidE
priyasaKiyara kUDi padumAvatiyu tA
hayadi kuLita ninna nODalu
priyaLivaLenagendu yOcisi
kAyajapita ninna hayavane kaLakonDu
mAyadinda nI malagide
tAyi bakuLeyoLu pELide
tOyajamuKiyaLa bEDidE
A yuvatiyannE smarisutA
SrIyarasane nInu strIrUpadi hOgi
SrIyAgihaLinnu SrIharigIyalu
SrEyaveMdu AkASananoppisi
tAyiyaBIShTavanitte svaramaNA ||3||

sakalalOkaikanAthA BakutaraBIShTapradAtA
BakutanAda AkASanRupatiyu bakuLe mA-
ta kELi aBayavittu mannisi padumAvatiya pariNaya
Sukara sanmuKahalli akaLanka mahima-
ge koTTanu tA lagnapatrikA
svIkarisuvadI kannikA I kAryake nIve prE
rakA tA kaLuhida puNyaSlOkanu
SOkarahita jagadEkavaMdya avalOkisi patrikavannu
sakalasAdhanavillinnu
lOkESagaruhabEkinnu
EkAngi nAnu ennalu
lOkapatiye surakOTigaLindali
I kuvalayadi ninnaya pariNayavesagalu
lOkajanake kalyANava tOride
Bakutajanapriya SrIvatsAnkita ||4||

KagavaravAhana dEvA
triguNarahita jagakAva
agaNitamahima gOmayanenisi
bagebage rUpava dharisi paramAdaradali
surara poreyutA
nagadhaÀra nInI giriyoLu nelesihe
agaNita suragaNa kinnararu sAdhyaru taru Pala
KagamRuga rUpava bagebage ihe
pogaLalaLavE girivaravu
hagalu iruLu Bagavantane ninnannu
pogaLutiharu ninna Bakutaru
nigamava paThisuta naDevaru nage
mogadali ninna dAsaru gOvinda mukunda ennutA
yuga yugadoLu nInagadoLu nelasihe
jagada dEva rAjisuvavanAgihe
migilenisida SrI venkaTESA
sadguNa saccidAnanda mukunda gOvindA ||5||

MADHWA · sloka · srinivasa

Venkateshwara Sloka

ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಬುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೇ ನಮಃ

kalyana adbhuta gatraya kaamitartha pradayine,
srimad venkatanathaya srinivasayate namaha


ಶ್ರೀಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ

SriyaH kaaMtaaya kaLyaaNanidhayE nidhayErthinaam |
Sree vEnkaTa nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLam ||