dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Vijaya dasaru

Jagapatiya toramma enage karunava

ಜಗಪತಿಯ ತೋರಮ್ಮ ಎನಗೆ ಕರುಣವ ಮಾಡಮ್ಮ ||pa||

ಅಘಗಳ ಕಳೆವ ಅಮೋಘದೇವನ
ಭಕುತರ ಕಾವನ ಎನ್ನಯ ಜೀವನ ||a.pa||

ಮೃಗಲಾಂಛನ ವದನೆ ಮೃದು ಸರಸಿಜ ಸದನೆ
ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸಂಯೋಗನ್ನ ಅನಂತ ಭೋಗನ್ನ
ಕಿರೀಟಿಯ ಬೀಗನ್ನ||1||

ಭ್ರಮರ ಕುಂತಳೆ ಜಾಣೆ ಸುಮನ ಕೋಕಿಲಗಾನೆ
ಕಮಲ ತುಳಸಿ ಮಣಿಹಾರನ್ನ ಜಗದಾಧಾರನ್ನ
ದಶಾವತಾರನ್ನ ||2||

ಅಜರಾಮರಣ ಸಿಧ್ದಿ ತ್ರಿಜಗದೋಳ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತಿರುವೆಂಗಳೇಶನ
ಜಗವÀ ಪೋಷನ ||3||
Jagapatiya toramma enage karunava madamma ||pa||

Agagala kaleva amogadevana
Bakutara kavana ennaya jivana ||a.pa||

Mrugalancana vadane mrudu sarasija sadane
Hagalu irulu ninna samyoganna ananta boganna
Kiritiya biganna||1||

Bramara kumtale jane sumana kokilagane
Kamala tulasi maniharanna jagadadharanna
Dasavataranna ||2||

Ajaramarana sidhdi trijagadol prasiddhi
Vijayaviththala srinivasana tiruvengalesana
Jagavaà poshana ||3||

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Vijaya dasaru

Veni madhavana torise jane triveni

ವೇಣಿ ಮಾಧವನ ತೋರಿಸೆ ಜಾಣೆ ತ್ರಿವೇಣಿ
ಕಾಣದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆನೆ ||pa||

ಕಾಣುತ ಭಕುತರ ಕರುಣದಿ ಸಲಹುವ
ಜಾಣೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸುಸನ್ನುತೆ ||a.pa||

ಬಂದೆನೆ ಬಹಳ ದೂರದಿ ಭವಸಾಗರ ತರಣಿ
ನಿಂದೆನೆ ನಿನ್ನ ತೀರದಿ
ಒಂದು ಘಳಿಗೆ ನೀ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರಿ
ಮಂದಗಮನೆ ಎನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೆ ||1||

ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವುದು ಇದು ನಿನ್ನ ಬಿರುದು
ಕರುಣವಿಂದೆನ್ನ ಕರೆವುದು
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಭವ ತಾಪವ ಹರಿಸುವ
ಸ್ಮರನಪಿತನ ಮುರಹರನ ಕರುಣದಿ ||2||

ಸುಜನರಿಗೆಲ್ಲ ದಾತಳೆ ಸುಶೀಲೆ ಕೇಳೆ
ಕುಜನರ ಸಂಗದೂರಳೆ
ನಿಜ ಪದವಿಯನಿತ್ತು ಸಲಹುವ ನಮ್ಮ
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿಜಪದ ತೋರಿಸೆ ||3||
Veni madhavana torise jane triveni
Kanade nillalarene ||pa||

Kanuta Bakutara karunadi salahuva
Jane triveni kalyani susannute ||a.pa||

Bandene bahala duradi bavasagara tarani
Nindene ninna tiradi
Ondu galige ni hariya bittiralari
Mandagamane enna mundakke kareye ||1||

Saranagataranu porevudu idu ninna birudu
Karunavindenna karevudu
Smarane matradi Bava tapava harisuva
Smaranapitana muraharana karunadi ||2||

Sujanarigella datale susile kele
Kujanara sangadurale
Nija padaviyanittu salahuva namma
Vijayaviththala nijapada torise ||3||

dasara padagalu · kolhapur · MADHWA · Mahalakshmi · Vijaya dasaru

Kolhapura nilaya sarasijalaya

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯ ಸರಸಿಜಾಲಯ ಹರಿ
ವಲ್ಲಭೆ ಬಲು ಸುಲಭೆ ||pa||

ಮೂಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನಿಸಿದೆ
ಲೋಕ ಜನನಿ ಕಾಮಿನಿಸಾಕಾರ ಗುಣವಂತೆ
ಶ್ರೀ ಕಮಲೆ ಎಲ್ಲಿನಾ ಕಾಣೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾ ||1||

ಕೋಲ ಮುನಿಗೊಲಿದಮಲ ಮೃಗನಾಭಿ
ಫಾಲೆ ಸಜ್ಜನರ ಪಾಲೆಬಾಲೆ ಜಾತರಹಿತೆ
ಲೀಲೆ ನಾನಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಕಮಲಹಸ್ತೆ2||2||

ಶಿವದುರ್ಗೆ ನೀನೆಂದು ಶ್ರವಣಮಾಡಲು ಮನುಜ
ರವರವ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬವಣೆಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ಸವಿಯದಂತೆ ತಮಸುನಿವಹದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪನು ||3||

ಕಾಮತೀರ್ಥ ಬಳಿಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ನಿಂದೆ
ಸೀಮೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕೊಂಡಾಡಲು
ತಾಮಸಗಳ ಕಳೆದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಫಲ ಪಾಲಿಪೆ ||4||

ಧರೆಯೊಳು ಷೋಡಶಗಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಂ
ದಿರ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಇಪ್ಪೆ ವರವ ಕೊಡುವೆ ನಿತ್ಯ
ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ್ನಪರಮ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ||5||

Kolhapura nilaya sarasijalaya hari
Vallabe balu sulabe ||pa||

Mukasurana kondu mukambikeniside
Loka janani kaminisakara gunavante
Sri kamale ellina kane ninage sama ||1||

Kola munigolidamala mruganabi
Pale sajjanara palebale jatarahite
Lile nana pushpamale kamalahaste2||2||

Sivadurge ninendu sravanamadalu manuja
Ravarava narakadalli bavanepatta mele
Saviyadamte tamasunivahadolage ippanu ||3||

Kamatirtha baliya premadindali ninde
Simeyolage ninnaya namakondadalu
Tamasagala kaledu nishkama Pala palipe ||4||

Dhareyolu shodasagiriya pradesa man
Dira racisikondu ippe varava koduve nitya
Siri vijayaviththalannaparama priti ardhangi ||5||

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Vijaya dasaru

Kshira varidhi kannike marajanake

ಕ್ಷೀರ ವಾರಿಧಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಮಾರಜನಕೆ
ಈರೇಳು ಲೋಕನಾಯಿಕೆ |pa||

ವಾರವಾರಕೆ ಆರಾಧಿಪುದಕೆ ಚಾರುಮತಿಯ ಕೊಡು
ದೂರ ನೋಡದಲೆ ಅಪ
ಶ್ರೀಧರಾ ದುರ್ಗಿ ಆಂಭ್ರಣಿ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ವೇದವತಿಯೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ
ವೇದ ವೇದಾಂತದಭಿಮಾನಿ ವಾರಿಜ ಪಾಣಿ
ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಗುಣಮಣಿ
ಸಾಧು ಜನರ ಹೃನ್ಮಂದಿರ ವಾಸಿನಿ
ಭೇದಗೊಳಿಪ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳೋಡಿಸಿ
ನೀ ದಯದಿಂದಲೆ ಮುಂದೆ ಗತಿಗೆ ಪಂಚ
ಭೇದಮತಿಯ ಕೊಡು ಮಾಧವ ಪ್ರಿಯಳೆ ||1||

ಶ್ರೀ ಮಾಯಾ ಜಯಾ ಕೃತಿ ಶಾಂತಿದೇವಿ ಜಯಂತೆ
ನಾಮದೊಳಪ್ಪ ಗುಣವಂತೆ
ಕೋಮಲವಾದ ವೈಜಯಂತೆ ಧರಿಸಿದ ಶಾಂತೆ
ಸೋಮಾರ್ಕ ಕೋಟಿ ಮಿಗೆ ಕಾಂತೆ
ತಾಮರಸಾಂಬಕೆ ರಮೆ ಲಕುಮಿ ಸತ್ಯ
ಭಾಮೆ ಭವಾರಣ್ಯ ಧೂಮಕೇತಳೆ
ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ಹರಿ
ನಾಮವ ನುಡಿಸಿ ಉತ್ತಮರೊಡನೆ ಪರಿ
ಣಾಮವನೀಯುತ ||2||

ಅನೇಕಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆ ಧರಣಿಜಾತೆ
ಸುಜ್ಞಾನಿ ಗಳ ಮನೋಪ್ರೀತೆ
ಆನಂದಲೀಲೆ ವಿಖ್ಯಾತೆ ಆದಿದೇವತೆ
ಗಾನವಿಲೋಲೆ ಸುರನುತೆ ನೀನೇ ಗತಿ ಎನಗಾರನ
ಕಾಣೆನೆ ದಾನಿ ಇಂದಿರಾದೇವಿ
ನಾನಾ ಪರಿಯಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಮೂರುತಿ
ಯಧ್ಯಾನದೊಳಿಡುವಂಥ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ಕೊಡು||3||

Kshira varidhi kannike marajanake
Irelu lokanayike |pa||

Varavarake aradhipudake carumatiya kodu
Dura nodadale apa
Sridhara durgi ambrani nitya kalyani
Vedavatiye rukmini
Veda vedantadabimani varija pani
Adi madhyanta gunamani
Sadhu janara hrunmandira vasini
Bedagolipa kamakrodhagalodisi
Ni dayadindale munde gatige panca
Bedamatiya kodu madhava priyale ||1||

Sri maya jaya kruti santidevi jayante
Namadolappa gunavante
Komalavada vaijayante dharisida sante
Somarka koti mige kante
Tamarasambake rame lakumi satya
Bame bavaranya dhumaketale
Yama yamake hari
Namava nudisi uttamarodane pari
Namavaniyuta ||2||

Anekabarana bushite dharanijate
Suj~jani gala manoprite
Anandalile vikyate adidevate
Ganavilole suranute nine gati enagarana
Kanene dani indiradevi
Nana pariyali srinidhi vijayaviththalana muruti
Yadhyanadoliduvantha suj~jana Bakuti kodu||3||

dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA · Mahalakshmi

Kaapadale sakalaapadharini

ಕಾಪಾಡೆಲೆ ಸಕಲಾಪಧ್ಹಾರಿಣಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಗತ ಕಮಲೆ || ಪ.||

ಈ ಪರಿ ಹರಿಯ ದಯಾಪಾತ್ರಳೆ ಶುಭನೂಪುರಾದಿ ಸುಕಲಾಪೆ ಶೋಭಿತೆ
ಭ್ರೂ-ಚಾಪ ಚಲನದಿಂದ ಪವಮಾನನಿ-ಗೆ ಪದದೇ ಭವತಾಪಗಳಳಿದು || ಅ.ಪ. ||

ಇಂದೀವರಮಂದಿರನಂದಿನಿ ಚಂದ್ರಜಯಿಪ ವದನೆಬೃಂದಾರಕ ಮುನಿವಂದಿತ
ಪದಯುಗೆ ಕುಂದಕುಟ್ಮಲರದನೆ ಮದನೆ ಮುಕುಂದ ಹೃದಯಸದನೆ ಇಂದ್ರನೀಲನಭ
ಸುಂದರತನು ಗುಣ-ಸಾಂದ್ರ ಇಂದುಮುಖಿ ಮಂದರಧರಗೋ-ವಿಂದ ಬಂಧುನುತೆ
ಬೃಂದಾವನಪತಿನಂದನಂದನನಾನಂದಿನಿ ವಂದಿತೆ || 1 ||

ಕನ್ಯಾಮಣಿ ಜಗನ್ಮಾನ್ಯಾಮೃತ ಪಾವನ್ನಾಧರ ಬಿಂಬೆಘನ ಕಲಶ ಕುಚವನ್ನು
ಧರಿಪ ಕಟಿಸಣ್ಣ ಘನನಿತಂಬೆ ಅಂಬೆ ಚಿನ್ನಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆಅನ್ನವಸನ
ಧನಧಾನ್ಯಕಾಗಿ ಪರ-ರನ್ನ ಯಾಚಿಸಿ ಬಲು ಖಿನ್ನನಾಗುತಲಿ
ನಿನ್ನನು ಮರೆದೆನು ಎನ್ನವಗುಣಗ-ಳನ್ನು ಎಣಿಸದಿರು ಮನ್ನಿಸು ಬಿನ್ನಪ || 2 ||

ಲೋಲಕುಂಡಲ ಕಪೋಲ ಶೋಭಿತ ಕೀಲಾಲಜಾತಪಾಣಿಕೇಳಿಲಿ
ಯಮುನಾಕೂಲದಿ ಹರಿದು-ಕೂಲಚೋರನ ರಾಣಿ ಜಾಣೆ
ಶುಶ್ರೋಣೆ ಜಗತ್ರಾಣೆಕಾಳಕೂಟಸಮ ಕೀಳು ವಿಷಯದಲಿಬೀಳುವುದೆನ್ನ
ಮನ ಕೀಳಿಸಿ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲವಿಠಲನನುಗಾಲ ಸೇವಿಪಂತೆಶೀಲವೀಯೆಯೆಂದು ಕೇಳುವೆ ಲಾಲಿಸೆ || 3 ||

Kapadele sakalapadhharini kollapuragata kamale || pa.||

I pari hariya dayapatrale subanupuradi sukalape sobite
Bru-capa calanadinda pavamanani-ge padade bavatapagalalidu || a.pa. ||

Indivaramandiranandini chandrajayipa vadanebrundaraka munivandita
Padayuge kundakutmalaradane madane mukunda hrudayasadane indranilanaba
Sundaratanu guna-sandra indumuki mandaradharago-vinda bandhunute
Brundavana pati nandanandanananamdini vamdite || 1 ||

Kanyamani jaganmanyamruta pavannadhara bimbegana kalasa kucavannu
Dharipa katisanna gananitambe ambe cinnaputthali bombe^^annavasana
Dhanadhanyakagi para-ranna yacisi balu kinnanagutali
Ninnanu maredenu ennavagunaga-Lannu enisadiru mannisu binnapa || 2 ||

Lolakundala kapola sobita kilalajatapanikelili
Yamunakuladi haridu-kulacorana rani jane
Susrone jagatranekalakutasama kilu vishayadalibiluvudenna
Mana kilisi srigopalavithalananugala sevipantesilaviyeyendu keluve lalise || 3 ||

dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA · Mahalakshmi

Kamalamukhiye kamalaalaye

ಕಮಲಮುಖಿಯೆ ಕಮಲಾಲಯೆ ಕಮಲೆಕಮಾಲಾಕ್ಷಿಯೆ ಕೋಮಲೆ ||

ಕಮಲನಾಭನ ಪಾದಕಮಲಯುಗಳ ಮಧುಪೆಕಮಲಜ ಜನನಿಯೆ ಕಮಲಮಿತ್ರೆ ಸುಪ್ರಭೆ ||ಅ.ಪ.||

ಅರುಣನ ಪೋಲುವ ಚರಣವು ಬಾಲಚಂದಿರನ ಸೋಲಿಪ ನಖವುಬೆರಳಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಮೆಂಟಿಕೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜ್ಯಂದಿಗೆ ಪೆಂಡೆಯುಕರಿಯ ದಂತದಂತೆ ಜಾನುದರ್ಪಣ ಜಂಘೆ ಉಟ್ಟ ದಟ್ಟಿಯು ನೆರಿಗೆಯುಹರಿನಡು ಕಿಂಕಿಣಿ ಭರದಿ ಒಡ್ಯಾಣವು ಉದರ ತ್ರಿವಳಿರೇಖೆ ವರ ಕಂಚುಕಧಾರಿ||

ಕರಿಯ ಸೊಂಡಲಿನಂತೆ ಕರಯುಗದೊಳಗೊಪ್ಪುವ ಬೆರಳು ಮಾಣಿಕ್ಯದುಂಗುರಹರಡಿ ಕಂಕಣ ವಂಕಿ ಬಿರುದಿನ ತÉೂೀಳ್ಬಂದಿ ಶಿರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೇಯೂರಕೊರಳ ಒಪ್ಪುವ ಸರಗಳು ಪದಕವು ಉರೆ ವೈಜಯಂತೀ ಮಂದಾರಮೆರೆವ ಚುಬುಕ ಬಿಂಬಾಧರ ಕೂರ್ಮಕದಪು ಕಿರಿದಂತ ರತುನದ ಕರಡಿಗೆ ವದನೆ ||

ಸುರಭಿ ಚಂಪಕನಾಸಿಕ ಮೂಗುತಿ ಶಾಂತ ಪರಮ ಕರುಣ ನೋಟದಹರಿಣನಯನೆ ಪುಬ್ಬುಸ್ಮರನ ಚಾಪದಂತೆ ಕರ್ಣಾಭರಣಲಂಕಾರ ಸಿರಿಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕದ ಮೇಲೆ ಅರಳೆಲೆ ಬೈತಲೆಯ ಸರ ಕುರುಳುಸುಳಿಯು ಪರಿಪರಿ ರತ್ನ ಖಚಿತದ ವರ ಮಕುಟವು ಕೋಟಿ ತರಣಿಯಂತೊಪ್ಪುವ ||

ತೆತ್ತೀಸಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಣಿ ಭಾರತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮೊದಲಾದಉತ್ತಮಸ್ತ್ರೀಯರು ಛತ್ರಚಾಮರನೆತ್ತಿ ಬೀಸುವಲಂಕಾರಸುತ್ತಗಂಧರ್ವರು ತುಂಬುರ ನಾರದರು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಪಾಡುವ ಝೇಂಕಾರತತ್ತರಿತರಿಘಟ್ಟ ಝಣುತ ಝಣುತ ಎಂದು ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ತಥೈ ಎಂಬೊ ಶಬ್ದ ||

ಪಕ್ಷಿವಾಹನನಾದ ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಿ ಶೋಭಿತೆಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೆ ಸಲಕ್ಷಣೆ ಅಜ ಫಾಲಾಕ್ಷ ಸುರವಿನುತೆಮೋಕ್ಷದಾಯಕಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಿ ರಮಾದೇವಿ ಇಕ್ಷುಧನ್ವನ ಜನನಿಅಕ್ಷಯಫಲದ ಗೋಪಾಲವಿಠಲನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರಿಸೆನ್ನಪೇಕ್ಷೆ ಪೂರೈಸೆ ತಾಯೆ ||

Kamalamukiye kamalalaye kamalekamalakshiye komale ||

Kamalanabana padakamalayugala madhupekamalaja jananiye kamalamitre suprabe a||

Arunana poluva caranavu balachandirana solipa nakavuberalalli pilli kalungura mentike kirugejjyamdige pendeyukariya dantadante janudarpana jange utta dattiyu nerigeyuharinadu kimkini Baradi odyanavu udara trivalireke vara kancukadhari||

Kariya sondalinante karayugadolagoppuva beralu manikyadumguraharadi kankana vanki birudina tallbandi siribujadalli keyurakorala oppuva saragalu padakavu ure vaijayanti mandaramereva cubuka bimbadhara kurmakadapu kiridanta ratunada karadige vadane ||

Surabi champakanasika muguti santa parama karuna notadaharinanayane pubbusmarana capadante karnabaranalamkara siri kumkuma kasturi tilakada mele aralele baitaleya sara kurulusuliyu paripari ratna Kacitada vara makutavu koti taraniyantoppuva ||

Tettisakoti devategalu vani barati parvati modalada^^uttamastriyaru chatrachamaranetti bisuvalankarasuttagandharvaru tumbura naradaru svaravetti paduva jenkaratattaritarigatta januta januta endu etta nodidaratta tathai embo Sabda ||

Pakshivahananada pavanamurtiya vakshasthaladi sobitelakshmideviye salakshane aja palaksha suravinutemokshadayaki lokarakshaki ramadevi ikshudhanvana janani^^akshayapalada gopalavithalana pratyaksha torisennapekshe puraise taye ||

Mahalakshmi

Ashta lakshmi stothram

ದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಸುಮನಸ ವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ, ಚಂದ್ರ ಸಹೊದರಿ ಹೇಮಮಯೇ
ಮುನಿಗಣ ವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯನಿ, ಮಂಜುಲ ಭಾಷಿಣಿ ವೇದನುತೇ |
ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವ ಸುಪೂಜಿತ, ಸದ್ಗುಣ ವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 1 ||

ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಅಯಿಕಲಿ ಕಲ್ಮಷ ನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ, ವೈದಿಕ ರೂಪಿಣಿ ವೇದಮಯೇ
ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ಭವ ಮಂಗಳ ರೂಪಿಣಿ, ಮಂತ್ರನಿವಾಸಿನಿ ಮಂತ್ರನುತೇ |
ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಅಂಬುಜವಾಸಿನಿ, ದೇವಗಣಾಶ್ರಿತ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 2 ||

ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯವರವರ್ಷಿಣಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಾರ್ಗವಿ, ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಂತ್ರಮಯೇ
ಸುರಗಣ ಪೂಜಿತ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದ, ಙ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಿನಿ ಶಾಸ್ತ್ರನುತೇ |
ಭವಭಯಹಾರಿಣಿ ಪಾಪವಿಮೋಚನಿ, ಸಾಧು ಜನಾಶ್ರಿತ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧು ಸೂಧನ ಕಾಮಿನಿ, ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 3 ||

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ, ಸರ್ವಫಲಪ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೇ
ರಧಗಜ ತುರಗಪದಾತಿ ಸಮಾವೃತ, ಪರಿಜನ ಮಂಡಿತ ಲೋಕನುತೇ |
ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಪೂಜಿತ ಸೇವಿತ, ತಾಪ ನಿವಾರಿಣಿ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 4 ||

ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಅಯಿಖಗ ವಾಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ಚಕ್ರಿಣಿ, ರಾಗವಿವರ್ಧಿನಿ ಙ್ಞಾನಮಯೇ
ಗುಣಗಣವಾರಧಿ ಲೋಕಹಿತೈಷಿಣಿ, ಸಪ್ತಸ್ವರ ಭೂಷಿತ ಗಾನನುತೇ |
ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ದೇವ ಮುನೀಶ್ವರ, ಮಾನವ ವಂದಿತ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 5 ||

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯ ಕಮಲಾಸಿನಿ ಸದ್ಗತಿ ದಾಯಿನಿ, ಙ್ಞಾನವಿಕಾಸಿನಿ ಗಾನಮಯೇ
ಅನುದಿನ ಮರ್ಚಿತ ಕುಂಕುಮ ಧೂಸರ, ಭೂಷಿತ ವಾಸಿತ ವಾದ್ಯನುತೇ |
ಕನಕಧರಾಸ್ತುತಿ ವೈಭವ ವಂದಿತ, ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮಾನ್ಯಪದೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 6 ||

ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪ್ರಣತ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಭಾರತಿ ಭಾರ್ಗವಿ, ಶೋಕವಿನಾಶಿನಿ ರತ್ನಮಯೇ
ಮಣಿಮಯ ಭೂಷಿತ ಕರ್ಣವಿಭೂಷಣ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾವೃತ ಹಾಸ್ಯಮುಖೇ |
ನವನಿಧಿ ದಾಯಿನಿ ಕಲಿಮಲಹಾರಿಣಿ, ಕಾಮಿತ ಫಲಪ್ರದ ಹಸ್ತಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 7 ||

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಧಿಮಿಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ-ದಿಂಧಿಮಿ, ದುಂಧುಭಿ ನಾದ ಸುಪೂರ್ಣಮಯೇ
ಘುಮಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ, ಶಂಖ ನಿನಾದ ಸುವಾದ್ಯನುತೇ |
ವೇದ ಪೂರಾಣೇತಿಹಾಸ ಸುಪೂಜಿತ, ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೇಣಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 8 ||

ಫಲಶೃತಿ
ಶ್ಲೋ|| ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ |
ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಲಾ ರೂಢೇ ಭಕ್ತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ||

ಶ್ಲೋ|| ಶಂಖ ಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿತೇ ಜಯಃ |
ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ಚ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಮ್ ||


ādilakṣmi
sumanasa vandita sundari mādhavi, candra sahodari hemamaye
munigaṇa vandita mokṣapradāyani, mañjula bhāṣiṇi vedanute |
paṅkajavāsini deva supūjita, sadguṇa varṣiṇi śāntiyute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, ādilakṣmi paripālaya mām || 1 ||

dhānyalakṣmi
ayikali kalmaṣa nāśini kāmini, vaidika rūpiṇi vedamaye
kṣīra samudbhava maṅgaḷa rūpiṇi, mantranivāsini mantranute |
maṅgaḷadāyini ambujavāsini, devagaṇāśrita pādayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, dhānyalakṣmi paripālaya mām || 2 ||

dhairyalakṣmi
jayavaravarṣiṇi vaiṣṇavi bhārgavi, mantra svarūpiṇi mantramaye
suragaṇa pūjita śīghra phalaprada, ṅñāna vikāsini śāstranute |
bhavabhayahāriṇi pāpavimocani, sādhu janāśrita pādayute
jaya jayahe madhu sūdhana kāmini, dhairyalakṣmī paripālaya mām || 3 ||

gajalakṣmi
jaya jaya durgati nāśini kāmini, sarvaphalaprada śāstramaye
radhagaja turagapadāti samāvṛta, parijana maṇḍita lokanute |
harihara brahma supūjita sevita, tāpa nivāriṇi pādayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, gajalakṣmī rūpeṇa pālaya mām || 4 ||

santānalakṣmi
ayikhaga vāhini mohini cakriṇi, rāgavivardhini ṅñānamaye
guṇagaṇavāradhi lokahitaiṣiṇi, saptasvara bhūṣita gānanute |
sakala surāsura deva munīśvara, mānava vandita pādayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, santānalakṣmī paripālaya mām || 5 ||

vijayalakṣmi
jaya kamalāsini sadgati dāyini, ṅñānavikāsini gānamaye
anudina marcita kuṅkuma dhūsara, bhūṣita vāsita vādyanute |
kanakadharāstuti vaibhava vandita, śaṅkaradeśika mānyapade
jaya jayahe madhusūdana kāmini, vijayalakṣmī paripālaya mām || 6 ||

vidyālakṣmi
praṇata sureśvari bhārati bhārgavi, śokavināśini ratnamaye
maṇimaya bhūṣita karṇavibhūṣaṇa, śānti samāvṛta hāsyamukhe |
navanidhi dāyini kalimalahāriṇi, kāmita phalaprada hastayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, vidyālakṣmī sadā pālaya mām || 7 ||

dhanalakṣmi
dhimidhimi dhindhimi dhindhimi-dindhimi, dundhubhi nāda supūrṇamaye
ghumaghuma ghuṅghuma ghuṅghuma ghuṅghuma, śaṅkha nināda suvādyanute |
veda pūrāṇetihāsa supūjita, vaidika mārga pradarśayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, dhanalakṣmi rūpeṇā pālaya mām || 8 ||

phalaśṛti
ślo|| aṣṭalakṣmī namastubhyaṃ varade kāmarūpiṇi |
viṣṇuvakṣaḥ sthalā rūḍhe bhakta mokṣa pradāyini ||

ślo|| śaṅkha cakragadāhaste viśvarūpiṇite jayaḥ |
jaganmātre ca mohinyai maṅgaḷaṃ śubha maṅgaḷam ||

MADHWA · Mahalakshmi

Mahalakshmi

Dasara padagalu

Sthothragalu

Ashtothram

dasara padagalu · lakshmi · MADHWA · mohana dasaru

Venkatadhri nilayana

ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಿಲಯನ ಪಂಕಜನಾಭನ ತೋರವ್ವ ಲಕುಮಿ ||

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಕಂದಾ – ನಮ್ಮಶಶಿಮುಖಿಯರೊಡನೆ ಆನಂದಾ
ಪಶುಗಳ ಕಾಯ್ದ ಗೋವಿಂದ – ನಮ್ಮಬಿಸಜನಾಭ ಮುಕುಂದಾ ||

ಸಾಮಜರಾಜ ವರದಾ – ಬಲುಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಪೊರೆದಾ
ಆ ಮಹಾ ದಿತಿಜರ ತರಿದಾ – ನಿಸ್ಸೀಮ ಮಹಾಮಹಿಮನಾಗಿ ಮೆರೆದ – ನಮ್ಮ ||

ಉರಗಗಿರಿಯಲಿಪ್ಪ – ಅಂದುಮರುತನ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಪ್ಪ
ಶರಣರಿಗೊರವಿತ್ತ ತಪ್ಪಸಿರಿ ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ – ನಮ್ಮಪ್ಪನ ||

Venkatadri nilayana |
Pankajanabana toravva lakumi || pa ||

Vasudeva devaki kanda namma | sasimukiyarodane Ananda ||
Pasugala kayda govinda namma | bisajanaba mukundana || 1 ||

Samarajana varada balu |Premadi Bakutara poreda ||
A maha ditijara tarida | nissima mahimanagi meredanthavana || 2 ||

Uragadri giriyallippa namma | Marutana pegaleri bappa ||
Saranarigoliyutippa | siri | mohanaviththala timmappana || 3 ||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · Mahalakshmi

enanti kamalanabana

ಏನಂತಿ ಕಮಲನಾಭನ ಪ್ರಿಯಳೆ ಜಗ-
ದಾನಂತ ಪದುಮನಾಭನ ಭಾರ್ಯಳೆ ||pa||

ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರತನುಜೆ ಸಿರಿ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕೇಳೆ
ಸಿದ್ಧವಾಗೆನಗ್ಹೇಳೆ ಶುದ್ಧ ಮಾರ್ಗವ ತೋರೆ
ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭುವನದೊಡೆಯನ ಪಾದ-
ಪದ್ಮದಲ್ಲಾಸಕ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳುವೆ ಶಾಂತಿ||1||

ಜನಕಾತ್ಮಜಳೆ ನೀ ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ
ಜಗದಾಧಿಪತಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಆಶ್ರಯಳೆ ಕೃತಿ
ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿ ಪರಮ ಕರುಣದಿ ನೋಡೆ
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯಮಾಡೆ ವರಗಳನೀಡ್ಯಾಡೆ ||2||

ಭೀಷ್ಮಕನ ಪುತ್ರಿ ಬಿರುದೇನೆ ಸರಸಿಜನೇತ್ರೆ
ಮೃಡ ಬ್ರಹ್ಮರೊಡೆಯ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ರೆ
ಪೊಡವಿಗಧಿಕಳೆ ಜಯ ಮೂಡಲಗಿರಿವಾಸಿ
ಬಿಡದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದೆನ್ನ ಕಡೆಹಾಯ್ಸೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ||3||

Enanti kamalanabana priyale jaga-dananta
padumanabana baryale ||pa||

Siri enna more kele
Siddhavagenag~hele Suddha margava tore
Buddhipurvakavagi buvanadodeyana pada-
Padmadallasakte buddhi keluve santi||1||

Janakatmajale ni jagadeka sumdari
Jagadadhipati vakshasthala asrayale kruti
Sarvamangalakari parama karunadi node
Varalakshmi dayamade varagalanidyade||2||

Bishmakana putri birudene sarasijanetre
Mruda brahmarodeya bimesakrushnana mitre
Podavigadhikale jaya mudalagirivasi
Bidade kai hididenna kadehayse kamalakshi ||3||