dasara padagalu · hanumabhimamadhwa · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Hanuma namma kamadenu

ಹನುಮ ನಮ್ಮ ಕಾಮಧೇನು ಭೀಮ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ಆನಂದ ತೀರ್ಥಗುರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ||ಪ||

ಸೂತ್ರರಾಮಾಯಣ ಮಹಾವ್ಯಾಕರ್ಣ ಪಂಚ
ರಾತ್ರ ಭಾರತಪುರಾಣ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ಸುಧಾರಸವಾ
ವೇತ್ತೃಜನಕಾ ಸಂತತ ಕಿಂಪುರುಷ ವರುಷದಿ ಉಣ
ಲಿತ್ತನಾ ಸುಸ್ವರದಿ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಿಯನು ||೧||

ರಾಜಸೂಯ ಮೂಲದಿಂದ ಶಾಖೊಪಶಾಖ ಸಧರ್ಮ
ಸೋಜಿಗದ ಕರ್ಮಕುಸುಮ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಛಲದಿ
ರಾಜಿಸುತ್ತ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಖಮುಖ್ಯದ್ವಿಜರ್ಗೆ ಸುಖ
ಬೀಜ ನಿಂತು ಹೊರೆದನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀಯನು ||೨||

ಹಂತ ಭಾಷ್ಯಧ್ವಾಂತದಿ ವೇದಾಂತವಡೆಗೆ ಪೋಕ ಮಣಿ
ಮಂತನ ಮುರಿದನು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣದಿ
ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ಕಾಂತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ
ಚಿಂತಾರ್ಥ ನಮಗೀವ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಪ್ರೀಯನು ವೇದವ್ಯಾಸಪ್ರೀಯನು ||೩||

hanuma namma kAmadhEnu BIma namma kalpavRukSha
AnaMda tIrthaguru cintAmaNi ||pa||

sUtrarAmAyaNa mahAvyAkarNa paMca
rAtra BAratapurANa Srutyartha sudhArasavA
vEttRujanakA santata kiMpuruSha varuShadi uNa
littanA susvaradi SrIrAmapriyanu ||1||

rAjasUya mUladinda SAKopaSAKa sadharma
sOjigada karmakusuma brahmatvaCaladi
rAjisutta sahasrAkSha saKamuKyadvijarge suKa
bIja niMtu horedanu SrIkRuShNa prIyanu ||2||

hanta BAShyadhvAntadi vEdAntavaDege pOka maNi
mantana muridanu mUvatteraDu lakShaNadi
kAntiyiMda prasannavenkaTa kAntanna prakASisida
cintArtha namagIva SrI vyAsaprIyanu vEdavyAsaprIyanu ||3||

hanumabhimamadhwa · MADHWA · Vadirajaru

Avatara traya stothra

ಪಾಲಯಸ್ವ ನಿಪಾಲಯಸ್ವ ನಿಪಾಲಯಸ್ವ ರಮಾಪತೇ |
ವಾದಿರಾಜಮುನೀಂದ್ರವಂದಿತ ವಾಜಿವಕ್ತ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ಪ |||

ಮಧ್ವಹೃತ್ಕಮಲಸ್ಥಿತಂ ವರದಾಯಕಂ ಕರುಣಾಕರಂ
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಮಕ್ಷಯಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಮ್ |
ರಾವಣಾಂತಕಮವ್ಯಯಂ ವರಜಾನಕೀರಮಣಂ ವಿಭುಂ
ಅಂಜನಾಸುತಪಾಣಿಕಂಜನಿಷೇವಿತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧ ||

ದೇವಕೀತನಯಂ ನಿಜಾರ್ಜುನಸಾರಥಿಂ ಗರುಡಧ್ವಜಂ
ಪೂತನಾಶಕಟಾಸುರಾದಿಖಲಾಂತಕಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ದುಷ್ಟಕಂಸನಿಮರ್ದನಂ ವರರುಗ್ಮಿಣೀಪತಿಮಚ್ಯುತಂ
ಭೀಮಸೇನಕರಾಂಬುಜೇನ ಸುಸೇವಿತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಿಸುಭಕ್ತಿದಂ ವರಬಾದರಾಯಣಮವ್ಯಯಂ
ಕೋಟಿಭಾಸ್ಕರಭಾಸಮಾನಕಿರೀಟಕುಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ |
ವಾಕ್ಸುದರ್ಶನತಃ ಕಲೇಃ ಶಿರಘಾತಕಂ ರಮಯಾ ಯುತಂ
ಮಧ್ವಸತ್ಕರಕಂಜಪೂಜಿತಮಕ್ಷಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣವಿರಚಿತಂ ಅವತಾರತ್ರಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

pAlayasva nipAlayasva nipAlayasva ramApatE |
vAdirAjamunIndravandita vAjivaktra namO&stu tE || pa |||

madhvahRutkamalasthitaM varadAyakaM karuNAkaraM
lakShmaNAgrajamakShayaM duritakShayaM kamalEkShaNam |
rAvaNAntakamavyayaM varajAnakIramaNaM viBuM
anjanAsutapANikaMjaniShEvitaM praNamAmyaham || 1 ||

dEvakItanayaM nijArjunasArathiM garuDadhvajaM
pUtanASakaTAsurAdiKalAntakaM puruShOttamam |
duShTakaMsanimardanaM vararugmiNIpatimacyutaM
BImasEnakarAMbujEna susEvitaM praNamAmyaham || 2 ||

j~jAnamuktisuBaktidaM varabAdarAyaNamavyayaM
kOTiBAskaraBAsamAnakirITakunDalamanDitam |
vAksudarSanataH kalEH SiraGAtakaM ramayA yutaM
madhvasatkarakanjapUjitamakShayaM praNamAmyaham || 3 ||

|| iti SrIvAdirAjapUjyacaraNaviracitaM avatAratrayastOtram ||

dasara padagalu · hanumabhimamadhwa · MADHWA · Mukhya praana

Mukhya Praana devaru

Ashtothram

Dasara Padagalu:

32 lakshnas of Vayu devaru: Sri vayudevarige nitavada(Vayu devara 32 lakshanagalu)

Sulaadhi:

Nithya Paarayana Haadugalu:

Small slokas:

Sthothragalu

 

dwadasa sloka · hanumabhimamadhwa · MADHWA

Hanuma bhima madhwa Dwadasa nama

ಹನೂಮಾನಂಜನಾ ಸೂನುರ್ವಾಯುಪುತ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುನ ಸಖಃ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ ||
ಉದಧಿಕ್ರಮಣಶ್ಚೈವ ಸೀತಾ ಸಂದೇಶಹಾರಕಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ದಶಗ್ರೀವಸ್ಯ ದರ್ಪಹಾ ಃ ||

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಕಪೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಸ್ವಾಪಕಾಲೇ ಪ್ರಭೋಧೇ ಚ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್||
ನ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ||

ಮಾರುತಿಃ ಪಾಂಡವೋ ಭೀಮೋ ಗದಾಪಾಣಿ ವೃಕೋದರಃ|
ಕೌಂತೇಯಃ ಕೃಷ್ಣದೂತಷ್ಚ ಭೀಮಸೇನೋ ಮಹಾಬಲಃ
ಜರಾಸಂಧಾಂತಕೋ ವೀರೋ ದುಃಶಾಸನ ವಿನಾಶಕಃ
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಭೀಮಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಪಠನ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಮರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಷಯಂ ಲಭೇತ್ ||

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಓ ಜ್ಞಾನಾದಾತಾ ಮಧ್ವೋ ಧ್ವಸ್ತದುರಾಗಮಃ |
ತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯೋ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯೋ ಯತೀಶ್ವರಃ|
ಆನಂದತೀರ್ಥಃ ಶಂನಾಮಾ ಜಿತವಾದೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ

ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದ ಸನ್ನಾಮ್ನಾಮೇವಂ ದ್ವಾದಶಕಂ ಜಪೇತ್ |
ಲಭತೇ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಭಕ್ತಿಂ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಾಮ್ ||

Hanumananjana sunurvayuputro mahabalah |
Rameshtah Palguna sakah pingakshomita vikramah ||
Udadhikramanaschaiva sita sandesaharakah |
Lakshmana pranadata cha dasagrivasya darpaha H ||

Dvadasaitani namani kapindrasya mahatmanah |
Svapakale prabodhe cha yatrakale cha yah pathet||
Na bayam vidyate tasya sarvatra vijayi bavet ||

Marutih pandavo bimo gadapani vrukodarah|
Kaunteyah krushnadutashcha bimaseno mahabalah
Jarasandhantako viro duhsasana vinasakah
Dvadasaitani namani bimasya niyatam pathan |
Ayurarogya sampatti mari pakshakshayam labet ||

Purnaprajno ~janadata madhvo dhvastaduragamah |
Tattvaj~jo vaishnavacharyo vyasasishyo yatisvarah|
Anandatirthah sannama jitavadi jitendriyah

Sri madananda sannamnamevam dvadasakam japet |
Labate vaishnavim baktim gurubakti samanvitam ||