aradhana · chaithra maasa · FESTIVALS · MADHWA

Chaithra Maasa – Important days

Festivals 

Maasa niyamaka Paksha Thithi Festival/event
Padmini – Vishnu Shukla Pratipat Ugadi
Tritiya Shri matsya jayanthi /
Gowri Triteeya 
Navami Rama Navami
Purnima Hanuman Jayanti
Vaishaka snana begins
Krishna Chathurdashi Shri varaha jayanthi

Yatigalu Aradhana

Sl.no Paksha Tithi Name of yathi Mutt Place of brindavana
 1.  

Shukla

 Prathama Sri Purushottama tirtharu Vyasaraja mutt  Abbur
 2.  Dwitiya

 

Sri Sathyapragna tirtharu  Uttaradhi mutt   Athkoor
 3. Sri Vedavyasa tirtharu  Sripadaraja mutt  Pengonda
 4. Panchami Sri Vidhyavijaya thirtharu
 5. Ashtami Sri Sathyadhyana tirtharu  Uttaradhi mutt  Pandarapur
 6.  Navami Sri Kavimdra tirtharu  Rayar mutt  Navabrindavana
 7. Sri Pragnanidhi tirtharu  Sripadaraja mutt  Mulbagilu
 8.  Trayodashi Sri Sathyapriya tirtharu   Uttaradhi mutt  Mana madurai
 9.  Purnima/

hunnime

Sri Sathya vratha tirtharu  Sripadaraja mutt  Srirangam
 10. Sri Munindra tirtharu  Rayar mutt  Srirangam
Bahula Dwitiya Sri Sushameendra thirtharu Rayar mutt Manthralaya
 11. Tritiya Sri Vagisha tirtharu  Rayar mutt  Nava brindavana
 12.  

Ekadashi

Sri Subhudendra tirtharu  Rayar mutt  Nanjanagud
 13. Sri Sathyavijaya tirtharu  Uttaradhi mutt  Sathya vijaya Nagar
Trayodasi  Sri Vidhyasridhara tirtharu Vyasaraja mutt  Srirangam

 

Sl.no Paksha Tithi Name of Dasaru
 1. Shukla  Navami Sri Muddu Mohana dasaru

Dasaru Aradhana:

chaithra maasa · MADHWA · rama · rama navami

Rama Navami

When is Rama Navami?

It is on Chaitra Shudda Navami Day.

What is the significance of Rama Navami?

Sri Rama devaru was born on Chaitra Shudda Navami day in Punarvasu nakshatra in Karkataka raashi.

What is the procedure to celebrate?

Saligrama pooja followed by Rama puja is generally done. Those who dont have the possibility or facility of doing saligrama pooja, atleast do the Pooja to Lord Raama Picture

Women can worship/ do pooja of Sri Raama photo. Clean the place and on a plank, Put the Rangoli and place Raama picture on it. Do pooja with kumkum, turmeric and put gaja vasthra and finally perform aarathi

Detailed procedure

Do sankalpa(Pooja sankalpa for USA)

Dhyanam: 

Komalaksham Vishalakshamindranila Samaprabham।
Dakshinange Dasharatham Putravekshanatatparam॥
Prishthato Lakshamanam Devam Sachchhatram Kanakaprabham।
Parshve Bharata Shatrughnau Talavrintakaravubhau।
Agrevyagram Hanumantam Ramanugraha Kankshinam॥

Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Dhyanayami||

Avahanam

Om Sahasrashirsha Purushah Sahasrakshah Sahasrapata।
Sa Bhusamam Vishvato Vritva Atyatishthaddashangulam॥
Avahayami Vishvesham Janakivallabham Prabhum।
Kaushalyatanayam Vishnum Shriramam Prakriteh Param॥

Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Aavahayaami

Asanam

Purusha Evedagam Sarvam Yadbhutam Yachchha Bhavyam।
Utamritatvasyeshanah Yadannenatirohati॥
Rajadhiraja Rajendra Ramachandra Mahipate।
Ratnasimhasanam Tubhyam Dasyami Svikuru Prabho॥

Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Aavahayaami
Padya

Etavanasya Mahima Ato Jyayagamshcha Purushah।
Padoasya Vishva Bhutani Tripadasyamritam Divi॥
Trailokyapavanananta Namaste Raghunayaka।
Padyam Grihana Rajarshe Namo Rajivalochana॥

 Padayoh Padyam Samarpayami॥

Arghya

Tripadurdhva Udaitpurushah Padoasyehabhavatpunah।
Tato Vishvangvyakramat Sashananashane Abhi॥
Paripurna Parananda Namo Ramaya Vedhase।
Grihanarghyam Maya Dattam Krishna Vishno Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Arghyam Samarpayami॥

Achamaniyam

Tasmadviradajayata Virajo Adhi Purushah।
Sa Jato Atyarichyata Pashchadbhumimatho Purah॥
Namah Satyaya Shuddhaya Nityaya Jnanarupine।
Grihanachamanam Rama Sarva Lokaika Nayaka॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Achamaniyam Samarpayami॥

Madhuparka

Namah Shri Vamadevaya Tattvajnana Svarupine।
Madhuparkam Grihanedam Janakipataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Madhuparkam Samarpayami॥

Snanam

Yatpurushena Havisha Deva Yajnamatanvata।
Vasanto Asyasidajyam Grishma Idhmashsharaddhavih॥
Brahmandodara Madhyasthaistithaishcha Raghunandana।
Snapayishyamyaham Bhaktya Tvam Prasida Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Snanam Samarpayami॥

Panchamrita Snana

Panchamrita Mayanitam Payo Dadhi Ghritam Madhu।
Sharkara Cheti Tadbhaktya Dattam Te Pratigrihyatam॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Panchamrita Snanam Samarpayami॥

Vastra

Om Tam Yajnam Barhishi Praukshan Purusham Jatamagratah।
Tena Deva Ayajanta Sadhya Rishayashcha Ye॥
Om Upaitu Mam Devasakhah Kirtishcha Manina Saha।
Pradurbhutoasmi Rashtresminkirtimriddhim Dadatu Me॥
Tapta Kanchana Samkasham Pitambaram Idam Hare।
Tvam Grihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Vastram Samarpayami॥

Gandha

Tasmadyajnatsarvahutah Richah Samani Jajnire।
Chhandansi Jajnire Tasmat Yajustasmadajayata॥
Gandhadwaram Duradharsham Nityapushtam Karishinim।
Ishwarim Sarvabhutanam Tamihopahvaye Shriyam॥
Kumkumagaru Kasturi Karpuronmishrachandanam।
Tubhyam Dasyami Rajendra Shri Rama Svikuru Prabho॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Gandham Samarpayami॥

Pushpani

Tasmadashva Ajayanta Ye Ke Chobhayadatah।
Gavo Ha Jajnire Tasmat Tasmajjata Ajavayah॥
Tulasi Kunda Mandara Jati Punnaga Champakaih।
Kadamba Karaviraishcha Kusumaih Shatapatrakaih॥
Nilambujairbilvapatraih Pushpamalyaishcha Raghava।
Pujayishyamyaham Bhaktya Grihana Tvam Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pushpani Samarpayami॥
Angapuja

Om Shri Ramachandraya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Ravanantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Uru Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Janghe Pujayami॥
Om Lakshmanagrajaya Namah। Kati Pujayami॥

Om Vishvamurtaye Namah। Medhra Pujayami॥
Om Vishvamitra Priyaya Namah। Nabhim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Hridayam Pujayami॥
Om Shrikanthaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahu Pujayami॥
Om Raghudvahaya Namah। Mukham Pujayami॥

Om Padmanabhaya Namah। Jihvam Pujayami॥
Om Damodaraya Namah। Dantan Pujayami॥
Om Sitapataye Namah। Lalatam Pujayami॥
Om Jnanagamyaya Namah। Shirah Pujayami॥
Om Sarvatmane Namah। Sarvangam Pujayami॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Sarvangani Pujayami॥

Dhupam

Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandha Uttamah।
Ramachandra Mahipalo Dhupoayam Pratigrihyatam॥
Yatpurusham Vyadadhuh Katidha Vyakalpayan।
Mukham Kimasya Kau Bahu Kavuru Padavuchyete॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Dhupam Aghrapayami॥
Deepam

Sajyam Trivarti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Grihana Mangalam Deepam Trailokya Timirapaham॥
Jyotisham Pataye Tubhyam Namo Ramayaavedhase।
Grihana Deepakam Chaiva Trailokya Timirapaham॥
Brahmanosya Mukhamasit Bahu Rajanyah Kritah।
Uru Tadasya Yadvaishyah Padbhyam Shudro Ajayata॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Deepam Darshayami॥
Naivedya

Idam Divyannamamritam Rasaih Shadbhih Samanvitam।
Ramachandresha Naivedyam Sitesha Pratigrihyatam॥
Om Chandrama Manaso Jatah Chakshoh Suryo Ajayata।
Mukhadindrashchagnishcha Pranadvayurajayata॥
Om Ardram Pushkarinim Pushtim Suvarnam Hemamalinim।
Suryam Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥

Om Namo Ramachandraya।Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Neivedhyam samarpayami

Phalam

Idam Phalam Mayadeva Sthapitam Puratastava।
Tena Me Saphalavaptirbhavet Janmani Janmani॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Phalam Samarpayami॥
Tambulam

Nagavallidalairyuktam Pugiphalasamanvitam।
Tambulam Grihyatam Rama Karpuradisamanvitam॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pugiphala Tambulam Samarpayami॥
Dakshina

Hiranya Garbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh।
Ananta Punya Phalada Athah Shantim Prayachchha Me॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Suvarna Pushpa Dakshinam Samarpayami॥

Nirajan

Nrityairgitaishcha Vadyaishcha Puranapathanadibhih।
Pujopacharairakhilaih Santushto Bhava Raghava॥
Mangalartham Mahipala Nirajanamidam Hare।
Samgrihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Nirajanam Samarpayami॥

Mantra Pushpanjali

Yajnena Yajnamayajanta Devah Tani Dharmani Prathamanyasan।
Te Ha Nakam Mahimanah Sachante Yatra Purve Sadhyah Santi Devah॥
Namo Devadhidevaya Raghunathaya Sharngine।
Chinmayanantarupaya Sitayah Pataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pradakshinan Samarpayami॥

Pradakshina

Nabhya Asidantariksham Shirshno Dyauh Samavartata।
Padabhyam Bhumirdishah Shrotrat Tatha Lokan Akalpayan॥
Ardram Yahkarinim Yashtim Pingalam Padmamalinim।
Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥
Yani Kani Cha Papani Brahmahatyasamani Cha।
Tani Tani Vinashyanti Pradakshine Pade Pade॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pradakshinam Samarpayami॥
Kshamapana

Aparadha Sahasrani Kriyante Aharnisham Maya।
Dasoayamiti Mam Matva Kshamasva Purushottama॥
Yantu Deva Ganah Sarve Pujam Adaya Parthivim।
Ishta Kamyartha Siddhyartham Punaragamanaya Cha॥

 Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra pooja Samarpayami
What are the Neivedhya  items?

A sweet balls made out of Wheat flour, Panaka, Neer mor, Kosambari & fruits

Eka sloki ramayanam

ಅದೌ ರಾಮತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗ-ಕಾಂಚನಮ್
ವೈದೇಹೀಹರಣಂ ಜಟಾಯುಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ-ಸಂಭಾಶಣಮ್ |
ವಾಲಿ-ದುಶ್ಟ-ನಿಗ್ರಹಣಮ್ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಮ್
ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣ-ಹನನಂ ಏತದ್ಧಿರಾಮಾಯಣಮ್ ||

Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam,
Vaidehi haranam, jatayu maranam, Sugreeva sambhashanam,
vaali nigrahanam, samudhra tharanam, Lanka pureem dahanam,
Paschad Ravana Kumbha karna madanam, Ethat ithi Ramayanam

Eka sloki Sundara Kaandam

yasya sree hanuman anugraha bhalaath teernaambudhir leelayaa
lankaam praapya nisaamya raamadayitaam bangtwa vanam raakshasaan
akshaadeen vinihatya dasakam dagdwaa pureem taam punaha
teernaabdhihi kapibhiryutaha yam anamaththam raamachandram bhaje

USeful links:

 1. Dasara padagalu on sri Raama
 2. Raamayanam(Composer: Harapanahalli Bhemavva)
 3. Sundara Kandam by vadirajaru(Composer: Vadirajaru)
 4. Raama seetha urutani pada
 5. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Uttaradhi mutt(Prasanna venkata dasaru)
 6. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Rayaru mutt(Vijayeendra theertharu)
 7. Moola Raama devaru suladhi(Rayar mutt by Vijaya dasaru)
 8. Sri Raama suladhi(Ramayana story)
 9. sri Raama panchakam(Vadirajaru)
 10. Sri Raama charithra Manjari(Sri Raghavendra theertharu)
 11. Raama dwadasa nama stothram
 12. Slokas on Lord Raama(for kids)
chaithra maasa · Gowri · sampradaaya haadu

Chaithra maasa gowri tritheeya haadu

 

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ, ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ |
ಕೋಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟನ್ನ ಬಲಗೊಂಬೆ  ಕೋಲೆ  ಪ

ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ತ್ರಿತಿಯಾದಿ ಮಿತ್ರೆ ಗೌರಿಯು ತನ್ನ |
ಅರ್ಥಿಯ ತೌರೂರಿಗೆಂದು ಬರುತಾಳೆ  ಕೋಲೆ
ಅರ್ಥಿಯ ತೌರೂರಿಗೆಂದು ಮುತ್ತಿನ ಅಂದಣವನೇರಿ |
ಪುತ್ರ ಗಣಪ ಸ್ಕಂದರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು  ಕೋಲೆ  ೧

ಪುತ್ರ ಗಣಪ ಸ್ಕಂದರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ|
ಛತ್ರ ಚಾಮರವ ಪಿಡಿದು ಸೇವಕರು  ಕೋಲೆ
ಛತ್ರ ಚಾಮರವ ಪಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಕರು |
ಮತ್ತೆ ಬಹು ಪರಾಕವನು ಹೇಳುವರು  ಕೋಲೆ   ೨

ವರುಷ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜೆಯನು ಪೂಜಿಸಲು |
ಸರಸದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ | ಗೌರಿಯನಿಟ್ಟು  ಕೋಲೆ
ಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ಗೌರಿಯನಿಟ್ಟು | ವರ ಧಾನ್ಯದಪೈರುಬೆಳೆಸಿ |
ಅರಿಷಿಣದೋಕುಳಿ ತುಂಬಿ ಕಳಶವಿಡು  ಕೋಲೆ   ೩

ಮುದದಿ ಕಳಶ ಕನ್ನಡಿಯ ಪದುಮ ನಯನೆಯರೆಲ್ಲ ಪಿಡಿದು |
ಎದುರುಗೊಂಡು ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಕದಲಾರುತಿಯ  ಕೋಲೆ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಕದಲಾರುತಿ ಎತ್ತುವಾಗ|
ಸುದತಿ ಗೌರಮ್ಮ ನಗುತಾಳೆ  ಕೋಲೆ   ೪

ಸಿರಿ ವಸಂತ ಕಾಲವಿದು | ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ವನದಿ |
ಹರದಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಅರಮನೆಯು  ಕೋಲೆ
ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತುಮುತ್ತು | ಹರಿವ ತಿಳಿ ನೀರ ಝರಿ |
ಮರಿ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ವರವ ಕೇಳು  ಕೋಲೆ   ೫

ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೈಲವ ತಂದು | ನಲ್ಲೆ ಗೌರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ |
ಸಲ್ಲಲಿತ ಪನ್ನೀರು ಎರೆಯುವೆನು  ಕೋಲೆ
ಸಲ್ಲಲಿತ ಪನ್ನೀರು ಚೆಲ್ವೆ ಶಂಕರಿಗೆರೆದು |
ಪಾಲ್ಮಡ್ಡಿ ಸುವಾಸಿತ ಧೂಪ ಹಾಕಿ  ಕೋಲೆ   ೬

ಪೀತಾಂಬರ ನೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ | ಮುತ್ತಿನ ಕಂಚುಕ ತೊಡಿಸಿ |
ರತ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ಸರ್ವಾ | ಭರಣವಿಟ್ಟು  ಕೋಲೆ
ಹತ್ತು ಬೆರಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ರದುಂಗುರವಿಟ್ಟು |
ಮತ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲಂಕಾರ  ಕೋಲೆ   ೭

ಚಂದ್ರ ಮುರುವು ಚಳ ತುಂಬು | ಛಂದದ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆ |
ಕುಂದಣ ಕೆತ್ತಿದ ಬುಗುಡಿ ಬಾವಲಿಯು  ಕೋಲೆ
ಸುಂದರಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಅಂದದ ಬುಲಾಕು ಮುಖಿರೆ |
ಇಂದುವ ಪೋಲುವ ಮುಖಕೆ ಕುಂಕುಮವು  ಕೋಲೆ   ೮

ಚಂದ್ರನ್ನ ಪೋಲುವ ಮುಖಕೆ | ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ |
ನಂದಿವಾಹನ ಸತಿಗೆ | ಅಡ್ಡಿಕೆಯು  ಕೋಲೆ
ನಂದಿವಾಹನನ್ನ ಸತಿಗೆ | ಚಂದ್ರ ಹಾರ ಕಾಸಿನ ಸರ |
ಸಿಂಧೂರ ಗಮನೆ ಸತಿಗೆ ಸಾಲು ಮುತ್ತಿನಹಾರ  ಕೋಲೆ  ೯

ಹರಳಿನಡ್ಡಿಕೆ ಕಂಠಿ | ಸರಿಗೆ, ಸಮಜೋಡು ತಾಯ್ತ |
ಸರವು ನವರತ್ನಪಟ್ಟಿ | ಒಡ್ಡ್ಯಾಣವು  ಕೋಲೆ
ಹರಡಿ ಹಸ್ತ ಕಡಗ ನಾಗಮುರುಗಿ ವಂಕಿ |
ಪೌಂಛ ಕಡಗ, ದ್ವಾರ ಕಡಗ ಗೀರುಬಳೆ | ತೋಡ್ಯವಿಟ್ಟು  ಕೋಲೆ   ೧೦

ಘಿಲ್ಲು ಘಿಲ್ಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೆಂಡೆ | ಲುಲ್ಲುರುಳಿ ಪೈಝಣಿ |
ಪಿಲ್ಲೆ ಕಾಲುಂಗುರವು ಮೆಂಟಕಿಯು  ಕೋಲೆ
ಪಿಲ್ಲೆ ಕಾಲುಂಗುರದ ಚೆಲ್ವ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು |
ಉಲ್ಹಾಸದಿ ಚಾವಡಿಯ ಬರೆಯುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೧

ಅರಿಷಿಣ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರುಷದಿ ರೇಖೆಯ ತಿದ್ದಿ |
ಅರಸಿ ಶಂಕರಿಗೀಗ ಎರಗುವೆನು  ಕೋಲೆ
ಹೆರಳು ಬಂಗಾರ ಕಟ್ಟಿ | ಹರಳಿನ ರಾಗಟೆ ಹಾಕಿ |
ತಿರಗಣಿಯ ಹರಳು ಹೂವು ಅರಳೆಲೆಯು  ಕೋಲೆ   ೧೨

ತಿರಗಣಿಯ ಹರಳು ಹೂವು ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ |
ಸುರಗಿ ಸೇವಂತಿಗೆಯ ದಂಡೆ ಮುಡಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಸುರಗಿ ಸೇವಂತಿಗೆಯು | ಸುರ ಪಾರಿಜಾತದ ಪುಷ್ಪ |
ಅರಳಿದ ಚಂಪಕದ ಮಾಲೆ ಸೂಸುವವು  ಕೋಲೆ   ೧೩

ಹೆಸರು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯ ಹಸಿಯ ಕೋಸಂಬರಿಯು |
ಹಸನಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾನಕವು ಮಾವು  ಕೋಲೆ
ಹಸನಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಪಾನಕವು ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣು ವಿಳ್ಯ |
ಕುಸುಮಗಂಧಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ನೈವೇದ್ಯವು  ಕೋಲೆ   ೧೪

ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿಯು ಮಜ್ಜಿಗೆ | ಜಾಣೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ|
ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯ ತಾಂಬೂಲ | ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾವಿನ ಫಲವಿಡುವೆ  ಕೋಲೆ
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾವಿನ ಫಲವಿಟ್ಟು ಜಾನಕಿ ಕಾಂತನ |
ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೫
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳ ತುಂಬಿ | ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಹಾಕಿ |
ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಹಾಕಿ | ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ವಸ್ತ್ರಗಳಿರಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಇರಿಸಿ |
ಮುಚ್ಚು ಮರದ ಬಾಗಿಣಗಳ ಕೊಡುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೬

ಕರಿಮಣಿ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಕನ್ನಡಿ | ಸರ್ವ ಧಾನ್ಯಗಳ ತುಂಬಿ |
ಮರದ ಬಾಗಿಣ ವಸ್ತ್ರ ದಕ್ಷಿಣೆಯು  ಕೋಲೆ
ಕರವ ಪಿಡಿಯೆ ತಾಯಿ ಗೌರಿ | ಹರುಷದಿ ಬಾಗಿಣ ಕೊಡುವೆ |
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುತ್ತೈದೆ ತನವ | ಎನಗೆ ನೀಡು  ಕೋಲೆ   ೧೭

ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳವಾರಗಳಲ್ಲಿ | ಸುವಾಸಿನಿಯರ ಕರೆದು |
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸುವಾಸಿನಿಯರಿಗೆ | ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಷೀರ ಪಕ್ವಾನ್ನವನುಣಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಷೀರ ಪಕ್ವಾನ್ನವನುಣಿಸಿ |
ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೮

ತೂಗುಮಣೆ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿ |
ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು ವರಗನಿಟ್ಟು ಕೋಲೆ  ಕೋಲೆ
ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಒರಗು ಭೋಗಿ ಭೂಷಣನ ಕೂಡಿ |
ಭೋಗಿಭೂಷಣ ಗೌರಿಯ ತೂಗುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೯

ತಿಂಗಳು ಮೀರಲು ಅಂಗನೆ ನಿನ್ನಯ | ಹೊಂಗಳಶವ ಕೊಂತಿಗಳ ಸಮೇತ |
ಕೊಂತಿಗಳ ಸಮೇತ | ಮಂಗಳ ಜಲದಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಮಂಗಳ ಜಲದಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ |
ಶ್ರೀಹರಿ ರಂಗ ನಾಗಶಯನ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆನು  ಕೋಲೆ  ೨೦

ಮೂರು ತದಿಗೆಯ ಈ ವೃತ | ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೈಯೆ |
ಮಾರ ಹರನಾರ್ಧಾಂಗಿ ಒಲಿಯುವಳು  ಕೋಲೆ
ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷಯತದಿಗೆ | ಭಾರಿ ಔತಣದೂಟ |
ಗೌರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಗಿಡು  ಕೋಲೆ   ೨೧

ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು | ಸಿರಿಯೇ ಆತನ ಸತಿ |
ಭಾರತಿರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಗುರುವು  ಕೋಲೆ
ತಾರ ತಮ್ಯ ಪಂಚಭೇದ | ಮಾರುತನ ಮತದ ಜ್ಞಾನ |
ಸೂರಿ ಜನ ಸಂಗವಿತ್ತು ಸಲಹೆನ್ನ  ಕೋಲೆ   ೨೨

ಪತಿ, ಪುತ್ರ, ಬಂಧು, ಬಳಗ | ಹಿತವಾಗಿಹ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ |
ರತಿ ಪತಿ ಪಿತನ ಭಕ್ತಿ | ಮತಿಯ ಕೇಳು  ಕೋಲೆ
ಹಿತದಿ ಹರನ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಳಾಗಿಹ ಗೌರಿ ಕಳಶ |
ಸತಿಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ವನದಿ ಇಳುಹು  ಕೋಲೆ   ೨೩

ವರುಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕರೆದು ಬಲು | ಹರುಷದಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿ |
ಹರನ ರಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಗರ್ಪಿಸು  ಕೋಲೆ
ಧರಣಿ ಜಾನಕಿ ಪತಿ | ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭ ರಾಮ |
ಕರುಣಿಸಿ ನಾಗೇಶ ಶಯನ ಪೊರೆಯುವನು  ಕೋಲೆ  ೨೪

kOlu kOlenna kOle, kOlu kOlenna kOle |
kOlu SrI lakShmI venkaTanna balagoMbe  kOle  pa

caitra Suddha tritiyAdi mitre gauriyu tanna |
arthiya taurUrigendu barutALe  kOle
arthiya taurUrigendu muttina andaNavanEri |
putra gaNapa skandarannu ettikonDu ettikoMDu  kOle  1

putra gaNapa skandarannu ettikonDu baruvAga|
Catra cAmarava piDidu sEvakaru  kOle
Catra cAmarava piDidu Baktiyinda sEvakaru |
matte bahu parAkavanu hELuvaru  kOle   2

varuSha prAraMBadalli girijeyanu pUjisalu |
sarasada uyyAleyali | gauriyaniTTu  kOle
giriya mEle gauriyaniTTu | vara dhAnyadapairubeLesi |
ariShiNadOkuLi tuMbi kaLaSaviDu  kOle   3

mudadi kaLaSa kannaDiya paduma nayaneyarella piDidu |
edurugonDu gaurammage kadalArutiya  kOle
edurugonDu gaurammage kadalAruti ettuvAga|
sudati gauramma nagutALe  kOle   4

siri vasanta kAlavidu | araLu mallige vanadi |
haradi gaurammage aramaneyu  kOle
aramaneya suttumuttu | hariva tiLi nIra Jari |
mari pakShi svarava kELu  kOle   5

mallige tailava tandu | nalle gaurige hacci |
sallalita pannIru ereyuvenu  kOle
sallalita pannIru celve Sankarigeredu |
pAlmaDDi suvAsita dhUpa hAki  kOle   6

pItAMbara nerige kaTTi | muttina kancuka toDisi |
ratna kettida sarvA | BaraNaviTTu  kOle
hattu beraLige divya citradunguraviTTu |
matte sarapaLi kaTTi alankAra  kOle   7

caMdra muruvu caLa tuMbu | Candada muttina Ole |
kuMdaNa kettida buguDi bAvaliyu  kOle
suMdari gaurammage andada bulAku muKire |
iMduva pOluva muKake kuMkumavu  kOle   8

chandranna pOluva muKake | gandha kastUri tilaka |
nandivAhana satige | aDDikeyu  kOle
nandivAhananna satige | chandra hAra kAsina sara |
sindhUra gamane satige sAlu muttinahAra  kOle  9

haraLinaDDike kanThi | sarige, samajODu tAyta |
saravu navaratnapaTTi | oDDyANavu  kOle
haraDi hasta kaDaga nAgamurugi vanki |
paunCa kaDaga, dvAra kaDaga gIrubaLe | tODyaviTTu  kOle   10

Gillu Gillu gejje penDe | lulluruLi paiJaNi |
pille kAlunguravu menTakiyu  kOle
pille kAlungurada celva pAdagaLige nAnu |
ulhAsadi cAvaDiya bareyuvenu  kOle   11

ariShiNa cAvaDiyalli haruShadi rEKeya tiddi |
arasi SankarigIga eraguvenu  kOle
heraLu bangAra kaTTi | haraLina rAgaTe hAki |
tiragaNiya haraLu hUvu araLeleyu  kOle   12

tiragaNiya haraLu hUvu araLu mallige jAji |
suragi sEvantigeya danDe muDisi  kOle
suragi sEvantigeyu | sura pArijAtada puShpa |
araLida caMpakada mAle sUsuvavu  kOle   13

hesaru kaDalebELeya hasiya kOsaMbariyu |
hasanAda majjige pAnakavu mAvu  kOle
hasanAda majjigeya pAnakavu mAvinhaNNu viLya |
kusumagandhi gaurammage naivEdyavu  kOle   14

pAnaka kOsaMbariyu majjige | jANe tripura sundarige|
ele aDikeya tAMbUla | jEnutuppa mAvina PalaviDuve  kOle
jEnutuppa mAvina PalaviTTu jAnaki kAntana |
manadalli neneyuvenu  kOle   15

svacCavAda dhAnyagaLa tuMbi | biccOle karimaNigaLa hAki |
biccOle karimaNigaLa hAki | hacca hasurina vastragaLirisi  kOle
hacca hasurina vastragaLa irisi |
muccu marada bAgiNagaLa koDuvenu  kOle   16

karimaNi biccOle kannaDi | sarva dhAnyagaLa tuMbi |
marada bAgiNa vastra dakShiNeyu  kOle
karava piDiye tAyi gauri | haruShadi bAgiNa koDuve |
sthiravAgi muttaide tanava | enage nIDu  kOle   17

Sukra mangaLavAragaLalli | suvAsiniyara karedu |
akkareyinda suvAsiniyarige | sakkare kShIra pakvAnnavanuNisi  kOle
sakkare kShIra pakvAnnavanuNisi |
akka pArvati ninagarpisuvenu  kOle   18

tUgumaNe mancadalli BOgada hAsige hAsi |
nAgasaMpige hUvu varaganiTTu kOle  kOle
nAgasaMpige oragu BOgi BUShaNana kUDi |
BOgiBUShaNa gauriya tUguvenu  kOle   19

tingaLu mIralu angane ninnaya | hongaLaSava kontigaLa samEta |
kontigaLa samEta | maMgaLa jaladi visarjisi  kOle
mangaLa jaladi visarjisi |
SrIhari ranga nAgaSayana ninagarpisuvenu  kOle  20

mUru tadigeya I vRuta | BAri Baktiyinda gaiye |
mAra haranArdhAngi oliyuvaLu  kOle
mUraneya akShayatadige | BAri autaNadUTa |
gauri hesarinalli muttaidegiDu  kOle   21

hariyE sarvOttamanu | siriyE Atana sati |
BAratiramaNa muKyaprANa guruvu  kOle
tAra tamya pancaBEda | mArutana matada j~jAna |
sUri jana sangavittu salahenna  kOle   22

pati, putra, bandhu, baLaga | hitavAgiha BOga BAgya |
rati pati pitana Bakti | matiya kELu  kOle
hitadi harana ankadalli sthitaLAgiha gauri kaLaSa |
satiyarindoDagUDi vanadi iLuhu  kOle   23

varuShakkomme karedu balu | haruShadi pUjisutali |
harana rANiyalliruva harigarpisu  kOle
dharaNi jAnaki pati | mAruti vallaBa rAma |
karuNisi nAgESa Sayana poreyuvanu  kOle  24

 

chaithra maasa · Gowri · MADHWA · POOJA

GOWRI TRITEEYA

Chaithra maasa Gowri pooja starts on Chaithra shukhla Triteeya

 1. First Perform Thulasi Pooja, then start Gowri Pooja.
 2. Make Gowri with Arisina (turmeric)
 3. Do Puja with kumkuma to Gowri and also to Parvati Parameshwara picture.
 4. Sing Gowri haadu (Dasara padgalu on Gowri), Put Gaja vastra, Pushpha, Dhoopa, Deepa
 5. Do Naivedya with  Paanaka, Buttermilk, Kosambari & Fruits
 6. Do Mangalarathi.
 7. Invite Sumangalis and offer Taamboola Dakshina.

Ways to do this Gowri pooja

This Puja can be performed either on Chaithra shukla Triteeya or next month on Akshaya Triteeya or on both days. If possible, Offer Maradha bhagina to Sumangalis(MARADHA BHAGINA & UDI THUMBODHU)
Visesha Phala is for Thotlu Puja to Parvati Parameswara and then Udi thumbadu for Sumangalis.
This puja can be performed daily starting from today (Chaitra-Shukla-Triteeya) till Akshaya Triteeya day or on whichever day convenient.
Choose a day after Akshaya trithya which is not Tuesday/fRiday to do the Visarjan of Gowri

What is the benefit of doing This Gowri pooja?

Nirnaya Sindhu  says this: Those desirous of Putra – Sukha, and other Sowbhagyas, will wait for this Triteeya in the Vasanta Ritu (ChaitraVaishakha) and do this Puja

Sampradaaya Haadu on Gowri triteeya pooja vidhana

 

chaithra maasa · FESTIVALS · MADHWA · ugadhi

Yugadhi/Ugadhi

What is Yugadhi?

Adi means beginning. Yuga+Adi (Yugadi) means starting of the yuga.
Kali Yuga started on Chaitra Shuddha Pratama.

It is the very first festival in chaithra maasa(Chaithra suddha pratama). It is the New year for us. It is a day to celebrate / welcome new year with family and friends with Hari dhyana

How to  celebrate(in common)?

 1. Put Kemmannu – Rangoli in front of the house
 2. Do alankara for door with mango leaves thorana
 3. Abhyanga (oil bath) sloka to chant while doing enne sashthra for oil bath
 4. Saligrama Puja
 5. Thulasi Puja
 6.  Panchanga Puja and Panchanga Sravana
 7.  Naivedya of the mixture of neem tender leaves (or flower) with (Bella) jaggery and taking this mixture
 8. Naivedya of Maasa Dharma items:- Paanaka, Buttermilk, Kosambari etc
 9. wearing new clothes(Optional,if possible )
 10. Namaskara to parents, elders
 11. Give Tamboola Dakshina to Veda – Brahmanas
 12. Have Food(Habbada adige) with family and relatives
 13. Darshan of the Lord in temple in the evening.

NEEM TENDER LEAVES (or FLOWER) with JAGGERY (Bella)

In a small vessel, take a handful of with neem flower, tender neem leaves and a little bit of jaggery, Mix them well with a silver uddarani or spoon or hand and keep it ready for naivedya.

Sloka to chant while consuming Bevu bella :

ಶತಾಯುರ್ವಜ್ರದೇಹಾಯ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಚ |
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಾಯ ನಿಂಬಕದಳಭಕ್ಷಣಮ್ |

shataayurvajradEhaaya sarvasampatkaraaya cha |
sarvaariShTavinaashaaya nimbakadaLabhakShaNam |

Meaning:

With the bevu-bella, Our body will be healthy and strong as a Diamond and it is sarvaarista naashaka.  It raises our health.

Another significance of bevu bella is related like Our life is made up of Sorrows and happiness. It shows the different facets of life: Sweet and bitter experiences in life.

Panchanga sravana:

It is auspicious to know about the life span of Chaturmukha Brahma Deva and also know the Thithi, Vaara, Nakshatra, Yoga and Karana everyday

LIFE SPAN OF CHATURMUKHA BRAHMA DEVA

This is a little complex math. But once you understand manvantara, kalpa etc it is easy to understand what is one day in Chathurmukha brahma cycle?

Swasti Sri, Chaturmukha Brahma Deva was born from the Naabhi Kamala of Maha Vishnu and has 100 years of life span.
He has completed the first 50 years. Now the first day of the 51st year is running
Krita Yuga + Treta Yuga + Dwapara Yuga + Kali Yuga = one Maha Yuga
71 Maha Yugas = one Manvantara
14 Manvantaras = one Kalpa(This is the day time for Brahma Deva)
Similarly one night is equal to another 14 Manvantaras (one Kalpa).
So, 28 Manvantaras (two Kalpas) constitue a single day
Like this 360 days =  one year for Brahma Deva
And like that, Life span of Chathurmukha brahma is  years

In the first day morning, in Swetha Varaha Kalpla, 6 Manvantaras are completed. In the 7th (Vai-vas-vatha) Manvantara, 27 Maha Yugas are completed. In the 28th Maha Yuga, Krita, Treta, Dwapara Yugas have goen. In 4 lakhs 32 thousand years of Kali Yuga, 5,000 years are also completed. We are now at the beginning of the first quarter of Kali Yuga (Kali Yuge Prathama Pade – in sanskrit).


 • On Yugadi day, Panchanga Sravana either in the morning or evening.
 • If Panchanga is not available, do pooja to this book and then read out the contents of the first few pages to everyone in the house.
 • Keep the Panchanga in a Peeta. Arisina, Kumkuma to Panchanga.
 • Do Dhyaana of Navagraha Devata, antargata Mukhya Praana, antargata Sri Lakshmi Narasimha, Dhyaana of your Kula Deva Swami, Aavaahana, Mantrakshata, Pushpa Samarpana, Mangalarathi to Panchanga.

Why Panchanga sravana

At the beginning of the year, if we get advance information on the likely events in that whole year, it would be helpful to prepare ourselves to adhere to those austerities. In this way, Panchanga Sravana helps us to get peace and prosperity in life.

Panchanga Sravana is Mangala-kara for everyone. It removes the ill-effects of bad dreams, brings Punya of Ganga Snana, yields the Punya of Go-daana, increase the life span, beget of good, Satwik Children and wealtH

In case, if you are not able to make it up for panchanga sravana in the temple, atleast try to read first few pages of panchanga @ home itself