dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Vijaya dasaru

Munjane eddu sanjivanenni

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಸಂಜೀವನೆನ್ನಿ |
ಎಂದೆಂದಿನ ದುರಿತ ಪೋದವೆನ್ನಿ ||pa||

ವಾಯುನಂದನನನೆನ್ನಿ | ವರವಜ್ರಕಾಯನೆನ್ನಿ |
ರಾಯ ರಾಘವನ ಕಿಂಕರನೆನ್ನಿರೈ |
ಛಾಯಾಗ್ರಿಯನ ಕೊಂದು ವನ ಕಿತ್ತಿದನೆನ್ನಿ |
ಮಾಯದ ಲಂಕೆಯ ದಹನನೆನ್ನಿರೈ ||1||

ಪಾಂಡು ಕುಮಾರನೆನ್ನಿ ಪಾಪ ಸಂಹಾರನೆನ್ನಿ |
ಉಂಡು ವಿಷವ ತೇಗಿದಾನೆನ್ನಿರೈ |
ಲೇಂಡ ಹಿಡಂಬಕನ ಕೊಂದನೆನ್ನಿ |
ಚಂಡ ಕುರವಂಶಹತನೆನ್ನಿರೈ ||2||

ಆನಂದತೀರ್ಥರೆನ್ನಿ ಅಮಿತ ಜೀವಾತ್ಮನೆನ್ನಿ |
ಸುಜ್ಞಾನಕೆ ಮೊದಲು ದೇವತಿಯನ್ನಿರೈ |
ಆನಂದಮಯನಾದ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರಾಯನ
ಧೇನಿಪ ಜನರಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆನ್ನಿ||3||
Munjane eddu sanjivanenni |
Endendina durita podavenni ||pa||

Vayunandanananenni | varavajrakayanenni |
Raya ragavana kimkaranennirai |
Cayagriyana kondu vana kittidanenni |
Mayada lankeya dahananennirai ||1||

Pandu kumaranenni papa samharanenni |
Undu vishava tegidanennirai |
Lenda hidambakana kondanenni |
Canda kuravamsahatanennirai ||2||

Anandatirtharenni amita jivatmanenni |
Suj~janake modalu devatiyannirai |
Anandamayanada vijayaviththalarayana
Dhenipa janarige kaivalya margavenni||3||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Vijaya dasaru

Hanumanta balavanta ati dayavanta

ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ ಅತಿ ದಯವಂತಾ |
ಘನವಂತ ಕೀರ್ತಿವಂತ ಅತಿ ಜಯವಂತಾ ||
ಅನುದಿನದಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸುವೆ ಎನ್ನ ಮನದಾಸೆ |
ಯ ನೀಯೋ ದನುಜ ಕೃತಾಂತಾ ||pa||

ಪಾವಮಾನಿ ಸತತ ಪಾವನ್ನ ಚರಿತಾ |
ಪಾವಕಾಂಬಕನುತಾ ಪ್ಲವಂಗನಾಥಾ ||
ದೇವ ಕರುಣಪಾಂಗಾ ಭಾವುಕತುಂಗಾ |
ಗ್ರೀವಾ ಶತಶೃಂಗ ಗ್ರಾವವೆ ಭಂಗಾ ||
ಕಾವಾ ವರವೀವಾ ಭೋದೇವ ಸಂಭವಾ | ಸು |
ಗ್ರೀವ ಸಹಾಯ ಸರ್ವ
ದೇವನರಸಿ ಯತಿವರ ಹಾರಿದಾ |
ಕೋವಿದಾ ಕಪಿವರ ದೇವಕಿ ತನುಜನಾ ||
ಮಾವನ ಮಾವನಾ | ಜೀವಕೆ ಮುನಿದನೆ |
ಜೀವೇಶ ಮತವನ ಪಾವಕಾ ಜಯ ಜಯ ||1||

ಧರಣಿಜಾತಿಗೆ ಭದ್ರಕರವಾದ ಮುದ್ರಾದರದಿಂದ ಇತ್ತ ನಿದ್ರಾ |
ಹರ ಗುಣಸಮುದ್ರಾ ಗರಳ ಅಂದು ಮೆದ್ದಾ
ದುರುಳರ ವರವದ್ದಾ |
ನೆರದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯ ಎದುರ ಬರಲಾಗಿ ಗೆದ್ದಾ |
ಮರುತಾ ಸುಖ ಗುರುವೆ ಸುರತರುವೆ | ಫಲ |
ಗುರುವೆ ಬಲು ಮೆರೆವೇ ನಿರ್ಜರ ಗಣದಲ್ಲಿ ಇಹ |
ಪರದಲಿ ದೇವ |
ಹರುಷವ ತೋರಿದೆ ಕುರುಪುರಾ ಕೆಡಿಸುತಾ
ಶರಧೀ ಬಾಗಿದ ಧೀರಾ |
ವರ ಪಾಂಡವ ಸೂನು ಆವಾಸ ಯೋಗಕೆ ಸಂ |
ಚರಿಸಿ ಶೌರ್ಯನೆ ಸುರನದಿ ದಾಟಿದಾ ಪರಮಹಂಸ ||2||

ಕರಡಿ ವಾನರಬಲಾ ನೆರಹಿ ಮಹಾ ಪ್ರಬಲ |
ಶಿರ ಹತ್ತುವುಳ್ಳವನ ಕುಲ ವರಿಸಿದಾ ಸುಬಲಾ |
ಕುರುಪತಿ ನಿಜ ತಮ್ಮ ಬರಲವನ ಹಮ್ಮು |
ಮುರಿದೆ ಭಳಿರೆ ಬೊಮ್ಮ ಪೊರೆವನೆ ನಮ್ಮ |
ಮರುತಾ ಸುಖ ಭರಿತಾ ಸಂಹರಗೈಸುವ | ಸಂ |
ಕರ ಗರ್ವಹರ ಸರಯು ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾ |
ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆರದನೆ |
ಗುರುವ್ಯಾಸಮುನಿಗಳ ಕರ ಕಮಲೋದ್ಭವ |
ವರ ವೃಕೋದರನೆ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ |
ಶರಣರ ಪಾಲಾ ಬದರಿವಾಸಾ ಯಂತ್ರೇಶಾ ||3||
Hanumanta balavanta ati dayavanta |
Ganavanta kirtivanta ati jayavanta ||
Anudinadali ninna nenesuve enna manadase |
Ya niyo danuja krutanta ||pa||

Pavamani satata pavanna carita |
Pavakambakanuta plavanganatha ||
Deva karunapanga bavukatunga |
Griva satasrunga gravave banga ||
Kava varaviva bodeva sambava | su |
Griva sahaya sarva
Devanarasi yativara harida |
Kovida kapivara devaki tanujana ||
Mavana mavana | jivake munidane |
Jivesa matavana pavaka jaya jaya ||1||

Dharanijatige badrakaravada mudradaradinmda itta nidra |
Hara gunasamudra garala andu medda
Durulara varavadda |
Neradalli Salya edura baralagi gedda |
Maruta suka guruve surataruve | Pala |
Guruve balu mereve nirjara ganadalli iha |
Paradali deva |
Harushava toride kurupura kedisuta
Saradhi bagida dhira |
Vara pandava sunu avasa yogake san |
Charisi Sauryane suranadi datida paramahamsa ||2||

Karadi vanarabala nerahi maha prabala |
Sira hattuvullavana kula varisida subala |
Kurupati nija tamma baralavana hammu |
Muride balire bomma porevane namma |
Maruta suka barita samharagaisuva | sanm |
Kara garvahara sarayu tiradallidda |
Puradalli meradane |
Guruvyasamunigala kara kamalodbava |
Vara vrukodarane vijayaviththalana |
Saranara pala badarivasa yantresa ||3||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Vijaya dasaru

Hanumanta balavanta ati gunavanta

ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ ಅತಿ ಗುಣವಂತಾ |
ಇನ ಶಶಿ ಶಿಖಿನೇತ್ರ ರೂಪ ಚರಿತ್ರ |
ವನಚರ ಪುಂಗವ ಸನಕ ಸನಂದನ |
ವಿನುತ ಹರಿಚರಣನನುದಿನ ಜಪಿತಾ ||pa||

ವಾಯುಕುಮಾರ ದೋಷ ಗಜ ಕಂಠೀರಾ |
ರಾಯ ಕಪಿಗೆ ಹರಿಯಾ | ತೋರಿದ ಸಿರಿಯಾ |
ಶ್ರೀಯರಸನ ನಾಮ ಸವಿದ ನಿಸ್ಸೀಮ |
ಪ್ರಿಯ್ಯಾದಿಕೊಂಡು ಗುರುತು ಸಾಗರನರಿತು |
ಮಾಯಾಛಾಯಾ ಗ್ರೀಯಾ ನೋಯ |
ಸಾಯಬಡದ ಸೀತೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂದು |
ತೋಯಜ ಕೈಯಿಂದಾಯತ ಮುದ್ರಿಕುಪಾಯದಿ ಕೊಂಡ ಸ |
ಮಾಯದ ಲಂಕಿಯ ನ್ಯಾಯವುರಹಿದ ಧೇಯಾಂಜನೇಯಾ ||1||

ವರ ಕುಂತಿನಂದನಾ ಕಲಿಯ ಭಂಜನಾ |
ಗರಳನ್ನ ಭುಂಜನಾ | ಉರಗ ಭಂಜನಾ |
ಉರಿತಾಪ ಪರಿಹಾರ | ಕರುಣ ಸಾಗರಾ |
ದುರುಳ ಕೀಚಕರ ಹಿಡಂಬಕಾಂತಕ |
ಕೌರವಾ ಪಾರಾವಾರಾ ಉರಹಿದ ಬಲುಧೀರ ಶರ ಗದಾಧಾರಾ |
ಗುರುವರ ಸುತದಿನ |ಕರಜನುವರದೊಳು |
ತರಬಲು ಪರಿ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ ಸಮರಾ ||2||

ಆನಂದತೀರ್ಥನಾಗಿ ಅತಿ ಹರುಷಯೋಗಿ
ಕಾನನ ಪರಮತಾ ದಹಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಾ |
ಭಾನುಕುಲ ಸಾಂದ್ರಾ ಎನಿಸುವ ಚಂದ್ರಾ |
ಧ್ಯಾನಾಮೃತ ಪಾನಾ | ಮುಕ್ತಿ ಸೋಪಾನಾ |
e್ಞÁನಾಹೀನಾ ದೀನಾ ಜನಾ |
ಮಾನಿಸಫಲದಾನಾ ನಿರತ ನಿಧಾನಾ |
ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಾನಸ ಪೂಜಿಪೆ ಗಾನನ ಮುನಿಗಳ
ಆನನಮಣಿ ಪವಮಾನಸೂನು ||3||
Hanumanta balavanta ati gunavanta |
Ina sasi sikinetra rupa caritra |
Vanacara pungava sanaka sanandana |
Vinuta haricaranananudina japita ||pa||

Vayukumara dosha gaja kanthira |
Raya kapige hariya | torida siriya |
Sriyarasana nama savida nissima |
Priyyadikondu gurutu sagaranaritu |
Mayacaya griya noya |
Sayabadada siteya munde nindu |
Toyaja kaiyindayata mudrikupayadi konda sa |
Mayada lankiya nyayavurahida dheyanjaneya ||1||

Vara kuntinamdana kaliya banjana |
Garalanna bunjana | uraga banjana |
Uritapa parihara | karuna sagara |
Durula kicakara hidambakantaka |
Kaurava paravara urahida baludhira Sara gadadhara |
Guruvara sutadina |karajanuvaradolu |
Tarabalu pari parihariside samara ||2||

Anandatirthanagi ati harushayogi
Kanana paramata dahisida kyata |
Banukula sandra enisuva chandra |
Dhyanamruta pana | mukti sopana |
Sujnana hina dina jana |
Manisapaladana nirata nidhana |
Srinidhi vijayaviththala |
Srinivasana manasa pujipe ganana munigala
Ananamani pavamanasunu ||3||

 

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Vijaya dasaru

Vatanna jayajatanna loka

 

ವಾತನ್ನ ಜಯಾಜಾತನ್ನ ಲೋಕ-
ಪ್ರೀತನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಖ್ಯಾತನ್ನ ||pa||

ವಿಷವ ನುಂಗಿದ ಮಹಾಶೌರ್ಯನ್ನ ನಿತ್ಯ
ಅಸಮ ಸುಂದರ ಮತಿಧಾರ್ಯನ್ನ
ನಿಶಾಚರ ಕುಲದೋಷ ಸೂರ್ಯನ್ನ ಆರಾ
ಧಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಸುಕಾರ್ಯನ್ನ ||1||

ವಾನರ ಕುಲದೊಳು ಧೈರ್ಯನ್ನ ಮುದ್ದು
ಆನನ ಗೀರ್ವಾಣವರ್ಯನ್ನ
ಆನಂದ ವಿಜ್ಞಾನ  ಚರ್ಯನ್ನ ದುಷ್ಟ –
ದಾನವರಳಿದತಿ ವೀರ್ಯನ್ನ ||2||

ದ್ವಿಜರಾಜ ಕುಲಾಗ್ರಣಿ ಭೀಮನ್ನ ಮಹ
ದ್ವಿಜಕೇತ ನಂಘ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇಮನ್ನ
ದ್ವಿಜರ ಪಾಲಿಸಿದ ನಿಸ್ಸೀಮನ್ನ ಕುರು
ವ್ರಜವ ಸದೆದ ಸಾರ್ವಭೌಮನ್ನ ||3||

ಅದ್ವೈತ ಮತ ಕೋಲಾಹ ಲನ್ನ ವೇದ
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶುಭಗುಣ ಶೀಲನ್ನ
ಸದ್ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಪಾಲನ್ನ ಗುರು
ಮಧ್ವಮುನಿ ಗುಣಲೋಲನ್ನ ||4||

ಚಾರುಚರಿತ ನಿರ್ದೋಷನ್ನ ಲೋಕ
ಮೂರರೊಳಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ
ಧೀರ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲೇಶನ್ನ ಬಿಡದೆ
ಆರಾಧಿಪ ಭಾರತೀಶನ್ನ |\5||
Vatanna jayajatanna loka-
Pritanna stutisi kyatanna ||pa||

Vishava nungida mahasauryanna nitya
Asama sundara matidharyanna
Nisacara kuladosha suryanna ara
Dhisuva baktara sukaryanna ||1||

Vanara kuladolu dhairyanna muddu
Anana girvanavaryanna
Ananda vignana caryanna dushta –
Danavaralidati viryanna ||2||

Dvijaraja kulagrani bimanna maha
Dvijaketa nangrige premanna
Dvijara palisida nissimanna kuru
Vrajava sadeda sarvabaumanna ||3||

Advaita mata kolaha lanna veda
Siddhanta subaguna silanna
Sadvaishnavarannu palanna guru
Madhvamuni gunalolanna ||4||

Carucarita nirdoshanna loka
Murarolage prakasanna
Dhira vijayaviththalesanna bidade
Aradhipa baratisanna |\5||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · purandara dasaru

Ma maje bapure balire hanumanta

ಮಾ ಮಝೆ ಭಾಪುರೇ ಭಳಿರೇ ಹನುಮಂತ ಪ

ರಾಮಪದ ಸೇವಿಪ ವೀರ ಹನುಮಂತ ಅ.ಪ

ಹುಟ್ಟುತಲೇ ಹೊನ್ನ ಕಚ್ಚುಟವ ಕುಂಡಲವೆರಿಸಿ
ನಿಷ್ಠೆಯಲಿ ರಘುಪತಿಯ ಪಾದವನೇ ಕಂಡು
ಧಿಟ್ಟ ಹರಿದಾಡಿ ಮನಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಲಜನ
ಪಟ್ಟಕನುವಾದ ಸಿರಿವಂತ ಹನುಮಂತ ೧

ಅಂಬರಕೆ ಪುಟಿನೆಗೆದು ಅಂಬುಧಿಯ ನೆರೆ ದಾಟಿ
ಕುಂಭಿಣಿಯ ಮಗಳಿಗುಂಗುರವಿತ್ತೆ
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಲಂಕೆಯನು ಸಂಭ್ರಮದಿ ಸಖಗಿತ್ತೆ
ಗಂಭೀರ ವೀರಾದಿವೀರ ಹನುಮಂತ ೨

ಅತಿ ದುರುಳ ರಕ್ಕಸನು ರಥದ ಮೇಲಿರಲು
ರಘುಪತಿಯು ಪದಚರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರಲು
ಪೃಥಿವಿ ಗಗನಕೆ ಬೆಳೆದು ರಥವಾದೆ ಒಡೆಯನಿಗೆ
ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಸತ್ಯವಂತ ಹನುಮಂತ ೩

ಒಡೆಯ ಉಣಕರೆಯಲಂದಡಿಗಡಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು
ದೃಡ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಮೌನದಲಿ ಕುಳಿತು
ಎಡೆಯ ಕೊಂಡೊದ್ದೋಡಿ ಗಗನದಲಿ ಸುರರಿಗೆ
ಕೊಡುತ ಸವಿದುಂಡ ಗುಣವಂತ ಹನುಮಂತ ೪

ಪ್ರಥಮದಲಿ ಹನುಮಂತ ದ್ವಿತಿಯದಲಿ ಕಲಿಭೀಮ
ತೃತಿಯದಲಿ ಗುರು ಮಧ್ವಮುನಿಯು ಎನಿಸಿ
ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದಲೆ ಮೆರೆದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ಭಕ್ತ ನಿನಗಾರು ಸರಿ ವಿಜಯ ಹನುಮಂತ ೫

Ma maje bapure balire hanumanta ||pa||

Ramapada sevipa vira hanumanta ||a.pa||

Huttutale honna kaccutava kundalaverisi
Nishtheyali ragupatiya padavane kandu
Dhitta haridadi manamutti pujisalajana
Pattakanuvada sirivanta hanumanta 1

Ambarake putinegedu ambudhiya nere dati
Kumbiniya magaligunguravitte
Bembidade lankeyanu sambramadi sakagitte
Gambira viradivira hanumanta 2

Ati durula rakkasanu rathada meliralu
Ragupatiyu padacariyagi nintiralu
Pruthivi gaganake beledu rathavade odeyanige
Ati Bayankara satyavanta hanumanta 3

Odeya unakareyalandadigadige kai mugidu
Druda Bakutiyinda maunadali kulitu
Edeya kondoddodi gaganadali surarige
Koduta savidunda gunavanta hanumanta 4

Prathamadali hanumanta dvitiyadali kalibima
Trutiyadali guru madhvamuniyu enisi
Pratiyilladale merede purandara vithalana
Bakta ninagaru sari vijaya hanumanta 5

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · purandara dasaru

Sevakatanada ruci yenaridyo

ಸೇವಕತನದ ರುಚಿಯೇನರಿದ್ಯೋ |
ದೇವ ಹನುಮರಾಯ | ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಡಿದೆ ||ಪಲ್ಲವಿ||

ಉದಧಿಯ ದಾಟಿ ಸೀತೆಯ ಕ್ಷೇಮ ತಂದಾಗ
ಮದುವೆಯ ಮಾಡೆನ್ನಬಾರದಿತ್ತೇ
ಪದದಿ ಪಾಷಾಣವ ಪೆಣ್ಣ ಮಾಡಿದವಗೆ
ಇದು ಏನಸಾಧ್ಯವೊ ಹನುಮ ನೀನೊಲ್ಲದೆ ||೧||

ಕ್ಷಣದಲಿ ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿ ತಂದಾಗ
ಹಣ ಹೊನ್ನು ಬೇಡಲು ಕೊಡದಿದ್ದನೇ ರಾಮ
ವಿನಯಿ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತವನಿಗೆ
ಇದು ಏನಸಾಧ್ಯವೊ ಹನುಮ ನೀನೊಲ್ಲದೆ ||೨||

ಸಾರ್ವಭೌಮನು ಮೆಚ್ಚಿದಾಗಲೆ ನೀ ಪೋಗಿ
ಉರ್ವಿಯ ಬೇಡಲು ಕೊಡದಿದ್ದನೇ ರಾಮ
ಸರ್ವವ ತೊರೆದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ನಿರ್ವ್ಯಾಜ ಸೇವೆಯ ಬೇಡಿದೆಯೋ ಹನುಮ ||೩||

Sevakatanada ruciyenaridyo |
Deva hanumaraya | vairagya bedide ||pallavi||

Udadhiya dati siteya kshema tandaga
Maduveya madennabaraditte
Padadi pashanava penna madidavage
Idu enasadhyavo hanuma ninollade ||1||

Kshanadali sanjivana giri tandaga
Hana honnu bedalu kodadiddane rama
Vinayi vibishananige rajyavittavanige
Idu enasadhyavo hanuma ninollade ||2||

Sarvabaumanu meccidagale ni pogi
Urviya bedalu kodadiddane rama
Sarvava toredu sri purandara vithalana
Nirvyaja seveya bedideyo hanuma ||3||

dasara padagalu · hanuma · hanumabhimamadhwa · MADHWA · purandara dasaru

Gururayara nambiro

ಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿರೋ, ಮಾರುತಿಯೆಂಬ
ಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿರೊ ||ಪ||

ಗುರುರಾಯರ ನಂಬಿ ಬಿಡದೆ ಯಾವಾಗಲು
ದುರಿತವ ಕಳೆದು ಸದ್ಗತಿಯ ಪಡೆವರೆಲ್ಲ ||ಅ.ಪ||

ವನಧಿಯ ಮನೋವೇಗದಿ ,ಲಂಘಿಸಿ ಮಹೀ-
ತನುಜೆಯ ಶೋಕವ ತರಿದು
ವನವ ಬೇರೊಡನೆ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ
ದನುಜರ ಬಡಿದು ಲಂಕೆಯ ತನ್ನ ಸಖಗಿತ್ತ ||

ಕೌರವ ಬಕ ಹಿಡಿಂಬ, ಕೀಚಕರೆಂಬ
ದುರುಳ ಸಂತತಿ ನೆಗ್ಗೊತ್ತಿ
ಘೋರ ಪಾತಕಿ ದುಶ್ಯಾಸನನ ರಕುತವ
ಹೀರಿ ಮುದದಿ ಮುರವೈರಿಯ ಭಜಿಸಿದ ||

ಜೀವೇಶರೊಂದೆಂಬ ದುರ್ವಾದಿಯ
ಭಾವಶಾಸ್ತ್ರವ ಮುರಿದು
ಕೋವಿದರಿಗೆ ಸದ್ಭಾಷ್ಯ ತೋರಿದ
ದೇವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸೇವಕನಾದ ||
Gururayara nambiro, marutiyemba
Gururayara nambiro ||pa||
Gururayara nambi bidade yavagalu
Duritava kaledu sadgatiya padevarella ||a.pa||

Vanadhiya manovegadi ,langisi mahi-
Tanujeya sokava taridu
Vanava berodane kittadi arbatisida
Danujara badidu lankeya tanna sakagitta ||

Kaurava baka hidimba, kicakaremba
Durula santati neggotti
Gora pataki dusyasanana rakutava
Hiri mudadi muravairiya Bajisida ||

Jivesarondemba durvadiya
Bavasastrava muridu
Kovidarige sadbashya torida
Deva purandara vithala sevakanada ||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · purandara dasaru

Anjikinyatakayya sajjanarige

ಅಂಜಿಕಿನ್ಯಾತಕಯ್ಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ
ಭಯವು ಇನ್ಯಾತಕಯ್ಯ                                  ॥ಪ॥

ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ         ॥ಅ.ಪ॥
ಕನಸಿಲಿ ಮನಸಿಲಿ ಕಳವಳವಾದರೆ
ಹನುಮನ ನೆನೆದರೆ ಹಾರಿಹೋಗದೆ ಭೀತಿ          ॥೧॥

ರೋಮ ರೋಮಕೆ  ಕೋಟಿ ಲಿಂಗವುದುರಿಸಿದ
ಭೀಮನ ನೆನೆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಭೀತಿ           ॥೨॥

ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವ
ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ     ॥೩॥

Anjikinyatakayya sajjanarige
Bayavu inyatakayya ||pa||

Sanjivarayara smarane madida mele ||a.pa||

Kanasili manasili kalavalavadare
Hanumana nenedare harihogade biti ||1||

Roma romake koti lingavudurisida
Bimana nenedare bittu hogade biti ||2||

Purandaravithalana pujeya maduva
Guru madhvarayara smarane madida mele ||3||

hanuma · MADHWA · Raghutthama theertharu

Sri Bhava Bodha Anjaneya Temple, Srirangam

Sri Raghutthama Theertharu had stayed in Srirangam for writing  Bhavabodhas in East Uttara street from where he had wonderful dharshan of “Ranga Vimanam”

Sri Raghutthama Theertharu  wrote five grandhas known as Bhava Bhodha residing in this place in Srirangam.

He wrote Bava bodha Granthas looking at the Magnificient Srirangam temple’s  vimanam. Lord Anjaneya stood beside him and whenever Sri Raghutthama Theertharu  look at Lord Anjaneya for approval of what he had composed, Sri Anjaneya use to nod His head in approval.

After the approval of the Bhavabodhas from Sri Anjaneya, Sri Raghutthama Teertharu used to continue further.

Sri Raghutthama Theertharu had installed idol of Sri Anjaneya Swamy as seen by him during the writing of Sri Bhavabhodha and He is known as “Sri Bhavabhodha Anjaneya”.

As He was a witness to the commentaries written by Sri Raghuttama Sri Anjaneya is also known as “Gradha Shakshi Anjaneya“.

The Anjaneya swamy idol is above 8 feet in height

12509801_520035234843935_5092415641145071753_n.jpg

Location:

Uttaradhi Mutt
194, East Uttara Street, Srirangam
Tiruchirapalli, Tamilnadu

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · mohana dasaru

Sanjivana giridhara pahimam

ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿಮಾಂ||

ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ನಿವಾಸಾ ಶಕ್ರಾದ್ಯಮರಾಧೀಶವಕ್ರಾನನ ಮೂರುತಿ ಪಾಹಿಮಾಂ ||

ಮಂತ್ರ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತ ಕಂಕುಪಿತನ ದೂತಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಪಾಹಿಮಾಂ ||

ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ ಪೋಷಕ ಮಾಯಾಮೋಹಕ ಭಂಜಕ ಪಾಹಿಮಾಂ ||

Sanjivana giridhara pahimam || pa ||

Chakratirthanivasa sakradyamaradhisa |
Vakrasana muruti pahimam || 1 ||

Mamtra mulasthita kantu pitana duta |
Yamtroddharaka pahimam || 2 ||

Mohanaviththaladasa poshaka |
Maya mohaka Banjana pahimam || 3 ||