ananta chathurdasi · ananta vrata · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Ananta vrata suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ವ್ರತವೆ ಉತ್ತಮ ವ್ರತವು ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಲು |
ಮತಿವಂತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಥಕೆ ಮೊದಲೂ |
ಲತೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿದಂತೆ ಸತತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ |
ಪ್ರತಿದಿನ ವೆಚ್ಚುವದು ಅತಿಶಯದಲ್ಲಿ |
ಖತಿಗೊಳದಿರಿ ಶಾಶ್ವತವೆನ್ನಿರೋ ಜನರೂ |
ಪತಿತರಾಗದೆ ಸಮ್ಮತ ಬಡುವದೂ |
ಶತಕೋಟಿ ಅನ್ಯದೇವತಿಗಳ ವ್ರತಮಾಡೆ |
ಹತವಾಗುವದು ಸುಕೃತವಿದ್ದದ್ದೂ |
ಚತುರ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಂತಾ |
ವ್ರತ ಕಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ಶ್ರುತಿಯೊಳು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸುಮಂತ ಭೂಸುರನಾ ಕುಮಾರಿ ಸುಶೀಲೆ |
ವಿಮಲಾ ಗುಣವಂತೆ ಶಮೆದಮೆಯಲ್ಲಿರಲು |
ಸುಮಂತ ವಿಪ್ರಾ ಉತ್ತುಮ ಕೌಂಡಣ್ಯಗೆ |
ಸುಮತಿಯಳಾನಿತ್ತಾ ಸುಮನಸರು ಮೆಚ್ಚೆ |
ರಮೆಯರಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನಾ |
ತುಮದೊಳಗೆ ನೆನೆದು ಯಮುನಾ ತೀರಕೆ ಬರಲೂ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಮೌನಿ ಕೌಂಡಿಣ್ಯನು ಮಧ್ಯಾನದಾ ಆನ್ಹಿಕೆಯನು |
ಪ್ರಣವ ಪೂರ್ವದಿಂದಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ ಪೋದಾ ಯ |
ಮುನ ನದಿ ಸಲಿಲಿಗೆ ಘನತೀವರದಿಂದ |
ವ[ನಿ]ತೆ ಸುಶೀಲಿತಾ ವನಜಾಕ್ಷಿಯರು ವೃತಾ |
ವನು ಮಾಡುತಿರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಗಮನಿಸೀ |
ಎನಗೆ ಪೇಳೆಂದವರನನುಸರಿಸಿ ಕೇಳಲೂ |
ಸನುಮತ ಅನಂತನ ವ್ರತವೆಂದೆನಲೂ |
ವಿನಯದಿಂದ ನಮಿಸಿ ಮನದಿಚ್ಛೆಲಿ ನೋಂಪಿ |
ಏನುನೋ ತಾಳದಾನಂತನ ಸೂತ್ರ ತೋಳಿಲಿ |
ದಿನ ಭದ್ರಪದ ಶೋಭನ ಶುಕ್ಲ ಚತರ್ದಶಿ |
ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಮಲೋಚನೆ ಕಟ್ಟಿದಳೊಲಿದೂ |
ಪ್ರಣುತಾರ್ಥಹರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ |
ನೆನದು ಪತಿಯಾ ಕೂಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತೀರೆ ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ವಾರಿಯೊಳಗೆ ಮದವಾರುಣಾ [ಶ್ವದ್ಧನಾ] ಶ್ಯಂದನಾ |
ವಾರುಗಂಗಳು ಪರಿವಾರಾವೊಪ್ಪುತಲಿರೇ |
ಸಾರರತುನಾ ಬಂಗಾರಮಯದಾ ಶೃಂ |
ಗಾರದಾ ಮಂದಿರಾ ತೋರುತಿರಲು ಮನಕೆ
ಕಾರುಣಿಕವು ಮುಂದೆ ನಾರಿಯೊಡನೆ ಮುನಿ |
ವರೇಣ್ಯ ತನ್ನಯಾ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿ |
ಕಾರಣಾ ಪುರುಷಶಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನಾ |
ದೋರದಾ ಮಹಿಮೇಲಿ ಪೂರೈಸಿತು ಭಾಗ್ಯಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ತತ್ತುಳಕಲು ಭಾಗ್ಯ |
ನಿತ್ಯಸಂದಣಿಯಿಂದ ಇತ್ತಮುನಿ ಇರುತಿರೆ |
ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭ ಕರದಿ ಸೂತ್ರವಿರಲೂ ಮುನಿ |
ಪೋತ್ತಮಾ ನುಡಿಸಿ ಅದರುತ್ತರವ ತಿಳಿದು |
ಎತ್ತಣ ವೃತವೆಂದು ಮಿತ್ರಿಯಜರದು ಮೋರಾ |
ಕಿತ್ತು ಬಿಸುಟನಾಗಾ ಪಿತ್ತದೊಳಗೆ ತೆಗೆದು |
ಉತ್ತಮಗುಣವಂತೆ ಎತ್ತಿ ಮನದಿ ಹಾ, ಯೆ |
ನುತ್ತ ಪಾಲಿನೊಳದ್ದಿ ತುತಿಸಿ ಗತಿ ಹರಿಯೆ |
ನುತ್ತ ಜತನ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತಜಾಪಿತ |
ನಂತ, ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಗೆ |
ಹತ್ತದವನಾಗಿ ಮುನಿ ಪೊತ್ತಾ ಕ್ಲೇಶದೊಳಾದ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಬಡತನ ಬಂದು ಬೆಂಬಿಡದಲೆ ಕಾಡಲು |
ಒಡನೆ ಬಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಬ[ಡಿ]ದರು ಪಗೆಯಾಗಿ |
ಪಿಡದಾ ಪರಿಚಾರಾ ಕಿಡಿಗೆಡಿಗೆ ಮುನಿ |
ದಡಿಗಡಿಗೆ ಬೈದೊಡಂಬಡದಿಪ್ಪಾರು |
ಕಡುನೊಂದು ಯತಿ ತನ್ನ ಮಡದಿ ವಿನಯದಿಂದಾ |
ನುಡಿವ ಮಾತನು ತನ್ನೊಡಲೊಳು ಚಿಂತಿಸಿ |
ಸುಡು ಎನ್ನ ಶರೀರ ಬಿಡುವೆ ರಂಗನ ದಿವ್ಯಾ |
ಅಡಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಡಿಯದಲೆ ಪೋಗಿ |
ಕೊಡವೆನೆನುತ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಪೊರಮಟ್ಟಾ |
ಅಡವಿ ಗಿಡಗಳು ಪಿಡಿದು ಕ್ಲೇಶದಿಂದ |
ಮಿಡಕುತಾಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೊಡದು ನೆತ್ತರಧಾರಿ |
ಇಡುತಲಿ ಬಲುದೂರಾ ಹುಡುಕುತಾ ಮಹೇಂದ್ರ |
ದಡಿಗೆ ಬಂದನು ಋಷಿ |
ಕಡು ಕೃಪಾಸಾಗರಾ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಂತಾ |
ತಡಿಯ ಕೌಂಡಣ್ಯನು ನಡುಗಿ ಬಾಯಾರಿ ||6||

ಆದಿತಾಳ
ಬರುತಾ ಚೂತಾ ತರುವು ಸರೋ |
ವರಾವೆರಡು ಗೋ ವೃಷಭಾ |
ಖರ ಮದಕುಂಜರಗಳನು |
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನಂತನಾ | ಕುರುಹನಾ[ನೀ]ವುತೋ |
ರಿರಿ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಳಲು | ಅರಿಯಲಿಲ್ಲಂದು ಉ |
ತ್ತರ ನೆರದಾವು ಕೊಡಲು | ಪರಮ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ |
ಒರಗಿದ ಧರಿಗೆ ಮುನಿ | ಹರಿ ಅರಿದು ವೃದ್ಧ ಭೂ |
ಸುರನಾಗಿ ಬಂದು ವಿ | ವರಿಸಿ ತಿಳಿದು ತಡ |
ವರಿಸಿ ಕಿಂಕರ ನೋಡಿರದೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ |
ಕರತಂದು ತನ್ನ ನಿಜ | ಸ್ವರೂಪವಾ ತೋರಿ ಮುನಿಯಾ |
ಪರಿಶ್ರಮ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕರುಣವ ಮಾಡಿದನು |
ಸುರರಿಗಸಾಧ್ಯವು | ಮರಿಯದೆ ಪದಿನಾಲ್ಕೋ |
ತ್ಸರಾನಂತನಾ ವೃತ | ಚರಿಸಿ ಸುಖದಿ ಬಂದು |
ವರ ಪುನರ್ವಸು ಸ್ಥಾನಾ | ಇರ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಾ |
ದರ ಶಂಕೆಯನು ಪೇಳಿ | ಹರಿ ಅಂತರ್ಧಾನನಾದಾ |
ತಿರುಗಿ ಕೌಂಡಣ್ಯ ಮುನೀಶ್ವರಾ ಅಕ್ಲೇಶದಲ್ಲಿ |
[ಕ]ರುಣಿ ಜ್ಞಾನವಾ ನೆನದು ಹರಿಯಾ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ |
ಭರದಿಂದ ತನ್ನ ಮಂದಿರಕೈತಂದು ವೃತವ |
ಚರಿಸಿದ ಮನಃ ಪೂರ್ವದರ ಭಕುತಿ ತಪ್ಪದಲೇ |
ಸರಿ ಇಲ್ಲಾದೈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಳಿ |
ಮರಳೆ ಸೇರಿದ ತನ್ನವರ ಸ್ಥಾನದಲಿ ಪೋಗಿ |
ಶಿರಿ ಶ್ರೀಮದನಂತ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಸ್ಥಿರವಾದಾನಂದು ಮೊದಲು | ಶರಧಿ ದಕ್ಷಿಣಾದಲ್ಲಿ ||7||

ಜತೆ
ಯಮ ಸುತನ ನೋತು ಬಲು ಶ್ರಮದಿಂದ ದೂರಾದ
ತಮರಿಗೆ ಸಲ್ಲಾದಿದು ವಿಜಯವಿಠಲ ಬಲ್ಲಾ ||8||

dhruvatALa
vratave uttama vratavu kShitiyoLage nODalu |
mativaMtarige mukti pathake modalU |
late pallavisidante satatadalli Bakti |
pratidina veccuvadu atiSayadalli |
KatigoLadiri SASvatavennirO janarU |
patitarAgade sammata baDuvadU |
SatakOTi anyadEvatigaLa vratamADe |
hatavAguvadu sukRutaviddaddU |
catura mUruti namma vijayaviThalanantA |
vrata kAvudu elli pratigANe SrutiyoLu ||1||

maTTatALa
sumanta BUsuranA kumAri suSIle |
vimalA guNavaMte Samedameyalliralu |
sumanta viprA uttuma kaunDaNyage |
sumatiyaLAnittA sumanasaru mecce |
rameyarasa namma vijayaviThalannA |
tumadoLage nenedu yamunA tIrake baralU ||2||

rUpakatALa
mauni kaunDiNyanu madhyAnadA Anhikeyanu |
praNava pUrvadiMdArcane mADa pOdA ya |
muna nadi salilige GanatIvaradiMda |
va[ni]te suSIlitA vanajAkShiyaru vRutA |
vanu mADutire A kShaNadinda gamanisI |
enage pELendavarananusarisi kELalU |
sanumata anantana vratavendenalU |
vinayadinda namisi manadicCeli nOMpi |
EnunO tALadAnantana sUtra tOLili |
dina Badrapada SOBana Sukla catardaSi |
dinadalli vAmalOcane kaTTidaLolidU |
praNutArthahara namma vijayaviThalanna |
nenadu patiyA kUDi manege barutIre ||3||

JaMpetALa
vAriyoLage madavAruNA [SvaddhanA] SyandanA |
vArugaMgaLu parivArAvopputalirE |
sAraratunA bangAramayadA SRuM |
gAradA mandirA tOrutiralu manake
kAruNikavu munde nAriyoDane muni |
varENya tannayA kuTIrakke baralAgi |
kAraNA puruShaSiri vijayaviThalannA |
dOradA mahimEli pUraisitu BAgyA ||4||

triviDitALa
etta nODidaratta tattuLakalu BAgya |
nityasandaNiyiMda ittamuni irutire |
cittadollaBa karadi sUtraviralU muni |
pOttamA nuDisi adaruttarava tiLidu |
ettaNa vRutavendu mitriyajaradu mOrA |
kittu bisuTanAgA pittadoLage tegedu |
uttamaguNavante etti manadi hA, ye |
nutta pAlinoLaddi tutisi gati hariye |
nutta jatana mADi cittajApita |
naMta, vijayaviThalarEyage |
hattadavanAgi muni pottA klESadoLAda ||5||

aTTatALa
baDatana bandu beMbiDadale kADalu |
oDane biddavarellA ba[Di]daru pageyAgi |
piDadA paricArA kiDigeDige muni |
daDigaDige baidoDaMbaDadippAru |
kaDunoMdu yati tanna maDadi vinayadindA |
nuDiva mAtanu tannoDaloLu cintisi |
suDu enna SarIra biDuve rangana divyA |
aDigaLa baLiyalli taDiyadale pOgi |
koDavenenuta nIru kuDiyade poramaTTA |
aDavi giDagaLu piDidu klESadinda |
miDakutALalli kAloDadu nettaradhAri |
iDutali baludUrA huDukutA mahEndra |
daDige bandanu RuShi |
kaDu kRupAsAgarA namma vijayaviThalanantA |
taDiya kaunDaNyanu naDugi bAyAri ||6||

AditALa
barutA cUtA taruvu sarO |
varAveraDu gO vRuShaBA |
Kara madakunjaragaLanu |
nirIkShisi anantanA | kuruhanA[nI]vutO |
riri eMdu besagoLalu | ariyalillandu u |
ttara neradAvu koDalu | parama mUrCitanAgi |
oragida dharige muni | hari aridu vRuddha BU |
suranAgi bandu vi | varisi tiLidu taDa |
varisi kiMkara nODirade beMbalavAgi |
karataMdu tanna nija | svarUpavA tOri muniyA |
pariSrama pariharisi karuNava mADidanu |
surarigasAdhyavu | mariyade padinAlkO |
tsarAnantanA vRuta | carisi suKadi baMdu |
vara punarvasu sthAnA | ira hELi hiMde kaMDA |
dara Sankeyanu pELi | hari aMtardhAnanAdA |
tirugi kaunDaNya munISvarA aklESadalli |
[ka]ruNi j~jAnavA nenadu hariyA konDADuttA |
Baradinda tanna mandirakaitaMdu vRutava |
carisida manaH pUrvadara Bakuti tappadalE |
sari illAdaiSvarya paripUrNavAgi bALi |
maraLe sErida tannavara sthAnadali pOgi |
Siri SrImadananta vijayaviThalarEyA |
sthiravAdAnandu modalu | Saradhi dakShiNAdalli ||7||

jate
yama sutana nOtu balu Sramadinda dUrAda
tamarige sallAdidu vijayaviThala ballA ||8||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s