ananta chathurdasi · ananta vrata · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Ananta vrata suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ವ್ರತವೆ ಉತ್ತಮ ವ್ರತವು ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಲು |
ಮತಿವಂತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಥಕೆ ಮೊದಲೂ |
ಲತೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿದಂತೆ ಸತತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ |
ಪ್ರತಿದಿನ ವೆಚ್ಚುವದು ಅತಿಶಯದಲ್ಲಿ |
ಖತಿಗೊಳದಿರಿ ಶಾಶ್ವತವೆನ್ನಿರೋ ಜನರೂ |
ಪತಿತರಾಗದೆ ಸಮ್ಮತ ಬಡುವದೂ |
ಶತಕೋಟಿ ಅನ್ಯದೇವತಿಗಳ ವ್ರತಮಾಡೆ |
ಹತವಾಗುವದು ಸುಕೃತವಿದ್ದದ್ದೂ |
ಚತುರ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಂತಾ |
ವ್ರತ ಕಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ಶ್ರುತಿಯೊಳು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸುಮಂತ ಭೂಸುರನಾ ಕುಮಾರಿ ಸುಶೀಲೆ |
ವಿಮಲಾ ಗುಣವಂತೆ ಶಮೆದಮೆಯಲ್ಲಿರಲು |
ಸುಮಂತ ವಿಪ್ರಾ ಉತ್ತುಮ ಕೌಂಡಣ್ಯಗೆ |
ಸುಮತಿಯಳಾನಿತ್ತಾ ಸುಮನಸರು ಮೆಚ್ಚೆ |
ರಮೆಯರಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನಾ |
ತುಮದೊಳಗೆ ನೆನೆದು ಯಮುನಾ ತೀರಕೆ ಬರಲೂ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಮೌನಿ ಕೌಂಡಿಣ್ಯನು ಮಧ್ಯಾನದಾ ಆನ್ಹಿಕೆಯನು |
ಪ್ರಣವ ಪೂರ್ವದಿಂದಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ ಪೋದಾ ಯ |
ಮುನ ನದಿ ಸಲಿಲಿಗೆ ಘನತೀವರದಿಂದ |
ವ[ನಿ]ತೆ ಸುಶೀಲಿತಾ ವನಜಾಕ್ಷಿಯರು ವೃತಾ |
ವನು ಮಾಡುತಿರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಗಮನಿಸೀ |
ಎನಗೆ ಪೇಳೆಂದವರನನುಸರಿಸಿ ಕೇಳಲೂ |
ಸನುಮತ ಅನಂತನ ವ್ರತವೆಂದೆನಲೂ |
ವಿನಯದಿಂದ ನಮಿಸಿ ಮನದಿಚ್ಛೆಲಿ ನೋಂಪಿ |
ಏನುನೋ ತಾಳದಾನಂತನ ಸೂತ್ರ ತೋಳಿಲಿ |
ದಿನ ಭದ್ರಪದ ಶೋಭನ ಶುಕ್ಲ ಚತರ್ದಶಿ |
ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಮಲೋಚನೆ ಕಟ್ಟಿದಳೊಲಿದೂ |
ಪ್ರಣುತಾರ್ಥಹರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ |
ನೆನದು ಪತಿಯಾ ಕೂಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತೀರೆ ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ವಾರಿಯೊಳಗೆ ಮದವಾರುಣಾ [ಶ್ವದ್ಧನಾ] ಶ್ಯಂದನಾ |
ವಾರುಗಂಗಳು ಪರಿವಾರಾವೊಪ್ಪುತಲಿರೇ |
ಸಾರರತುನಾ ಬಂಗಾರಮಯದಾ ಶೃಂ |
ಗಾರದಾ ಮಂದಿರಾ ತೋರುತಿರಲು ಮನಕೆ
ಕಾರುಣಿಕವು ಮುಂದೆ ನಾರಿಯೊಡನೆ ಮುನಿ |
ವರೇಣ್ಯ ತನ್ನಯಾ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿ |
ಕಾರಣಾ ಪುರುಷಶಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನಾ |
ದೋರದಾ ಮಹಿಮೇಲಿ ಪೂರೈಸಿತು ಭಾಗ್ಯಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ತತ್ತುಳಕಲು ಭಾಗ್ಯ |
ನಿತ್ಯಸಂದಣಿಯಿಂದ ಇತ್ತಮುನಿ ಇರುತಿರೆ |
ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭ ಕರದಿ ಸೂತ್ರವಿರಲೂ ಮುನಿ |
ಪೋತ್ತಮಾ ನುಡಿಸಿ ಅದರುತ್ತರವ ತಿಳಿದು |
ಎತ್ತಣ ವೃತವೆಂದು ಮಿತ್ರಿಯಜರದು ಮೋರಾ |
ಕಿತ್ತು ಬಿಸುಟನಾಗಾ ಪಿತ್ತದೊಳಗೆ ತೆಗೆದು |
ಉತ್ತಮಗುಣವಂತೆ ಎತ್ತಿ ಮನದಿ ಹಾ, ಯೆ |
ನುತ್ತ ಪಾಲಿನೊಳದ್ದಿ ತುತಿಸಿ ಗತಿ ಹರಿಯೆ |
ನುತ್ತ ಜತನ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತಜಾಪಿತ |
ನಂತ, ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಗೆ |
ಹತ್ತದವನಾಗಿ ಮುನಿ ಪೊತ್ತಾ ಕ್ಲೇಶದೊಳಾದ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಬಡತನ ಬಂದು ಬೆಂಬಿಡದಲೆ ಕಾಡಲು |
ಒಡನೆ ಬಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಬ[ಡಿ]ದರು ಪಗೆಯಾಗಿ |
ಪಿಡದಾ ಪರಿಚಾರಾ ಕಿಡಿಗೆಡಿಗೆ ಮುನಿ |
ದಡಿಗಡಿಗೆ ಬೈದೊಡಂಬಡದಿಪ್ಪಾರು |
ಕಡುನೊಂದು ಯತಿ ತನ್ನ ಮಡದಿ ವಿನಯದಿಂದಾ |
ನುಡಿವ ಮಾತನು ತನ್ನೊಡಲೊಳು ಚಿಂತಿಸಿ |
ಸುಡು ಎನ್ನ ಶರೀರ ಬಿಡುವೆ ರಂಗನ ದಿವ್ಯಾ |
ಅಡಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಡಿಯದಲೆ ಪೋಗಿ |
ಕೊಡವೆನೆನುತ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಪೊರಮಟ್ಟಾ |
ಅಡವಿ ಗಿಡಗಳು ಪಿಡಿದು ಕ್ಲೇಶದಿಂದ |
ಮಿಡಕುತಾಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೊಡದು ನೆತ್ತರಧಾರಿ |
ಇಡುತಲಿ ಬಲುದೂರಾ ಹುಡುಕುತಾ ಮಹೇಂದ್ರ |
ದಡಿಗೆ ಬಂದನು ಋಷಿ |
ಕಡು ಕೃಪಾಸಾಗರಾ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಂತಾ |
ತಡಿಯ ಕೌಂಡಣ್ಯನು ನಡುಗಿ ಬಾಯಾರಿ ||6||

ಆದಿತಾಳ
ಬರುತಾ ಚೂತಾ ತರುವು ಸರೋ |
ವರಾವೆರಡು ಗೋ ವೃಷಭಾ |
ಖರ ಮದಕುಂಜರಗಳನು |
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನಂತನಾ | ಕುರುಹನಾ[ನೀ]ವುತೋ |
ರಿರಿ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಳಲು | ಅರಿಯಲಿಲ್ಲಂದು ಉ |
ತ್ತರ ನೆರದಾವು ಕೊಡಲು | ಪರಮ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ |
ಒರಗಿದ ಧರಿಗೆ ಮುನಿ | ಹರಿ ಅರಿದು ವೃದ್ಧ ಭೂ |
ಸುರನಾಗಿ ಬಂದು ವಿ | ವರಿಸಿ ತಿಳಿದು ತಡ |
ವರಿಸಿ ಕಿಂಕರ ನೋಡಿರದೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ |
ಕರತಂದು ತನ್ನ ನಿಜ | ಸ್ವರೂಪವಾ ತೋರಿ ಮುನಿಯಾ |
ಪರಿಶ್ರಮ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕರುಣವ ಮಾಡಿದನು |
ಸುರರಿಗಸಾಧ್ಯವು | ಮರಿಯದೆ ಪದಿನಾಲ್ಕೋ |
ತ್ಸರಾನಂತನಾ ವೃತ | ಚರಿಸಿ ಸುಖದಿ ಬಂದು |
ವರ ಪುನರ್ವಸು ಸ್ಥಾನಾ | ಇರ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಾ |
ದರ ಶಂಕೆಯನು ಪೇಳಿ | ಹರಿ ಅಂತರ್ಧಾನನಾದಾ |
ತಿರುಗಿ ಕೌಂಡಣ್ಯ ಮುನೀಶ್ವರಾ ಅಕ್ಲೇಶದಲ್ಲಿ |
[ಕ]ರುಣಿ ಜ್ಞಾನವಾ ನೆನದು ಹರಿಯಾ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ |
ಭರದಿಂದ ತನ್ನ ಮಂದಿರಕೈತಂದು ವೃತವ |
ಚರಿಸಿದ ಮನಃ ಪೂರ್ವದರ ಭಕುತಿ ತಪ್ಪದಲೇ |
ಸರಿ ಇಲ್ಲಾದೈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಳಿ |
ಮರಳೆ ಸೇರಿದ ತನ್ನವರ ಸ್ಥಾನದಲಿ ಪೋಗಿ |
ಶಿರಿ ಶ್ರೀಮದನಂತ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಸ್ಥಿರವಾದಾನಂದು ಮೊದಲು | ಶರಧಿ ದಕ್ಷಿಣಾದಲ್ಲಿ ||7||

ಜತೆ
ಯಮ ಸುತನ ನೋತು ಬಲು ಶ್ರಮದಿಂದ ದೂರಾದ
ತಮರಿಗೆ ಸಲ್ಲಾದಿದು ವಿಜಯವಿಠಲ ಬಲ್ಲಾ ||8||

dhruvatALa
vratave uttama vratavu kShitiyoLage nODalu |
mativaMtarige mukti pathake modalU |
late pallavisidante satatadalli Bakti |
pratidina veccuvadu atiSayadalli |
KatigoLadiri SASvatavennirO janarU |
patitarAgade sammata baDuvadU |
SatakOTi anyadEvatigaLa vratamADe |
hatavAguvadu sukRutaviddaddU |
catura mUruti namma vijayaviThalanantA |
vrata kAvudu elli pratigANe SrutiyoLu ||1||

maTTatALa
sumanta BUsuranA kumAri suSIle |
vimalA guNavaMte Samedameyalliralu |
sumanta viprA uttuma kaunDaNyage |
sumatiyaLAnittA sumanasaru mecce |
rameyarasa namma vijayaviThalannA |
tumadoLage nenedu yamunA tIrake baralU ||2||

rUpakatALa
mauni kaunDiNyanu madhyAnadA Anhikeyanu |
praNava pUrvadiMdArcane mADa pOdA ya |
muna nadi salilige GanatIvaradiMda |
va[ni]te suSIlitA vanajAkShiyaru vRutA |
vanu mADutire A kShaNadinda gamanisI |
enage pELendavarananusarisi kELalU |
sanumata anantana vratavendenalU |
vinayadinda namisi manadicCeli nOMpi |
EnunO tALadAnantana sUtra tOLili |
dina Badrapada SOBana Sukla catardaSi |
dinadalli vAmalOcane kaTTidaLolidU |
praNutArthahara namma vijayaviThalanna |
nenadu patiyA kUDi manege barutIre ||3||

JaMpetALa
vAriyoLage madavAruNA [SvaddhanA] SyandanA |
vArugaMgaLu parivArAvopputalirE |
sAraratunA bangAramayadA SRuM |
gAradA mandirA tOrutiralu manake
kAruNikavu munde nAriyoDane muni |
varENya tannayA kuTIrakke baralAgi |
kAraNA puruShaSiri vijayaviThalannA |
dOradA mahimEli pUraisitu BAgyA ||4||

triviDitALa
etta nODidaratta tattuLakalu BAgya |
nityasandaNiyiMda ittamuni irutire |
cittadollaBa karadi sUtraviralU muni |
pOttamA nuDisi adaruttarava tiLidu |
ettaNa vRutavendu mitriyajaradu mOrA |
kittu bisuTanAgA pittadoLage tegedu |
uttamaguNavante etti manadi hA, ye |
nutta pAlinoLaddi tutisi gati hariye |
nutta jatana mADi cittajApita |
naMta, vijayaviThalarEyage |
hattadavanAgi muni pottA klESadoLAda ||5||

aTTatALa
baDatana bandu beMbiDadale kADalu |
oDane biddavarellA ba[Di]daru pageyAgi |
piDadA paricArA kiDigeDige muni |
daDigaDige baidoDaMbaDadippAru |
kaDunoMdu yati tanna maDadi vinayadindA |
nuDiva mAtanu tannoDaloLu cintisi |
suDu enna SarIra biDuve rangana divyA |
aDigaLa baLiyalli taDiyadale pOgi |
koDavenenuta nIru kuDiyade poramaTTA |
aDavi giDagaLu piDidu klESadinda |
miDakutALalli kAloDadu nettaradhAri |
iDutali baludUrA huDukutA mahEndra |
daDige bandanu RuShi |
kaDu kRupAsAgarA namma vijayaviThalanantA |
taDiya kaunDaNyanu naDugi bAyAri ||6||

AditALa
barutA cUtA taruvu sarO |
varAveraDu gO vRuShaBA |
Kara madakunjaragaLanu |
nirIkShisi anantanA | kuruhanA[nI]vutO |
riri eMdu besagoLalu | ariyalillandu u |
ttara neradAvu koDalu | parama mUrCitanAgi |
oragida dharige muni | hari aridu vRuddha BU |
suranAgi bandu vi | varisi tiLidu taDa |
varisi kiMkara nODirade beMbalavAgi |
karataMdu tanna nija | svarUpavA tOri muniyA |
pariSrama pariharisi karuNava mADidanu |
surarigasAdhyavu | mariyade padinAlkO |
tsarAnantanA vRuta | carisi suKadi baMdu |
vara punarvasu sthAnA | ira hELi hiMde kaMDA |
dara Sankeyanu pELi | hari aMtardhAnanAdA |
tirugi kaunDaNya munISvarA aklESadalli |
[ka]ruNi j~jAnavA nenadu hariyA konDADuttA |
Baradinda tanna mandirakaitaMdu vRutava |
carisida manaH pUrvadara Bakuti tappadalE |
sari illAdaiSvarya paripUrNavAgi bALi |
maraLe sErida tannavara sthAnadali pOgi |
Siri SrImadananta vijayaviThalarEyA |
sthiravAdAnandu modalu | Saradhi dakShiNAdalli ||7||

jate
yama sutana nOtu balu Sramadinda dUrAda
tamarige sallAdidu vijayaviThala ballA ||8||

 

ananta chathurdasi · ananta vrata · ashtothram · bhadrapada maasa · MADHWA · POOJA

Ananta Chathurdashi/Ananta vrata

Ananta vrata suladhi

 • This vratha is performed every year on the 14th day (Chaturdasi) of sukla paksha in Bhadrapada Masam.
 • In this vratha, Lord Sri Maha Vishnu is worshipped in the form of Anantha with shodasa upachaara pooja.
 • Seven # Dharbha  are tied together representing Lord Anantha with seven hoods.
 • Goddess Yamuna Devi is also worshipped along with Lord Anantha on this day.
 • Two kalasas are prepared for this vrata, one for yamuna and one for ananta. Perform yamuna pooja followed by ananta pooja.
 • It is believed that Lord Sri Krishna had narrated the significance of Sri Anantha Padmanabha Vratha to Dharmaraja. On the advice and direction of Lord Sri Krishna, Dharmaraja had performed this Vratha during their stay in forests.
 • It is said that details of Anantha Padmanabha Vratha Kalpa are mentioned in Bhavishyottara Purana.
 • It is believed and said that those who perform this austerity as per the norms with total devotion and sincerity will be blessed with  Dharma, Artha, Kama and Moksha
 • The word ‘Ananta’ means endless and devotees believe that Lord Narayana will clear all the difficulties in one’s life, if the Ananta Vrata is observed with utmost devotion.

Significance of ananta padmanabha in vishnu sahasra naama:

Kamadevah kamapalah kami kantah krutagamah
Anirdeshya-vapur vishnur viro ananto dhananjayah

Ananto huta-bhug bhokta sukhado naikajo-grajah
Anirvinnah sadamarshi lokadhishthana-madbhutah

Ananta-rupo ananta-shri jitamanyur bhayapahah
Chaturashro gabhiratma vidisho vyadisho dishah

Namostvananthaya Sahasramuurthaye!
SahasraPaadaakshi Sirorubaahave!
Sahasranaamne Purushaya Saswathe!
SahasraKoti Yugadhaarine Namah!!

Shaantaakaaram Bhujaga-Shayanam Padmanaabham Suresham
Vishvaadhaaram Gagana-Sadrisham Meghavarnam Shubha-angam
Lakshmi-Kaantam Kamala-Nayanam Yogibhir-dhyana-gamyam
Vande Vishnum Bhava-Bhaya-Haram Sarva-Lokaika-Natham

Significance of number 14 in this vrata:

 • It is performed on the 14th day in the Lunar Calendar.
 • This vratha is performed for 14 years before it is ended with Udyapana.
 • Lord Ananta is worshipped with 14 varieties of flowers, fruits and dishes.
 • A special sweet dish made with wheat flour and jaggery(atiras) is prepared in 28 # and half of it is given as prasada to a Brahmin after Nivedana to Lord Anantha.
 • Worshipping Lord Anantha with a red coloured silk thread having 14 knots known as Thora.

Thora (Sacred Thread)

 • On completion of the pooja this Thora is tied to the shoulder or wrist of the Grihastha. It is believed to act as a protection (Raksha) to the one who wears it.
 • It is retained till next year and replaced with a new one at the time of Sri Anantha Padmanabha vratha.
 • Both men and women participate in this vratha.

Find Ashtothra link: Ananta chathurdashi Ashtothra namavali

Dora granthi pooja
1)krishnaya namah Prathama granthim Poojayaami
2)vishnave namah Dwitheeya granthim Poojayaami
3)jishnave namah Thruteeya granthim Poojayaami
4) kalaya namah Chaturtha granthim Poojayaami
5) bramhane namah Panchama granthim poojayaami
6) bhaskaraya namah shashta granthim poojayaami
7) sheshaya namah Saptama granthim poojayaami
8)somaya namah ashtma granthim poojayaami
9) eshwaraya namah Navama granthim poojayaami
10) vishwatmane namah Dashama granthim poojayaami
11) mahakalaya namah ekadasha granthim poojayaami
12)srishtisthityaantakarinye namah Dwdasha granthim poojayaami
13) achyutaya namah trayodasha granthim poojayaami
14) anantapadmanabhaya namah Chaturdarsha granthim poojayaami

Ananatha chaturdarshi Dhora grahana Mantra:
Samsaara gaharaguhaasu sukham vivarthum
Vaam Chamthi Ye Kuru kulodhbhava Shudhdha sathwaah||

Sampoojya cha thribhuvanesham Ananatha Devam
Bhadnamthi dakshina kare vara dhhorakam the||

Story:

(Source:http://www.divyashaligram.com/articles/ananth_chaturdashi.html#.V84F5oYrLIU)

There once lived a brahmin called Sumanta born in Vasishtha Gotra and had married Brighu’s daughter Dheeksha. They had a charming daughter called Susheela. When Susheela was a young girl, she lost her mother. Her father married a woman called Karkashe who was hard hearted and quarrelsome. She made the life of Susheela miserable. In spite of these difficulties at home, Susheela grew to be a fine lady ready to be married. When Sumanta was worried over her marriage, there came to his house looking for a bride, a rishi called Kaundinya. Sumanta gives his daughter to Kaundinya rishi in marriage. With his wife being uncooperative, he could give to his son in law as a marriage gift, a little of fried wheat flour.

Kaundinya accompanied by his wife Susheela left the place and reached the bank of a river during their travel. That day being Bhadrapada shukla Chaturdashi many brahmins and their wives who were wearing red dress, were worshiping Ananta Padmanabha. Curious Susheela approaches these ladies and asks them for details of the vrata. They say that the vrata is called Anantha vrata and the fruits are infinite (anantha); when Susheela showed interest in performing the vrata, they tell her in detail as follows:

The vrata is to be performed on Bhadrapada shukla Chaturdashi. Having taken bath and wearing a clean dress, decorate the altar with devotion. Keep a kalasha on the south of the altar in which you invite the Lord. Keep seven darbhas tied to each other to represent Ananta. Keep a red thread with 14 knots on the altar. Worship the Lord with 14 variety of flowers and 14 variety of leaves. The prasad for this vrata is Atiras. Make 28 of them and serve them to brahmanas. Those attending should be given food and respect. Do this vrata for 14 years each year replacing the thread that was worn in the earlier year. On the 15th year do the udyapana (conclusion with donation of gifts to brahmanas).

Having listened to the narration with attention, faith and devotion, Susheela performed the puja with those gathered there, distributed half of the fried wheat flour to brahmanas, wore the red thread and with the thoughts of Ananta Padmanabha accompanied her husband to his ashram. Because of the power of Anantha vrata, Kaundinya’s ashram acquired beauty and wealth. All his relatives were eagerly waiting to do the Anantha vrata. Susheela had acquired an aura of brilliance.

One day Kaundinya sees the red thread on Susheela’s hand and asks for an explanation. In spite of her telling him the truth, in a fit of anger and jealousy, Kaundinya forcibly removes the thread and throws it in the fire. Susheela picks up the half burnt thread and immerses it in milk. This behavior proved very dear to Kaundinya; pretty soon all his wealth was lost; his relatives deserted him; his cattle died and he now knew that this was on account of his rudeness to Ananta Padmanabha swami in the form of the red thread.

Kaundinya leaves his house in search of Anantha Padmanabha. Like a demented person he enters the jungle. After some days he falls down. The Lord in His infinite compassion comes there in the form of an old brahman, revives him and takes him to a palace where he shows him his four armed form along with Mahalakshmi. Kaundinya praises the Lord in many stotras. The Lord pleased, gives him three boons viz., removal of poverty, ability to follow dharma, mukti saubhagya.

Kaundinya returned home and did the puja with shraddha and bhakti. He lived a life of wealth and happiness. In the bygone days, sages like Agastya, kings like Janaka, Sagara, Dilipa, and Harishchandra have performed this vrata.

 

 

ananta chathurdasi · ananta vrata · ashtothram · FESTIVALS · MADHWA

Ananta Padmanabha Ashtothra namavali

1. OM shriimad anantaya namah
2. OM krishnaya namah
3. OM achyutaya namah
4. OM purushaya namah
5. OM anantaya namah
6. OM sakshine namah
7. OM yogaya namah
8. OM gyanaya namah
9. OM gyanapriyaya namah
10. OM padmanabhaya namah
11. OM purushottamaya namah
12. OM prabhave namah
13. OM iishvaraya namah
14. OM adhokshajaya namah
15. OM pavitraya namah
16. OM mangalaya namah
17. OM shriigarbhaya namah
18. OM prajapataye namah
19. OM trivikramaya namah
20. OM siddhaya namah
21. OM ravanachedanaya namah
22. OM mahaviiraya namah
23. OM shriivatsalaya namah
24. OM dharmaya namah
25. OM shrishtikartre namah
26. OM santushtaya namah
27. OM varahaya namah
28. OM narayanaya namah
29. OM puurnaya namah
30. OM aushadhaya namah
31. OM shashvataya namah
32. OM shriipataye namah
33. OM vibhave namah
34. OM jyeshthaya namah
35. OM shreshtaya namah
36. OM vikramine namah
37. OM dhanvine namah
38. OM medhaya namah
39. OM adhiishaya namah
40. OM kratave namah
41. OM kalaya namah
42. OM vatsalaya namah
43. OM vishwaya namah
44. OM paratraye namah
45. OM rudraya namah
46. OM brahmane namah
47. OM amritaya namah
48. OM vedangaya namah
49. OM chaturatmane namah
50. OM bhoktre namah
51. OM suchaye namah
52. OM achanchalaya namah
53. OM indraya namah
54. OM haraye namah
55. OM svargaya namah
56. OM anantamuurtaye namah
57. OM medhaya namah
58. OM vedyaya namah
59. OM darpagne namah
60. OM mayaya namah
61. OM mohaya namah
62. OM suranandaya namah
63. OM sagaraya namah
64. OM tapase namah
65. OM sinhaya namah
66. OM mrigaya namah
67. OM lokapalakaya namah
68. OM sthitaya namah
69. OM aushadhaya namah
70. OM dikpalakaya namah
71. OM dhanurdharaya namah
72. OM ambujaya namah
73. OM vakyaya namah
74. OM gurave namah
75. OM shobhanaya namah
76. OM varashreshtaya namah
77. OM sanvritaya namah
78. OM sampradaya namah
79. OM vahnaye namah
80. OM vayuve namah
81. OM shikharaya namah
82. OM anekaya namah
83. OM anartanaya namah
84. OM shriipadaya namah
85. OM guhyaya namah
86. OM ananta udaraya namah
87. OM ananta thridayaya namah
88. OM kamalaya namah
89. OM darpagne namah
90. OM anaatahastaya namah
91. OM anantabahave namah
92. OM anantamukhaya namah
93. OM anantajihvaya namah
94. OM Ananta daunshtraya namah
95. OM shriipadaya namah
96. OM shrotraya namah
97. OM ananta chakshase namah
98. OM ananta shirase namah
99. OM mukutaya namah
100. OM ambaraya namah
101. OM abharanaya namah
102. OM ayudhaya namah
103. OM hriivallabhaya namah
104. OM guptaya namah
105. OM pushkaraya namah
106. OM dhridaya namah
107. OM swarnanabhaya namah
108. OM anekamuurtaye namah

OM shrii Ananta padmanabhaya namah
||Iti ashtothra satha namavali samarpayaami||