dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · vyasathathvagnya thirtharu

Dasara pada on Sri vyasathathvagna thirtharu

ಕೃತ ಕೃತ್ಯನಾದೆನಿಂದಿನ ದಿನದೊಳು
ಕ್ಷಿತಿಸುತ ವೆಂಕಟರಾಮಾರ್ಯರನ ಕಂಡು ||pa||

ಭೂಮಂಡಲದೊಳುಳ್ಳ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ
ಹೇಮಾದ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ
ನೇಮ ಜಪತಪ ವ್ರತಾದಿಗಳ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ
ಈ ಮಹಾತ್ಮರ ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಮನಿಸಿತು ||1||

ಷಣ್ಣವತ್ಯಬ್ಧ ಪರಿಯಂತ ಹರಿಮಹಿಮೆಗಳ
ಸನ್ನುತಿಯಲೀ ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಗಳಿಂದ
ಧನ್ಯರೆಂದೆನಿಸಿ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಪೂರಿತರಾದ
ಪುಣ್ಯಚರಿತರ ದಿವ್ಯ ಪಾದವನೆ ನಾ ಕಂಡು ||2||

ಹೀನ ಜನರೇ ಬಹಳ ಕ್ಷೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸು
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದುರ್ಲಭರು ಕಲಿಯುಗದಲಿ
ಆನತೇಷ್ಟಪ್ರದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ತಾನೆ ಕರೆತಂದು ತೋರಿ ಪುನೀತನ ಮಾಡ್ದ ||3||

kRuta kRutyanAdenindina dinadoLu
kShitisuta venkaTarAmAryarana kaMDu ||pa||

BUmanDaladoLuLLa sakala tIrthasnAna
hEmAdri modalAda kShEtra yAtre
nEma japatapa vratAdigaLa mADida puNya
I mahAtmara kanDa mAtra samanisitu ||1||

ShaNNavatyabdha pariyanta harimahimegaLa
sannutiyalI SrutismaøtigaLinda
dhanyarendenisi mahiyoLage pUritarAda
puNyacaritara divya pAdavane nA kaMDu ||2||

hIna janarE bahaLa kShONiya mEle su
j~jAnigaLu durlaBaru kaliyugadali
AnatEShTaprada jagannAtha viThala
tAne karetaMdu tOri punItana mADda ||3||


ಆವ ಜನುಮದ ಸುಕೃತ ಫಲಿಸಿತೆನಗೆ
ಕೋವಿದಾಗ್ರಣಿ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರ ಕಂಡೆ||pa||

ಜೀವ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದರಿಯದಿಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ
ನಾವಲೋಕನದಿ ಪೇಳ್ವರು ನಿತ್ಯದಿ
ದೇವಾಂಶರಿವರು ಸಂಶಯವು ಬಡಸಲ್ಲ ಮಾ
ಯಾ ವಲ್ಲಭನು ಇವರ ಹೃದಯದೊಳಗಿರುತಿಪ್ಪ ||1||

ಕವಿ ಭರಿಡಿತ ಮಹಾಮುನಿ ವ್ಯಾಸಕೃತ ಸುಭಾ
ಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ
ಭುವನೇಂದ್ರರಾಯರ ಕರುಣದಲಿ ತುರೀಯಾ ಶ್ರ
ಮನವಿತ್ತು ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞ ರಹುದೆಂದು ||2||

ಈ ಜಗತ್ರಯ ದೊಳಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕರ ನಿ
ವ್ರ್ಯಾಜದಲಿ ತಳುಪಿದನು ಭಕ್ತಜನಕೆ
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನೊಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯ ಪಂ
ಕೇಜ ಭವ ಭವರು ಪೂಜಕರೆಂಬುವರ ನೋಡ್ಡೆ ||3||
Ava janumada sukRuta Palisitenage
kOvidAgraNi vyAsatatvaj~jara kanDe||pa||

jIva sAmAnyaveMdariyadili SAstragaLa
nAvalOkanadi pELvaru nityadi
dEvAMSarivaru saMSayavu baDasalla mA
yA vallaBanu ivara hRudayadoLagirutippa ||1||

kavi BariDita mahAmuni vyAsakRuta suBA
gavatAdi grantha vyAKyAna nODi
BuvanEndrarAyara karuNadali turIyA Sra
manavittu vyAsatatvaj~ja rahudendu ||2||

I jagatraya doLage pUjya pUjakara ni
vryAjadali taLupidanu Baktajanake
SrI jagannAtha viThalanobba pUjya pan
kEja Bava Bavaru pUjakareMbuvara nODDe ||3||


 

ತೆರಳಿದರು ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರಿಂದು
ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಗುಣಗಳರುಪಿ ಸುಜನರಿಗೆ ||pa||

ವರ ರೌದ್ರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣ
ಪರಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ ಭಾನುವಾರ
ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲಿ ಸೋಮ
ಪುರದಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ||1||

ವೇದಾಬ್ಜಭವಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗವತ ಮೊದ
ಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗೈಯುತಾ
ಪಾದೋದಕವ ಶಿರದಿ ಧರಿಸುತಿಪ್ಪ ವರಘತಿ
ರೋಧಾನಗೈಸಿ ಪರಗತಿ ಮಾರ್ಗವನು ತೋರಿ ||2||

ಸೋಜಿಗವಿದಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರನುದ್ಧರಿಸುವುದು
ನೈಜ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಪಾದ
ರಾಜೀವಯುಗಳ ನಿವ್ರ್ಯಾಜದಲಿ ಭಜಿಪ ಪ್ರ
ಯೋಜನನೊರೆದಿತರ ವ್ಯಾಪಾರ ತೊರೆದು ||3||
teraLidaru vyAsatatvaj~jarindu
puruShOttamana guNagaLarupi sujanarige ||pa||

vara raudrinAma saMvatsarada SrAvaNa
parapakSha aShTami BAnuvAra
BaraNi nakShatra prAtaHkAladali sOma
puradi gOpAlakRuShNana pAda sannidhige ||1||

vEdAbjaBavasUtra BAShya BAgavata moda
lAda SAstragaLa kIrtanegaiyutA
pAdOdakava Siradi dharisutippa varaGati
rOdhAnagaisi paragati mArgavanu tOri ||2||

sOjigavidalla sajjanaranuddharisuvudu
naija jagannAtha viThThalana pAda
rAjIvayugaLa nivryAjadali Bajipa pra
yOjananoreditara vyApAra toredu ||3||

One thought on “Dasara pada on Sri vyasathathvagna thirtharu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s