dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · vyasathathvagnya thirtharu

Dasara pada on Sri vyasathathvagna thirtharu

ಕೃತ ಕೃತ್ಯನಾದೆನಿಂದಿನ ದಿನದೊಳು
ಕ್ಷಿತಿಸುತ ವೆಂಕಟರಾಮಾರ್ಯರನ ಕಂಡು ||pa||

ಭೂಮಂಡಲದೊಳುಳ್ಳ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ
ಹೇಮಾದ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ
ನೇಮ ಜಪತಪ ವ್ರತಾದಿಗಳ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ
ಈ ಮಹಾತ್ಮರ ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಮನಿಸಿತು ||1||

ಷಣ್ಣವತ್ಯಬ್ಧ ಪರಿಯಂತ ಹರಿಮಹಿಮೆಗಳ
ಸನ್ನುತಿಯಲೀ ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಗಳಿಂದ
ಧನ್ಯರೆಂದೆನಿಸಿ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಪೂರಿತರಾದ
ಪುಣ್ಯಚರಿತರ ದಿವ್ಯ ಪಾದವನೆ ನಾ ಕಂಡು ||2||

ಹೀನ ಜನರೇ ಬಹಳ ಕ್ಷೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸು
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದುರ್ಲಭರು ಕಲಿಯುಗದಲಿ
ಆನತೇಷ್ಟಪ್ರದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ತಾನೆ ಕರೆತಂದು ತೋರಿ ಪುನೀತನ ಮಾಡ್ದ ||3||

kRuta kRutyanAdenindina dinadoLu
kShitisuta venkaTarAmAryarana kaMDu ||pa||

BUmanDaladoLuLLa sakala tIrthasnAna
hEmAdri modalAda kShEtra yAtre
nEma japatapa vratAdigaLa mADida puNya
I mahAtmara kanDa mAtra samanisitu ||1||

ShaNNavatyabdha pariyanta harimahimegaLa
sannutiyalI SrutismaøtigaLinda
dhanyarendenisi mahiyoLage pUritarAda
puNyacaritara divya pAdavane nA kaMDu ||2||

hIna janarE bahaLa kShONiya mEle su
j~jAnigaLu durlaBaru kaliyugadali
AnatEShTaprada jagannAtha viThala
tAne karetaMdu tOri punItana mADda ||3||


ಆವ ಜನುಮದ ಸುಕೃತ ಫಲಿಸಿತೆನಗೆ
ಕೋವಿದಾಗ್ರಣಿ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರ ಕಂಡೆ||pa||

ಜೀವ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದರಿಯದಿಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ
ನಾವಲೋಕನದಿ ಪೇಳ್ವರು ನಿತ್ಯದಿ
ದೇವಾಂಶರಿವರು ಸಂಶಯವು ಬಡಸಲ್ಲ ಮಾ
ಯಾ ವಲ್ಲಭನು ಇವರ ಹೃದಯದೊಳಗಿರುತಿಪ್ಪ ||1||

ಕವಿ ಭರಿಡಿತ ಮಹಾಮುನಿ ವ್ಯಾಸಕೃತ ಸುಭಾ
ಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ
ಭುವನೇಂದ್ರರಾಯರ ಕರುಣದಲಿ ತುರೀಯಾ ಶ್ರ
ಮನವಿತ್ತು ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞ ರಹುದೆಂದು ||2||

ಈ ಜಗತ್ರಯ ದೊಳಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕರ ನಿ
ವ್ರ್ಯಾಜದಲಿ ತಳುಪಿದನು ಭಕ್ತಜನಕೆ
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನೊಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯ ಪಂ
ಕೇಜ ಭವ ಭವರು ಪೂಜಕರೆಂಬುವರ ನೋಡ್ಡೆ ||3||
Ava janumada sukRuta Palisitenage
kOvidAgraNi vyAsatatvaj~jara kanDe||pa||

jIva sAmAnyaveMdariyadili SAstragaLa
nAvalOkanadi pELvaru nityadi
dEvAMSarivaru saMSayavu baDasalla mA
yA vallaBanu ivara hRudayadoLagirutippa ||1||

kavi BariDita mahAmuni vyAsakRuta suBA
gavatAdi grantha vyAKyAna nODi
BuvanEndrarAyara karuNadali turIyA Sra
manavittu vyAsatatvaj~ja rahudendu ||2||

I jagatraya doLage pUjya pUjakara ni
vryAjadali taLupidanu Baktajanake
SrI jagannAtha viThalanobba pUjya pan
kEja Bava Bavaru pUjakareMbuvara nODDe ||3||


 

ತೆರಳಿದರು ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರಿಂದು
ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಗುಣಗಳರುಪಿ ಸುಜನರಿಗೆ ||pa||

ವರ ರೌದ್ರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣ
ಪರಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ ಭಾನುವಾರ
ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲಿ ಸೋಮ
ಪುರದಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ||1||

ವೇದಾಬ್ಜಭವಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗವತ ಮೊದ
ಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗೈಯುತಾ
ಪಾದೋದಕವ ಶಿರದಿ ಧರಿಸುತಿಪ್ಪ ವರಘತಿ
ರೋಧಾನಗೈಸಿ ಪರಗತಿ ಮಾರ್ಗವನು ತೋರಿ ||2||

ಸೋಜಿಗವಿದಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರನುದ್ಧರಿಸುವುದು
ನೈಜ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಪಾದ
ರಾಜೀವಯುಗಳ ನಿವ್ರ್ಯಾಜದಲಿ ಭಜಿಪ ಪ್ರ
ಯೋಜನನೊರೆದಿತರ ವ್ಯಾಪಾರ ತೊರೆದು ||3||
teraLidaru vyAsatatvaj~jarindu
puruShOttamana guNagaLarupi sujanarige ||pa||

vara raudrinAma saMvatsarada SrAvaNa
parapakSha aShTami BAnuvAra
BaraNi nakShatra prAtaHkAladali sOma
puradi gOpAlakRuShNana pAda sannidhige ||1||

vEdAbjaBavasUtra BAShya BAgavata moda
lAda SAstragaLa kIrtanegaiyutA
pAdOdakava Siradi dharisutippa varaGati
rOdhAnagaisi paragati mArgavanu tOri ||2||

sOjigavidalla sajjanaranuddharisuvudu
naija jagannAtha viThThalana pAda
rAjIvayugaLa nivryAjadali Bajipa pra
yOjananoreditara vyApAra toredu ||3||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna · krishnajanmashtami · MADHWA · vyasathathvagnaru · vyasathathvagnya thirtharu

Bandano govinda

ಬಂದನೋ  ಗೋವಿಂದ      ಚಂದದಿ ಆನಂದ
ಸುಂದರಿಯ  ಮಂದಿರಕ್ಕೆ     ನಂದನ ಕಂದಾ …  ನಂದನ ಕಂದಾ          ||
ಕಾನನ  ದಲ್ಲಿ   ಬಲು  ಧೀರನಾಗಲ್ಲಿ
ವೇಣು  ವೆಣುನಾದವೂ  ತಾ  ಕೂಡಿ ಮೊದವೂ
ಜಾಣ  ನಿವನು   ಸುಮಾ  ಬಾಣ  ಪಿತನೂ
ಮಾನಿನೀ  ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ   ಗಾನ ಮಾಡುತಾ …   ಗಾನ ಮಾಡುತಾ           ।।
ಓಡಿ  ಬಂದರೂ  ಬಲು  ಬೇಡಿ   ಕೊಂಡರೂ
ಗಾಡಿ ಕಾರನು  ಅವರ  ಕೂದಿ   ಮೆರೆದನೂ
ಮಾಡಿದ  ಜಾಲ ….  ವಾಸುದೇವ  ವಿಠಲಾ ….
ವಿಠಲಾ ….  ವಿಠಲಾ ….. ವಾಸುದೇವ  ವಿಠಲಾ
ಮಾಡಿದ ಜಾಲ ….  ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲಾ ….
ಮಾಡಿದ ಮನಿ  ಮಾಡಿ ದಾತ  ಕೂಡಿ ದಾ  ನಾಗ ….  ಕೂಡಿ ದಾ  ನಾಗ       ||

Bandano govinda chandadi Ananda
sundariya mandirakke  nandanakanda nandanakandall

sundarakara nanda kanda ganbeera
indu vadaneyara mukagalinda nodida
tanda kusuma karadinda mudisida
bandano govindano aravinda nayana ll1||

kananadalli baludeenanagali
venunadavo tanudi modalu
jananivanu suma bana pitanu
manini mana galoliyuva gana maduttalli ||2||

odi bandaro balu bedikondaro
garudikaranu avara nodi meredaro
madida jala vasudeva vittala
madida mana madida ta kudida naga||3||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna · krishnajanmashtami · MADHWA · vyasathathvagnaru · vyasathathvagnya thirtharu

Bandakrishna chanda

ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ
ಗೋಪ ವೃಂದದಿಂದ ನಂದಿಸುತ ಬಂಡ ನೋಡೆ ।।

ಗೋವ ಮೇವ ನೀವ ದೇವ ಬಂದ ನೋಡೆ
ದೇವತಾ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ।।

ಪಾಪಪೋಪ ಕೋಪ ರೂಪ ಬಂದ ನೋಡೆ
ತಾಪಲೋಪ ಲೇಪ ಲೋಪ ಬಂದ ನೋಡೆ ।।

ಭೂಸುರ ಸಖ ಸೂಸುತ ಬಂದ ನೋಡೆ
ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ತಾ ಬಂದ ನೋಡೆ ।।

Bandakrishna Chandadinda banda node|

gopavrundadinda nandisuta banda node |
Gova meva neeva banda node ||1||

Devata vadyagalinda banda node |
Papa popa gopa rupa banda node ||2||

tapa lopa lepa lopa banda node |
vasudeva vittala ta banda node ||3||