dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · parampara

Smarisu guru santatiyanu manavE

ಸ್ಮರಿಸು ಗುರು ಸಂತತಿಯನು ಮನವೇ ||pa||

ಸ್ಮರಿಸು ಗುರು ಸಂತತಿಯ ಸರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ
ಪೊರೆವ ಹರಿ ಚತುರವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನಿತ್ತು ||a.pa||

ಪರಮಹಂಸಾಖ್ಯ ಹರಿ ಗುರುತಮನೆನಿಸುತಿಪ್ಪ
ಪರಮೇಷ್ಠಿ ತತ್ಸುತರು ಸನಕಾದ್ಯರಾ
ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಕೂರ್ಮಾಸ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ
ಗುರುಡವಾಹನ ತೀರ್ಥ ಕೈವಲ್ಯ ಯತಿವರರ ||1||

ಜ್ಞಾನೇಶ ಪರತೀರ್ಥ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಾಜ್ಞ
ಸೂನು ಸುತಪೋರಾಜ ವರಕುಮಾರಾ
ಮೌನಿಕುಲವರ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಂಘ್ರಿಗಳ
ಆ ನಮಿಪೆನನವರತ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕದೀ ||2||

ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಮರುತವತಾರ ಮಧ್ವಮುನಿ
ಪ್ರೋಚ್ಚಾಬ್ಜನಾಭ ನರಹರಿ ಮಾಧವಾ
ಸಚ್ಚರಿತ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಮುನಿಪ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭೂ
ತೋಚ್ಛಾಟನವಗೈದ ಜಯತೀರ್ಥ ಗುರುವರರ ||3||

ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುತಪೋನಿಧಿ ಜ
ಯಧ್ವಜರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಾ
ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪ್ರ
ಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯತಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಪದ ||4||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತರನ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರರನ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಥಪತಿಯಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಸು
ಭಿಕ್ಷುಗಳ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರುಗಳನಾ ||5||

ಸಾನುರಾಗದಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ಮೂರ್ತಿ ವಿ
ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಭಜಿಸಿ ಸುಖಿಸುತಿಪ್ಪಾ
ಶ್ರೀನಾಥ ಗುರುವರರ ಕರಕಮಲಜಾತ ವಿ
ದ್ಯಾನಾಥ ಯತಿಗಳನು ಅನುದಿನದಿ ಮರೆಯದಲೆ ||6||

ವಿಧ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕವೀಂದ್ರ ವಾಗೀಶರ ಸ್ವ
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಮ ಚಂದ್ರಾ
ಅದ್ವೈತ ಕುಮುದ ದಿನಪ ವಿಬುಧೇಂದ್ರಾರ್ಯ
ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಣಿ ಜಿತಾಮಿತ್ರ ಮುನಿವರರ ||7||

ರಘುನಂದನ ಸುರೇಂದ್ರ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಸುಧೀಂದ್ರ
ಸುಗುಣ ವಾರಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯರಾ
ನಿಗಮಾರ್ಥ ಕೋವಿದ ಸುಯೋಗೀಂದ್ರ ಸೂರೀಂದ್ರ
ಜಗತೀತಳದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಮತೀಂದ್ರರ ||8||

ಸಾಧುಜನಸನ್ನುತ ಉಪೇಂದ್ರರಾಯರ ವೇದ
ವೇದಾಂಗ ಚತುರ ವಾದೀಂದ್ರ ಯತಿಯಾ
ಭೇದಮತ ವಾರಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರ ವಸುಧೇಂದ್ರ ವಿ
ದ್ಯಾದಾನಾಸಕ್ತ ವರದೇಂದ್ರ ಯತಿವರರ ||9||

ರಾಮವೇದವ್ಯಾಸರಂಘ್ರಿ ಕಮಲಗಳ ಹೃ
ತ್ತಾಮರಸದೊಳು ಪೂಜಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು
ಧೀಮಂತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೋಸುಗದಿ ನವರತ್ನ
ಹೇಮ ಮಂಟಪ ವಿರಚಿಸಿದ ಭುವನೇಂದ್ರರಾ ||10||

ಪವಮಾನ ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರೊಳುತ್ತಮರೆನಿಪ
ಭವ ಗೆದ್ದಾ ಸುಬೋಧ ಸುಜನೇಂದ್ರರಾ
ಅವನಿತ ದೊಳಗೆ ಅಭ್ಯಧಿಕರನ ಮಾಡಿ ಸ
ತ್ಕವಿಗಳನೆ ಸಂತೈಸಲೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಾ 1||11||

ಹರಿಯ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಅಹರ್ನಿಶಿಗಳಲಿ ಮಹ ವಿಪ
ತ್ಪರಿಹಾರಗೈಸುವುದು ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೇ
ಪರಮ ಸೌಖ್ಯವನೀವದಾದಾವ ಕಾಲದಲಿ
ಪೊರೆವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲವೊಲಿದು ನಿರುತಾ||12||

smarisu guru santatiyanu manavE ||pa||

smarisu guru santatiya sarvakAlagaLalli
poreva hari caturavidha puruShArthagaLanittu ||a.pa||

parama haMsAKya hari gurutamanenisutippa
paramEShThi tatsutaru sanakAdyarA
karakamala sanjAta kUrmAsa j~jAnanidhi
guruDavAhana tIrtha kaivalya yativarara ||1||

j~jAnESa paratIrtha satya praj~ja prAj~ja
sUnu sutapOrAja varakumArA
maunikulavara acyuta prEkSharanGrigaLa
A namipenanavarata Bakti pUrvakadI ||2||

acCinna Bakta marutavatAra madhvamuni
prOccAbjanABa narahari mAdhavA
saccarita akShOBya munipa prativAdi BU
tOcCATanavagaida jayatIrtha guruvarara ||3||

vidyAdhirAja rAjEndra sutapOnidhi ja
yadhvajara puruShOttama brahmaNyarA
madhva siddhAnta sthApaka vyAsarAya pra
siddha SrInivAsayatigaLa pavitra pada ||4||

lakShmI kAntarana SrIpati rAmacaMdrarana
lakShmI vallaBa lakShmI nAthapatiyA
lakShmI nArAyaNara SrI raGunAtha su
BikShugaLa jagannAtha gurugaLanA ||5||

sAnurAgadali sarvOttamana mUrti vi
j~jAna pUrvaka Bajisi suKisutippA
SrInAtha guruvarara karakamalajAta vi
dyAnAtha yatigaLanu anudinadi mareyadale ||6||

vidhyAdhirAjara kavIndra vAgISara sva
siddhAnta sthApisida rAma caMdrA
advaita kumuda dinapa vibudhEMdrArya
sadvaiShNavAgraNi jitAmitra munivarara ||7||

raGunandana surEndra vijayIndra sudhIndra
suguNa vAridhi rAGavEndrAryarA
nigamArtha kOvida suyOgIndra sUrIndra
jagatItaLadi prasiddha sumatIMdrara ||8||

sAdhujanasannuta upEndrarAyara vEda
vEdAnga chatura vAdIndra yatiyA
BEdamata vArinidhi chandra vasudhEndra vi
dyAdAnAsakta varadEndra yativarara ||9||

rAmavEdavyAsaranGri kamalagaLa hRu
ttAmarasadoLu pUjisida bageyannu
dhImantarige tiLisalOsugadi navaratna
hEma manTapa viracisida BuvanEndrarA ||10||

pavamAna mata pravartakaroLuttamarenipa
Bava geddA subOdha sujanEndrarA
avanita doLage aByadhikarana mADi sa
tkavigaLane santaisalendu sthApisidavarA 1||11||

hariya saMsmaraNe aharniSigaLali maha vipa
tparihAragaisuvudu gurugaLa smaraNE
parama sauKyavanIvadAdAva kAladali
poreva jagannAtha viThThalavolidu nirutA||12||

One thought on “Smarisu guru santatiyanu manavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s