dasara padagalu · MADHWA · parampara

kaimugive kaimugive kaimugivenu

ಕೈಮುಗಿವೆ ಕೈಮುಗಿವೆ ಕೈಮುಗಿವೆನು ಸಖಿ
ವೈಭವದಾ ಗುರುಗಳಾ
ಕೈವಲ್ಯನೀಹೊ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಚರಣಕ್ಕೆ |ಪ|

ಮಧ್ವರಾಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ
ಶುದ್ಧ ಮಾಧವಾಕ್ಷೋಭ್ಯರೆ ಸಖಿ |
ಶುದ್ಧಮಾಧವಾಕ್ಷೋಭ್ಯರ ಚರಣವ
ವಿದ್ಯುಕ್ತದಿಂದ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ ||1||

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಯತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ
ಕವೀಂದ್ರಾ ವಾಗೀಶಾ ರಾಮಚಂದ್ರರೆ ಸಖಿಯೆ |
ವಾಗೀಶಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಗಳ
ಪಾದಪದ್ಮ ಮೊದಲ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ ||2||

ರಘುನಾಥ ರಘುವರ್ಯ ರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರಾ
ವೇದವ್ಯಾಸಾ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರೆ ಗೆಲಿಸಲಿ ಸಖಿಯೆ |
ವೇದವ್ಯಾಸಾ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಚರಣವ
ಮೋದದಿ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ || 3||

ಅಗಣಿತ ವೇದ ನಿಧಿ ಸತ್ಯವೃತ ತೀರ್ಥರಾ
ಸತ್ಯನಿಧಿ ಸತ್ಯನಾಥರ ಸಖಿಯೆ |
ಸತ್ಯನಿಧಿ ಸತ್ಯನಾಥರ ಚರಣವ
ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ ||4||

ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥಾ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣತೀರ್ಥರಾ
ಸತ್ಯವಿಜಯ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರಾ ಸಖಿಯೆ |
ಸತ್ಯವಿಜಯ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರಾ ಚರಣವಾ
ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ ||5||

ಸತ್ಯಭೋದ ಸತ್ಯ ಸಂಧ ಸತ್ಯವರ್ಯರ
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ,|
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಭೆಯೊಳು
ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳಾ ನುಡಿಸಲಿ ಸಖಿಯೆ ||6||

ಯತಿ ಮುನಿರಾಯರಾ ಅತಿಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ
ಗತಿಪ್ರದರಾದ ಗುರುಗಳಾ ಸಖಿಯೆ |
ಗತಿಪ್ರದರಾದ ಗುರುಗಳಾ ‘ರಮೇಶಾ’ನ
ಅತಿ ಭಕ್ತರಾ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ|| 7||

kaimugive kaimugive kaimugivenu saKi
vaiBavadA gurugaLA
kaivalyanIho namma kavigaLa charaNakke |pa|

madhvarAyaru padmanABa narahari tIrtha
Suddha mAdhavAkShOByare saKi |
SuddhamAdhavAkShOByara caraNava
vidyuktadinda balagoMbe saKiye ||1||

prasiddha jayatIrtha vidyAdhirAja
kavIndrA vAgISA rAmachandrare saKiye |
vAgISA rAmachandra vidyAnidhigaLa
pAdapadma modala balagoMbe saKiye ||2||

raGunAtha raGuvarya raGUttamatIrtharA
vEdavyAsA vidyAdhISare gelisali saKiye |
vEdavyAsA vidyAdhISara caraNava
mOdadi modale balagoMbe saKiye || 3||

agaNita vEda nidhi satyavRuta tIrtharA
satyanidhi satyanAthara saKiye |
satyanidhi satyanAthara caraNava
atyantavAgi balagoMbe saKiye ||4||

satyABinava tIrthA satyapUrNatIrtharA
satyavijaya satyapriya tIrtharA saKiye |
satyavijaya satyapriya tIrtharA caraNavA
atyantavAgi balagoMbe saKiye ||5||

satyaBOda satya sandha satyavaryara
cittaSuddhiyali balagoMbe saKiye,|
cittaSuddhiyali balagoMbe saBeyoLu
satyavAkyagaLA nuDisali saKiye ||6||

yati munirAyarA atiBaktarAgidda
gatipradarAda gurugaLA saKiye |
gatipradarAda gurugaLA ‘ramESA’na
ati BaktarA modale balagoMbe saKiye|| 7||

One thought on “kaimugive kaimugive kaimugivenu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s