dasara padagalu · MADHWA · parampara · pranesha dasaru

Gurugala pada pankaja

ಗುರುಗಳ ಪದ ಪಂಕಜ | ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿತ್ಯಾ |
ದುರಿತೌಘಗಳನು | ಓಡಿಸುವನತ್ತತ್ತ ||pa||

ರಾಜೇಂದ್ರ ತಪೋನಿಧಿ | ಶ್ರೀ ಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥ |
ರಾಜಿತ ಪುರುಷೋತ್ಮ | ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥ||1||

ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪ್ರ |
ಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾ ||2||

ಬಲ್ಲೀದ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ |
ವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥರೆಂತೆಂಬಾ ||3||

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ತೀರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ |
ನೀಲೇಶ ಭಜಕರು ಶ್ರೀನಾಥ ತೀರ್ಥ ||4||

ರಘುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಕರಜಾತ |
ಸುಗುಣ ವಿದ್ಯಾನಾಥ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪತಿಯಾ ||5||

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರಘುನಾಥ ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯ |
ಕೋವಿದ ವಿನುತ ರಘೂತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ||6||

ವ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ |
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳ ||7||
ಗುರು ಸತ್ಯನಾಥ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥ |
ವರ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ವಿಜಯರಾ ||8||

ಸತ್ಯ ಪ್ರೀಯರ ಸತ್ಯಬೋಧ ಸತ್ಯ ಸಂಧ |
ಸತ್ಯ ವರರ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಖ್ಯ ಮುನಿಪಾ ||9||

ಈ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅನುದಿನ ಸ್ಮರಿಸೂತ |
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ ಕರುಣವ ಪಡೆವೆ||10||

gurugaLa pada pankaja | smarisuve nityA |
duritauGagaLanu | ODisuvanattatta ||pa||

rAjEndra tapOnidhi | SrI jayadhvaja tIrtha |
rAjita puruShOtma | brahmaNya tIrtha||1||

madhvasiddhAnta saMsthApaka vyAsarAya pra |
siddha SrInivAsa SrI lakShmIkAMtA ||2||

ballIda SrIpati rAmachandra lakShmI |
vallaBa SrI lakShmInAtharenteMbA ||3||

SrI lakShmIpati tIrtha lakShmInArAyaNa |
nIlESa Bajakaru SrInAtha tIrtha ||4||

raGunAtha jagannAtha karajAta |
suguNa vidyAnAtha SrI vidyApatiyA ||5||

SrI vidyAnidhi raGunAtha SrI raGuvarya |
kOvida vinuta raGUttama tIrtha ||6||

vyAsa vidyApati vidyAdhISa tIrtha |
SrI satyavratara SrI satyanidhigaLa ||7||

guru satyanAtha SrI satyABinava tIrtha |
vara satyapUrNa SrI satya vijayarA ||8||

satya prIyara satyabOdha satya sandha |
satya varara satyadharmAKya munipA ||9||

I namma gurugaLa anudina smarisUta |
prANESa viThalana karuNava paDeve||10||

2 thoughts on “Gurugala pada pankaja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s