MADHWA · neivedhyam · sulaadhi · Vijaya dasaru

Neivedhya Suladhi

ನೈವೇದ್ಯ ಸುಳಾದಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಅನ್ನಾಭಿಮಾನಿ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಪರ
ಮಾನ್ನದೊಳು ಭಾರತೀ ನಾರಾಯಣಾ
ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾಧವ ಘೃತಕೆ
ಕನ್ಯಾಲಕುಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನೋ
ಬೆಣ್ಣೆಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಷ್ಣು ಶಿರೋ
ರನ್ನ ಮಂಡಿಗಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗೀಶ ಮಧುಸೂದನಾ
ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾ
ಘನ್ನ ದಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ವರುಣ ವಾಮನ್ನ
ಚನ್ನಾ ಸೂಪಿನಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಶ್ರೀಧರದೇವ
ಮುನ್ನೆ ಪತ್ರಾ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರನು ಹೃಷೀಕೇಶ
ಇನ್ನು ಫಲ ಶಾಖಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಪದುಮನಾಭ
ಬಣ್ಣಿಪೆ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದಾಮೋದರ
ಅನಾಮ್ಲಪತಿ ರುದ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕರುಷಣಾ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಪಾದ ಸಕ್ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರವ
ರೇಣ್ಯಾ ಇಂದ್ರಾನು ತದ್ಗತ ವಾಸುದೇವ
ಪನ್ನಗಶಾಯಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ ಪಾವನ್ನ
ಮೂರ್ತಿಯನೆನಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ನೀನಾಗೋ || ೧ ||

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಪರಿ ಪರಿ ಸೋಪಸ್ಕರದಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ
ಪರಮೇಷ್ಠಿಯನ್ನಿ ಆತಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ತರುವಾಯ ಕಟುದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಮರಾಯ
ಇರುತಿಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಮೂರುತಿ
ಸರಕು ಸಂಭಾರಗಳು ಇಂಗು ಸಾಸಿವೆ ಏಳಾ
ಮರೀಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕರ್ಪುರ ಚಂದನ ಕೇ
ಸರ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಪರಿ ವಿಧವಾದ
ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಮನುಮಥ ಅಧಿಪತಿ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವನು ವಾಸವಾಗಿಹನಯ್ಯ
ಪರೀಕ್ಷಿಸು ತೈಲ ಪಕ್ವಕೆ ಜಯಂತ
ವರ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮೂರುತಿ ಪೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ
ಮರಳೆ ಸಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜೇಶ್ವರ
ನರಹರಿ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಾನು
ಅರೆಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ದಿನ ಭಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಇರುತಿಪ್ಪನು ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ಮೂರ್ತಿ
ಸುರುಚಿ ಲವಣದಲ್ಲಿ ನಿ‌ಋತಿಮತಿ ಜನಾರ್ದನ
ಸ್ಥಿರವೆನ್ನಿ ಲವಣ ಶಾಖಕ್ಕಭಿಮಾನಿ
ಮರೀಚಿ ಪ್ರಾಣನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಗವಂತ
ಪರಮ ಶೋಭಿತ ತಾಂಬೂಲಕೆ ಗಂಗಾ
ಹರಿನಾಮಕ ದೇವ ಸ್ವಾದೋದಕದಲ್ಲಿ
ತರಣಿ ಸಮನ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎನ್ನಿ
ಸುರರ ಮಸ್ತಕ ಮಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ
ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸುಜನಕೆ ತಿಳಿಪುವ ಇದರಂತೆ || ೨ ||

ತ್ರಿವಿದಿತಾಳ

ಪಾಕ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಪುಷ್ಕರ ಹಂಸನಾಮಕ ದೇವ
ಬೇಕಾದ ಸ್ವಾದುರಸಗಳಿಗೆ ರತಿ ವಿಶ್ವಾ
ಕಾಕುಲಾತಿ ಸಲ್ಲವಲಿಗೆ ಪಾವಕ ಭೃಗು
ನೀ ಕೇಳು ಶುಷ್ಕ ಗೋಮಯ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಈರ್ವರಾ
ವೋಕುಳಿನಾಮಕ ವಸಂತ ಋಷಭನು
ಪಾಕ ಕರ್ತಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಶ್ವಂಭರ ವೇ
ದಿಕಾಮಂಟಪ ಸಹ ಭೂದೇವಿ ಸೂಕರಾ
ಆಕಾಶ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಕುಮಾರಾ
ಶ್ರೀಕಾಂತನೀತನೋ ಆ ವರ್ಣಕ್ಕಭಿಮಾನಿ
ಸಾಕಾರವಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಪುರುಷಲೋಕ
ಪವಿತ್ರ ತುಲಸಿಯಲ್ಲಿ ರಮಾ ಕಪಿಲಾ
ರಾಕೇಂದುವಿನಂತೆ ಪಾಕ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಕೇಳು
ಕಾಕೋದರನ ರಾಣಿ ವಾರುಣಿ ಅನಂತಾ
ಲೋಕಾಂಬಿಕನಂತೆ ಪೊಳೆವ ಭೋಜನಪಾತ್ರಿಗೆ
ಲೋಕ ಜನನಿ ದುರ್ಗಾ ಹರಿರಾಣಿ ಸತ್ಯ
ಶೋಕ ಕಳೆವ ನಾನಾ ಮಾಟ ತಿದ್ದಿದ ಮಾ
ಣಿಕಮಯ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸೌಪರ್ಣ ದತ್ತಾನು
ಶ್ರೀಕಳತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ ವಿವೇಕವಂತರ
ಚಿತ್ತದಲಿ ಕೈಕೊಂಬನು || ೩ ||

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಓದನ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಮೇಷ್ಟಿಮಾಳ್ಪರು
ಶ್ರೀದೇವಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಸೂಪಮಾಳ್ಪರು ಕೇಳಿ
ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಭಕ್ಷ ಮಾಳ್ಪನು ಸುರುಚಿ
ಯಾದ ಪರಮಾನ್ನ ಭಾರತಿ ಮಾಳ್ಪಳು
ಸ್ವಾದು ಶಾಖಾ ಫಲಾದಿಗಳು ಇಂದ್ರಾದಿ
ಚ್ಯಾದ್ಯರು ಮಾಡುವರು ಇಂತು
ಮಾಧವನ ಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡಬೇ
ಕಾದ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿ ತಾರತಮ್ಯದ ದಿಕ್ಕು
ಭೇದಗಳಿಂದಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕೋಣೆಗೆ ಭಕ್ಷಾ
ಐದು ಮೊಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾನ್ನ
ವಾದಾವಿಲ್ಲದೆ ನೈ‌ಋತ್ತಿ ಕೋಣಿಲಿ ಲೇ
ಹಾದಿಗಳಿಡಬೇಕು ಭೂತ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ
ಆದರಿಸಿ ವ್ಯಂಜನ ಪದಾರ್ಥಂಗಳು
ಮೋದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಓದನ ಪಾತ್ರಿಯ ಇಡಬೇಕು ಪರಮಾನ್ನ
ಓದನ್ನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಘ್ರೃತ ಪಾತ್ರಿ ದಧಿ ಮೊದ
ಲಾದವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ
ಸ್ವಾದಾದೋಕವಿಟ್ಟು ದೇವಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು
ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ
ಬೋಧಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಆದಿ ಪರಬೊಮ್ಮಾ ಆತ್ಮನಂದು ನೆನೆಸೋ || ೪ ||

ಆದಿತಾಳ

ಭೋಜನ ಪಾತ್ರಿ ಮಂಡಿಸಿ ಮೊದಲು ದಿವ್ಯಾನ್ನವಿ
ರಾಜಿಸುವೋ ಲವಣ ವ್ಯಂಜನಾದಿ ದ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಜದೆ ಸಾರುವೆ ಇದರ ತರುವಾಯ
ತೇಜವಾಗಿದ್ದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವವು ಇಡಬೇಕು
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ರಂಗ ಇನಿತು ಕೈಕೊಂಬನೆಂದು
ನೈಜ ಭಾವದಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ
ಭೋಜ್ಯ ಭೋಜಕ ಭೋಕ್ತ ಭೋಗಾನು ಹರಿಯಂದು
ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯಕನೆಂದು ಅಂತರ ಮುಖನಾಗೋ
ಈ ಜಡ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವದೆಂತೋ
ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪ
ವ್ಯಾಜರಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡಲೋ ಮಾಡೆಲೊ
ರಾಜ ಪದವಿ ಉಂಟು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲ
ಬೀಜ ಮಾತು ಪೇಳುವೆ ಹಲವು ಹಂಬಲಸಲ್ಲ
ಮೂಜಗದೊಳಗಿದ್ದ ವರ್ಣಂಗಳು ಶುಭ್ರ
ರಾಜಸ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೀತ ಕಷ್ಠಪದಾರ್ಥ
ರಾಜಿಸುತಿಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ ದ್ರವ್ಯಾಭಿಮಾನಿ
ರಾಜೀವ ಪೀಠ ವಾಯು ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ
ರಾಜಶೇಖರ ಮೊದಲಾದ ತತ್ತ್ವದಲಿದ್ದ
ಸುಜನರು ಕೇಳಿ ಶುಭ್ರಾದಿ ವರ್ಣಕ್ರಮಕೆ
ಪೂಜೆವಂತರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರುಷಣ
ರೈಜನಕ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧಮೂರ್ತಿ ವಾಸ
ಆ ಜನ್ಮಾರಾಭ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಮಹಾ
ರಾಜಾದಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗುವುದು
ರಾಜಾ ರಾಜಾಪ್ತ ಪ್ರೀಯ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪರಮ
ಸೋಜಿಗನು ಕಾಣೋ ಸಾಲಕಾಮಂಧ ಹರಣ || ೫ ||

ಜತೆ

ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡು ಶ್ರೀ
ಕಾಂತ ವಿಜಯವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ || ೬ ||

Dhruvatala
Annabimani chandra alli kesava para
Mannadolu barati narayana
Purna bakshagalalli surya madhava grutake
Kanyalakumi alli govindano
Bennepalinalli sarasvati vishnu siro
Ranna mamndigiyalli vagisa madhusudana
Benneyalli vayu alli trivikrama
Ganna dadhiyalli chandra varuna vamanna
Channa supinalli garuda sridharadeva
Munne patra sakadalli mitranu hrushikesa
Innu Pala sakagalalli sarpa padumanaba
Bannipe Amladalli parvati damodara
Anamlapati rudra alli sankarushana
Kannige impada sakkariyalli surava
Renya indranu tadgata vasudeva
Pannagasayi namma vijayavithalareyana pavanna
Murtiyanenisi pavitra ninago || 1 ||

Matta tala
Pari pari sopaskaradallige abimani
Parameshthiyanni Atage pradyumna
Taruvaya katudravyakke yamaraya
Irutippanu alli aniruddha muruti
Saraku sambaragalu imgu sasive ELA
Marici jirige karpura chandana ke
Sara modalada paripari vidhavada
Parimala dravyakke manumatha adhipati
Purushottama devanu vasavagihanayya
Parikshisu taila pakvake jayanta
Vara adhokshaja muruti pondikondu nitya
Marale sandigeyalli daksha prajesvara
Narahari allippa adbuta karyanu
Aremare illade uddina bakshadalli
Irutippanu manu alli acyuta murti
Suruci lavanadalli ni^^Rutimati janardana
Sthiravenni lavana sakakkabimani
Marici prananu alli upemdra Bagavanta
Parama sobita tambulake ganga
Harinamaka deva svadodakadalli
Tarani samana putra srikrushnanu enni
Surara mastaka mani vijayavithalareya
Smarisida sujanake tilipuva idarante || 2 ||

Trividi tala
Paka Suddhige pushkara hamsanamaka deva
Bekada svadurasagalige rati visva
Kakulati sallavalige pavaka brugu
Ni kelu sushka gomaya pindakke irvara
Vokulinamaka vasanta rushabanu
Paka kartalu sridevi visvambara ve
Dikamamtapa saha budevi sukara
Akasa bagakke ganapati kumara
Srikantanitano A varnakkabimani
Sakaravagidda vishvaksena purushaloka
Pavitra tulasiyalli rama kapila
Rakenduvinante paka patrige kelu
Kakodarana rani varuni ananta
Lokambikanante poleva bojanapatrige
Loka janani durga harirani satya
Soka kaleva nana mata tiddida ma
Nikamaya battalige sauparna dattanu
Srikalatra namma vijayavithalareya vivekavantara
Chittadali kaikombanu || 3 ||

Atta tala
Odana sarasvati parameshtimalparu
Sridevi cannagi supamalparu keli
Adi jagadguru baksha malpanu suruci
Yada paramanna bharati malpalu
Svadu SAKA paladigalu indradi
Cyadyaru maduvaru intu
Madhavana munde naivedya idabe
Kada lakshana tili taratamyada dikku
Bedagalindali agni konege baksha
Aidu moliya dikkinalli paramanna
Vadavillade nai^^Rutti konili le
Hadigalidabeku buta vayuvinalli
Adarisi vyanjana padarthangalu
Modadalli ittu idara madhyadalli
Odana patriya idabeku paramanna
Odannadedeyalli grruta patri dadhi moda
Ladavu sthapisi badiyalli tambula
Svadadokavittu devange kai mugidu
Veda mantragalinda tutisi kondadutta
Bodhamuruti namma vijayaviththalareya
Adi parabomma Atmanandu neneso || 4 ||

Adi tala
Bojana patri mandisi modalu divyannavi
Rajisuvo lavana vyanjanadi dvitiyalli
Majade saruve idara taruvaya
Tejavagidda bakshya sarvavu idabeku
Mujagatpati ranga initu kaikombanendu
Naija bavadinda chintisabeku nodi
Bojya bojaka bokta boganu hariyandu
Pujya pujyakanendu antara mukanago
I jada dravyadinda truptiyaguvademto
Rajivanetra krushna horage olage ippa
Vyajarahitanagi madalo madelo
Raja padavi untu endigu nasavilla
Bija matu peluve halavu hambalasalla
Mujagadolagidda varnangalu subra
Rajasa baga matte pita kashthapadartha
Rajisutippa nalku bage dravyabimani
Rajiva pitha vayu sarasvati barati
Rajasekara modalada tattvadalidda
Sujanaru keli subradi varnakramake
Pujevantaru alli vasudeva sankarushana
Raijanaka pradyumna aniruddhamurti vasa
A janmarabyavagi ide matra tilidu maha
Rajadilokadalli vasavaguvudu
Raja rajapta priya vijayavithala parama
Sojiganu kano salakamandha harana || 5 ||

Jate
Chintane prakara viniyoga madu sri
Kanta vijayavithala krushnage padarthagala || 6 ||

3 thoughts on “Neivedhya Suladhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s