MADHWA · sulaadhi · vedavyasa · Vijaya dasaru

vedavyasa suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ

ಯತಿಗಳ ಶಿರೋರತುನಾ ಸತಿಯ ಅವಿಯೋಗಿ
ರತಿಪತಿ ಜನಕಾ ಸ್ವರತ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಿತ
ಅತಿತಾದ್ಭುತ ಮಹಿಮ ಪತಿತ ಪಾವನನಾಮಾ
ನತಜನ ಸುರಧೇನು ದಿತಿಜತಿಮಿರಭಾನು
ಅತಿ ದೂರ ದೂರಸಂತತ ದಯಾಪರ
ಚತುರ ನಾನಾ ಸುರತತಿ ಕರಕಮಲಾ-
ರ್ಚಿತಪಾದ ಸುಂದರ ದೀನ ಮಂದಾರ
ಪ್ರತರ್ದನನಾಮ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಸತ್ಯ-
ವತಿಸೂನು ಜಗದೊಳು ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದ ದಾತಾ || ೧ ||

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಜ್ಞಾನಮಯಾಕಾರ ಜ್ಞಾನಮಯಾನಂದಾ
ಜ್ಞಾನಮಯೈಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯವರ್ನ
ಜ್ಞಾನಮಯ ತೇಜಾ ಜ್ಞಾನಮಯ ಶಕ್ತಿ
ಜ್ಞಾನ ಮಯಾಂಬುಧಿ ಜ್ಞಾನವಿಲೋಲ ನಾ-
ಮಾನಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾ
ಮೌನಿ ವ್ರತ ಧೃತನೆ ಜ್ಞಾನ ಸುಖ ಸಾಂದ್ರಾ || ೨ ||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಕಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವೆಗ್ಗಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ
ಸಲೆ ಧರ್ಮಾವಳಿಗಳ
ಅಳಿದು ಪೋಗಿರಲಾಗಿ
ಸುಲಭ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಮಲಿನದಿಂದಲಿ ಕೆಟ್ಟು
ಇಳಿಯೊಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕದಾ
ಸುಳುವು ಕಾಣದೆ ಪೋಗಿ ಅಳಲಿ ಗೀರ್ವಾಣರು
ಜಲಜ ಸಂಭವನು ಒಂದಾಗಿ ನಿಂದೂ
ತಲೆವಾಗಿ ಉಸಿರಲು ಬಲುವಾಗಿ
ವಶಿಷ್ಠ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸೀದ ಬಲದೈವವೇ
ನಳಿನಾಕ್ಷ ಮಹಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಟ್ಠಲ ಬದರಿ-
ನಿಲಯ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗೆ ನೆಲೆಯಾವದೋ ಜೀಯಾ || ೩ ||

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಪರಾಶರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರಾರು ಪುರಾಣ ವಿರಚಿಸಿ
ಅದರೊಳು-
ಆರು ಸತ್ವ ರಾಜಸ ತರುವಾಯ
ಆರು ತಾಮಸ ಇನಿತಷ್ಟ ದಶವೆಂದು ಧಾರುಣಿ ತುಂಬಲು
ಕರುಣದಿಂದ ಸೂರಿ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗೆ
ಘೋರತಮಸಿಗೀ ಮೂರು ಪರಿಮಾಡಿ
ಕಾರಣ ವೆನಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಕಲಿಯ ನಿ-
ವಾರಣವನು ಮಾಡಿದ ಭಾರತಕರ್ತನೆ ಸುಜ-
ನರಿಗೆ ತೋರಿದ ದ್ವಯಪಾಯನ ಮುನಿ
ಈರೇಳು ಭುವನದೊಳಾರು ನಿನಗೆ ಎಣೆ
ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ ಪುಣ್ಯ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಮುನಿ-
ವರೇಣ್ಯ ಸುರರಗ್ರ ಗಣ್ಯ ನಿರ್ವಿಣ್ಯಾ || ೪ ||

ಆದಿತಾಳ

ತಮ ಸಂಬಂಧವ ಕಳೆದು ವಿಮಲ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಅಮರರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಅಮಿತ ತೇಜಸದಿಂದ
ಕಮಂಡಲು ದಂಡಕಾಷ್ಠ ಸಮೀಚಿನವಾದ ಕರ-
ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಮಲ ಕಾಷಾಯಾಂಬರಾ-
ಗಮದರ್ಥ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಪೇಳುತ
ಕ್ರಮನೂರಾರು ಮಾಡಿದ ಕುಮತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ
ದಮಯತೆ ನಾಮ ಯತಿ ವಿಜಯವಿಠಲನನು
ಪರಮ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯವನು ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ಆಳಿಸಿದೆ || ೫ ||

ಜತೆ

ಬಾದರಾಯಣ ಸುಖಕಾರಣ ಭಕುತರಿಗೆ
ವೇದವ್ಯಾಸನೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ ವಿಠಲವ್ಯಾಸ || ೬ ||

-dhruva tala –
Yatigala siroratuna satiya aviyogi
Ratipati janaka svarata svaprakasita
Atitadbuta mahima patita pavananama
Natajana suradhenu ditijatimirabanu
Ati dura durasantata dayapara
Chatura nana suratati karakamalarcitapada
Sundara dina mandara
Pratardananama namma vijayaviththala
Satyavatisunu jagadolu pratiyillada data || 1 ||

-matta tala –
J~janamayakara j~janamayananda
J~janamayaisvarya j~janamayavarna
J~janamaya teja j~janamaya Sakti
J~jana mayambudhi j~janavilola namani
Vijaya viththalane ninage sama
Mauni vrata dhrutane j~jana suka sandra || 2 ||

-trividi tala –
Kaliya vyapara veggalavagi vyapisi
Sale dharmavaligala
Alidu pogiralagi
Sulaba j~janavella malinadindali kettu
Iliyolu uttama sampradayakada
Suluvu kanade pogi alali girvanaru
Jalaja sambavanu ondaagi nindu
Talevagi usiralu baluvagi
Vasishtha kuladalli janisida baladaivave
Nalinaksha mahasiri vijaya vitthala badarinilaya
Ninna lilege neleyavado jiya || 3 ||

-atta tala –
Parasara udaradalli ondu muraru purana
Virachisi adaroluaru satva rajasa taruvaya
Aru tamasa initashta dasavendu dharuni tumbalu
Karunadinda suri muktarige nitya samsarige
Goratamasigi muru parimadi
Karana venisi pratishthisi kaliya nivaranavanu
Madida baratakartane sujanarige
Torida dvayapayana muni
Irelu buvanadolaru ninage ene
Karunyanidhi punya vijayavitthala munivarenya
Suraragra ganya nirvinya || 4 ||

-adi tala –
Tama sambandhava kaledu vimala suj~janavannu
Amararige paliside amita tejasadinda
Kamandalu dandakashtha samichinavada karakamaladalli
Dharisidamala kashayambaragamadartha
Sishyarige prameyagala peluta
Kramanuraru madida kumatiya pariharisi
Damayate nama yati vijayavithalananu
Parama chitra rajyavanu krimiyinda aliside || 5 ||

-jate –
Badarayana sukakarana Bakutarige
Vedavyasane vishnu vijaya vithalavyasa || 6 ||

5 thoughts on “vedavyasa suladhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s