dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru · Sumateendra thirtharu

Dasara pada on Sri sumateendra theertharu

ಶರಣು ಮುನಿಪಮಣಿಯೆ ಸುಮತೀಂದ್ರ
ಕರುಣಾಮೃತದ ಖಣಿಯೆ
ಶರಣೆಂದವರಿಗೆ ವರಚಿಂತಾಮಣಿಯೆ
ಧರೆಯ ಮೇಲಿನೊಬ್ಬ ದೊರೆ ನಿನಗೆಣೆಯೆ ||pa||

ಸಂತತ ಸೇವಕ ಸಂತರಿಗೊಲಿದೀಗ
ಸಂತತಿ ಸಂಪದವಿತ್ತೆ ಬೇಗ
ಶಾಂತ ಶುಭಗುಣ ವಸಂತನೆಂಬೊ ಕೀರ್ತಿ ವಿ
ಶ್ರಾಂತಿಯಮಿತ ದಿಗಂತಕೆ ವಾರ್ತಿ ||1||

ತಾಳ ತಮ್ಮಟೆ ಕಂಬು ಕಾಳೆ ಬಿರುದು ಬುಧ
ಮೇಳದಿಂ ಶಿಷ್ಯ ಜನಾಲಯಕೆ ಸಾಲದೀವಿಗೆ
ಯೊಳು ಮಾಲಿಕೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆಂದೋಳಿ
ಕಿಳಿದು ಬಂದು ಪಾಲಿಪೆ ಅವರ ||2||

ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಾಚಲವಾಸ ರಾಮನ ಪಾದ
ನಿಶಿದಿನಾರ್ಚಿಸುವೆ ಸಂತೋಷ ಸಾಂದ್ರ
ಋಷಿಯೋಗೀಂದ್ರರ ಕರ ಬಿಸಜಜ ಯೋಗೀಂದ್ರ
ಸುಶರಧಿ ಸಂಭವ ಶಶಿ ಸುಮತೀಂದ್ರ ||3||

SaraNu munipamaNiye sumatIndra
karuNAmRutada KaNiye
SaraNendavarige varacintAmaNiye
dhareya mElinobba dore ninageNeye ||pa||

santata sEvaka santarigolidIga
santati saMpadavitte bEga
SAnta SuBaguNa vasantaneMbo kIrti vi
SrAntiyamita digantake vArti ||1||

tALa tammaTe kaMbu kALe birudu budha
mELadiM SiShya janAlayake sAladIvige
yoLu mAlike grahisi AndOLi
kiLidu bandu pAlipe avara ||2||

SrIguru prasannavenkaTAcalavAsa rAmana pAda
niSidinArcisuve saMtOSha sAMdra
RuShiyOgIndrara kara bisajaja yOgIndra
suSaradhi saMBava SaSi sumatIndra ||3||

dasara padagalu · prasanna venkata dasaru · sathyabhinava thirtharu

Dasara padagalu on Sri Sathyaabhinava thirtharu

ಇಂದೆ ಕಂಡೆವು ಗುರುರಾಯನ ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಸತ್ಯಾಭಿನವತೀರ್ಥನ ಫಲಿಸ
ಬಂದೊದಗಿತು ನಮ್ಮ ಸುಕೃತ ಆ
ನಂದರಸಾಬ್ಧಿ ಉಕ್ಕೇರಿತು ||pa||

ಇದೀಗೆ ಕಲ್ಪದ್ರುಮ ಕಾಣಿರೈ ಅಹು
ದಿದೀಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನೋಡಿರೈ ಮತ್ತಿ
ದಿದೀಗೆ ಸುರಭಿ ಬಂದಿತೆನ್ನಿರೈ ತಮ್ಮ
ಮುದದಿಂದ ಯತಿರೂಪವಾಯಿತೈ ||1||

ಬಡವರ ದೊರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಯ ಈ
ಪೊಡವಿಲಿ ಯಾಚಕರಾಶ್ರಯ ಆಪ್ತ
ಹಡೆದ ತಾಯಿತಂದೇರ ಮರೆಸಿದ ಎ
ಮ್ಮೊಡೆಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾಸವ ಬೆಳೆಸಿದ||2||

ಭಕ್ತಿ ಪಥವ ನೋಡಿ ನಡೆವನು ಯತಿ
ಮುಕುಟಮಣಿಗೆ ಸರಿಗಾಣೆನು ಜ್ಞಾನ
ಸುಖದ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಲೆ
ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರ ವಾತ್ರ್ಯರುಹಿಸಿದ ||3||

ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆಯು ಮ
ತ್ತೆಂದಿಗೆ ಹೊಗಳಲಿ ತೀರವು
ಹಿಂದಾದ ಪೂತರು ಅಹರು ಯ
ತೀಂದ್ರನ ಸಾಮ್ಯಕೆ ಸರಿಯಾರು ||4||

ಗುರುಭಕ್ತಿ ನೆಲೆ ಕಳೆ ಮರೆಯದೆ ಶ್ರೀ
ಧರಜೆ ರಾಘವಪಾದ ಜರಿಯದೆ ದೇವ
ವರವೇದವ್ಯಾಸನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂ
ದರಘಳಿಗ್ಯಲಸ ತಾನೆಂದಿಗೆ ||5||

ಹೊನ್ನ ತೃಣದೊಲು ಸೂರ್ಯಾಡಿದ ವಿ
ದ್ಯೋನ್ನತರ ತವರುಮನೆಯಾದ
ಮನ್ನಿಪ ಸುಜನಚಕೋರವ ಹೊರವ
ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರನಂತಲ್ಲೊಪ್ಪುವ||6||

ತಪ್ತಲಾಂಛನ ತೀರ್ಥವೀವಾಗ ಭೃತ್ಯ
ರುಪಟಳಕೊಲಿದು ನಲಿವನಾಗ
ಕಪಟವ ಲೇಶಮಾತ್ರರಿಯನು ಇಂಥ
ಗುಪ್ತ ಮಹಿಮಗೆಣೆಗಾಣೆನು||7||

ಸಕಳ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ದಾನವ ಬಿಡ
ದಖಿಳ ಧರ್ಮವನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ
ನಿಖಿಳ ತತ್ವವನೊರೆದು ಹೇಳುವ ಈ
ಅಕಳಂಕನೆಂದೂ ನಮ್ಮನು ಕಾವ ||8||

ಕಷ್ಟ ಮೌನದಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಬಹು
ಶಿಷ್ಟರ ಸಲಹುತ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿ
ತುಷ್ಟಿ ಬಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಾಸರ ಬೇಡಿ
ದಿಷ್ಟಾರ್ಥವನೀವನು ದಾಸರ ||9||

ಪ್ರತಿದಿನ ಗುರುಪಾದುಕೆಯನಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ
ನೂತನ ವಸನ ಹೊನ್ನಾರ್ಚನೆಗಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ
ನುತಿಸಿ ಹಿಗ್ಗುವ ನವಭಕುತಿಂದ ಈ
ವ್ರತಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಕುಂದು||10||

ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಟೀಕನು ಹರಿ
ಗಾಭರಣವ ಮಾಡಿಟ್ಟನು
ಈ ಭೂಮಿಲಿಹ ಶಿಷ್ಯ ಜನರನು ತತ್ವ
ಶೋಭಿತರನು ಮಾಡಿ ಹೊರೆದನು||11||

ಬಲುಹಿಂದ ಯವನನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ
ಒಳಪೊಕ್ಕು ಸದೆದ ಪರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಲಿನೃಪ ಮ್ಲೇಚ್ಛನ ಬಂಧನ ತಪೋ
ಬಲದಿಂದ ಗುರುರಾಯ ಗೆಲಿದನು||12||

ಭಕ್ತಿ ವಿರತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣನು ಸೇ
ವಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ನಿಜಕೀರ್ತಿಯ ನಿತ್ಯ
ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳ ವಾರ್ತೆಯ ||13||

ಈ ಪರಿ ಬಹು ಪಟ್ಟವಾಳುತ ದಿವ್ಯ
ಶ್ರೀಪಾದವ್ರತ ಪೂರ್ಣ ತಾಳುತ
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ದುಷ್ಟ
ಕಾಪುರುಷರ ಮೊತ್ತ ಗೆದ್ದಾತ||14||

ಹರಿಗುಣ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಯಿಂದ ಶ್ರೀ
ಹರಿಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ
ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣಶ್ರವಣದಿಂದ ಶ್ರೀ
ಹರಿ ಪ್ರೀತಿಬಡಿಸಿದ ನಲವಿಂದ ||15||

ನಿರುತ ಉದಯಸ್ನಾನ ಮೌನವ ಶ್ರೀ
ಗುರು ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವ ಮಹಾ
ಗೀರ್ವಾಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪೇಳುವ ಆತ್ಮ
ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುವ||16||

ಗುರು ಸತ್ಯನಾಥರ ತಂದನು ನಿಜ
ಗುರುಪದವೇ ಗತಿಯೆಂದನು ತನ್ನ
ಸ್ಮರಣೇಲಿ ಇಹರ ಕಾವನು ಬೇಡಿ
ದರೆ ಅಭೀಷ್ಟಾರ್ಥವನೀವನು||17||

ಗುರುಸತ್ಯನಾಥಾಬ್ಧಿ ಸಂಜಾತ ಸಜ್ಜ
ನರ ಹೃತ್ಕುಮುದ ತಾಪ ಸಂಹರ್ತ
ಸರಸ ಸುಧಾಂಶು ವಾಕ್ಯಾನ್ವಿತ ಸಿತ
ಕರನಹುದಹುದಯ್ಯ ಧರೆಗೀತ ||18||

ಆವ ಪ್ರಾಣಿಯು ಗುರುಮಹಿಮೆಯ ಸ
ದ್ಭಾವದಿ ನೆನೆಯಲು ಸುಖಿಯಾದ
ದೇವ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಾದ್ರೀಶ ಅವ
ಗಾವಗೆ ಪಾಲಿಪ ಮಧ್ವೇಶ ||19||

inde kanDevu gururAyana namma
tande satyABinavatIrthana Palisa
bandodagitu namma sukRuta A
nandarasAbdhi ukkEritu ||pa||

idIge kalpadruma kANirai ahu
didIge cintAmaNi nODirai matti
didIge suraBi banditennirai tamma
mudadiMda yatirUpavAyitai ||1||

baDavara dore namma gururAya I
poDavili yAcakarASraya Apta
haDeda tAyitandEra maresida e
mmoDeya Bakti BAsava beLesida||2||

Bakti pathava nODi naDevanu yati
mukuTamaNige sarigANenu j~jAna
suKada baLLiya beLe beLesida sale
mukti maMdira vAtryaruhisida ||3||

ondondu guNagaLa mahimeyu ma
ttendige hogaLali tIravu
hindAda pUtaru aharu ya
tIndrana sAmyake sariyAru ||4||

guruBakti nele kaLe mareyade SrI
dharaje rAGavapAda jariyade dEva
varavEdavyAsana sEvege oM
daraGaLigyalasa tAnendige ||5||

honna tRuNadolu sUryADida vi
dyOnnatara tavarumaneyAda
mannipa sujanacakOrava horava
pUrNa candiranantalloppuva||6||

taptalAnCana tIrthavIvAga BRutya
rupaTaLakolidu nalivanAga
kapaTava lESamAtrariyanu intha
gupta mahimageNegANenu||7||

sakaLa purANOkta dAnava biDa
daKiLa dharmavanella mADuva
niKiLa tatvavanoredu hELuva I
akaLaMkanendU nammanu kAva ||8||

kaShTa maunadi vAraNAsiya bahu
SiShTara salahuta yAtreya mADi
tuShTi baDisidalli vAsara bEDi
diShTArthavanIvanu dAsara ||9||

pratidina gurupAdukeyaniTTu mEle
nUtana vasana honnArcanegiTTu munde
nutisi higguva navaBakutinda I
vratakAgalilla ondina kuMdu||10||

SrI BAgavata SAstra TIkanu hari
gABaraNava mADiTTanu
I BUmiliha SiShya janaranu tatva
SOBitaranu mADi horedanu||11||

baluhinda yavanana baladalli kRuShNa
oLapokku sadeda pariyalli
kalinRupa mlEcCana bandhana tapO
baladinda gururAya gelidanu||12||

Bakti virati j~jAna pUrNanu sE
vaka janarige prANapriyanu
prakaTisidanu nijakIrtiya nitya
sakala sadguNagaLa vArteya ||13||

I pari bahu paTTavALuta divya
SrIpAdavrata pUrNa tALuta
sthApisidanu madhvasiddhAnta duShTa
kApuruShara motta geddAta||14||

hariguNa jij~jAse yinda SrI
harimUrti dhyAna cintaneyinda SrI
harinAma smaraNaSravaNadinda SrI
hari prItibaDisida nalavinda ||15||

niruta udayasnAna maunava SrI
guru madhvaSAstravyAKyAnava mahA
gIrvANa vAkyadiMda pELuva Atma
gurugaLa smaraNeya mADuva||16||

guru satyanAthara tandanu nija
gurupadavE gatiyendanu tanna
smaraNEli ihara kAvanu bEDi
dare aBIShTArthavanIvanu||17||

gurusatyanAthAbdhi sanjAta sajja
nara hRutkumuda tApa saMharta
sarasa sudhAMSu vAkyAnvita sita
karanahudahudayya dharegIta ||18||

Ava prANiyu gurumahimeya sa
dBAvadi neneyalu suKiyAda
dEva prasanvenkaTAdrISa ava
gAvage pAlipa madhvESa ||19||


ತಾರಾಪತಿಯಹುದೌ ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥ ಗುರುವೆ ||pa||

ತಾರಾಪತಿಯಂತೆ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸರವಿ
ಸ್ತಾರದಿ ಬುಧ ಚಕೋರವೃಂದಕೆ ನೀನು ||1||

ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ಗದೆ ಕಕ್ಷಿಪ ಮಾಯಿಗಳ
ನೀಕ್ಷಿಪೆ ನಿರುತ ಸತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಂದುಕಾಂತಿಗೆ ||2||

ಶ್ರೀರಾಮ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೇವೆಯೊಳಿಹೆ
ಮಾರುತಿಮತತತ್ವ ವಾರಿಧಿತರಂಗಕೆ ||3||

ಗುರುಪಾದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮರೆಯದೆ ಅಮೃತ ವಾಕ್ಯ
ಗರೆಯುತ ಹೃತ್ತಾಪ ಪರಿಹರಿಸುವಂಥ ||4||

ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ಪ್ರೀತ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾಥರ ಸುತ
ವಸುಧೆಯಾಚಕ ಕುಮುದ ಕುಸುಮ ಕೋರಕಕೆ ||5||

tArApatiyahudau satyABinava tIrtha guruve ||pa||

tArApatiyante kIrti prasaravi
stAradi budha cakOravRuMdake nInu ||1||

ikShucApana gade kakShipa mAyigaLa
nIkShipe niruta satprEkShendukAntige ||2||

SrIrAma vEdavyAsara sEveyoLihe
mArutimatatatva vAridhitarangake ||3||

gurupAda smaraNeya mareyade amRuta vAkya
gareyuta hRuttApa pariharisuvantha ||4||

prasanvenkaTa prIta SrI satyanAthara suta
vasudheyAcaka kumuda kusuma kOrakake ||5||

dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru · sri sathyanatha thirtharu

Dasara pada on Sri SathyaNatha thirtharu(Kondadalalave karunanidhi)

ಕೊಂಡಾಡಲಳವೆ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಕಾವನ
ದಂಡ ಸಂಜಿತ ಗುರುಸತ್ಯನಾಥರ ಕೀರ್ತಿ ||pa||

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇದ ತಾ ಭಾವಿಸಿ ಚಿತ್ತದಿ
ಭೂವಲಯಕೆ ಸುಜನಾವಳಿಗಾಶ್ರಯ
ವೀವೆನೆನುತ ಶುಭದೇವವೃಕ್ಷವನಟ್ಟೆ
ಈವರ ಪರಮಹಂಸಾವಲಂಬನ ತಾಳ್ದು
ಶ್ರೀ ವಾಯುಮತದಿ ತತ್ವವೆ ಲಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೇ
ಕ್ಷಾವಂತರಾಗಿಹ ಜೀವಕೋಟಿಗಳ ಕೃ
ಪಾವಲೋಕನದೊಳಿಟ್ಟ ಅಪೇಕ್ಷಿತ
ಭಾವಾರ್ಥಗಳನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬಿದ
ಸೇವಕರ್ಗಭಯವಿಟ್ಟ ಗುರುರಾಯನ ||1||

ಭಾನು ತೋರುವ ಮುನ್ನೆ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಸು
ಮ್ಮಾನದಿಂದಲಿ ನೇಮ ಮೌನದೊಳಿದ್ದು ಶ್ರೀ
ಮಾನಾಥನಂಘ್ರಿಯ ಮಾನಸದಲಿ ದೃಢ
ಧ್ಯಾನದಿಂ ಬಲಿದು ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾಷ್ಯಾಮೃತ
ಪಾನವ ಜನರಿಗೆ ಸಾನುರಾಗದಲಿತ್ತು
ನಾನಾ ತತ್ವಾರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವ ಜನರಿಗೆ
ತಾನಂದು ಬೋಧಿಸಿದ ತಾಮಸ
ಜ್ಞಾನವನೋಡಿಸಿದ ಆ ಕಾಮಧೇನು
ವೆನಿಸಿ ಎಸೆದ ಗುರುರಾಯನ ||2||

ಭೇದವರ್ಜಿತ ಮತ್ತವಾದ ಕುಂಭಿಯ ಕುಂಭ
ಭೇದಕ ಸಿಂಗ ಹಲಾಧಾರಿ ಹರಿ ಸಗು
ಣೋದರ ಸಾಕಾರ ಮಾಧವ ಹರನುತ
ಪಾದನೆನುತ ಸೂತ್ರ ವೇದ ಪುರಾಣದಿ
ಸಾಧಿಸಿ ಕುತ್ಸಿತವಾದಿಗಳ
ಪಾದಾಕ್ರಾಂತರ ಮಾಡಿ ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಜಯ
ನಾದಭೇರಿಯ ಹೊಯಿಸಿದ ಮುಕ್ತಿಯ
ಸಾಧನ ತೋರಿಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟಂಕು
ರೋದಯ ಮಾಣಿಸಿದ ಗುರುರಾಯನ ||3||

ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾಚಕ
ಜಾಲಕೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ
ಪೇಳಿ ಪೂತರ ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ
ಹೋಳಿಗ್ಯನ್ನವನಿಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ದ್ರವ್ಯವನಿತ್ತು
ಪಾಲಿಸಿ ತಾಯಿತಂದೆಗಳ ಹಂಬಲ ಬಿಡಿ
ಸಿ ಲೋಕದವರಿಗಭಿಲಾಷಾ ಪೂರ್ಣಾನು
ಕೂಲ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಯತಿಕುಲ
ಮೌಳಿ ಮಕುಟಮಣಿಯ ವಿರತಿಭಾಗ್ಯ
ಶಾಲಿ ಸುಗುಣಖಣಿಯ ಗುರುರಾಯನ ||4||

ಮಣ್ಣು ವನಿತೆ ಸತಿ ಹೊನ್ನಿನ ಬಯಕೆಯ
ಘನ್ನತೆ ಜರಿದು ಪಾವನ್ನ ಮಹಿಮನಾದ
ಚೆನ್ನ ಸತ್ಯನಿಧಿ ತೀರಥನ್ನ ಕರೋದ್ಭವ
ತನ್ನಾಕಷೆಂಬುವಭಿನ್ನವಚಂದ್ರಿಕೆ
ಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಮನಂತೆ
ಉನ್ನತ ಕಳೆಯುತ ಚಿನ್ಮಯ ವರದ ಪ್ರ
ಸನ್ನ ವೆಂಕಟಾಧಿಪನ ಭಜಿಸಿ ನಿತ್ಯ
ಧನ್ಯನೆನಿಸುತಿಪ್ಪನ ಸತ್ಯಾಭಿನವ
ರನ್ನನ ಪೊರೆದÀಪ್ಪನ ಗುರುರಾಯನ ||5||

konDADalaLave karuNAnidhi kAvana
danDa sanjita gurusatyanAthara kIrti ||pa||

SrI vAsudEda tA BAvisi cittadi
BUvalayake sujanAvaLigASraya
vIvenenuta SuBadEvavRukShavanaTTe
Ivara paramahaMsAvalaMbana tALdu
SrI vAyumatadi tatvave lakShisuva prE
kShAvaMtarAgiha jIvakOTigaLa kRu
pAvalOkanadoLiTTa apEkShita
BAvArthagaLane koTTu naMbida
sEvakargaBayaviTTa gururAyana ||1||

BAnu tOruva munne snAnava mADi su
mmAnadindali nEma maunadoLiddu SrI
mAnAthananGriya mAnasadali dRuDha
dhyAnadiM balidu gIrvANa BAShyAmRuta
pAnava janarige sAnurAgadalittu
nAnA tatvArtha vyAKyAnava janarige
tAnaMdu bOdhisida tAmasa
j~jAnavanODisida A kAmadhEnu
venisi eseda gururAyana ||2||

BEdavarjita mattavAda kuMBiya kuMBa
BEdaka singa halAdhAri hari sagu
NOdara sAkAra mAdhava haranuta
pAdanenuta sUtra vEda purANadi
sAdhisi kutsitavAdigaLa
pAdAkrAntara mADi mEdiniyoLu jaya
nAdaBEriya hoyisida muktiya
sAdhana tOrisida BraShTaMku
rOdaya mANisida gururAyana ||3||

kAlakAlake dharma pAlisi yAcaka
jAlake mannisi mUla maMtrOpadESa
pELi pUtara mADi hAlu sakkare tuppa
hOLigyannavanikki mEle dravyavanittu
pAlisi tAyitaMdegaLa haMbala biDi
si lOkadavarigaBilAShA pUrNAnu
kUla cintAmaNiya yatikula
mauLi makuTamaNiya viratiBAgya
SAli suguNaKaNiya gururAyana ||4||

maNNu vanite sati honnina bayakeya
Gannate jaridu pAvanna mahimanAda
cenna satyanidhi tIrathanna karOdBava
tannAkaSheMbuvaBinnavacaMdrike
yannu prakASisi pUrNacandramanante
unnata kaLeyuta cinmaya varada pra
sanna venkaTAdhipana Bajisi nitya
dhanyanenisutippana satyABinava
rannana poredaÀppana gururAyana ||5||

MADHWA · prasanna venkata dasaru · rama · sulaadhi

Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Uttaradhi mutt(Prasanna venkata dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ರಾಮ ರಘುಕುಲ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪೂರಣಕಾಮ
ಜೀಮೂತಶಾಮ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ
ಕೋಮಲ ಶರೀರ ಸೀತಾ ಮುಖಾಂಬುಜ ಭ್ರಮರ
ಪ್ರೇಮಸಾಗರ ಭಕ್ತಜನ ಮನೋಹರ
ಸಾಮಜಾತಿಹರ ಸಾಮಗಾನಾದರ ನಿ
ಸ್ಸೀಮ ಗುಣಗಂಭೀರ ಏಕವೀರ
ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದರಸ ಮುನಿಸ್ತೋಮ ಮಾನಸಹಂಸ
ನೀ ಮನ್ನಿಸು ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಾದ್ರೀಶ ರಘುರಾಮ ||1||

ಮಠ್ಯತಾಳ
ಪಿಂತೆ ಸಮೀರಜನ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚ
ತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ಯವನ ಶುಭಕರ
ಸಂತತಿಗಭಯವನಿತ್ತಪೆನೆಂದೀಶ
ನಿಂತಿಹೆ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಪತಿರಾಮ
ಕಂತುಜನಕ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿ
ನ್ನಂತವರಿಯೆ ನಿಗಮಾಗಮಕಳವೆ ||2||

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ
ನಿರುತ ವೈಕುಂಠ ಮಂದಿರವಿದ್ದು
ಪರಣ ಕುಟೀರವನಾಶ್ರಯಿಸುವ ಘನತೆಯೆತ್ತ
ವರಪೀತಾಂಬರ ದಾಮವನು ಬಿಟ್ಟು ವಲ್ಕಲ
ಧರಿಸಿ ಕಾನನದಿ ಸಂಚರಿಪೋದೆತ್ತ
ನರಲೀಲೆಗಿದು ಶ್ಲಾಘ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದೆ ಜಗ
ದೆರೆಯ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ರಘುರಾಮ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಹರವರದಲಿ ಬಲು ಮತ್ತಾದ ರಜನೀ
ಚರವರ ಲಂಕೆಯಲಿ ಬಲಿದು ಗರ್ವದಿ
ಸುರವರರನುರೆ ಬಾಧಿಸಲವರನು
ಪೊರೆವರು ದಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದ
ಸ್ಥಿರವರದಾಯಕ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ
ಗಿರಿವರನಿಲಯ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಕಂದ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅಕಳಂಕ ಅಕುತೋತಂಕ ಅಕಳಂಕ
ಮಕುಟ ಕುಂಡಲ ಕೌಸ್ತುಭ ಕೇಯೂರ ವಲ
ಯಾಂಕಿತ ಕೋದಂಡ ಕಾರ್ಮುಕಪಾಣಿ
ಅಕಳಂಕ ಸುಖತೀರ್ಥವಂದಿತ ಪಾ
ದಕಮಲ ವಿಧಿನುತ ಮಖಪಾಲಕ ಪ್ರಸನ್ನ
ವೆಂಕಟಾಧಿಪ ಅಕಳಂಕ ||5||

ಜತೆ
ಅಂದು ನರಹರಿಯತಿಗೆ ಅಂದದಲ್ಲೊಲಿದಿಲ್ಲಿ
ಬಂದು ನೀನಿಂತೆ ನಿಜರಮಣಿಯೊಡನೆ
ಎಂದೆಂದು ಸತ್ಯಾನಭಿವ ತೀರ್ಥ ಗುರು ಹೃದಯ
ಮಂದಿರನೆ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟವರದ ರಾಮ
dhruvatALa
rAma raGukula sArvaBauma pUraNakAma
jImUtaSAma SrImUlarAma
kOmala SarIra sItA muKAMbuja Bramara
prEmasAgara Baktajana manOhara
sAmajAtihara sAmagAnAdara ni
ssIma guNagaMBIra EkavIra
svAmi maThadarasa munistOma mAnasahaMsa
nI mannisu prasannavenkaTAdrISa raGurAma ||1||

maThyatALa
pinte samIrajana sEvege mecca
tyanta prasannanAgyavana SuBakara
santatigaBayavanittapenendISa
nintihe prasannavenkaTapatirAma
kantujanaka nityAnandane ni
nnantavariye nigamAgamakaLave ||2||

tripuTatALa
niruta vaikunTha mandiraviddu
paraNa kuTIravanASrayisuva Ganateyetta
varapItAMbara dAmavanu biTTu valkala
dharisi kAnanadi sancaripOdetta
naralIlegidu SlAGyavendu tOride jaga
dereya prasannavenkaTAdri raGurAma ||3||

aTTatALa
haravaradali balu mattAda rajanI
caravara lankeyali balidu garvadi
suravararanure bAdhisalavaranu
porevaru dArayya ninninda
sthiravaradAyaka prasanvenkaTa
girivaranilaya kausalyeya kanda ||4||

AditALa
akaLanka akutOtanka akaLanka
makuTa kunDala kaustuBa kEyUra vala
yAnkita kOdanDa kArmukapANi
akaLanka suKatIrthavandita pA
dakamala vidhinuta maKapAlaka prasanna
venkaTAdhipa akaLaMka ||5||

jate
andu narahariyatige andadallolidilli
bandu nIninte nijaramaNiyoDane
endendu satyAnaBiva tIrtha guru hRudaya
mandirane prasannavenkaTavarada rAma

dasaavatharam · dasara padagalu · kolu haadu · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Kolu kamana geddha(Prasanna venkata dasaru)

ಕೋಲು ಕಾಮನ ಗೆದ್ದ ಕೋಲು ಮಾಯ್ಗಳನೊದ್ದ
ಕೋಲು ಆನಂದಮುನಿ ಪಿಡಿದಿಹ ಕೋಲೆ ||pa||

ತಮನೆಂಬುವನ ಕೊಂದು ಕಮಲಜನಿಗೆ ವೇದ
ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಜಗವನು ಕೋಲೆ
ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಜಗವನು ರಕ್ಷಿಸಿದ
ವಿಮಲ ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||1||

ಸುರಪನ ವಿಭವೆಲ್ಲ ಶರಧೀಲಿ ಮುಳುಗಿರೆ
ಗಿರಿಗಹಿ ಸುತ್ತಿ ಕಡೆಯಲು ಕೋಲೆ
ಗಿರಿಗಹಿ ಸುತ್ತಿ ಕಡೆಯಲು ನಗ ಜಾರೆ
ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕೂರ್ಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||2||

ಹೊಂಗಣ್ಣಿನವನು ಭೂವೆಂಗಳನೆಳೆದೊಯ್ಯೆ
ಮಂಗಳಮಹಿಮ ದಯದಿಂದ ಕೋಲೆ
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ದಯದಿಂದ ನೆಗಹಿದ್ಯ
ಜ್ಞಾನoಗ ಶ್ರೀವರಾಹ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||3||

ಒಂದೆ ಮನದೊಳಂದು ಕಂದ ನೆನೆಯಲಾಗ
ಬಂದವನಯ್ಯನ್ನೊದೆದನು ಕೋಲೆ
ಬಂದವನಯ್ಯನ್ನೊದೆದನು ಅನಿಮಿತ್ತ
ಬಂಧು ನರಹರಿಯು ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||4||

ಎದುರಿಲ್ಲವೆನಗೆಂದು ಮದವೇರಿದವನ ತ್ರಿ
ಪದ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿ ಗೆಲಿದನು ಕೋಲೆ
ಪದ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿ ಗೆಲಿದಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಮುದದ ವಾಮನ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||5||

ಕುಜನರಳಿದು ಭಾಗ್ಯ ಸುಜನರಿಗೊಲಿದಿತ್ತ
ನಿಜ ತಾತನಾಜ್ಞ ಸಲಹಿದ ಕೋಲೆ
ನಿಜ ತಾತನಾಜ್ಞ ಸಲಹಿದ ಶುಭಗುಣ
ದ್ವಿಜರಾಮ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||6||

ಕೌಸಲ್ಯೆ ಗರ್ಭದಿ ಜನಿಸಿದ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ
ಕೌಶಿಕ ಕ್ರತುವ ಕಾಯ್ದನು ಕೋಲೆ
ಕೌಶಿಕ ಕ್ರತುವ ಕಾಯ್ದ ರಾವಣಾಂತಕ
ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ||7||

ಗೋಕುಲದಲಿ ಬೆಳೆದು ಪೋಕ ದನುಜರ ಅ
ನೇಕ ಪರಿಯಲಿ ಸದೆದನು ಕೋಲೆ ಅ
ನೇಕ ಪರಿಯಲಿ ಸದೆದ ಪಾಂಡವಪಾಲ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||8||

ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯವನೆ ಕಲಿಸಿ
ಸತ್ಯವಾದಿಗಳ ಪೊರೆದನು ಕೋಲೆ
ಸತ್ಯವಾದಿಗಳ ಪೊರೆದನು ಅಜವಂದ್ಯ
ಕರ್ತ ಬೌದ್ಧನು ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||9||

ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾಕಾರವು ಮಹಿಯೊಳಿಲ್ಲದಾಗೆ
ಸುಹಯವೇರಿ ಕಲಿಯನು ಕೋಲೆ
ಸುಹಯವೇರಿ ಕಲಿಯನೆಳೆದು ಕೊಂದ
ಮಹಾಕಲ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||10||

ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತಜನರ ಹೊರೆದ
ಮತ್ತಾವಕಾಲದಿ ರಕ್ಷಿಪ ಕೋಲೆ
ಮತ್ತಾವ ಕಾಲದಿ ರಕ್ಷಿಪ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ
ಕರ್ತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾದೆ ಕೋಲೆ||11||

kOlu kAmana gedda kOlu mAygaLanodda
kOlu Anandamuni piDidiha kOle ||pa||

tamaneMbuvana kondu kamalajanige vEda
kramadinda koTTu jagavanu kOle
kramadinda koTTu jagavanu rakShisida
vimala SrI matsya manedaiva kOle ||1||

surapana viBavella SaradhIli muLugire
girigahi sutti kaDeyalu kOle
girigahi sutti kaDeyalu naga jAre
dharisida SrI kUrma manedaiva kOle ||2||

hongaNNinavanu BUvengaLaneLedoyye
mangaLamahima dayadiMda kOle
mangaLa mahima dayadinda negahidya
jnangaa SrIvarAha manedaiva kOle ||3||

onde manadoLandu kanda neneyalAga
bandavanayyannodedanu kOle
bandavanayyannodedanu animitta
bandhu narahariyu manedaiva kOle ||4||

edurillavenagendu madavEridavana tri
pada BUmi bEDi gelidanu kOle
pada BUmi bEDi gelidA trivikrama
mudada vAmana manedaiva kOle ||5||

kujanaraLidu BAgya sujanarigoliditta
nija tAtanAj~ja salahida kOle
nija tAtanAj~ja salahida SuBaguNa
dvijarAma namma manedaiva kOle ||6||

kausalye garBadi janisida kRupeyalli
kauSika kratuva kAydanu kOle
kauSika kratuva kAyda rAvaNAMtaka
SrI sItArAma manedaiva kOle ||7||

gOkuladali beLedu pOka danujara a
nEka pariyali sadedanu kOle a
nEka pariyali sadeda pAMDavapAla
SrIkRuShNa namma manedaiva kOle ||8||

mithyAvAdigaLige mithyavane kalisi
satyavAdigaLa poredanu kOle
satyavAdigaLa poredanu ajavaMdya
karta bauddhanu manedaiva kOle ||9||

svAhA svadhAkAravu mahiyoLilladAge
suhayavEri kaliyanu kOle
suhayavEri kaliyaneLedu konda
mahAkalki namma manedaiva kOle ||10||

hattavatAradi Baktajanara horeda
mattAvakAladi rakShipa kOle
mattAva kAladi rakShipa prasanvenkaTa
kartana naMbi suKiyAde kOle ||11||

dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Anganaamani ranganamani

ಅಂಗನಾಮಣಿ ರಂಗನರಾಣಿ
ಮಂಗಳೆ ಪದಂಗಳಿಗೆರಗುವೆ ||ಪ||

ಸುರಾಸುರರು ಮಂದರಾಚಲ ಕಡೆಯುತ
ಸುರಸುಧೆ ಅರಸಿ ತಿರುಗುತ ಇರಲು
ಹರಿಯರಸಿ ಸುರಸಾಗರನುದರದಿ
ಸಿರಿದೇವಿ ನೀ ಧರೆಗಿರಿಸಿದಿ ಪದ. ||೧||

ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಭೃಗುಮುನಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಇನಿಯನ ತೊರೆದು ಧರಣಿಗಿಳಿದ ಘೃಣಿ
ಘನತರತಪಕೆ ನಿಲುಕದ ಹರಿಯಾ
ಸನಿಹ ತಂದು ತೋರಿದೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ||೨||

ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವ ಪ್ರಪನ್ನಭಕುತರಾ
ಧೀನನಾದ ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾರಾಧನಗೆ
ಸನ್ನುತ ಸುಮನಸ ನೀಡಿ ಪೊರೆಯಮ್ಮ
ಘನ್ನಮಹಿಮ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟರಾಣಿ ನಾರೀ ಶಿರೋಮಣಿ ||೩||

anganAmaNi ranganarANi
mangaLe padangaLigeraguve ||pa||

surAsuraru mandarAcala kaDeyuta
surasudhe arasi tiruguta iralu
hariyarasi surasAgaranudaradi
siridEvi nI dharegirisidi pada. ||1||

munisikonDu BRugumuniya parIkShege
iniyana toredu dharaNigiLida GRuNi
Ganataratapake nilukada hariyA
saniha taMdu tOride trivENi ||2||

mannisi salahuva prapannaBakutarA
dhInanAda ninna patiyArAdhanage
sannuta sumanasa nIDi poreyamma
Gannamahima prasannavenkaTarANi nArI SirOmaNi ||3||

dasara padagalu · MADHWA · panduranga · prasanna venkata dasaru

Pandarapura Raajavittala

ಪಂಢರಾಪರ ರಾಜವಿಠ್ಠಲಾ ||ಪ||

ಪಂಡಿತಾರ್ಚಿತ ಕುಂಡಲೀಶಯನ
ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿಗೋಪಾಲಾ ||ಅಪ||

ಚತುರಾನನಪಿತ ಚತುರ್ಭುಜಾಂಕಿತ
ಚಟುಲರೂಪ ಚತುರಾಚ್ಯುತ ಮಹಿತಾ
ಸತ್ಚಿತ್ತಾಕೃತಿ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತ
ಚಿತ್ರಚರಿತ ಜಗದೇಕ ಜಾಗೃತ. ||೧||

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಪಾಪರಟ್ಟುಮಾಳ್ಪನದಿ
ಕಟಿಯಲಿಟ್ಟಕರ ದುಷ್ಟಕೂಟದ
ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಿಸಿತು ||೨||

ನೊಸಲೊಳಗಿರಿಸಿದ ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕ
ಹಸನಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ ಮುದ್ರೆಗಳೊಪ್ಪುವಾ
ವಸನ ಶ್ವೇತ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಾಭರಣ
ವಾಸುದೇವ ಶಿರಿ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟರನ್ನಾ ||೩||

panDharApara rAjaviThThalA ||pa||

panDitArcita kuMDalISayana
pAnDuranga harigOpAlA ||apa||

caturAnanapita caturBujAMkita
caTularUpa caturAcyuta mahitA
satcittAkRuti acintyAdButa
citracarita jagadEka jAgRuta. ||1||

iTTige mEliTTa puTTa pAdavu
sRuShTisitu pAparaTTumALpanadi
kaTiyaliTTakara duShTakUTada
huTTaDagisi jagatsraShTisitu ||2||

nosaloLagirisida kastUritilaka
hasanAgi vaiShNava mudregaLoppuvA
vasana SvEta SaSi sUryABaraNa
vAsudEva Siri prasanvenkaTarannA ||3||

dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru

He manave ee deha

ಹೇ ಮನವೆ ಈ ದೇಹ ಗಾಳಿದೀಪ ||ಪ||

ನಳ ಪುರೂರವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕರು |
ಇಳೆಯೊಳು ಒಯ್ಯಲಿಲ್ಲ ದಾರೂ ||೧||

ಹಂಬಲಗಡಲೊಳು ಮುಳುಗಲಿನ್ನಾವ ಸುಖ |
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಗೆ ಸಲ್ಲಲೀ ಲೆಕ್ಕ ||೨||

ಧರ್ಮವ ಹಳಿದು ಸತ್ಕರ್ಮವ ಜರೆದರೆ |
ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ದೂರ ||೩||

hE manave I dEha gALidIpa ||pa||

naLa purUrava hariScandra puNyaSlOkaru |
iLeyoLu oyyalilla dArU ||1||

haMbalagaDaloLu muLugalinnAva suKa |
aMbujAkShage sallalI lekka ||2||

dharmava haLidu satkarmava jaredare |
namma prasannavenkaTa dUra ||3||

dasara padagalu · MADHWA · panduranga · prasanna venkata dasaru

Vittala pidi enna kayya

ವಿಠಲಾ ಪಿಡಿ ಎನ್ನಕೈಯಾ
ವಿಠಲಾ ಪಂಢರಿರಾಯಾ||ಪ||
ವಿಠಲ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ
ವಿಠಲ ಹರಿ ವಿಠಲಾ ||ಅಪ||

ದಿಟ್ಟ ಪುಂಡಲೀಕ ತನ್ನ
ಪುಟ್ಟಿಸಿದವರ ಮನ|
ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಲು ಚಿತ್ತ
ಗೊಟ್ಟು ಬಂದೆಯಾ ವಿಠಲಾ ||೧||

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಭಕ್ತರ
ಕಟ್ಟಿನೊಳು ಸಿಲುಕಿ ಕಂ||
ಗೆಟ್ಟೆಯಭವಾಬ್ದಿಯಲಿ ನಿನ್ನ
ಗುಟ್ಟು ತೋರಯ್ಯ ವಿಠಲಾ ||೨||

ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದ ನಿನಗೆ
ಥಟ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಚಲುವ||
ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮ
ಇಟ್ಟು ನಿಂತೆಯಾ ವಿಠಲಾ||೩||

ನೆಟ್ಟನೆ ವೇದವ ತಂದು
ಬೆಟ್ಟವೆತ್ತಿ ಇಳೆಯಾ ಪೊತ್ತಿ ||
ಸಿಟ್ಟು ತಾಳ್ದ ವಟುವೇ ಖಳರ
ಸಿಟ್ಟಿಲಿ ಅಳೆದೆಯಾ ವಿಠಲಾ ||೪||

ಕಟ್ಟಿ ಕಡಲಲಿ ಜಗ
ಜಟ್ಟಿ ಗೋಪನಾಗಿ ಬುದ್ಧಾ||
ದಿಟ್ಟ ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರ ತಾಳಿ
ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲಾ ||೫||

viThalA piDi ennakaiyA
viThalA panDharirAyA||pa||
viThala BaktavatsalA
viThala hari viThalA ||apa||

diTTa punDalIka tanna
puTTisidavara mana|
muTTi Bajisalu citta
goTTu bandeyA viThalA ||1||

koTTa mAtige Baktara
kaTTinoLu siluki kan||
geTTeyaBavAbdiyali ninna
guTTu tOrayya viThalA ||2||

biTTu baralAgada ninage
thaTTane nIDalu caluva||
iTTigeya mEle anGri padma
iTTu ninteyA viThalA||3||

neTTane vEdava taMdu
beTTavetti iLeyA potti ||
siTTu tALda vaTuvE KaLara
siTTili aLedeyA viThalA ||4||

kaTTi kaDalali jaga
jaTTi gOpanAgi buddhA||
diTTa kalkyAvatAra tALi
prasanvenkaTakRuShNa viThalA ||5||

dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Kaayo govinda kaayo mukunda

ಕಾಯೋ ಗೋವಿಂದ ಕಾಯೋ ಮುಕುಂದ
ಮಾಯದ ತಡಿಯ ತಪ್ಪಿಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ||ಪ||

ನಾನಾ ಯೋನಿಯಲಿ ಸುತ್ತಿ ನೆಲಗಾಣದಂತಾದೆ
ನೀನೊಲಿದಿಂದೀ ಜನ್ಮವ ಪಡೆದೆ
ಜ್ಣಾನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದಾಚರಣೆಲ್ಲ
ಏನು ಗತಿಯೊ ಎನಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿರಿನಲ್ಲ. ||೧||

ಮರ್ಕಾಟಕೆ ಹೊನ್ನಕೊಡ ದೊರೆತಂತಾಯಿತು
ಮೂರ್ಖವೃತ್ತಿಯಲಿ ಅಯುಷ್ಯಹೋಯಿತು
ನರ್ಕ ಸಾಧನೆ ಘನವಾಗಿದೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂ
ಪರಗಕವ ಕಾಣೆನೈ ಕರುಣಿಗಳರಸನೆ ||೨||

ಎನ್ನ ತಪಗಪಿನ ಹೊಳೆ ಒಳಗೊಂಬುದು ಒಂದೆ
ನಿನ್ನದಯದ ಶರಧಿಯಲ್ಲದೆ
ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವು ಸಿಲುಕದು ತಂದೆ ಪ್ರ
ಸನ್ನವೆಂಕಟಪತಿ ಹರಿ ದೀನಬಂಧು ||೩||

kAyO gOvinda kAyO mukuMda
mAyada taDiya tappiso nityAnaMda. ||pa||

nAnA yOniyali sutti nelagANadantAde
nInolidindI janmava paDede
jNAna hondalilla dharmadAcaraNella
Enu gatiyo enage munde sirinalla. ||1||

markATake honnakoDa doretantAyitu
mUrKavRuttiyali ayuShyahOyitu
narka sAdhane GanavAgide puNya saM
paragakava kANenai karuNigaLarasane ||2||

enna tapagapina hoLe oLagoMbudu onde
ninnadayada Saradhiyallade
anya mArgavu silukadu taMde pra
sannavenkaTapati hari dInabandhu ||3||