dasara padagalu · kolhapur · MADHWA · Mahalakshmi · Vijaya dasaru

Kolhapura nilaya sarasijalaya

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯ ಸರಸಿಜಾಲಯ ಹರಿ
ವಲ್ಲಭೆ ಬಲು ಸುಲಭೆ ||pa||

ಮೂಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನಿಸಿದೆ
ಲೋಕ ಜನನಿ ಕಾಮಿನಿಸಾಕಾರ ಗುಣವಂತೆ
ಶ್ರೀ ಕಮಲೆ ಎಲ್ಲಿನಾ ಕಾಣೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾ ||1||

ಕೋಲ ಮುನಿಗೊಲಿದಮಲ ಮೃಗನಾಭಿ
ಫಾಲೆ ಸಜ್ಜನರ ಪಾಲೆಬಾಲೆ ಜಾತರಹಿತೆ
ಲೀಲೆ ನಾನಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಕಮಲಹಸ್ತೆ2||2||

ಶಿವದುರ್ಗೆ ನೀನೆಂದು ಶ್ರವಣಮಾಡಲು ಮನುಜ
ರವರವ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬವಣೆಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ಸವಿಯದಂತೆ ತಮಸುನಿವಹದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪನು ||3||

ಕಾಮತೀರ್ಥ ಬಳಿಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ನಿಂದೆ
ಸೀಮೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕೊಂಡಾಡಲು
ತಾಮಸಗಳ ಕಳೆದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಫಲ ಪಾಲಿಪೆ ||4||

ಧರೆಯೊಳು ಷೋಡಶಗಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಂ
ದಿರ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಇಪ್ಪೆ ವರವ ಕೊಡುವೆ ನಿತ್ಯ
ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ್ನಪರಮ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ||5||

Kolhapura nilaya sarasijalaya hari
Vallabe balu sulabe ||pa||

Mukasurana kondu mukambikeniside
Loka janani kaminisakara gunavante
Sri kamale ellina kane ninage sama ||1||

Kola munigolidamala mruganabi
Pale sajjanara palebale jatarahite
Lile nana pushpamale kamalahaste2||2||

Sivadurge ninendu sravanamadalu manuja
Ravarava narakadalli bavanepatta mele
Saviyadamte tamasunivahadolage ippanu ||3||

Kamatirtha baliya premadindali ninde
Simeyolage ninnaya namakondadalu
Tamasagala kaledu nishkama Pala palipe ||4||

Dhareyolu shodasagiriya pradesa man
Dira racisikondu ippe varava koduve nitya
Siri vijayaviththalannaparama priti ardhangi ||5||

dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA · Mahalakshmi

Kaapadale sakalaapadharini

ಕಾಪಾಡೆಲೆ ಸಕಲಾಪಧ್ಹಾರಿಣಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಗತ ಕಮಲೆ || ಪ.||

ಈ ಪರಿ ಹರಿಯ ದಯಾಪಾತ್ರಳೆ ಶುಭನೂಪುರಾದಿ ಸುಕಲಾಪೆ ಶೋಭಿತೆ
ಭ್ರೂ-ಚಾಪ ಚಲನದಿಂದ ಪವಮಾನನಿ-ಗೆ ಪದದೇ ಭವತಾಪಗಳಳಿದು || ಅ.ಪ. ||

ಇಂದೀವರಮಂದಿರನಂದಿನಿ ಚಂದ್ರಜಯಿಪ ವದನೆಬೃಂದಾರಕ ಮುನಿವಂದಿತ
ಪದಯುಗೆ ಕುಂದಕುಟ್ಮಲರದನೆ ಮದನೆ ಮುಕುಂದ ಹೃದಯಸದನೆ ಇಂದ್ರನೀಲನಭ
ಸುಂದರತನು ಗುಣ-ಸಾಂದ್ರ ಇಂದುಮುಖಿ ಮಂದರಧರಗೋ-ವಿಂದ ಬಂಧುನುತೆ
ಬೃಂದಾವನಪತಿನಂದನಂದನನಾನಂದಿನಿ ವಂದಿತೆ || 1 ||

ಕನ್ಯಾಮಣಿ ಜಗನ್ಮಾನ್ಯಾಮೃತ ಪಾವನ್ನಾಧರ ಬಿಂಬೆಘನ ಕಲಶ ಕುಚವನ್ನು
ಧರಿಪ ಕಟಿಸಣ್ಣ ಘನನಿತಂಬೆ ಅಂಬೆ ಚಿನ್ನಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆಅನ್ನವಸನ
ಧನಧಾನ್ಯಕಾಗಿ ಪರ-ರನ್ನ ಯಾಚಿಸಿ ಬಲು ಖಿನ್ನನಾಗುತಲಿ
ನಿನ್ನನು ಮರೆದೆನು ಎನ್ನವಗುಣಗ-ಳನ್ನು ಎಣಿಸದಿರು ಮನ್ನಿಸು ಬಿನ್ನಪ || 2 ||

ಲೋಲಕುಂಡಲ ಕಪೋಲ ಶೋಭಿತ ಕೀಲಾಲಜಾತಪಾಣಿಕೇಳಿಲಿ
ಯಮುನಾಕೂಲದಿ ಹರಿದು-ಕೂಲಚೋರನ ರಾಣಿ ಜಾಣೆ
ಶುಶ್ರೋಣೆ ಜಗತ್ರಾಣೆಕಾಳಕೂಟಸಮ ಕೀಳು ವಿಷಯದಲಿಬೀಳುವುದೆನ್ನ
ಮನ ಕೀಳಿಸಿ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲವಿಠಲನನುಗಾಲ ಸೇವಿಪಂತೆಶೀಲವೀಯೆಯೆಂದು ಕೇಳುವೆ ಲಾಲಿಸೆ || 3 ||

Kapadele sakalapadhharini kollapuragata kamale || pa.||

I pari hariya dayapatrale subanupuradi sukalape sobite
Bru-capa calanadinda pavamanani-ge padade bavatapagalalidu || a.pa. ||

Indivaramandiranandini chandrajayipa vadanebrundaraka munivandita
Padayuge kundakutmalaradane madane mukunda hrudayasadane indranilanaba
Sundaratanu guna-sandra indumuki mandaradharago-vinda bandhunute
Brundavana pati nandanandanananamdini vamdite || 1 ||

Kanyamani jaganmanyamruta pavannadhara bimbegana kalasa kucavannu
Dharipa katisanna gananitambe ambe cinnaputthali bombe^^annavasana
Dhanadhanyakagi para-ranna yacisi balu kinnanagutali
Ninnanu maredenu ennavagunaga-Lannu enisadiru mannisu binnapa || 2 ||

Lolakundala kapola sobita kilalajatapanikelili
Yamunakuladi haridu-kulacorana rani jane
Susrone jagatranekalakutasama kilu vishayadalibiluvudenna
Mana kilisi srigopalavithalananugala sevipantesilaviyeyendu keluve lalise || 3 ||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · kolhapur · MADHWA · Mahalakshmi

Nille nille kolhaapuradevi

ನಿಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದೇವಿ
ಇಲ್ಲೆ ಬಾರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಿಲ್ಲೆನುತ||

ಕರುಣಸಾಗರ ಹರಿತರುಣಿಯೆ ನೀ ಕೋಟಿ
ತರುಣ ಕಿರಣ ರತ್ನಾಭರಣನಿಟ್ಟು
ಮಣಿಕೌಂಸ್ತುಭ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೊ ್ಹಳೆಯುವ
ಸುಪರಣವಾಹನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರಣು ವಂದಿತಳೆ||1||

ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿ ಪಂಕಜೋದ್ಭವನ ಜನನಿ
ಪಂಕಜಮುಖಿ ಪಾಲಿಸೆ ಎನ್ನ
ಪಂಕಜನಾಭನ ಅಂಕದಲ್ಲೊಪ್ಪುವ
ಪಂಕಜೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಪಂಕಜಕೆರಗುವೆ ||2||

ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಮುತ್ತುಗಳು ಜಡಿತ ಕ-
ರ್ಣಗಲ ವಾಲೆಯು ಕದಪಿನಲ್ಲೊ ್ಹಳೆಯೆ
ಬಗೆ ಬಗೆ ಸರ ಬಂಗಾರವನಿಟ್ಟು ಮೂ-
ರ್ಜಗವ ಮೋಹಿಸೊ ಜಗದಾಧಿಪತಿಯ ರಾಣಿ||3||

ಸಾಗರದೊಳಗ್ಹುಟ್ಟಿ ಆಗ ಶ್ರೀನಾಥನ
ಬ್ಯಾಗ ನೋಡಿ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ
ನಾಗಶಯನ ನಾಗಾರಿವಾಹನನ-
ರ್ಧಾಂಗಿ ಎನಿಸಿದಾನಂತ ಮಹಿಮಳೆ ||4||

ಶೇಷಗಿರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಎದೆಯಲ್ಲ್ಯಾ
ವಾಸವಾಗಿರಲ್ಯತಿ ಪ್ರೇಮದಲಿ
ಈಶ ನಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸುರರೊಡೆಯ ಭೀ-
ಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ದಾಸರಿಗ್ವರನೀಹೊ ||5||

Nille nille kolhaapuradevi | ille baare gejje Gillenutaa || pa ||

Karunaa saagara hari taruniye nee koti taruna kirana
Ratnaabharanavittu |
Mani koustubha vakshasthaladalholeyuta |
Suparnavaahana lakshmi sharana vanditale || 1 ||

Pankajaakshi pankajodbhava jananee |
Pankaja mukhi paalise enna |
Pankajanaabhana ankadalloppuva |
Pankaje ninna paada pankajakkeraguve || 2 ||

Mugulu nageya muttugaludurisuta |
Karnagala vaale kadapinalholeye |
Bage bage sara bamgaaravanittu |
Moor jagava mohisuva jagadaadhipana raani || 3 ||

Saagaradolaguhutti aaga shreenaathana |
Byaaga nodi paramotsavadi |
Naagashayana naagaari vaahanana |
Ardhaangi enisidananta mahimale || 4 ||

Shesha giriya shreenivaasana edeyali |
Vaasavaagiralati premadali |
Eesha naarada brahmaasurarodeya |
Bheemesha krushnana nija daasarigvaraveeye || 5 ||

dasara padagalu · kolhapur · lakshmi · MADHWA

Jaya kolhapura nilaye

jaya-kolhapura

Jaya kolhapura nilaye bajadhishtetaravilaye
Tava padau hridi kalaye ratna rachitavaleye||

Jaya jaya sagarajate kuru karuna mayi bhite
Jagadambabhidhya te jivati tava pote||1||

Jaya jaya sagara sadana jaya kantya jitamadana
Jaya dushtantaka kadana kundamukula radana||2||

Suramani nuta charane sumanah sankata harane
Suswara ranjita vine sundari nija kirane||3||

Bhajadindivara soma bhavamukhyamarakama
Bhayamulalivirama bhanjita munibhima||4||

Kumkuma ranjitafale kunjara bandavalole
Kaladhautamalachaile krintakujanajale||5||

Dhritakaruna rasa pure dhanadanotsava dhire
Dhvanilavaninditakire dhire danujadare||6||

Surahrutpanjarakira sumageharpitahara
Sundara kunjavihara sura parivara||7||

Varakabaridhritakusume varakanakadhikasushume
Vananilayadaya bhime vadana vijita some||8||

Madakalabhalasagamane madhumathanalasa nayane
Mrudulolalakaracharane madhura sarasa gane||9||

Vyagrapurivara nilaye vyasapadarpita hrudaye
Kuru karuna mayi sadaye vivida nigama geye||10||