dasara padagalu · kolhapur · lakshmi · MADHWA

Jaya kolhapura nilaye

jaya-kolhapura

Jaya kolhapura nilaye bajadhishtetaravilaye
Tava padau hridi kalaye ratna rachitavaleye||

Jaya jaya sagarajate kuru karuna mayi bhite
Jagadambabhidhya te jivati tava pote||1||

Jaya jaya sagara sadana jaya kantya jitamadana
Jaya dushtantaka kadana kundamukula radana||2||

Suramani nuta charane sumanah sankata harane
Suswara ranjita vine sundari nija kirane||3||

Bhajadindivara soma bhavamukhyamarakama
Bhayamulalivirama bhanjita munibhima||4||

Kumkuma ranjitafale kunjara bandavalole
Kaladhautamalachaile krintakujanajale||5||

Dhritakaruna rasa pure dhanadanotsava dhire
Dhvanilavaninditakire dhire danujadare||6||

Surahrutpanjarakira sumageharpitahara
Sundara kunjavihara sura parivara||7||

Varakabaridhritakusume varakanakadhikasushume
Vananilayadaya bhime vadana vijita some||8||

Madakalabhalasagamane madhumathanalasa nayane
Mrudulolalakaracharane madhura sarasa gane||9||

Vyagrapurivara nilaye vyasapadarpita hrudaye
Kuru karuna mayi sadaye vivida nigama geye||10||

4 thoughts on “Jaya kolhapura nilaye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s