dasara padagalu · ekadashi · MADHWA · Vadirajaru

Ekadasi nirnayaanalu samane manege

ಏಕಾದಶಿ ನಿರ್ಣಯ ಅನಲು ಸಮನೆ ಮನೆಗೆ
ಪೇಳಬಂದ ಅನಾಥಬಂಧು ಹಯವದನ ಗೋವಿಂದ ||pa||

ತನ್ನ ನಂಬಿದವರ ತಾಪತ್ರಯವಳಿದು
ಉನ್ನಂತ ಪದವೀವ ದಿನತ್ರಯವನ್ನು ||1||

ವೃದ್ಧಿಮಾತ್ರ ಅರುಣೋದಯದ ಕೆಳಗೆ
ಶುದ್ಧಿದಂ ಘಳಿಗೆ ಸಾಕುಯೆಂದು ||2||

ಅತಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದುಘಳಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ವಿಂ
ಶತಿ ಫಣಫಲ ದೊಳಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕೆಂದು ||3||

ತಿಥಿ ವೃದ್ಧಿಆದಾಗೆ ಹತ್ತು ಫಣಪಲ
ತಿಥಿಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳು ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕೆಂದು ||4||

ಇಂದು ದಶಮಿ ಶಾಖವ್ರತವ ಮಾಡಿ ನೀವು
ಒಂದು ಬಾರಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿರೊಯೆಂದು ||5||

ತಾಂಬೂಲಚರ್ವಣ ಸಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗ
ಹಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿರಿಯೆಂದು ||6||

ನಾಳೆ ಏಕಾದಶೀ ಉಪವಾಸ ಜಾಗರ
ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದೆ ಆಯತಾಕ್ಷಗೆಯೆಂದು ||7||

ಫಲಹಾರವು ಸಲ್ಲ ಭೋಜನವು ಸಲ್ಲದು
ಜಲಪಾನ ಸಲ್ಲ ಮೆಲಸಲ್ಲದೆಂದು ||8||

ನಾಲ್ಕುಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರವ ಬಿಡುವುದು ಹದಿ
ಜಾಗರ ಮಾಡಿರೊಯೆಂದು ||9||

ಪೇಳ ಅರ್ಧದ್ವಾದಶಿಬಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ
ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಪಾರಣೆಯ ಮಾಡಿರೊಯೆಂದು||10||

ಇಂತು ತಿಥಿತ್ರಯ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು
ಸಂತತ ಪೊರೆವ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹಯವದನ ||11||

Ekadasi nirnayaanalu samanemanege
Pela bandaanatha bandhu hayavadana govinda||pa||

Tanna nambidavara tapatrayavalidu
Unnanta padaviva dinatrayavannu||1||

Vruddhi matraarunodayada kelage
Suddhidangalige sakuyendu||2||

Ativruddhiondugaligeya kelagevim
Satipana paladolage suddhibekendu||3||

Tithi vruddhi^^adage hattupana pala
Tithikshayadalli adarolu Suddhi bekendu||4||

Indu dasami sakavratava madinivu
Ondu bari bojanamadiroyendu||5||

Tambula carvana salla strisanga
Hambalavannu nivu bidiriyendu||6||

Nale ekadasi upavasajagara
Alasya madadea yatakshageyendu||7||

Palaharavusalla bojanavusalladu
Jalapana sallamelasalladendu||8||

Nalku hottina aharavabiduvuduhadi
Jagara madiroyendu||9||

Pelaardhadvada sibandaganivella
Olumeyinda paraneyamadiroyendu||10||

Intu tithitraya maduva janarannu
Santata porevasrikanta hayavadana||11||

dasara padagalu · ekadashi · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Haridina intha haridina

ಹರಿದಿನ ಇಂಥ ಹರಿದಿನ ಪ.
ಹರಿದಿನದ ಮಹಿಮೆ ಹೊಗಳಲಗಾಧ||

ಪರಮ ಭಾಗವತರಾಚರಣೆಗಾಹ್ಲಾದÀ
ದುರಿತ ದುಷ್ಕøತ ಪರ್ವತಕೆ ವಜ್ರವಾದ
ಮರುತ ಸದ್ವ್ವ್ರತಕೆಲ್ಲ ಶಿರೋರತ್ನವಾದ||a.pa||

ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ವಿರಕ್ತಿ ಬೀಜವೆಂಬ
ಸಕಲ ತಪದೊಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆನಿಸಿಕೊಂಬ
ಮಖಕೋಟಿಗಧಿಕ ಫಲಸ್ಥಿರ ಸ್ತಂಭ
ಮುಕ್ತಿ ಸೋಪಾನ ನಿಧಾನತ್ವವೆಂಬ ||1||

ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಮಜ್ಜ ಮಾಂಸ ರುಧಿರ
ಯುಕ್ತ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿಹ ಶರೀರ
ನಖ ಕೇಶ ಕಫ ಸ್ವೇದ ಮಲ ಮೂತ್ರಾಗರ ಈ
ನಿಖಿಳ ಪಾವನ ಮಾಡುವ ನಿರಾಹಾರ ||2||

ವರ ವಿಪ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಜನರು
ತರಳ ಯೌವನ ವೃದ್ಧ ನಾರಿಯರು
ಕಿರಾತ ಪುಲತ್ಸ್ಯಾಂದ್ರ ಹೂಣ ಜಾತಿಯವರು
ಹರಿವ್ರತ ಮಾತ್ರದಿ ಮುಕ್ತಿಯೈದುವರು ||3||

ದ್ವಿಜ ಗೋವಧ ನೃಪರನು ಕೊಂದ ಪಾಪ
ನಿಜಗುರು ಸತಿಯರ ಸಂಗದ ಪಾಪ
ಅಜಲಪಾನದ ದಿನದುಂಡ ಮಹಾಪಾಪ
ನಿಜನಾಶ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸತ್ಯಾಲಾಪ ||4||

ಯಾಮಿನಿಯಲಿ ಅನಿಮಿಷದ ಜಾಗರವು
ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಗೀತಾಪಠಣ
ಪ್ರೇಮವಾರಿಧಿಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯು
ಧಾಮತ್ರಯದ ಸುಖಕಿದೇ ಕಾರಣವು ||5||

ಅರ್ಧಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನವೆಲ್ಲ ಅ
ಜಸ್ರಪ್ರಯಾಗ ಕಾಶಿವಾಸವೆಲ್ಲ ಸ
ಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯೆಲ್ಲ
ಸುಶ್ರದ್ಧೆ ಸಹ ಜಾಗರಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ||6||

ಪಂಚಮಹಾ ಪಾಪ ಪ್ರಪಾಪವವಗೆ
ವಂಚಕ ಪಿಶುನ ಜನರ ಪಾಪವವಗೆ
ಮಿಂಚುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಳಿ ಪಾಪವವಗೆ
ಪಂಚಕವ್ರತ ಪೆತ್ತ ವ್ರತ ಉಲ್ಲಂಘಿಪಗೆ||7||

ಸರ್ಪಶಯನಗೆ ನೀರಾಜನವೆತ್ತಿ ನೋಡಿ
ಉಪವಾಸದಿ ಭಗವಜ್ಜನ ನೃತ್ಯವಾಡಿ
ಚಪ್ಪಾಳಿಕ್ಕುತ ದಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಪಾಡಿ
ತಪ್ಪೆ ನಾಯಿ ನರಕ ಫಲ ಕೈಗೂಡಿ ||8||

ಶ್ರುತಿ ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮವು ಸಾರುತಿವೆ
ಯತಿ ಮಧ್ವರಾಯರುಕುತಿ ಪೇಳುತಿವೆ
ಕ್ರತು ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣ ಮತವೆ
ಕ್ಷಿತಿಪತಿ ಸುರರತಿಶಯದ ಸದ್ವ್ವ್ರತವೆ||9||

Haridina intha haridina –
Haridinada mahime hogalalagadha || pa ||

Parama bagavatara caranegahlada
Duritadushkutake vajranada
Marutasadvratakella siroratnavada
Haridina intha haridina || a ||

Bakutige modalu virakuti bijavemba
Sakala tapadolella melenisikomba
Makakotigadhika Pala sthirastamba
Mukuti sopana nidanatvademba || 1 ||

Tvak Sarma asthi majja mamsarudhira
Yukutasaputadhatugaliha sarira
Nakakesakapas vedamalamutragara
I nikila pavana maduva nirahara || 2 ||

Varavi prakshatriyavai syasudra janaru
Taralayavvana vruddhanararu nariyaru
Kiratapulakasandhra hunajatiyavaru
Harivratamatradi mukutiyaiduvaru || 3 ||

Dvijagovuvuvadha nruparanu konda papa
Nijagurusatiyara sangama papa
Ajalapanada dinadunda mahapapa
Nijanasa moksha praptiyu satyalapa || 4 ||

Yaminiyali animishada jagaravu
Srimadbagavata sravana gitapathana
Premavaridhili mulugu samkirtaneyu
Dhamatrayada sukakide karanavu || 5 ||

Ardhakoti tirthasnanavella A
Asra prayaga kasivasavella
Sahasra koti bupradakshineyella
Susraddhe saha jagarake sariyalla || 6 ||

Pancha mahapapa prapapavavage
Vanchakapisunajanara papavavage
Minchuva kshetravali prapapavage
Panchakavrata pettavrata ullangipage || 7 ||

Sarpasayanage nirajanavetti nodi
Upavasadi bagavadbajana nrutyavadi
Cappalikkuta dandigi muttipadi
Tappena ilanarka Pala kaigudi || 8 ||

Srutipancaratragamavu sarutide
Yati madhvarayara kruti pelutive
Kratusevya prasanvenkata krushna matave
Kshitipatisuraratisayada sadvratave || 9 ||

dasara padagalu · ekadashi · MADHWA

andhantamasa prapti

andhantamasa prapti niscaya srutiyinda
prakara vacharisadavarige || pa ||

haridinadalli aharabittu mudadi
jagarava madadalundu varaguvadhamage || 1 ||

harivasara vinaha saruva dvadasa
paraniraviyudayakagadiruva durmatige || 2 ||

nalvattaidu gati myalekasadasiyage
srilola vyasararelu kalevange || 3 ||

prathamakalava miryacyutana prasadava
pratidvadasiyolumba matigedigalige || 4 ||

dasapancha myalondu dasamisiddhantavodisalu
srivarana divasa hindaguvage || 5 ||

vedhilla dasamige dvadasi paradina
kkodare dvaya nirjaladavennadire || 6 ||

paladhikaivattelu galige dvadasi udisalu
sadhanidu endu tiliyadavanige || 7 ||

dasamiyol hattu dvadasiyolentu
bidade pasuvinamdadi balu hasagettavanige || 8 ||

ellaru sandeha ullare marudinadalle
dasami madadolladiddavage || 9 ||

atisadhaniralu ahutiyanu bahu
poshisuta paranege hottu vrutha kalevanige ||10 ||

anivarya baralu sadhanege tirthava
kondu anumana myale bojanake maduvage || 11 ||

mankubuddhiyalinda sankatillade tirtha
mam komdu sadhaniyanka toruvavage || 12 ||

satige sraddhava malpa sutagodiyana seve
ratage sankatavennadati mudhanarage || 13 ||

iraru dina hadimuru galige vishnu
taraviddare nirahara madadire || 14 ||

dvayapakshadali matrupitrusvargavaidalu
ratiyindopavasavratapatita manavage || 15 ||

analagahutin sraddha animishadyarige tarpana
krushnashtami haridinadi maduvage || 17 ||

samiramatasthanu amaralokaidiralu
vimatasthanindala kramava madisidare || 18 ||

dhasami sivaniki dvadasi sadhani sraddha sandhisire
vishnupavasa esaguvavanige || 19 ||

aniruddhanigarpisi anudinadalli
prananigarpisadalumba manujadhamarige || 20 ||

pranesavithalana dhyanadolirutippa
pranadevara uktiya nambadavage || 21 ||

dasara padagalu · ekadashi · MADHWA · purandara dasaru

Haridinadali unda nararige

ಹರಿದಿನದಲಿ ಉಂಡ ನರರಿಗೆ -ಘೋರ |ನರಕ ತಪ್ಪದು ಎಂದುಶ್ರುತಿಸಾರುತಲಿದೆ||

ಗೋವ ಕೊಂದ ಪಾಪ, ಸಾವಿರ ವಿಪ್ರರ |ಜೀವಹತ್ಯದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ||
ಭಾವಜನಯ್ಯನ ದಿನದಲುಂಡವರಿಗೆ |ಕೀವಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸುವ ಯಮನು ||1||

ಒಂದೊಂದು ಅಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳು |ಅಂದಿನ ಅನ್ನವು ನಾಯ ಮಾಂಸ ||
ಮಂದರಧರನ ದಿನದಲುಂಡವರನು |ಹಂದಿಯ ಸುಡುವಂತೆ ಸುಡುವನು ಯಮನು||2||

ಅನ್ನ -ಉದಕ ತಾಂಬೂಲ – ದರ್ಪಣಗಳು |ಚೆನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಜಿತವು ||
ತನ್ನ ಸತಿಯ ಸಂಗ ಮಾಡುವ ಮನುಜನ |ಬೆನ್ನಲಿ ಕರುಳ ಉಚ್ಚಿಸುವನು ಯಮನು||3||

ಜಾವದಜಾಗರಕ್ರತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ |ಜಾವ ನಾಲ್ಕರ ಫಲಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲವು ||
ದೇವದೇವನ ದಿನದಿ ನಿದ್ರೆಗೈದರೆ ಹುರಿ – |ಗಾವಿಲಿಯೊಳು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯುವ ಯಮನು ||4||

ಇಂತು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸಜಾಗರ |ಸಂತತ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನನ ಪೂಜೆ ||
ಸಂತೋಷದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿದ ಜನರಿಗ – |ನಂತ ಫಲವನೀವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||5||

Haridinadali unda nararige gora naraka tappadendu shruti saarutalide | pa |

govu konda paapa viprara saavira | jivahatyava maadida paapavu |
bhaavajanayyana dinadi undaravanu | kivinolage haaki kudisuva yamanu || 1 ||

ondondu agulige koti koti krimigalu | andina annavu naayi maamsavu | mandaroddhaarana dinadi undavarannu | handiya suduvante sudisuva yamanu || 2 ||

anna paana taambula darpanagalu | chenna vastragalella varjitavu |
tanna satiyara sanga maadida nararige | bennali karula tegeva kandya yamanu || 3 ||

jaavadi jaagara kratu naalku saavira | jaava naalkara phalake mitiyillavu |
deva devana dinadi nidregaivana | kaavaliyolu haaki hurisuva yamanu || 4 ||

intu Ekaadashi upavaasa jaagara | santata kshiraabdhishayanana puje |
santushtiyindali maadida janarige | ananta phalaviva purandaravithala || 5 |

dasara padagalu · ekadashi · MADHWA · purandara dasaru

Harivasaradupavasada bagyavu

ಹರಿವಾಸರದುಪವಾಸದ ಭಾಗ್ಯವು ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದೆ ||ಪ||
ಹಿರಿದು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಹರಿಯನಾರಾಧಿಪ ಪರಮ ಭಾಗವತಭಕ್ತರಿಗಲ್ಲದೆ ||ಅ||

ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮನ್ಯೂನದ ಪಾಪರಾಶಿ
ಹೇನು ಇರುವೆ ನೊಣ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಿಂಸೆಯ ಪಾಪಂಗಳು
ಹೀನತ್ವದಿಂದ ತುಚ್ಛರ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದ ದುರ್ದಾನದ ಪಾಪಂಗಳು
ಭಾನುಬಿಂಬವ ಕಂಡ ಹಿಮದಂತೆ ತೊಲಗುವ ಆನಂದವ್ರತಕೆ ಸರಿಯೆನ್ನಬಹುದೆ ||

ಪರಸತಿಯರ ನೋಡಿ ಮನವಿಟ್ಟ ಪಾಪವು ಪರದೂಷಣೆ ಪಾಪವು
ಪರಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಪಾಪವು
ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೊಗಳುವ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನರರ ಪೊಗಳುವ ಪಾಪವು
ಹರಿಯ ಮರಿಯ ಕಂಡ ಕರಿಯ ಸಂಘಗಳಂತೆ ದುರಿತ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂಥ ||

ಆಡುವ ಅನೃತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಭವವಾಗುವ ಪಾಪಂಗಳು
ಆಡಬಾರದ ದಿನಗಳಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗೋಷ್ಠಿಯನಾಡಿದ ಪಾಪಂಗಳು
ಬೇಡಬಾರದಂಥ ವರವ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿದ ಪಾಪಂಗಳು
ಕಾಡುಗಿಚ್ಚನು ಕಂಡ ಖಗಮೃಗತತಿಯಂತೆ ಓಡಿಸುತಿರುವಂಥ ಉತ್ತಮ ವ್ರತವು ||

ತೋರುವ ದಶಮಿದ್ವಾದಶಿಯೆಂಬ ಸಂಪುಟಾಕಾರದಿಂದೊಪ್ಪುವ ಹರಿದಿನವು
ಮೂರು ದಿನದ ವ್ರತ ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರವು ವರ್ಜಿತವು
ಊರು ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಯಬಾರದು ತಾಂಬೂಲವು ವರ್ಜಿತವು
ನಾರಾಯಣ ದಾಸರ ಸಂಘದೊಡನೆ ಜಾಗರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡುವ ||

ಅತಿಶಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ ಋಷಿ ತರ್ಪಣ ವರ್ಜಿತವು
ಪ್ರತಿ ವರುಷದಲಿ ಆಚರಿಸುವ ತಾಯ್ತಂದೆ ತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲವು ವರ್ಜ್ಯವು
ಸತತವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಪುರುಷನಿಗಾಹುತಿಗಳೆಲ್ಲವು ವರ್ಜ್ಯವು
ಇತರವಾದ ಭೋಗದಾಸೆಗಳೆಲ್ಲವ ವರ್ಜಿಸುತಲಿ ವೀರವ್ರತವನಾಚರಿಸುವ ||

ಒತ್ತಿ ಬರುವ ಪಾಪಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಂತಿದು ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು
ಉತ್ತಮವಾದ ಹಲವು ವ್ರತಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿಹುದು
ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯನಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನವೀವುದು
ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಪಾನ ತರಣಿ ಭವಾಬ್ಧಿಗೆ ಹರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ತೋರುವ ||

ಹಲವು ಪುರಾಣಗಳೋದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ತಿಳಿದು ಕೇಳಿದರೇನು
ಹಲವು ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ನದ ನದಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೇನು
ಹಲವು ವ್ರತಂಗಳಾಚರಿಸಿ ದಾನಂಗಳ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದರೇನು
ಹಲವು ದೈವಗಳೊಡೆಯ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಒಲುಮೆಯ ವ್ರತಕೆ ಸರಿಯೆನಬಹುದೆ ||

Harivasaradupavasada bagyavu kandakandavarige dorakuvude || pa ||

Hiridu janmagalinda hariyanaradhipa – parama bagavatabaktarigallade || A ||

Snana sandhyana modalada karma nyunada paparasi
Henu iruve nona modalada pranihimseya papagalu
Hinatvadinda tuccara kaili hidida durdanada papangalu
Banubimbava kanda himadante tolaguva A nandanandanavratake sariyennabahude || 1||

Parasatiyara nodi manavitta papavu paradushaneya papavu
Parahimseya madi avara vastugalannu apaharisida papavu
Paramatmana pogaluva nalageyalli narara pogaluva papavu
Hariya moreya kanda kariya sangagalante duritakotigalannu pariharisuvanta || 2 ||

Aduva anruta vakyagalinda sambavavaguva papangalu
Adabarada dinagalalli strigoshtiyanadida papangalu
Bedabaradantha varava kodu emdu bedida papangalu
Kadukiccannu kamda kagamrugatatiyante odisutiruvanta uttamavratavu || 3 ||

Toruva dasami dvadasiye samputakaradindoppuva haridinavu
Muru dinada vrata nalku hottina aharavu varjitavu
Uru darigalannu nadeyabaradu tambulavu varjitavu
Narayanana dasara samgadodane jagara madi srihariya kondaduva || 4 ||

Atisaya dinadalli deva^^rushipitrutarpanavarjitavu
Prativarushadali Acarisuva taytamde tithigalellavu varjyavu
Satatavu maduva yaj~japurushanigahutigalellavu varjyavu
Itaravada bogadasegalella varjisutali viravratavanacarisuva || 5 ||

Otti baruva papangaligella intima pakshaprayascittavu
Uttamavada halavu vratagaliginta uttamavagihudu
Chittasuddhiyanittu j~janavairagyadi sadhanavivadu
Muktige sopana tarana bavabdige hariya sannidhige heddariya toruva ||6 ||

Halavu puranagalodi sastrangala kelidarenu
Halavu punyatirtha nada nadigalalli snanamadidarenu
Halavu vratagalacharisi danangala tilidu madidarenu
Halavu daivagalodeya purandaravithalana olumeya vratake sari ennabahude ||7||

dasara padagalu · ekadashi · MADHWA

Hari dina pataka parihara

ಹರಿದಿನ ಪಾತಕ ಪರಿಹಾರ ದನುಜರ
ಕರುಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಂಬೆಲೊ ಮನುಜ ||pa||

ಗಂಗೆ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಂಗಳೆಣೆಯ ಶ್ರೀ-ರಂಗ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸರಿಯೆ
ಉ-ತ್ತುಂಗ ಜಪತಪÀ ಹೋಮಂಗಳೆದುರೆ ಶ್ರೀ-ರಂಗನಾಥನ ದಿನದೊಂದುಪವಾಸಕೆ ||1||

ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವು ನೀ-ನಿಂದು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತ ಬೆಳಸು
ಮುಂದಣ ಮುಕುತಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಲತಾಂಕುರಇಂದಿರೇಶನ ದಿನದೊಂದುಪವಾಸಕೆ ||2||

ರುಕುಮಾಂಗದ ಮೊದಲಾದ ಭಕುತರೆಲ್ಲಸಕಲವ ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವ
ಭಕುತಿಯಿಂ ಕೂಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿಮುಕುತಿ ಸೂರೆಯಗೊಂಡರೆಂಬುದನರಿಯ ||3||

Haridina patakaparihara divijara
Karunakke karana nambelo manuja | pa |

Gange modalada tirthangaleneye
Sriranga modalada kshetravu sariye
Uttunga japatapa homagaledure
Sriranganathana dinakondupavasake | 1 |

Hinde madida papa pariharavu,
Ninindu maduva sukruta belesu
Mundana mukutige kalpalatankura
Indiresana dinadondupavasake | 2 |

Rukumangada modalada Bakutare
Sakalava bittu ekadasivratav
Bakutiyim kudi srikrushnana mecchisi
Mukuti suregondarembudanariye| 3 |

dasara padagalu · ekadashi · MADHWA · Vijaya dasaru

Ekadashi Aacharane : Dasara pada by Vijaya Dasaru

ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಶೋಧಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ ಏಕಭಕುತಿಯಿಂದ
ಮಾಡಿರೊ ಪಾಡಿರೊ |
ಲೋಕದೊಳಗೆ ಇದೆ ಬೀರುತಾ ಸಾರುತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ವೊಲಿಸಿ || ಪ ||
ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನತ್ರಯ |
ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ಮಹಾವ್ರತವೆಂದು ತಿಳಿದು ತ್ರಿ |
ದಶರೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರಂದು ರಂ |
ಜಿಸುವ ಸತ್ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ |
ಬಿಸಜನಾಭನು ಲಕುಮಿಗೆ ಪೇಳಿದ ವ್ರತ |
ಹಸನಾಗಿ ಬೊಮ್ಮಗೆ ಅರಹು ಮಾಡಲು ದೇವ |
ಋಷಿಗೆ ಅಜನು ಪೇಳಲಾ ಮುನಿ ಬೀರಿದಾ
ದಶ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೊಂದು || 1 ||

ಉದಯಕಾಲದೆಲೆದ್ದು ಸಂಸಾರಯಾತ್ರೆ ಎಂದು |
ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಸ ದಾಸಿಯರು
ಹೃದಯದೊಳೀಪರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೂಕಿ |
ಸದಮಲನಾಗಿ ಸ್ನಾನಾದಿಯ ಮಾಡಿ ಮ
ತ್ತದರ ತರುವಾಯ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಬಲು ವಿಧಿ ತಂತ್ರ ಸಾರದಿ
ಮುಗಿಸಿ ಶ್ರವಣ ಸಾರಾ ಹೃದಯರಿಂದಲಿ ಕೇಳಿ || 2 ||

ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳಾರುತಿ
ಗೋವಿಂದನ ಚರಣಕೆ ಎತ್ತಿ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ |
ದಿಂದಲಿ ನಲಿವುತ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಾರೈಸಿ ಆನಂದ ವಾರಿಧಿಯಲ್ಲಿ |
ಕುಂದದೆ ಸೂಸುತ ಗೆಳೆಯರ ಒಡಗೂಡಿ |
ತಂದು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಮಂಟಪವ ವಿರಚಿಸಿ |
ನಂದನ ಕಂದ ಮುಕುಂದನ ಮಧ್ಯದಿ ಇಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತುತಿಸಿ || 3 ||

ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನೆ ಕುಳ್ಳಿದ್ದು ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಗಾ|
ಯನ ಮಾಡುತ ಹರಿಯ ಮಹಿಮಯನ್ನು
ಆನನ ಕೂಗುತ ಹಾಡುತ ಪಾಡುತ |
ಧ್ಯಾನವ ಗೈವುತಲಿ |
ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯೊಳಗೆ ರಚಿಸಿ ಮೇಲೆ
ಕಾಣಬಾರದಂತೆ ಪ್ರಜೆದೊಳಗೆ ತೋರಿ |
ನಾನೆಂಬೊ ಅಹಂಕಾರ ತೊರೆದು
ಮಗುವಿನಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನೆನಸಿ || 4 ||

ತಾಳ ಝಾಗಟೆ ಮದ್ದಳೆ ತಂಬೂರಿ ಸಮ್ಮೇಳದಿಂದಲಿ
ಕೂಡಿ ಸೋಗು ವೈಯಾರದಿ |
ಕಾಲಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ |
ವಲಯಾಕಾರ |
ಮೇಲು ಚಪ್ಪಳೆಯಿಂದ |
ಬಾಲವೃದ್ಧರು ನಿಂದು ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿ ಹಿ |
ಯಾಲಲಿ ಹರಿಯ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೀತರ್ಿಸಿ |
ಸೋಲದೆ ಘನಸ್ವರ ಸ್ವರದಿಂದಲಿ ಕೂಗಿ ವಿ |
ಶಾಲ ಭಕುತಿ ಒಲಿಸಿ || 5 ||

ಕಿರಿಬೆವರೊದಕ ಮೊಗದಿಂದಿಳಿಯಲು |
ಉರದಲಿ ಇದ್ದ ದೇವಗೆ ಅಭಿಷೇಚನೆ |
ಪರವಶವಾಗಿ ಮೈಮರೆದು ತಮ್ಮೊಳು ತಾವು |
ಕರದು ತಕರ್ೈಸುತಲಿ |
ಕಿರಿನಗೆಯಿಂದ ತೋಳುಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ |
ಎರಡು ಭುಜವ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಏಕಾದಶಿ |
ದುರಿತ ರಾಸಿಗೆ ಪಾವಕನೆಂದು ಕೂಗಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದು ಬಿರಿದು ಸಾರಿ || 6 ||

ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲಿ ಮಂಗಳಾರುತಿ ಎತ್ತಿ |
ಸದ್ವೈಷ್ಣವರುಗಳು ಹರಿ ಪರದೇವ
ಮಧ್ವರಾಯರೆ ಮೂರು ಲೋಕಕೆ ಗುರುಗಳು |
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುನಿ ಸಮ್ಮತಾ |
ಈ ಧರೆಯೊಳಗಿದನೆ ಮಾಡದ ನರ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ
ಮಲ ಮೂತ್ರವನು ಕ್ರಿಮಿವ ಮನವು |
ಮೆದ್ದಾ ಸದ್ದೋಷಿ ಚಂಡಾಲ ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವ ನಿಜವೆನ್ನಿ || 7 ||

ಸಾಗರ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಫಲ |
ಭೂಗೋಳದೊಳಗುಳ್ಳ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಫಲ |
ಆಗಮ ವೇದಾರ್ಥ ಓದಿ ಒಲಿಸಿದ ಫಲ |
ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ಫಲವೊ |
ಭಾಗವತರ ಸಂಗಡ ಚತುರ್ದಶ ಝಾವ ಜಾಗರ
ಮಾಡಿದ ಮನುಜನ ಚರಣಕ್ಕೆ
ಬಾಗಿದವಗೆ ಇಂಥ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿರ್ದೋಷನಾಗುವ ವೈರಾಗ್ಯದಿ || 8 ||

ನಿತ್ಯಾ ನೈಮಿತ್ಯಕ ಮಾಡು ಮಾಡದಲಿರು |
ತತ್ವ ವಿಚಾರದಿ ಸುಖಿಸಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ಹೊತ್ತು
ಪೋಗಾಡದೆ ಸದಾಚಾರ
ಸ್ಮೃತಿಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಂಡಿತ ಪಾವನ್ನ |
ಉತ್ತಮರೊಡಗೂಡಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭುಂಜಿಸಿ |
ಮೃತ್ಯು ಜೈಸಿ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸತ್ಪಥಮಾಡು |
ಸತ್ಯ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ನಿತ್ಯ ಬಿಡದೆ ಕಾವಾ || 9 ||


Ekadasi vrata sodhisi sadhisi ekabakutiyinda
Madiro padiro |
Lokadolage ide biruta saruta srikamtana volisi || pa ||

Dasami ekadasi dvadasi dinatraya |
Vasudhiyolage mahavratavendu tilidu tri |
Dasarella kai kondu madidarandu ran |
Jisuva satkarmadalli |
Bisajanabanu lakumige pelida vrata |
Hasanagi bommage arahu madalu deva |
Rushige ajanu pelala muni birida
Dasa dikkinolagondu || 1 ||

Udayakaladeleddu samsarayatre endu |
Badiyalliddavarella haridasa dasiyaru
Hrudayadolipari yocisi aj~jana omdu kadege nuki |
Sadamalanagi snanadiya madi ma
Ttadara taruvaya devatarcane balu vidhi tanra saradi
Mugisi sravana sara hrudayarindali keli || 2 ||

Sandhyavandane divya mangalaruti
Govindana charanake etti nirmala chitta |
Dimdali nalivuta higgi haraisi Ananda varidhiyalli |
Kundade susuta geleyara odagudi |
Tandu pushpagalinda mantapava virachisi |
Nandana kanda mukundana madhyadi indu sthapisi tutisi || 3 ||

J~janigalodane kulliddu suj~janigalu Suddha ga|
Yana maduta hariya mahimayannu
Anana kuguta haduta paduta |
Dhyanava gaivutali |
Manasa pujeyolage rachisi mele
Kanabaradante prajedolage tori |
Nanembo ahankara toredu
Maguvinante srinivasana nenasi || 4 ||

Tala jagate maddale tamburi sammeladindali
Kudi sogu vaiyaradi |
Kalali gejjeya katti |
Valayakara |
Melu chappaaleyinda |
Balavruddharu nindu kunikunidadi hi |
Yalali hariya samnkirtane kitarsi |
Solade Ganasvara svaradindali kugi vi |
Sala Bakuti olisi || 5 ||

Kiribevarodaka mogadindiliyalu |
Uradali idda devage abishecane |
Paravasavagi maimaredu tammolu tavu |
Karadu takar;sutali |
Kirinageyinda tolugalu alladisi |
Eradu Bujava chapparisi ekadasi |
Durita rasige pavakanendu kugi bobbiridu biridu sari || 6 ||

Madhya madhyadali mangalaruti etti |
Sadvaishnavarugalu hari paradeva
Madhvarayare muru lokake gurugalu |
Siddhanta muni sammata |
I dhareyolagidane madada nara madya mamsa
Mala mutravanu krimiva manavu |
Medda saddoshi chandala viryakke biddava nijavenni || 7 ||

Sagara modalada tirthayatreya Pala |
Bugoladolagulla dana dharmada Pala |
Agama vedartha Odi olisida Pala |
Yoga margada Palavo |
Bagavatara sangada chaturdasa java jagara
Madida manujana charanakke
Bagidavage intha palaprapti nirdoshanaguva vairagyadi || 8 ||

Nitya naimityaka madu madadaliru |
Tatva vicharadi sukisi dvadasi dina hottu
Pogadade sadachara
Smrutiyante atyanta pandita pavanna |
Uttamarodagudi mrushtanna Bunjisi |
Mrutyu jaisi sadgatige satpathamadu |
Satya muruti namma vijayaviththalareya |
Nitya bidade kava || 9 ||

DEVOTIONAL · Dvaitha · ekadashi · MADHWA

Ekadashi and its importance

Ekadashi is the 11th day of the moon cycle, both from the full moon and from the new moon.

Na Kaashi na Gaya Ganga na rewa cha Gowthami
Na Chaapi KauravamKshethram, thulyambhoopaHaredrinaath.

– Padma Puraanam

Padmapuraanam says that sacred rivers like Ganga, Narmada, Godavari etc. and holy places like Kashi, Gaya, Kurushetra etc., cannot equal the merit of Ekaadasi Vratha.

“Vratagallelavu ekadashi vratava hinde”

Whether one following any vrata/anushtana or not that doesnt matter, Definitely one should do fasting on ekadashi

Purandara dasara lyrics says as follows:

“Hari dinadali unda nararige
Kora naraga thappudhendhu sruthi saruthalidhe”

The lines say, one who ate on ekadashi day will definitely will go to Naraka as told by vedas

What is Dinathraya:

Ekaadasi Vratha begins with the sankalpaon the Dasami day, fasting on the Ekaadasi day and parane on Dwaadasi day. Since it is spread over three days it goes by the name Dinathraya or three-day Vratha.

All together for three days, you will be forbidden four meals. Even on Dasami and dvadasi, You are not allowed to eat meals for the dinner

Science behind Ekadashi

Meanwhile according to modern science, it is known that the air pressure on our planet varies to extreme limits on both the new moon (Amavasya) and the full moon (Purnima) day. This is because of the orbital path combination of the sun, moon and earth.

This can be observed by the change in the nature of the tidal waves on the new moon and full moon days. The waves are very high and rough, but from the next day onwards, the waves become calm, an indication that the pressure has also receded.

Now, based on this fact, the significance of Ekadashi fasting can be explained in 2 ways:

1) According to science, it takes about 3-4 days for the food that we eat today to reach our brain. Now, if we eat light/fast on Ekadashi days, that intake will reach the brain correspondingly on the New moon/full moon day.

On both of these days, the earth pressure is at its maximum, thus leading to imbalance in everything, including ones thought process.

So, if the input to the brain is at a minimum, the chances of the brain indulging in any wayward activity due to the high pressure imbalance also becomes minimum.

2) Another explanation for the Ekadashi fasting is that compared to any other day of the moon cycle, the atmospheric pressure is the lowest on the Ekadashi days. Thus, this is the best time to fast and cleanse the bowel system. If we fast on any other day, the high pressure/strain may damage our system. Thus, it is advisable that after fasting on the Ekadashi, on the immediate next day (Dwadashi), we get up early and eat as soon as possible.

As per both the above theories, the fasting practice on the Ekadashi days have a strong scientific base.

Mostly people fear that by fasting one will become weak. Such a fear is not genuine. A day’s fast gives rest to the machinery of stomach and thereby helps it to function better in the future.  Not only that the undigested food material gets proper opportunity for its further digestion, but also by fasting the digestion power increases, better assimilation of food takes place helping in more production of blood and other necessary chemicals, and thereby helping better health and better nutritional effects. It is both a good measure for would be stomach troubles and a cure for a number of ailments. It helps better functioning of the liver, pancreas, intestines and kidney etc., thereby reducing the chance of any ailment relating to these organs.

WHY EKAADASI FASTING?

  •  It is Haridina-meant for spritual activity only.
  •  Food will not be digested since the moon is not in full glory.
  •  Shrimad Acharya has prescribed fasting, so it is mandatory to us.
  •  Its observance reduces all sins to ashes.
  •  Fasting tones up our health and keeps the body and the mind trim.

Normally 24 (12 x 2) Ekaadasis occur in a calendar year. When in a year there is an Adhikamaasa(According to Vashishta philosophy Adhika Masa comes in 32months, 16days, 3hrs, and 12mins) 2 more are added.

SANKALPA MANTRAS

1. DASAMI SANKALPA

Dashamee divase Parapte Vrathastoham Janaaradan
Thridinam Devadevesha Nirvigham Kuru Keshava

– Brahmavaivartha Puraanam

Janaardana! Today being Dasami I am ready for the three day vow. Oh, Lord! Deva Deva! Keshava! see that no obstacles come in the way of my vow.

2. EKAADASI SANKALPA

Ekaadashyam Niraharaha Sthithvahani Parehyaham
Bhookshyaami Pundareeksha Saranam Me Bhavaachyutha

– Brihannaaradeeya Puraanam XXI – 15

After fasting on Ekaadasi I will eat on Dwaadasi, Please be my reguge Oh, Achyuta!
TWO DAY FASTING SANKALPA

Adyashvasheha Niraahaaro Bhootvaaham Dwaadashee Dine
Vidhaasye Paaranam Deva Preetho Bhava Ma maanisham

– Varaahapuraanam

I will be on a fast today and tomorrow and break the fast on Dwaadasi. Lord! may you be pleased!

3. DWAADASI SANKALPA

Ajnaana Thimiraandhasya Vratenaanena Keshava
Praseeda Sumukho Natha jnaanadristi Prado Bhava

– Brihannaradeeya Puraanam XXI-20

Oh Lord! Keshava! I am blinded by the darkness of ignorance. By my undertaking this fast on Ekaadasi may it please you to bless me with the light of knowledge.

Ekaadasyupavaasena Dwaadashee Paarnenacha
Yadaarjitham Mayaa Punyam Thena Preenathu Keshavah

– Brahmavaivartha Puraanam

May Lord Keshava be pleased with the merit that accured to me by fasting on Ekaadasi and breaking the fast on Dwaadasi.

Types of Ekadashi:

Month Shukla paksha Krishna paksha
Chaithra Kaamada Varoodhini
Vaishaakh Mohini Aparaa
Jyeshtha Nirjala Yogini
Aashaadha Sayana Kaamikaa
Shraavana Puthrada Ajaa
Bhaadrapada Parivarthini Indiraa
Ashwayuja Paashaankusha Ramaa
Karthika Prabodhini Uthpathi
MargaShira . MokShadaa Suphalaa
Pushya Puthrada Shattila
Maagha Jayaa Vijayaa
Phaalguna Aamalaki Paapamochanaa
Adhika Padmini Paramma

 

Dasara padagalu on Ekadashi

Source:

http://www.salagram.net/ekadasi-science-behind.html

Ekadaashi Achara and vichara by Prabhanjanacharyaru