aarathi · dasara padagalu · deepavali · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

Deepavali arathi haadu

ಸರಸಿಜನಯನಗೆ ಸಾಗರಶಯನಗೆ
ನಿರುತ ಸುಖಾನಂದಭರಿತನಾದವಗೆ
ಬರೆಸಿ ಉತ್ತರವ ಕಳುಹಿ ಹರುಷದಿ ತಂದ ಸತಿಯ-
ರರಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಹಿತ
ಹರುಷದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ
ಸರಸದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ ||ಪ||

ನಿಂದ್ಯ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಂದು ಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಧುಗಟ್ಟಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಗ್ವೊಂದಿಸುತ
ತಂದು ಮಗಳ ಧಾರೆ ಮಂದರೋದ್ಧ್ಧರಗೆರೆಯೆ
ಜಾಂಬುವಂತ್ಯೇರ ಸಹಿತಾನಂದದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||1||

ಮಿತ್ರೆ ಕಾಳಿಂದಿ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುತನೆಡಬಲ
ಲಕ್ಷಣ ನೀಲ ನಕ್ಷತ್ರದಂದದÀಲಿ
ಒಪ್ಪುವÀ ಚಂದ್ರನಂಥ ವಾರಿಜಾಕ್ಷನು ಇರಲು
ಅಷ್ಟಭಾರ್ಯೇರ ಸಹಿತ ನಕ್ಕು ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||2||

ನಾಶವಾಗಲಿ ನರ್ಕಾಸುರನ ಮಂದಿರ ಪೊಕ್ಕು
ಏಸುಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಒದಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು
ಶ್ರೀಶನ್ವೊಲಿದ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನು ಸೋಳ-
ಸಾಸಿರ ಸತಿಯರಿಂದ್ವಿಲಾಸದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||3||

Sarasijanayanage sāgaraśayanage
niruta sukhānandabharitanādavage
baresi uttarava kaḷuhi haruṣadi tanda satiya-
rarasi rukmiṇi sahita
haruṣadi kuḷita harige
sarasadāratiya beḷagire ||pa||

nindya pariharisalu bandu yud’dhava māḍi
sindhugaṭṭida rāmacandragvondisuta
tandu magaḷa dhāre mandarōd’dhdharagereye
jāmbuvantyēra sahitānandadi kuḷita harige ||1||

mitre kāḷindi bhadrā accutaneḍabala
lakṣaṇa nīla nakṣatradandadaÀli
oppuvaÀ candranantha vārijākṣanu iralu
aṣṭabhāryēra sahita nakku kuḷita harige ||2||

nāśavāgali narkāsurana mandira pokku
ēsujanmada puṇya odagi śrīhariyu
śrīśanvolida bhīmēśakr̥ṣṇanu sōḷa-
sāsira satiyarindvilāsadi kuḷita harige ||3||

ashwija maasa · MADHWA · yama deepa

Yama deepa

During pradosha kAla on Aswayuja bahula truyodashi,Lamps(ellu yenne deepa i.e lamps lighted with sesame oil) is to be lighted OUTSIDE home. The deepa should face in south direction. This is called yama deepa and by doing so yama devara antaryAmi Sri Lakshmi Narasimha devaru will completely destroy apamrutyu.

Chant the following Mantra::
Mrthunaa paashadamdabhyam

Kaalena Shyaamaya saha|

TrayodashshyaaM DeepadaaNad

SooryaRjaaH PriyathaaM Mama||

With folded hands , facing South, to pray Mantra:

SooryanthaRgatha LakshminaarayaNa.

The following statement is worth remembering:

Baliraajye Dheepadhaanaath

Sadhaa Lakshmi SthiraabhavEth!!

Dheepai Niraajanaath

Athra SaiShaa DheepaavaLi smruthaa !!

deepavali · MADHWA

Bali padya

Bali Padyami falls on Karthika Shudda Padya.

Bali Pratipada or Bali Padyami is observed the day after Diwali in Karnataka and Maharashtra.

Maha Bali, the King of Pathala loka (netherworld), is worshipped on this day. He was given a boon by Lord Vishnu to visit the earth once a year. Kannada and Marathi people celebrate Balindra Puja to mark his arrival to the earth

On this day whatever daana kaaryas like Godaana, vastradaana, bhoodaana and other daanaas will please Vamana

Deepa Prajvalana on this day will make Lakshmidevi to stay in their house

Bali Chakravarthi will be the next Indra in the coming Manvantara.

Pooja:

Draw Balichakravarthi’s figure in rangoli or Gomaya. Then we have to invite Bali. We have to put curds in front of Bali.

Ladies will enter the house, by pouring milk from outside, which is a method of inviting Lakshmi.

Chant the following mantra:

Baliraaja namastubhyam virochanasuta prabho: |
Bhavishyemdra suraaraate pujoyam pratigruhyataam |
Baliraaja namastubhyam daityadaanavavamdita: |
Indrashatro amaraavate vishnusaannidhyado bhava

deepavali · FESTIVALS · MADHWA · Mahalakshmi · Mahalakshmi kubera pooja

Mahalakshmi kubera pooja on Deepavali evening

On the evening of Deepavali, It is a common practice to do Mahalakashmi Kubera pooja.

 • Decorate the picture of Sri Lakshmi Narayana.
 • Place the idols of Lakshmi Narayana and Kubera if you have on top of a plate covered with rice
 • Lit the deepas both inside and outside of the house.4

Slokas to chant while lighting deepa:

thattho deepas chathur dasyaam naraka preethye maaya
chathurvarthi samaayukthe sarva paapaapa  nutthaye

 • Keep the ornaments and coins in a plate and perform Puja to the same.
 • Ladies can perform this Puja.
 • Do sankalpa and perform shodoshapachara pooja to Maa Mahalakshmi
 • Distribute Prasada, to everyone.
 • Give Tamboola to the guests.

Kubera yantra:

Untitled.jpg

Manija vagya Vimana Vavasthikam
Garuda Ratna Deepam Nidhi Dayakam!
Sivasakam Mukaadathi Vibushitham
Varagatham Dantham Bhaja thunthilam!

Om Yakshaya Kuberaya Vaisrananaya
Danadhanya Pathaya
Danadhanya Sumrumthimene
Dehi Thapayaswah

Kubera sloka:

Dhanadhaaya namstubhyam
Nidhi padmaadipaayacha
Bhavantu tatprasaadaanme
Dhana daanyaadi sampadah.

Kubera Dhyaanam:

Namo Namo Kuberaya Sanka padam Nidhi Prabho!
Suvaranavam Pingaksham Manasa Bavayamyaham|!
Kuberam Pushbaka Gathim Nidhibi Navabiryatham!
Dhanadanya Samrrithimme Tvat prasaddat Mahinthwa!!
Sri Mahalakshmi sahitham Dhanakarshana pratham
Sri kubera Rajam Dhyayami
Sukiliam baraderam Vishnum Sashivarnam Chahirabujam
Prasanna vadanam Dhayeth Sarvavignopa Shanthaye

Kubera sloka:

yakashyaya kuberaya Veaishravanaya dana danyathpathaye
danadanya smithirmme dehi tapaya swagah”

Kubera pooja procedure:

Dhana Danya Namasthubyam Nidhi Padma Te Namah
Bhavanthu Tvat Prasadan me Dhanadanyathi Sampatha
Kuberam Pushpagatham Nidhin Navabiryutham
Svarna Vanram pingasham means a Dhavanamyaham!!
Naravahana Yakhsesa serva puniya laniaswara
Avasitho Maya Bandhya Pujam Ma sapalam Kuru!!
Sri Kuberaya Wamah Shodaka Pujam Karishey
Sri Kubera Namah Avahayami
Sri Argyam Samarpayami
Sri Padyam Samarpayami
Sri Achamaniyam Samarpayami
Sri Snanam Samarpayami
Sri Vastram Samarpayami
Sri Gandan Darayami Samarpayami

Kubera Ashtothra sathanamavali

Sri Pushpani Samarpayami
Sri Dhoopa Deepam Samarpayami
Sri Naivedhyam Samarpayami
Sri Karpura Neerajanam Samarpayami

Some useful links:


 

ashwija maasa · deepavali · FESTIVALS · MADHWA · naraka chathurdashi

Deepavali/Naraka Chathurdashi

Deepavali is one of the most celebrated and the most grand festival by Hindus across the globe. Festival mood starts with buying new dress, preparation of snacks and sweets, ganga snana, crackers, early morning oil bath everything

People asking each other “Ganga snana ayuitta?” on Diwali morning is a common greeting on this special day

Jala-poorna-trayo-dashi (neeru-thumbu-vahabba):

 • The vessel/Pathra used for heating the water is decorated with sunna and kunkuma.
 • Mango leaves along with a piece of turmeric tied around the neck of the vessel.
 • Fill the vessel with water
 • Do Ganga pooja

Gange cha yamune chaiva godaavari saraswati |
Narmade sindu kaaveri jalesmin sannidhim kuru | 

 • The house is decorated with Deepa everywhere; inside, outside of the house
 • Deepavali (Deepa + Aavali). Aavali means row of Deepas, pleasantly one after the other.
 • Deepa kept outside the house is called ‘Aakaasa-Deepa’. This invites Mangala Devatas inside our house.
 • Prepare the festival food and Enjoy the dinner with family after doing neivedhya to Lord sri hari.
 • Before going to bed, clean the Puja room with wet cloth and decorate with rangoli. Place the items needed for the pooja next day. Keep new clothes on one side, On the other side, oil, etc. tamboola, arisina, kumkuma, fruits, flowers, etc. can be kept.

ARATI TO THE LORD:

 • Wake up early in the morning
 • after completing morning duties, lit Devara Deepa.
 • The Yajamana in the house, changing his vastra, brings a little of hot water from the bathroom and keeps it for Puja.
 • This simple Puja begins with Aachamana, and then Archana on Puja Box.
 • Then Offer the neivedhya
 • Do Mangalarathi.(We used to lit crackers outside at the same time to Mark the death of  Narakasura)
 • Ladies perform Kumkuma Arati.
 •  The hot water kept in Puja is then added to the water in the bathroom.

ARATI TO THE FAMILY MEMBERS

 • All the members in the house sit on a mat.
 • Grandmother/mother or elder person in the family applies kumkuma to each of the family members and gives tamboola.
 • Singing (Arati) song, two of them perform Arati (used earlier for the Lord). It is a symbol of ‘mangalakara’

ENNE SHASTRA

sloka to chant while doing enne sashthra for oil bath

 • The ladies, singing aashirvada songs, gently apply oil on the heads of each member thrice using a flower.
 • Dharma Shastra specifically proclaims this as ‘Naaree-krita-neerajana’.
 • After this, everyone returns back the tamboola and go for oil bath.
 • This oil bath (or Abh-yanga in hot water) is “Ganga-Snana”. It is completed before sun-rise.

On Deepavali day, Ganga Devi is present in water everywhere for 2 hours before sun-rise. The Snana within that period is “GangaSnana”, even if it is bucket-water in the bathroom

Sloka to chant while doing ganga snana on deepavali

RECEIVING THE NEW VASTRA

 • The elderly Yajamana in the house, takes bath first.
 • After Gopi-chandana Naama, he does Namaskara to the Lord and takes his new Vastra kept already in the Puja room. He wears the new vastra and offers Namaskara again and sits there.
 • Then the other members in the family, after their oil bath, come one by one and sits in front of the Lord
 • The Yajamana applies kumkuma to the new vastra. Placing it in a plate, along with Tamboola, he chants Ashirvada Mantra and offers it individually to each one in the family, with his blessings

GANGA WATER PROKSHANA

 • If  Ganga water is available in a can, etc., take a small quantity in a sliver cup/vessel.
 • Using a Pushpa, sprinkle the water to all the members in the family either before or after wearing new vastra.

YAMA TARPANA

Dharma Shastra says:- Give Yama Tarpana immediately after Deepavali Abhyanga Snana (oil bath). But in our Sampradaya, some adheres to this. Others give this Tarpana after Puja.

Even though it is called “Tarpana”, actually it is Arghya to Yama Devata.

Significance:

 •  Yama Tarpana is not like Pitru Tarpana; but Arghya, because Yama is a Devata (not our Pitru). Therefore we offer this as Arghya. No palahara niyama at night on this day
 •  Yama resides in the South. For this reason we offer this Arghya facing South.

Sloka:

Yamaaya dharmaraajaaya
Mruthuyve Chaantha Kaaya cha|
Vaivaswathaaya Kaalaaya Chitraaya
Chitra guptaaya Vai namah||

Yamam tharpayami
Mruthyum tharpayami
Vaivaswatham tharpayami
Sarvabhoothakshyam tharpayami
Dhadhnam tharpayami
Parameshtinam tharpayami
Chitram tharpayami
Dharmaraajam tharpayami
Amthakam tharpayami
Kaalam tharpayami
Oudhumbaram tharpayami
Neelam tharpayami
Vrikodharam tharpayami
Chitraguptam tharpayami