adhika maasa · Dana · MADHWA

Adhika maasa vrata anushtana and Danas to be given

Vrata

Dan

Nakta Bhojana Brahmana bhojana
Ayaachita vrata Swarna dana
Thaila(Oil) thyaga vrata Kruta dana(ghee)
Kruta(Ghee) tyaga vrata Ksheera dana
Dhanya thyaga vrata Godhi, Akki dana
Eating in banana leaf Brahmana bhojana with Ghee, sugar
Mouna vrata Thil, gold dana, Dampati bhojana
Not cutting of nail, hair Mirror dana
Not wearing Chappal/Sandal Padaraksha dana
Alavana vrata(without salt) Mrishtanna dana
Dharanaa parana vrata 8 Udukumba dana
adhika maasa · apoopa dana · MADHWA

Bhagavath naama chinthana(33) during Apoopa dana

ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಹರಿಂ ಕೃಷ್ಣಮಧೋಕ್ಷಜಂ |
ಕೇಶವಂ ಮಾಧವಂ ರಾಮಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ |
ಗೋವಿಂದಂ ವಾಮನಂ ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀಕಂಠಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಂ |
ನಾರಾಯಣಂ ಮಧುರಿಪುಂ ಅನಿರುದ್ಧಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ |
ವಾಸುದೇವಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಮನಂತಂ ಶೇಷಶಾಯಿನಂ |
ಸಂಕರ್ಷಣಂ ಚ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಂ ದೈತ್ಯಾರಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ |
ಜನಾರ್ದನಂ ಧರಾವಾಸಂ ದಾಮೋದರಮಘಾರ್ದನಂ |
ಶ್ರೀಪತಿಂ ಚ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದುದ್ದಿಶ್ಯ ಪ್ರತಿನಾಮಭಿ: |
ಮಂತ್ರೈರೇತೈಶ್ಚ ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಪೂಪಕಂ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸಂತತಿಂ |

Viṣṇuṁ jiṣṇuṁ mahāviṣṇuṁ hariṁ kr̥ṣṇamadhōkṣajaṁ |
kēśavaṁ mādhavaṁ rāmaṁ acyutaṁ puruṣōttamaṁ |
gōvindaṁ vāmanaṁ śrīśaṁ śrīkaṇṭhaṁ viśvasākṣiṇaṁ |
nārāyaṇaṁ madhuripuṁ anirud’dhaṁ trivikramaṁ |
vāsudēvaṁ jagadyōnimanantaṁ śēṣaśāyinaṁ |
saṅkarṣaṇaṁ ca pradyumnaṁ daityāri viśvatōmukhaṁ |
janārdanaṁ dharāvāsaṁ dāmōdaramaghārdanaṁ |
śrīpatiṁ ca trayastrinśaduddiśya pratināmabhi: |
Mantrairētaiśca yō dadyāt trayastrinśadapūpakaṁ |
prāpnōti vipulāṁ lakṣmī putrapautrādisantatiṁ |

adhika maasa · apoopa dana · MADHWA

33 devatas in apoopadaana

 Sno Devata

Bhagavad roopa

Ashta vasugalu

1 Dhrona Vishnu
2 Dhruva Jishnu
3 Dosha Maha Vishnu
4 Argha Hari
5 Agni Krishn
6 Dhyu Adokshaja
7 Praana Kesava
8 Vibhavasu Madhava

Ekadsha rudraru

9 Beema Raama
10 Raivatha Achyutha
11 Oja Purushotthama
12 Ajaigapaath Govinda
13 Mahaan Vamana
14 Bahuroopa Srisa
15 Bava Srikanda
16 Vaama deva Vishwasaakshi
17 Ugra Narayana
18 Vrushakpi Madhuripu
19 Ahirpudhni Aniruddha

Dwadasa adhithyaru

20 Vivaswaan Trivikrama
21 Aryama Vaasudeva
22 poosha Jagadyoni
23 Dhvashtru Ananda
24 Savithru Seshasayee
25 Bhaga Sankarshana
26 Dhathru Pradyumna
27 Parjanya Dhaithyaari
28 Varuna Vishwathomuka
29 Mithra Janrdhana
30 Shakra Dharavaasa
31 Urukrama Damodara
32 Prajapathi Agaardhana
33 Vashatakara Sripathi
adhika maasa · MADHWA · vrata

Vratas to observe during Adhikamaasa

some of the vratas which we can observe during adhika maasa:

 1. Nakta Bhojana : Fasting till night and bhojana only at night
 2. Dharana parana : one day upavaasa, next day parana, So 15 days upavasa and 15 days parana
 3. Akanda deepa: Deepa should be lit throughout day and night
 4. Eka bhukta: Before starting to eat food, one has to serve required items in the banana leaf. Till the end, he/she is not allowed to add any other item
 5. Mouna vrata: One should maintain silence during Mala moothra visarjana, Homa pooja kala, while taking bath and while having food.
 6. Laksha batthi
 7. Laksha namaskara
 8. Recitation of stothra / devaranama – 33 times
adhika maasa · Dana · MADHWA

Adhika maasa – Optimal month for doing Dana(16-05-18 to 13-06-18)

Adhika maasa is the auspicious time for performing all vratas and giving danas. Let us take a look at different danas which we can give and please sri Purushottama in this adhika maasa

Most of the danas should be in the count of 33.

 1. Apoopa dana (ಅಪೂಪ) – 33
 2. Tulasi pooja items(ತುಳಸಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ )
 3. Turmeric + Kumkum cups(ಅರಿಶಿನ+ ಕುಂಕುಮ ) – 33
 4. Saligrama pooja items(ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ )
 5. Arulu unde(ಅರುಳು ಉಂಡೆ ) – 33
 6. Men’s pancha mudre
 7. Gopi Chandana(ಗೋಪಿ ಚಂದನ ) -33
 8. Janivara(ಜನಿವಾರ ) – 33
 9. Jaagate , gente (ಜಾಗಟೆ , ಘಂಟೆ)
 10. Fruits(ಫಲ ದಾನ)
 11. Vasthra dana for a couple(ವಸ್ತ್ರ )
 12. Marada bhagina(ಮರದ ಬಾಗಿನ )
 13. Deepa dana (ದೀಪ )
 14. Shayya Daana(ಶಯ್ಯಾ ದಾನ ) Jamakala + hotthige + dimbu
 15. saligrama dana(ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ)
 16. Godana (ಗೋದಾನ)
 17. Swarna dana(ಸ್ವರ್ಣದಾನ )
 18. Belli dana(ಬೆಳ್ಳಿ ದಾನ)
 19. udukumba dana(ಉದಕುಂಭ ದಾನ )
 20. Paanaka / Buttermilk(ಪಾನಕ / ಮಜ್ಜಿಗೆ )
 21. Hoo Batti (ಹೂ ಬತ್ತಿ )
 22. Gejje vasthra(ಗೆಜ್ಜೆವಸ್ತ್ರ )
 23. Managala Haarati Batti(ಮಂಗಳ ಹಾರತಿ ಬತ್ತಿ )
 24. Bhoomi daana(ಭೂ ದಾನ)
 25. Anna daana(ಅನ್ನ ದಾನ )

and many more.

 

 

adhika maasa · MADHWA · sloka

Everyday sloka to chant 33 times during adhika maasa

ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ |
ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ ||

govardhana dharam vande, gopalam gopa rupinam
gokulutsava me isanam, govindam gopika priyam

“I worship the lifter of Govardhana Hill, Who has the beautiful form of a cowherd boy, and who continually plays with the gopalas. He is the Lord of Gokula wherein everyday is a festival.”

By chanting this mantra with devotion during Sri Purusottama month, one will attain Sri Purusottama Himself.

adhika maasa · apoopa dana · MADHWA

Apoopa dana – The foremost dana of adhika maasa

Apoopa dana is compared with Bhu-dana.  This means the punya obtained by doing this dana is only comparable to a dana which is equivalent of Bhu dana. This is the glory and greatness of apoopa dana.

The apoopa’s counting 33 in numbers are put in a brass vessel along with jaggery, ghee and dakshina. The vessel must be of brass or bronze (कांस्य पात्र). This vessel is then offered to Lord Sri Purushottama and dana-sankalpa is performed. This brass vessel with apoopa’s is then given to a Brahmana. These 33 number of apoopa’s represent 33 forms of Lord Vishnu. These forms are to be meditated while offering dana.

Apoopa dana sankalpa

ಆಚಮನ, ಪ್ರಣಾಯಾಮ, ದೇಶಕಾಲ ಉಚ್ಚಾರಣ, …..  ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುವಂತರ್ಗತ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುವಂತರ್ಗತ, ತ್ರಯ: ತ್ರಿಂಶಕ್ ಕೋಟಿ ದೇವತಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಅಸ್ಮತ್ ಕುಲದೇವತಾಭಿನ್ನ ಶ್ರೀಪದ್ಮಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೇರಣಯಾ ಪದ್ಮಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ….. ಗೋತ್ರಸ್ಯ, …. ಶರ್ಮಣ: ಮಮ ಧರ್ಮ – ಅರ್ಥ – ಕಾಮ – ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾರ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ನಿಖಿಲಪಾಪಕ್ಷಯ ಶಮನ ಪೂರ್ವಕ ಪುತ್ರ, ಪೌತ್ರ, ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಕ್ಷೇಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಲೋಕದ್ವಯ ಸುಖಹೇತು, ಭೂದಾನ್ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತೈ ಅಪೂಪ ಛಿದ್ರ ಸಮಸಂಖ್ಯ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾವಧಿ ಸ್ವರ್ಲೋಕನಿವಾಸಾದಿ ಫಲ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಅಧಿಕಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತ್ರಯ ತ್ರಿಂಶತ್ ಅಪೂಪದಾನಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

Ācamana, praṇāyāma, dēśakāla uccāraṇa, …..  Ēvaṅguṇa viśēṣaṇa viśiṣṭāyāṁ śubhatithau asmat guruvantargata, śrī rāghavēndratīrtha guruvantargata, traya: Trinśak kōṭi dēvatāntargata bhāratīramaṇa mukhyaprāṇāntargata asmat kuladēvatābhinna śrīpadmini puruṣōttama prēraṇayā padmini puruṣōttama prītyarthaṁ, ….. Gōtrasya, …. Śarmaṇa: Mama dharma – artha – kāma – mōkṣa prārtyarthaṁ, jñāna, bhakti vairāgya siddyarthaṁ nikhilapāpakṣaya śamana pūrvaka putra, pautra, dhana, dhān’ya, kṣēma samr̥d’dhi lōkadvaya sukhahētu, bhūdān phalaprāptai apūpa chidra samasaṅkhya varṣa sahasrāvadhi svarlōkanivāsādi phala siddyarthaṁ adhikamāsa prayukta traya trinśat apūpadānamahaṁ kariṣyē |

Apoopa dana mantra

विष्णुरूपी सहस्रांशुः सर्वपापप्रणाशनः |
अपूपान्नप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु ||
नारायण जगद्बीज भास्करप्रतिरूपक |
व्रतेनानेन पुत्रांश्च सम्पदं चाभिवर्धय ||
यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडो यस्य वाहनम् |
शङ्खः करतले यस्य स मे विष्णुः प्रसिदतु ||
कलाकाष्ठादिरूपेण निमेषघटिकादिना |
यो वञ्चयति भूतानि तस्मै कालात्मने नमः ||
कुरुक्षेत्रमं देशः कालः पर्व द्विजो हरिः |
पृथ्वीसममिदं दानं गृहाण पुरुषोत्तम ||
मलानां विषुद्ध्यर्थं पापप्रशमनाय च |
पुत्रपौत्र्यादिवृद्ध्यर्थं तव दास्यामि भास्कर ||

Viṣṇurūpī sahasrānśuḥ sarvapāpapraṇāśanaḥ |
apūpānnapradānēna mama pāpaṁ vyapōhatu ||
nārāyaṇa jagadbīja bhāskarapratirūpaka |
vratēnānēna putrānśca sampadaṁ cābhivardhaya ||
yasya hastē gadācakrē garuḍō yasya vāhanam |
śaṅkhaḥ karatalē yasya sa mē viṣṇuḥ prasidatu ||
kalākāṣṭhādirūpēṇa nimēṣaghaṭikādinā |
yō vañcayati bhūtāni tasmai kālātmanē namaḥ ||
kurukṣētramaṁ dēśaḥ kālaḥ parva dvijō hariḥ |
pr̥thvīsamamidaṁ dānaṁ gr̥hāṇa puruṣōttama ||
malānāṁ viṣud’dhyarthaṁ pāpapraśamanāya ca |
putrapautryādivr̥d’dhyarthaṁ tava dāsyāmi bhāskara ||

 

adhika maasa · MADHWA

Adhika maasa

After a long time, happy to be active in blogging. I am very much excited to blog about Adhika maasa which is going to commence soon.

The day when Surya moves from one Raasi to next Raasi is called as Sankramana. This comes between two Amavasyas. If Sankramana does not occur in between two Amavasyas, in any month, that month is called as “Adhika Maasa”.

Adhika Maasa comes once in 32 and a half months. As a rule, auspicious functions are not to be performed in Adhika Maasa.

Adhika Maasa is observed by Chandramana followers only.

Another name of Adhika Maasa is ‘Mala Maasa‘.

Purshothama maasa

Sri Purushottama is the masa niyamaka for this adhika maasa. That is why it is called as
“Purushottama Maasa”.  In the Sankalpa during Adhika-maasa Snana and Daana, we say ‘Purushottama Preetyartham’ at the beginning and ‘Purushottama Preeyatam’ at the end.

DO’s and DONT’s in MALA MAASA

 • The following Shuba-karyas should not be performed in Mala Maasa: Upakarma, Choodakarma (the first tonsuring for the child), Upanayana, vivaha, bhoomi pooja, buying and wearing new clothes and jewelries, starting a new vrata etc
 • Pumsavana, Seemanta, Namakarana, Annaprashana can be performed
 • The Vrata started before Adhika Maasa can be continued in Adhika Maasa.
 • Vratas like Dharana parana vrata, Laksha Batti, Laksha Deepa, Laksha Namaskara, Laksha PushpaArchana during Adhika Maasa, paves the way for good results in life.
 • Adhika Maasa is the most golden time for Danas. bhojana, morada baayana, etc
 • 33 Apoopas, 33 fruits, 33 silver items, 33 gold items(if possible),  if given as daana, to please the Lord, its phala is uncountable.

Why 33 is significant?

Adhika Maasa is a parva kaala which comes once in 33 months. In this Punya Kaala we please 33 Devategalu at a time.

33 Devatas in Adhika Maasa

Ashta-Vasus 8
Ekadasa-Rudras 11
Dwadasa-Adityas 12
Prajapati and Vashatkaara 2
Total  33

Vishnu is present in all these 33 Devatas in respective Roopas as Antaryami.

Purushothama temple in Tamilnadu

 There is a temple near Srirangam by name Uttamar Koil. This is situated on the other the bank of the Kollidam river from Srirangam. Here the Lord is ‘Purushottama’. Pilgrims are more here during Adhika Maasa. Every adhika maasa, we used to visit this temple without fail.

read the temple history here:

http://temple.dinamalar.com/en/new_en.php?id=169

Uthamar-Kovil.jpg
Lord Purushothama