MADHWA · sloka

sloka for kids

 

 1. Vishnu sloka
 2. Slokas on Lord Raama(for kids)
 3. Krishna slokas 
 4. Venkateshwara Sloka
 5. Tulasi sloka
 6. Hanumantha sloka
 7. Slokas on Madhwacharyaru 
 8. Rudra sloka
 9. Ganesh slokas
 10. Subramanya sloka
 11. Durga slokas  
 12. Saraswathy slokas
 13. Slokas on Rayaru
MADHWA · sloka · tulasi

Tulasi sloka

ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೇವತಾಃ
ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಶ್ಚ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

Yanmule sarva thirthani yanmadye sarva devatha
yadagre sarva vedashcha Tulasi thvam namam mayham


ಪ್ರಸೀದ ತುಳಸೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ
ಕ್ಷೀರೋದ ಮಥನೊದ್ಭೋತೇ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

praseetha thulasi devi  praseetha hari vallabe
Ksheerotha mathanoth boothe thulasithvam namamyaham


ತುಲಸಿ ಶ್ರೀಸಖಿ ಶುಭೇ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ ಪುಣ್ಯದೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಾರದನುತೇ ನಾರಾಯಣ ಮನಃ ಪ್ರಿಯೇ ||

thulasi sri sukhe subhe paapa haarini punyathe
namasthe naradha nuthe namo narayana priye

MADHWA · siva · sloka

Rudra sloka

trya’MbakaM yajaamahE sugandhiM pu’ShTivardha’nam |
urvaarukami’va bandha’naan-mRutyO’r-mukSheeya maamRutaa”t ||

ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ
ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್


ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನಿಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ
ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ

Mrityunjaya Rudraya Neelakanthaya Shambhave
Amriteshaya Sarvaya Mahadevayadhe Namaha

MADHWA · sloka · Vishnu

Vishnu sloka

ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಬಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮಯಂ
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ

Shaanta-Aakaaram Bhujaga-Shayanam Padma-Naabham Sura-Iisham
Vishva-Aadhaaram Gagana-Sadrsham Megha-Varnna Shubha-Anggam|
Lakssmii-Kaantam Kamala-Nayanam Yogibhir-Dhyaana-Gamyam
Vande Vissnnum Bhava-Bhaya-Haram Sarva-Loka-Eka-Naatham ||


ಮಂಗಳಂ ಭಾಗವನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂಧನಃ
ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮಂಗಳಾಯ ಗರುಡ ಧ್ವಜಃ

Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Madhusudhana
Mangalam Pundareekaksham Mangalaya Gardua Dhwaja

MADHWA · sloka · srinivasa

Venkateshwara Sloka

ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಬುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೇ ನಮಃ

kalyana adbhuta gatraya kaamitartha pradayine,
srimad venkatanathaya srinivasayate namaha


ಶ್ರೀಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ

SriyaH kaaMtaaya kaLyaaNanidhayE nidhayErthinaam |
Sree vEnkaTa nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLam ||

MADHWA · rama · sloka

Slokas on Lord Raama(for kids)

ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ |
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ |

Sri Raama Raama Raame[a-I]ti Rame Raame Manorame |
Sahasra-Naama Tat-Tulyam Raama-Naama Vara-[A]anane ||

ರಾಮಾಯ ರಾಮ ಭದ್ರಾಯ ರಾಮ ಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha ||

Apadamapa Hataram Dataram Sarva Sampadam
Loka Bhi Ramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham||

Neelambuja shyamala komalaangam Sita-samaaropita vamabhagam
Paanau-mahaa-saayaka charu-chaapam Namami Raamam Raghu-vamsha naatham||

dhanvanthri · MADHWA · sloka

Dhanvanthri sloka

“Om Namo Bhagavate
Maha Sudharshana
Vasudevaaya Dhanvantaraye;
Amrutha Kalasa Hasthaaya
Sarva Bhaya Vinaasaaya
Sarva Roka Nivaaranaaya
Thri Lokya Pathaye
Thri Lokya Nithaye
Sri Maha Vishnu Swarupa
Sri Dhanvantri Swarupa
Sri Sri Sri
Aoushata Chakra Narayana Swaha”

Meaning: We pray to the God, who is known as Sudarshana Vasudeva Dhanvanthari. He holds the Kalasha full of nectar of immortality. Lord Dhanvantri removes all fears and removes all diseases. He is the well wisher and the preserver of the three worlds. Dhanvantari is Lord Vishnu, empowered to heal the Jiva souls. We bow to the Lord of Ayurveda.

krishna · MADHWA · raghavendra · sloka

Krishna Charithra Manjari

ವಿಷ್ಣುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವೈ: ಕ್ಷಿತಿಭರಹರಣೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಪ್ರಾದುರಾಸೀದ್
ದೇವಕ್ಯಾಂ ನಂದನಂದೀ ಶಿಶುವಧವಿಹಿತಾಂ ಪೂತನಾಂ ಯೋ ಜಘಾನ|
ಉತ್ಥಾನೌತ್ಸುಕ್ಯಕಾಲೇ ರಥಚರಣಗತಂ ಚಾಸುರಂ ಪಾದಘಾತೈ-
ಶ್ಚಕ್ರಾವರ್ತಂ ಚ ಮಾತ್ರಾ ಗುರುರಿತಿ ನಿಹಿತೋ ಭೂತಲೇ ಸೋವತಾನ್ಮಾಂ||೧||

ಯೋ ಮಾತುರ್ಜೃoಭಮಾಣೋ ಜಗದಿದಮಖಿಲಂ ದರ್ಶಯನ್ನಂಕರೂಡೋ
ಗರ್ಗೇಣಾಚೀರ್ಣನಾಮಾ ಕೃತರುಚಿರಮಾಹಾಬಾಲಲೀಲೋ ವಯಸ್ಯೈ:|
ಗೋಪೀಗೇಹೇಷು ಭಾಂಡಸ್ಥಿತಮುರುದಯಯಾ ಕ್ಷೀರದಧ್ಯಾದಿ ಮುಷ್ಣನ್
ಮೃನ್ನಾ ಭಕ್ಷೀತಿ ಮಾತು: ಸ್ವವದನಗಜಗದ್ಭಾಸಯನ್ ಭಾಸತಾಂ ಮೇ||೨||

ದಧ್ನೋಮತ್ರಸ್ಯ ಭಂಗಾದುಪಗಮಿತರುಷಾ ನಂದಪತ್ನ್ಯಾಥ ಬದ್ಧಃ
ಕೃಚ್ಪ್ರೇಣೋಲೂಖಲೇ ಯೋ ಧನಪತಿತನಯೌ ಮೋಚಯಾಮಾಸ ಶಾಪಾತ್|
ನಂದಾದ್ಯೈ: ಪ್ರಾಪ್ಯ ವೃಂದಾವನಮಿಹ ರಮಯನ್ ವೇಣುನಾದಾದಿಭಿರ್ಯೋ
ವತ್ಸಾನ್ಪಾನ್ವತ್ಸರೂಪಂ ಕ್ರತುಭುಗರಿಮಥೋ ಪೋಥಯನ್ಸೋವತಾನ್ಮಾಂ||೩||

ರಕ್ಷನ್ ವತ್ಸಾನ್ವಯಸ್ಯೈರ್ಬಕಮಭಿನದಥೋ ತಿಗ್ಮತುಂಡೇ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ಪ್ರೀತಿಂ ಕರ್ತುಂ ಸಖೀನಾಂ ಖರಮಪಿ ಬಲತೋ ಘಾತಯನ್ ಕಾಲಿಯಾಹಿಮ್|
ಉನ್ಮಥ್ಯೋದ್ವಾಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಮತಿವಿಮಲಜಲಾಂ ಯೋ ವ್ಯಧಾದ್ದಾವವಹ್ನಿಂ
ಸುಪ್ತಾನಾವೃತ್ಯ ಗೋಷ್ಟೇ ಸ್ಥಿತಮಪಿಬದಸೌ ದುಷ್ವವೃಕ್ಷಚ್ಚಿದವ್ಯಾತ್||೪||

ದುರ್ಗಾರಣ್ಯಪ್ರವೇಶಾಚ್ಚ್ಯುತನಿಜಸರಣೀನ್ ಗೋಗಣಾನಾಹ್ವಯದ್ಯೋ
ದಾವಾಗ್ನಿಂ ತತ್ರ ಪೀತ್ವಾ ಸಮಪುಷದನುಗಾನ್ ಗೋಪಕಾನಾವಿಷಿಣ್ಣಾನ್ |
ಗೋಭಿರ್ಗೋಪೈ: ಪರಿತಃ ಸರಿದುದಕತಟಸ್ಥೋಪಲೇ ಭೋಜ್ಯಮನ್ನಂ
ಭುಕ್ತ್ವಾ ವೇಣೋರ್ನಿನಾದದ್ವ್ರಜಗತವನಿತಾಚಿತ್ತಹಾರೀ ಸಮಾವ್ಯಾತ್||೫||

ಕೃಷ್ಣೋಸ್ಮಾಕಂ ಪತಿ: ಸ್ಯಾದಿತಿ ಕೃತತಪಸಾಂ ಮಜ್ಜನೇ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ
ನಗ್ನಾನಾಂ ವಸ್ತ್ರದಾತಾ ದ್ವಿಜವರವನಿತಾನೀತಮನ್ನಂ ಸಮಶ್ನನ್|
ಶ್ರಾಂತೈಗೋಪೈ: ಸಮಂ ಯೋ ಬಲಮಥನಬಲಾವಾಹೃತೇಸ್ಮಿನ್ ಸವೃಷ್ಟೌ
ಪ್ರೋದ್ಧ್ರುತ್ಯಾಹಾರ್ಯವರ್ಯಂ ನಿಜಜನಮಖಿಲಂ ಪಾಲಯನ್ ಪಾತ್ವಸೌ ಮಾಂ||೬||

ಗೋವಿಂದಾಖ್ಯೋಥ ತಾತಂ ಜಲಪತಿಹೃತಮಾನೀಯ ಲೋಕಂ ಸ್ವಕೀಯಂ
ಯಃ ಕಾಲಿಂದ್ಯಾ ನಿಶಾಯಾಮರಮಯದಮಲಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಯಾ ದೀಪಿತಾಯಾಂ|
ನಂದಾದೀನಾಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ವ್ರಜಗತವನಿತಾಗಾನಕೃಷ್ಟಾರ್ತಚಿತ್ತಾಃ
ಚಾರ್ವಂಗೀರ್ನರ್ಮವಾಕ್ಯೈ: ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಃ ಪ್ರೀಣಯನ್ ಪ್ರೀಯತಾಂ ನಃ||೭||

ಅಂತರ್ಧತ್ತೇ ಸ್ಮ ತಾಸಾಂ ಮದಹರಣಕೃತೇ ತ್ವೇಕಯಾ ಕ್ರೀಡಮಾನಃ
ಸ್ವಸ್ಕಂಧಾರೋಹಣಾದ್ಯೈ: ಪುನರಪಿ ವಿಹಿತೋ ಗರ್ವಶಾಂತ್ಯೈ ಮ್ರುಗಾಕ್ಷ್ಯಾಃ|
ಖಿನ್ನಾನಾಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಬಹುವಿಧನುತಿಭಿರ್ಯೋ ವಹನ್ ಪ್ರೀತಿಮಾವಿ:-
ಪ್ರಾಪ್ತೋ ರಾಸೋತ್ಸವೇನ ನ್ಯರಮಯದಬಲಾಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಮೇ ಹರಿ: ಸಃ||೮||

ಹತ್ವಾ ಯಃ ಶಂಖಚೂಡಂ ಮಣಿಮಥ ಸಮದಾದಗ್ರಜಾಯಾರ್ತಗೋಪೀ
ಗೀತಾನೇಕಸ್ವಲೀಲೋ ಹತವೃಷಭಮಹಾಪೂರ್ವದೇವೋಮರೇಡ್ಯಃ|
ಕೇಶಿಪ್ರಾಣಾಪಹಾರೀ ಸುರಮುನಿವದನಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷಕೃತ್ಯೋ
ಹತ್ವಾ ಪುತ್ರಂ ಮಯಸ್ಯ ಸ್ವಜನಮಪಿಹಿತಂ ಮೋಚಯನ್ ಮೋಕ್ಷದಃ ಸ್ಯಾತ್||೯||

ಅಕ್ರೂರಾಕಾರಿತೋ ಯಾನ್ ವ್ರಜಯುವತಿಜನಾನ್ಸಾಂತ್ವಯಿತ್ವಾಭಿತಪ್ತಾನ್
ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಮಜ್ಜತೇಸ್ಮೈ ವಿಲಸಿತಮಹಿಗಂ ದರ್ಶಯಂಸ್ತೇನ ವಂದ್ಯಃ|
ಯೋ ಗತ್ವಾ ಕಂಸಾಧಾನೀಂ ಹೃತರಜಕಶಿರಾಶ್ಚಾರುವೇಷಃ ಸುದಾಮ್ನಃ
ಪ್ರೀತಿಂ ಕುರ್ವಂಸ್ತ್ರಿವಕ್ರಾಂ ವ್ಯತನುತ ರುಚಿರಾಂ ಪೌರಮಹ್ಯೋವತಾತ್ಸಃ||೧೦||

ಶಾರ್ವಂ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಧನುರ್ಯೋ ಬಲಮಪಿ ಧನುಷೋ ರಕ್ಷಕಂ ಕುಂಜರಂ ತಂ
ಮಲ್ಲಾಂಶ್ಚಾಣೂರಪೂರ್ವಾನಪಿ ಸಹಸಹಜೋ ಮರ್ದಯನ್ಸ್ತುಂಗಮಂಚಾತ್|
ಭೋಜೇಶಂ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ವ್ಯಸುಮಕೃತ ನಿಜಾನ್ ನಂದಯನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗರ್ಗಾತ್
ದ್ವೈಜಂ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಪ್ತೋ ಗುರುಮಥ ವಿದಿತಾಶೇಷವಿದ್ಯೋವತಾನ್ನಃ||೧೧||

ದತ್ವಾ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ ಪ್ರತಿಗತಮಧುರಃ ಸಾಂತ್ವಯನ್ನುದ್ಧವಾಸ್ಯಾ-
ದ್ಗೋಷ್ಟಸ್ಥಾನ್ ನಂದಪೂರ್ವಾನರಮಯದಬಲಾಂ ಪ್ರೀತಿಕೃದ್ಯಃ ಶುಭಸ್ಯ|
ಅಕ್ರೂರಸ್ಯಾಥ ತೇನ ಪ್ರತಿವಿದಿತಪೃಥಾಪುತ್ರಕೃತ್ಯೋ ಜರಾಯಾಃ
ಸೂನುಂ ನಿರ್ಭಿನ್ನಸೇನಂ ವ್ಯತನುತ ಬಹುಶೋ ವಿದ್ರುತಂ ನಃ ಸ ಪಾಯಾತ್||೧೨||

ಪುರ್ಯಾ ನಿರ್ಗತ್ಯ ರಾಮಾದಥ ಸಹಮುಸಲೀ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣೋಭ್ಯನುಜ್ಞಾಂ
ಗೋಮಂತಂ ಚಾಪಿ ಮೌಲಿಂ ಖಗಪತಿವಿಹಿತಾಂ ವಾಸುದೇವಂ ಸೃಗಾಲಂ|
ಹತ್ವಾ ಶತ್ರುಂ ಚ ಪುರ್ಯಾಮಧಿಜಲಧಿ ಪುರೀಂ ನಿರ್ಮಿತಾಂ ಬಂಧುವರ್ಗಾನ್
ನಿತ್ಯೇ ಯಃ ಸೋವತಾನ್ನಃ ಪ್ರಮಥಿತಯವನೋ ಮೌಚುಕುಂದಾಕ್ಷಿವಹ್ನೇ:||೧೩||

ರಾಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನೋ ಹತವಯನಬಲೋ ಭೀತವನ್ಮಾಗಧೇಶಾ-
ದ್ಗೋಮಂತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೂಯೋ ಜಿತಮಗಧಪತಿರ್ಜಾತಶಾಂತಾಗ್ನಿಶೈಲಃ|
ಆಗತ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಂ ಯೋ ಹೃದಿಕಸುತಗಿರಾ ಜ್ಞಾತಕೌಂತೇಯಕೃತ್ಯಃ
ಪಶ್ಯತ್ಸ್ವಾದಾಯ ಭೈಷ್ಮೀಂ ನೃಷು ಯುಧಿ ಜಿತಾವಾನ್ಭೂಭೃತಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ನಃ||೧೪||

ವೈರೂಪ್ಯಂ ರುಗ್ಮಿಣೋ ಯೋಕೃತ ಮಣಿಸಹಿತಂ ಜಾಂಬವದ್ದೇಹಜಾತಾಂ
ಸತ್ಯಾಂ ತೇನೈವ ಯುಕ್ತಾಮಪಿ ಪರಿಜಗೃಹೇ ಹಸ್ತಿನಂ ಕುಲ್ಯಹೇತೋ:|
ಯಾತೋ ವ್ಯಸ್ಯಾತ್ರ ಸತ್ಯಾಶುಚಮಥ ಸಮಗಾದ್ದ್ವಾರಕಾಂ ಸತ್ಯಯೇತೋ
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಪಾರ್ಥಾನ್ಸಕೃಷ್ಣಾ೦ದ್ರುಪದಪುರಮಗಾದ್ವಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಯಾನ್ಸ ಪಾಯಾತ್||೧೫||

ಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಥ ಸತ್ರಾಜಿದಹಿತವಧಕೃದ್ಯಃ ಶ್ವಫಲ್ಕಸ್ಯ ಸೂನೌ
ರತ್ನಂ ಸಂದರ್ಶ್ಯ ರಾಮಂ ವ್ಯಧಿತ ಗತರೂಷಂ ದ್ರಷ್ಟುಕಾಮಃ ಪ್ರತಸ್ಥೇ|
ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಸ್ಥಸ್ಥಪಾರ್ಥಾನಹ ಸಹವಿಜಯೋ ಯಾಮುನಂ ತೀರಮಾಯನ್
ಕಾಲಿ೦ದೀಂ ತತ್ರ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಯಮಸುತಪುರಕೃತ್ ಪಾತು ಮಾಂ ದ್ವಾರಕಾಸ್ಥಃ||೧೬||

ಯೋ ಜಹ್ನೇ ಮಿತ್ರವಿಂದಾಮಥ ದೃಢವೃಷಭಾನ್ ಸಪ್ತ ಬಧ್ವಾಪಿ ನೀಲಾಂ
ಭದ್ರಾಂ ಮದ್ರೇಶಪುತ್ರೀಮಪಿ ಪರಿಜಗೃಹೇ ಶಕ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪಿತಾರ್ಥಃ|
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯರೂಢಃ ಸಭಾರ್ಯೋ ಹಿಮಗಿರಿಶಿಖರೇ ಭೌಮದುರ್ಗಂ ಸಮೇತ್ಯ
ಛಿತ್ವಾ ದುರ್ಗಾಣಿ ಕೃಂತ್ವಾ ಮುರಗಲಮರಿಣಾ ದೇವತೇಡ್ಯಃ ಸ ಮಾವ್ಯಾತ್||೧೭||

ತ್ರಿಂಶತ್ಪಂಚಾವಧೀಧ್ಯಃ ಸಚಿವವರಸುತಾನ್ ಭೂಮಿಜೇನಾತಿಘೋರಂ
ಯುದ್ಧಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಜಾದ್ಯೈರರಿಹೃತಶಿರಸಂ ತಂ ವ್ಯಧಾದ್ಭೂಸ್ತುತೋಥ|
ಕೃತ್ವಾ ರಾಜ್ಯೇಸ್ಯ ಸೂನುಂ ವರಯುವತಿಜನಾನ್ ಭೂರಿಶಶ್ಚಾರುವೇಷಾನ್
ಪ್ರಾಪಯ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಂ ಸೋಕೃತ ಮುದಮದಿತೇ: ಕುಂಡಲಾಭ್ಯಾಮವೇನ್ಮಾಂ||೧೮||

ಇಂದ್ರಾರಾಧ್ಯೋಮರೆಂದ್ರಪ್ರಿಯತಮಮಗಮಾಹೃತ್ಯ ದೇವಾನ್ ವಿಜಿತ್ಯ
ಪ್ರಾಪ್ಯಾಥ ದ್ವಾರಕಾಂ ಯಃ ಸುತಮತಿರುಚಿರಂ ರುಗ್ಮಿಣೀಶಃ ಪ್ರಪೇದೇ|
ಭ್ರಾತೃವ್ಯಂ ಪೌಂಡ್ರಕಾಖ್ಯಂ ಪುರರುಧಮತನೋತ್ ಕೃತ್ತಶೀರ್ಷಂ ತದೀಯಾ-
ಪತ್ಯೋತ್ಪನ್ನಾಂ ಚ ಕೃತ್ಯಾಂ ರಥಚರಣರುಚಾ ಕಾಲಯನ್ ಕಾಮಧುಕ್ ಸ್ಯಾತ್||೧೯||

ಕೃಷ್ಣಃ ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೇ ನಿಜಯುವತಿಗಣೈರ್ಭಾರ್ಗವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಮಾಪ್ತ-
ಸ್ತತ್ರಾಯಾತಾನ್ ಸ್ವಬಂಧೂನ್ ಮುನಿಗಣಮಪಿ ಸಂತೋಷ್ಯ ಯಜ್ಞಂ ಸ್ವಪಿತ್ರಾ|
ಯೋನುಷ್ಟಾಪ್ಯಾಪ್ಯ ನೈಜಂ ಪುರಮಥ ವದಿತಾನೇಕತತ್ತ್ವಾನಿ ಪಿತ್ರೇ
ಮಾತು: ಪುತ್ರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯಾಕೃತ ಹಿತಮಹಿತಂ ಮೇಪನುದ್ಯಾತ್ ಸ ಈಶಃ||೨೦||

ರುಗ್ಮಿಣ್ಯಾ ನರ್ಮವಾಕ್ಯೈರರಮತ ಬಹುಭಿ: ಸ್ತ್ರೀಜನೈರ್ಯೋಥ ಪುತ್ರಾ-
ನೇಕೈಕಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಪೇದೇ ದಶ ದಶ ರುಚಿರಾನ್ ಪೌತ್ರಕಾನಪ್ಯನೇಕಾನ್|
ಪೌತ್ರಸ್ಯೋದ್ವಾಹಕಾಲೇ ಭೃಶಕುಪಿತ ಬಲಾದ್ರುಗ್ಮಿಣಂ ಘಾತಯಿತ್ವಾ
ನಂದನ್ ಯೋಷಿದ್ಗಣೇನ ಪ್ರತಿಗೃಹಮಬಲಾಪ್ರೀತಿಕಾರೀ ಗತಿರ್ಮೇ||೨೧||

ನಾನಾರತ್ನಪ್ರದೀಪ್ತಾಸಮವಿಭವಯುತದ್ವ್ಯಷ್ಟಸಾಹಸ್ರಕಾಂತಾ-
ಗೇಹೇಷ್ವನ್ನನ್ ಶಯಾನಃ ಕ್ವ ಚ ಜಪಮಗೃಯಾದೀನಿ ಕುರ್ವನ್ ಕ್ವಚಿಚ್ಚ|
ದೀವ್ಯನ್ನಕ್ಷೈರ್ಬ್ರುವಾಣಃ ಪ್ರವಚನಮಪರೈರ್ಮಂತ್ರಯನ್ನೇವಮಾದಿ-
ವ್ಯಾಪರಾನ್ನಾದರಸ್ಯ ಪ್ರತಿಸದಮಹೋ ದರ್ಶಯನ್ ನಃ ಸ ಪಾಯಾತ್||೨೨||

ಪ್ರಾತರ್ಧ್ಯಾಯನ್ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಕೃತನಿಜವಿಹಿತಃ ಸತ್ಸಭಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣೋ
ದೂತಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರತೋಷ್ಯಾಮರಮುನಿವಿದಿತಾಶೇಷಕೃತ್ಯಃ ಪ್ರಯಾಸೀತ್|
ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥಂ ಚಮೂಭಿರ್ಬಹು ವಿಭವಯುತಂ ಬಂಧುಭಿರ್ಮಾನಿತೋಯಂ
ಭೀಮೇನಾಪಾತ್ಯ ಬಾರ್ಹದ್ರಥಮಥ ನೃಪತೀನ್ ಮೋಚಯನ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದೇತ್||೨೩||

ಪುತ್ರಂ ರಾಜ್ಯೇಸ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ಹೃತಶಿರಸಮಥೋ ಚೇದಿರಾಜಂ ವಿಧಾಯ
ಪ್ರೋದ್ಯಂತಂ ರಾಜಸೂಯಂ ಯಮಸುತವಿಹಿತಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಯೋ ವಿಧಾಯ|
ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥಾತ್ ಪ್ರಯಾತೋ ನಿಜನಗರಮಸೌ ಸಾಲ್ವಭಗ್ನಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ
ಕ್ರುದ್ದ್ಹೋ ಘನ್ನಬ್ಧಿಗಂ ತಂ ಶಿವವರಬಲಿನಂ ಯಾನ್ ಪುರಂ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ||೨೪||

ವಿಪ್ರಾದಾಕರ್ಣ್ಯ ಧರ್ಮಂ ವನಗತಮನುಜೈ: ಸಾಂತ್ವಯಿತ್ವೈತ್ಯ ಸರ್ವಾ-
ನಭ್ಯೇತ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಂ ಯೋ ನೃಗಮಥ ಕುಜನಿಂ ದಿವ್ಯರೂಪಂ ಚಕಾರ|
ಗತ್ವಾ ವೈದೇಹಗೇಹಂ ಕತಿಪಯದಿವಸಾಂಸ್ತತ್ರ ನೀತ್ವಾತಿಭಕ್ತೌ
ಸಂತೋಷ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಂ ಯಾನ್ ಬಹುಬಲಸಮತೋಯನ್ನುಪಪ್ಲಾವ್ಯಮವ್ಯಾತ್||೨೫||

ದೌತ್ಯಂ ಕುರ್ವನ್ನನಂತಾ ನಿಜರುಚಿರತನೂರ್ದರ್ಶಯನ್ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟೇ-
ರ್ಗೀತಾತತ್ತ್ವೊಪದೇಶಾದ್ರಣಮುಖವಿಜಯಸ್ಯಾಚರನ್ ಸಾರಥಿತ್ವಂ|
ನೀತ್ವಾ ಕೈಲಾಸಮೇನಂ ಪಶುಪತಿಮುಖತೋ ದಾಪಯಿತ್ವಾಸ್ತ್ರಮಸ್ಮೈ
ಭೀಮೇನಾಪಾತ್ಯ ದುಷ್ಟಂ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಮಕರೋದ್ಧರ್ಮರಾಜಂ ತಮೀಡೇ||೨೬||

ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸ್ಥಾನಂ ಯದೂನಾಂ ಪ್ರಿಯಸಖಮಕೃತಾವಾಪ್ತಕಾಮಂ ಕುಚೇಲಂ
ಕುರ್ವನ್ ಕರ್ಮಾಶ್ವಮೇಧಂ ನಿಜಭವನಮಥೋ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾರ್ಜುನಾಯ|
ಪುತ್ರಾನ್ ವಿಪ್ರಾಯ ದತ್ವಾ ಸಹಸಹಜಮಸೌ ದಂತವಕ್ರಂ ನಿಪಾತ್ಯ
ಪ್ರಾಪ್ಯಾಥ ದ್ವಾರಕಾಂ ಸ್ವಾಂ ಸಮವತು ವಿಹರನ್ನುದ್ಧವಾಯೋಕ್ತತತ್ತ್ವಃ||೨೭||

ರಕ್ಷನ್ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಸ್ತಾನ್ ನಿಜಜನನಯನಾಂದಕಾರೀ ನಿರಸ್ತಾವದ್ಯಃ
ಸೌಖ್ಯೈಕಮೂರ್ತಿ: ಸುರತರುಕುಸುಮೈ: ಕೀರ್ಯಮಾಣೋ ಮರೇ೦ದ್ರೈ:|
ಸಿದ್ಧೈರ್ಗಂಧರ್ವಪೂರ್ವೈರ್ಜಯಜಯವಚನೈ: ಸ್ತೂಯಮಾನೋತ್ರ ಕೃಷ್ಣಃ
ಸ್ತ್ರೀಭಿ: ಪುತ್ರೈಶ್ಚ ಪೌತ್ರೈ: ಸ ಜಯತಿ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧಃ||೨೮||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಾರಿತ್ರಮಂಜರೀ ಲೇಶತಃ ಕೃತಾ
ರಾಘವೇಂದ್ರೇಣ ಯತಿನಾ ಭೂಯಾತ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದದಾ||೨೯||

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಚರಣ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚಾರಿತ್ರ ಮಂಜರೀ
ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು


Vishnurbrahmadidevai: kshitibaraharane prarthitah pradurasid
Devakyam namdanamdi sisuvadhavihitam putanam yo jagana|
Utthanautsukyakale rathacaranagatam casuram padagatai-
Scakravartam ca matra gururiti nihito butale sovatanmam||1||

Yo maturjruobamano jagadidamakilam darsayannamkarudo
Gargenacirnanama krutaruciramahabalalilo vayasyai:|
Gopigeheshu bandasthitamurudayaya kshiradadhyadi mushnan
Mrunna bakshiti matu: svavadanagajagadbasayan basatam me||2||

Dadhnomatrasya bamgadupagamitarusha namdapatnyatha baddhah
Krucprenolukale yo dhanapatitanayau mocayamasa sapat|
Namdadyai: prapya vrundavanamiha ramayan venunadadibiryo
Vatsanpanvatsarupam kratubugarimatho pothayansovatanmam||3||

Rakshan vatsanvayasyairbakamabinadatho tigmatunde gruhitva
Pritim kartum sakinam Karamapi balato gatayan kaliyahim|
Unmathyodvasya krushnamativimalajalam yo vyadhaddavavahnim
Suptanavrutya goshte sthitamapibadasau dushvavrukshaccidavyat||4||

Durgaranyapravesaccyutanijasaranin gogananahvayadyo
Davagnim tatra pitva samapushadanugan gopakanavishinnan |
Gobirgopai: paritah saridudakatatasthopale bojyamannam
Buktva venorninadadvrajagatavanitacittahari samavyat||5||

Krushnosmakam pati: syaditi krutatapasam majjane gopikanam
Nagnanam vastradata dvijavaravanitanitamannam samasnan|
Sramtaigopai: samam yo balamathanabalavahrutesmin savrushtau
Proddhrutyaharyavaryam nijajanamakilam palayan patvasau mam||6||

Govindakyotha tatam jalapatihrutamaniya lokam svakiyam
Yah kalindya nisayamaramayadamalajyotsnaya dipitayam|
Namdadinam pradarsya vrajagatavanitaganakrushtartacittah
Carvamgirnarmavakyai: stanabaranamitah prinayan priyatam nah||7||

Antardhatte sma tasam madaharanakrute tvekaya kridamanah
Svaskandharohanadyai: punarapi vihito garvasantyai mrugakshyah|
Kinnanam gopikanam bahuvidhanutibiryo vahan pritimavi:-
Prapto rasotsavena nyaramayadabalah priyatam me hari: sah||8||

Hatva yah samkacudam manimatha samadadagrajayartagopi
Gitanekasvalilo hatavrushabamahapurvadevomaredyah|
Kesipranapahari suramunivadanaprarthitaseshakrutyo
Hatva putram mayasya svajanamapihitam mocayan mokshadah syat||9||

Akrurakarito yan vrajayuvatijanansantvayitvabitaptan
Svam rupam majjatesmai vilasitamahigam darsayamstena vandyah|
Yo gatva kamsadhanim hrutarajakasirascaruveshah sudamnah
Pritim kurvamstrivakram vyatanuta ruciram pauramahyovatatsah||10||

Sarvam banktva dhanuryo balamapi dhanusho rakshakam kunjaram tam
Mallamschanurapurvanapi sahasahajo mardayanstumgamancat|
Bojesam patayitva vyasumakruta nijan namdayan prapya gargat
Dvaijam samskaramapto gurumatha viditaseshavidyovatannah||11||

Datva putram pravaktre pratigatamadhurah santvayannuddhavasya-
Dgoshtasthan nandapurvanaramayadabalam pritikrudyah subasya|
Akrurasyatha tena pratividitapruthaputrakrutyo jarayah
Sunum nirbinnasenam vyatanuta bahuso vidrutam nah sa payat||12||

Purya nirgatya ramadatha sahamusali prapya krushnobyanuj~jam
Gomamtam capi maulim kagapativihitam vasudevam srugalam|
Hatva satrum ca puryamadhijaladhi purim nirmitam bandhuvargan
Nitye yah sovatannah pramathitayavano maucukumdakshivahne:||13||

Raj~ja samstuyamano hatavayanabalo bitavanmagadhesa-
Dgomamtam prapya buyo jitamagadhapatirjatasamtagnisailah|
Agatya dvarakam yo hrudikasutagira j~jatakaumteyakrutyah
Pasyatsvadaya baishmim nrushu yudhi jitavanbubrutah priyatam nah||14||

Vairupyam rugmino yokruta manisahitam jambavaddehajatam
Satyam tenaiva yuktamapi parijagruhe hastinam kulyaheto:|
Yato vyasyatra satyasucamatha samagaddvarakam satyayeto
Drashtum parthansakrushna0drupadapuramagadviddhalakshyansa payat||15||

Krushnah prapyatha satrajidahitavadhakrudyah svapalkasya sunau
Ratnam samdarsya ramam vyadhita gatarusham drashtukamah pratasthe|
Imdraprasthasthasthaparthanaha sahavijayo yamunam tiramayan
Kali0dim tatra labdhva yamasutapurakrut patu mam dvarakasthah||16||

Yo jahne mitravimdamatha drudhavrushaban sapta badhvapi nilam
Badram madresaputrimapi parijagruhe Sakra vij~japitarthah|
Tarkshyarudhah sabaryo himagirisikare baumadurgam sametya
Citva durgani krumtva muragalamarina devatedyah sa mavyat||17||

Trimsatpancavadhidhyah sacivavarasutan bumijenatigoram
Yuddham krutva gajadyairarihrutasirasam tam vyadhadbustutotha|
Krutva rajyesya sunum varayuvatijanan burisascaruveshan
Prapayya dvarakam sokruta mudamadite: kundalabyamavenmam||18||

Indraradhyomarendrapriya tamamagamahrutya devan vijitya
Prapyatha dvarakam yah sutamatiruciram rugminisah prapede|
Bratruvyam paumdrakakyam purarudhamatanot kruttasirsham tadiya-
Patyotpannam ca krutyam rathacaranaruca kalayan kamadhuk syat||19||

Krushnah suryoparage nijayuvatiganairbargavam kshetramapta-
Statrayatan svabamdhun muniganamapi santoshya yaj~jam svapitra|
Yonushtapyapya naijam puramatha vaditanekatattvani pitre
Matu: putran pradarsyakruta hitamahitam mepanudyat sa isah||20||

Rugminya narmavakyairaramata bahubi: strijanairyotha putra-
Nekaikasyam prapede dasa dasa ruciran pautrakanapyanekan|
Pautrasyodvahakale brusakupita baladrugminam gatayitva
Namdan yoshidganena pratigruhamabalapritikari gatirme||21||

Nanaratnapradiptasamavibavayutadvyashtasahasrakamta-
Geheshvannan sayanah kva ca japamagruyadini kurvan kvacicca|
Divyannakshairbruvanah pravacanamaparairmamtrayannevamadi-
Vyaparannadarasya pratisadamaho darsayan nah sa payat||22||

Pratardhyayan prasannah krutanijavihitah satsabam prapya krushno
Dutam raj~jam pratoshyamaramunividitaseshakrutyah prayasit|
Sakraprastham camubirbahu vibavayutam bamdhubirmanitoyam
Bimenapatya barhadrathamatha nrupatin mocayanme prasidet||23||

Putram rajyesya krutva hrutasirasamatho cedirajam vidhaya
Prodyamtam rajasuyam yamasutavihitam samsthitam yo vidhaya|
Sakraprasthat prayato nijanagaramasau salvabagnam samikshya
Krudd~ho gannabdhigam tam sivavarabalinam yan puram patu nityam||24||

Vipradakarnya dharmam vanagatamanujai: samtvayitvaitya sarva-
Nabyetya dvarakam yo nrugamatha kujanim divyarupam cakara|
Gatva vaidehageham katipayadivasamstatra nitvatibaktau
Samtoshya dvarakam yan bahubalasamatoyannupaplavyamavyat||25||

Dautyam kurvannananta nijaruciratanurdarsayan divyadrushte-
Rgitatattvopadesadranamukavijayasyacaran sarathitvam|
Nitva kailasamenam pasupatimukato dapayitvastramasmai
Bimenapatya dushtam kshitipatimakaroddharmarajam tamide||26||

Praptah sthanam yadunam priyasakamakrutavaptakamam kucelam
Kurvan karmasvamedham nijabavanamatho darsayitvarjunaya|
Putran vipraya datva sahasahajamasau dantavakram nipatya
Prapyatha dvarakam svam samavatu viharannuddhavayoktatattvah||27||

Rakshan lokan samastan nijajananayanandakari nirastavadyah
Saukyaikamurti: suratarukusumai: kiryamano mare0drai:|
Siddhairgandharva purvairjayajayavacanai: stuyamanotra krushnah
Stribi: putraisca pautrai: sa jayati bagavan sarvasampatsamruddhah||28||

Iti srikrushnacharitramamjari lesatah kruta
Raghavendrena yatina buyat krushnaprasadada||29||

Sriraghavendratirtha carana viracita sri krushnacharitra mamjari
Bharatiramana mukyapranantargata sri krushnarpanamastu

MADHWA · sloka · Vadirajaru

Strotra’s written by Sri Vadirajaru

dashavatharam · MADHWA · sloka · Vadirajaru

Dashavathara stothra

dashavathara-stothra

Namostu narayanamandiraya namostu harayanakamdharaya |
Namostu parayanacarcitaya namostu narayana te&rcitaya || 1 ||

Namostu matsyaya layabdhigaya namostu kurmaya payobdhigaya |
Namo varahaya dharadharaya namo nrusimhaya paratparaya || 2 ||

Namostu sakrasrayavamanaya namostu viprotsavabargavaya |
Namostu sitahitaragavaya namostu parthastutayadavaya || 3 ||

Namostu buddhaya vimohakaya namostu te kalkipadoditaya |
Namostu purnamitasadgunaya namostu nathaya hayananaya || 4 ||

Karastha sankollasadakshamalaprabodhamudra bayapustakaya |
Namostu vaktrodgiradagamaya nirastaheyaya hayananaya || 5 ||

Ramasamakaracatushtayena kramaccaturdikshu nishevitaya |
Namostu parsvadvayagadvirupasriya bishiktaya hayananaya || 6 ||

Kiritapattam gadaharakamcisuratnapitambara nupuradyaih |
Virajitangaya namostu tubyam suraih paritaya hayananaya || 7 ||

Vidoshakotimdunibaprabaya viseshato madhvamunipriyaya |
Vimuktavamdyaya namostu vishvagvidhutavignaya hayananaya || 8 ||

Namostu sishteshtadavadirajakrutashtakabishtutaceshtitaya |
Dasavataraistridasarthadaya nisesabimbasthahayananaya || 9 ||

|| iti srivadirajatirthasricaranaviracitam dasavatarastotram ||