kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಶ್ರೀರಂಗ/Sriranga

ಧ್ರುವತಾಳ
ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದಣಿಯ ಸಮೇತಾ |
ಒಂದಾರು ಪ್ರಾಕಾರ ಒಂದಾರು ಬೀದಿಯೊಳು |
ನಿಂದು ನಿರ್ಮಳರಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪರಿ ರಂಗ |
ಮಂದರದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ |
ದ್ವಂದ್ವವ ಎಣಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳ |
ನಂದವ ನೆನವುತ್ತ ಮುಂದುಗಾಣದ ಸುಖ |
ಸಿಂದುವಿನೊಳಿಪ್ಪರು ಕಂಧರವನ್ನು ತೂಗಿ |
ಗಂಧರ್ವತುಂಬುರ ನಾರಂದನು ಮಹಾ[ಮ]ತಿ |
ಯಿಂದ ನುಡಿಸಿ [ತಾರಾಮದಿಂದಲಿ] |
ಕಂದೆರದೂ ಮುಚ್ಚಿ ಕಂದನ ನುಡಿಯಂತೆ |
ಒಂದೊಂದು ಕೀರ್ತಿಸಿ ವಂದನೆ ಮಾಡಲು |
ಬಂದ ಶರೀರ ಸಾಲದೆಂದೆಂಬೊ ಗಾದೆಯಾಗೆ |
ಮಂದರಧರ ಗೋವಿಂದ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಸುಂದರವಿಗ್ರಹ ಒಂದೆ ದೈವವೆ ರಂಗ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ರಂಗ ರಂಗ ರಂಗಾಧಾಮಾರಂಗ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗ ಕಾವೇರಿ |
ರಂಗ ವೈಭೋಗರಂಗ ಜಗದಂತರಂಗ ರಂಗರಂಗನಾಥ |
ರಂಗಶಾರಂಗ ದುರಿತ ಸಂಘ ದೂರ ರಂಗ ದನುಜ |
ಭಂಗ ಶೌರಿ ರಂಗರಾಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ರಂಗೇಶ ರಂಗಮಂದಿರ ವಾಸ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಸಪುತ ಪ್ರಾಕರವೆ ಸಪುತಾವಾರಿಧಿ ಎನ್ನಿ |
ಸಪುತ ಬೀದಿಗಳು ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಎನ್ನಿ |
ತಪುತ ಕಾಂಚನಮಯ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತ |
ಗುಪುತ ಮಹಿಮಾನಿಪ್ಪ ಸ್ಥಾನವೆನ್ನೀ |
ಸಪುತಾಶ್ಚ ಚಂದ್ರಮಾ ಬಿಡದೆ ತಿರುಗುವರೆನ್ನಿ |
ಸಪುತಾಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಾವೆನ್ನಿ |
ಸಪುತೆರಡು ಲೋಕದಲಿ ಇದು ವೆಗ್ಗಳವೆನ್ನಿ |
ಶಪುತ ಮಾಡುವರೊಡಿಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಕುಪಿತರ ಸಂಹಾರಾ ಭಕುತರ ಉದ್ಧಾರಾ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಆವಾನಾದರು ಬಂದು ಭಾವ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ |
ರಾವಣಾಂತಕ ನಿದ್ದ ಈ ವೈಕುಂಠನ |
ಸೇವೆಯ ಮಾಡಾಲು ಸಾವಿರ ಬಗೆಯಿಂದ |
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನು ತಾವೊದಗಿ ಬಂದು |
ಕೋವಿದರನ ಮಾಡಿ ಪಾವನರೊಳಿಡುವ |
ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸಾ ವಿಜಯವಿಠಲರಂಗ |
ದೇವನ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಆವ ಬಣ್ಣಿಪನು ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಬಯಸಾದಿರು ಮೇಲು ಲೋಕ ಬಯಸಾದಿರು ನಾಗಲೋಕ |
ಬಯಸದಿರು ಸ್ವರ್ಗ ಸಕಲದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಸುಖಗಳ |
ಬಯಸು ಮನುಜಾ ರಂಗಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಾವಿದ್ದು |
ದಯಪಯೋನಿಧಿಯ ಪಾದ ಭಯಭಕುತಿಯಿಂದ ನೋಡೆ |
ಬಯಲಾಗುವುದು ಪಾಪಾತ್ರಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಲಿದು |
ಜಯಾ ಮೂರ್ತಿರಂಗಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸಿರಿ ರಮಣಾ |
ಈಯಬಲ್ಲ ಈ ಪರಿಗಾಯನ ಮಾಡಲು ವೇಗ ||5||
ಜತೆ
ವಿಧು ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾ ನಿವಾಸ ಶೇಷಶಾಯಿ |
ಮಧುವೈರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ರಂಗಧಾಮಾ ||6||

dhruvatALa
iMdrAdigaLu tamma saMdaNiya samEtA |
oMdAru prAkAra oMdAru bIdiyoLu |
niMdu nirmaLarAgi oMdoMdu pari raMga |
maMdaradallidda iMdirESana pAda |
dvaMdvava eNisi oMdoMdu guNagaLa |
naMdava nenavutta muMdugANada suKa |
siMduvinoLipparu kaMdharavannu tUgi |
gaMdharvatuMbura nAraMdanu mahA[ma]ti |
yiMda nuDisi [tArAmadiMdali] |
kaMderadU mucci kaMdana nuDiyaMte |
oMdoMdu kIrtisi vaMdane mADalu |
baMda SarIra sAladeMdeMbo gAdeyAge |
maMdaradhara gOviMda vijayaviThala |
suMdaravigraha oMde daivave raMga ||1||
maTTatALa
raMga raMga raMgAdhAmAraMga kastUriraMga kAvEri |
raMga vaiBOgaraMga jagadaMtaraMga raMgaraMganAtha |
raMgaSAraMga durita saMGa dUra raMga danuja |
BaMga Sauri raMgarAmA vijayaviThala |
raMgESa raMgamaMdira vAsa ||2||
triviDitALa
saputa prAkarave saputAvAridhi enni |
saputa bIdigaLu saptadvIpa enni |
taputa kAMcanamaya sumEru parvata |
guputa mahimAnippa sthAnavennI |
saputASca caMdramA biDade tiruguvarenni |
saputA^^RuShigaLalli vAsAvenni |
saputeraDu lOkadali idu veggaLavenni |
Saputa mADuvaroDiyA vijayaviThalarEyA |
kupitara saMhArA Bakutara uddhArA ||3||
aTTatALa
AvAnAdaru baMdu BAva Suddhadalli |
rAvaNAMtaka nidda I vaikuMThana |
sEveya mADAlu sAvira bageyiMda |
SrI vAsudEvanu tAvodagi baMdu |
kOvidarana mADi pAvanaroLiDuva |
kAvEri nivAsA vijayaviThalaraMga |
dEvana kShEtrava Ava baNNipanu ||4||
AditALa
bayasAdiru mElu lOka bayasAdiru nAgalOka |
bayasadiru svarga sakaladikpAlakara suKagaLa |
bayasu manujA raMgakShEtradalli oMdu divasAviddu |
dayapayOnidhiya pAda BayaBakutiyiMda nODe |
bayalAguvudu pApAtrayakAladalli olidu |
jayA mUrtiraMgA vijayaviThala siri ramaNA |
Iyaballa I parigAyana mADalu vEga ||5||
jate
vidhu puShkaraNiyA nivAsa SEShaSAyi |
madhuvairi vijayaviThala raMgadhAmA ||6||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s