kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ತಿರುಪತಿ / Tirupathi

ರಾಗ:ಕಾಂಬೋಧಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಆದಿದೈವವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವೆ ನೆರೆನಂಬಿದೆನು ಬಿಡದಲೆ |
ಆದರಿಸು ಕಾದುವಖಳರು ವಾಮದಲ್ಲಿ ಹುರಿಗೂಡಿ |
ಬಾಧೆ ಬಡಿಸುವ[ರು] ನಾದಾರಿಗೆ ದೂರಲಿ |
ಪೋದವನೇಕ ಜನನವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ |
ಈ ದೇಹದ ಸುಖವಾದದ್ದು ಕಾಣೆನೊ |
ವೇದಾರಿಸಿ ಕಾಣದ ಬಲು ಮಹಿಮಾನೆ |
ಯಾದವ ಶಿರೋಮಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ |
ಮಾಧುರ್ಯ ನಾಮವ ಉಣಿಸಿ ಬೀದಿ ಬಸವನಮಾಡೊ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಾನೆಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೆ |
ಸರ್ಪನತಲ್ಪನೆ ಸರ್ವರೊಳಿಪ್ಪನೆ |
ಇಪ್ಪಲು ತಪ್ಪಾನೆ ಕರದರೆ ಬಪ್ಪಾನೆ |
ದರ್ಪಣರೂಪನೆ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಕಪ್ಪನೆ ಚರಣದಲಿ |
ದೊಪ್ಪನೆ ಹೊರ ಹೊರಳುವೆನೊ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕಟುಕನ ಕೈಯ ಶಿಲಿಕಿದ ಗೋವೊಂದು ಸಂ |
ಕಟ ಬಡುವಂತೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನೆ ಬೀಳುವೆ ಅ |
ಕಟ ಕಟ ನಿನಗಿನ್ನು ಕರುಣಬಾರದೆ ಸುರ |
ಕಟಕದೊಡಿಯನೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಎನ್ನನುಯಿ[ದಾ] (ಇಕ್ಕಟ್ಟು) |
ಕಟಕದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಯೆಳಸುವರೆ ಅ |
ಕಟಾ ಕಟಾ ನಾನಾರಿಗಾಲವರಲಿ ಮರ |
ಕಟ ಕುಣಿವಂತೆ ಮನಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವ |
ಕ್ಕಟವಾಗಿ ಕುಣಿದು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ ವೆಂ |
ಕಟಾ ಚಲವಾಸಾ ವಿಜಯವಿಠಲನೆ ಚೊ |
ಕ್ಕಟ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ವಿಕಟಮನೆಕಳಿಯೊ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವ |
ದಾಸರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಕೊಂಡವನಾನೊ |
ದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುಪೊತ್ತವ ನಾನು |
ದಾಸರ ಮನೆಯೆಂಜಲೆಡೆ ತೆಗೆದವ ನಾನು |
ದಾಸರುಂಡದ್ದು ಉಂಡು ಬೆಳೆದವ ನಾನು |
ದಾಸರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರ ನಾನು |
ದಾಸರ ಪಂಚೆಲಿ ದಿನ ಕಳೆದವ ನಾನು |
ದಾಸರ ನಂಬಿದ ದಾಸನು ನಾನು |
ದೋಷಿ ನಾನಾದಡೆ ದೋಷರಹಿತ ಪುಣ್ಯ |
ರಾಶಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಮ್ಯಾಲೆ ದಯಾಶರಧಿಯಿಟ್ಟು |
ನೀ ಸಲಹೆಯೆನ್ನ ಪಾಶವ ಬಿಡಿಸುತ್ತ |
ಲೇಸು ಪಾಲಿಪ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ಬೀಸಿ ಬೀಸಾಟದಿರು ಬಿಂಕದ ದೈವ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ನಿನ್ನನೆ ಪೊಂದಿದ ನಿನ್ನನೆ ಸೇರಿದೆ |
ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ |
ನಿನ್ನಂಘ್ರಿಯುಗಳವನ್ನು ನಂಬಿದೆ ಪಾ |
ವನ್ನ ಚರಿತ ರಂಗ ಎನ್ನ ಸಲಹದಿರೆ |
ನಿನ್ನಾರು ಒಪ್ಪುವರು ಪನ್ನಗಾರಿವಾಹನ್ನ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಎನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕಾಯೊ ಅನ್ನಾಥರೊಡಿಯಾ ||5||
ಜತೆ
ದುರುಳನೆನದೆ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದೆ |
ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕು ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ||6||

rAga:kAMbOdhi
dhruvatALa
Adidaivave ninna pAdave nerenaMbidenu biDadale |
Adarisu kAduvaKaLaru vAmadalli hurigUDi |
bAdhe baDisuva[ru] nAdArige dUrali |
pOdavanEka jananavAda kAladalli |
I dEhada suKavAdaddu kANeno |
vEdArisi kANada balu mahimAne |
yAdava SirOmaNi vijayaviThala ninna |
mAdhurya nAmava uNisi bIdi basavanamADo ||1||
maTTatALa
appana appAnegiriya timmappane |
sarpanatalpane sarvaroLippane |
ippalu tappAne karadare bappAne |
darpaNarUpane vijayaviThala ninna kappane caraNadali |
doppane hora horaLuveno ||2||
triviDitALa
kaTukana kaiya Silikida gOvoMdu saM |
kaTa baDuvaMte nannoLage nAne bILuve a |
kaTa kaTa ninaginnu karuNabArade sura |
kaTakadoDiyane nirAkarisi ennanuyi[dA] (ikkaTTu) |
kaTakadoLage iTTuyeLasuvare a |
kaTA kaTA nAnArigAlavarali mara |
kaTa kuNivaMte manasu iMdriyagaLu va |
kkaTavAgi kuNidu kaMgeDisuttide veM |
kaTA calavAsA vijayaviThalane co |
kkaTa mArgava tOri vikaTamanekaLiyo ||3||
aTTatALa
dAsara maneyalli vAsavAgiddava |
dAsara baLiyalli sEkoMDavanAno |
dAsara maneyalli nIrupottava nAnu |
dAsara maneyeMjaleDe tegedava nAnu |
dAsaruMDaddu uMDu beLedava nAnu |
dAsara mane muMde rAtri jAgara nAnu |
dAsara paMceli dina kaLedava nAnu |
dAsara naMbida dAsanu nAnu |
dOShi nAnAdaDe dOSharahita puNya |
rASi puraMdara dAsara myAle dayASaradhiyiTTu |
nI salaheyenna pASava biDisutta |
lEsu pAlipa namma vijayaviThalarEya |
bIsi bIsATadiru biMkada daiva ||4||
AditALa
ninnane poMdida ninnane sEride |
ninnane pADide ninna koMDADide |
ninnaMGriyugaLavannu naMbide pA |
vanna carita raMga enna salahadire |
ninnAru oppuvaru pannagArivAhanna vijayaviThala |
enna biDade kAyo annAtharoDiyA ||5||
jate
duruLanenade durjanarige oppisade |
paripAlisi sAku vijayaviThalarEyA ||6||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s