MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Bakthyathmaka sulaadhi

ಅಂಜುವೆವು ನಿನ್ನ ಕಪಟನಾಟಕ ತನಕೆ
ಅಂಜುವೆವು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ
ಅಂಜುವೆವು ನಿನ್ನ ಅಗಣಿತ ಗುಣಕ್ಕೆ
ಅಂಜುವೆವು ನಿನ್ನ ಕಾಲಾಖ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ
ಅಂಜುವೆವು ಅಂಜಿ ಅಂ[ಜ]ಲಿಬೇಕು ನಿನ್ನ ಧೊರತನಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಮುಗಿದು ನಮೋನಮೋಎಂಬೆ
ಮುಂಜಿಯಾಗದ ಮುನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪಡದೆ
ಸಂಜೆಯಮಾಡಿ ಸೈಂಧವನ ಕೊಂದು
ಅಂ[ಜ]ನೆಸುತ ಕೇತುವಿನ ಸಾಕಿದೆ
ಅಂಜುವೆವು ನಿನ್ನ ಮರೆಮೋಸತನಕ್ಕೆ
ಅಂಜನಾಭ ಖಂಡದೊಳು ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಕರ್ಮ
ಭುಂಜಿಸಿ ಹಲುಬುವಂತೆ ಎನ್ನ ಮಾಡಿದಿ
ಕಂಜನಾಭನೆ ನಿನಗೇ ಎನಬಾರದು
ಗಂಜಿಹಾಕುವೆನೆಂಬೊ ಗರ್ವಾವು ನಿನಗೆ
ಅಂಜದಲೆ ನಿನಗೆ ನುಡಿದೆನಾದಡೆ ಅದ
ಕಂಜಿಕೆ ನಿನಗೇನು ಲೇಶವಿಲ್ಲ
ಗುಂಜಿದವರಿಗೆ ವಜ್ರಪಂಜರಾಗುವೆ
ಕುಂಜರವರದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ, ಪ್ರಾ
ಭಂಜನ್ನ ಪಾಪ ಜೀಮೂತಕ್ಕೆ ಅಜಿತಾ ||

ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ತಂದು ನಮಗೆ ಹಚ್ಚಿ
ಇಂದಿರೆ ರಮಣನೆ ಅಂದು ಸೃಜಿಸಿ ಜಗವ
ಒಂದೊಂದು ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗೆಡಿಸಿ ಭವದ
ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗಿಟ್ಟು ಪೊಂದಿಸಿದೆ ಹೀಗೆ
ನೊಂದು ನೋವಾದರು ಅಂದೇ ಬಲ್ಲದಲೆ
ಅಂದರೆ ನಿನಗರಿಂದೇನಾಗುವದೊ
ತಂದೆ ತಂದೆಯ ತಂದೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೀನ
ಬಂಧುವೆ ನಿನಗೊಮ್ಮೆ ಅಂದಾರೆ ಬಿಡುವ ||

ರೂಪಕ ತಾಳ
ಏನಾಗುವದು ನಿನಗೆ ನಾನಂದ ನುಡಿಗಳು
ಹಾನಿ ವೃದ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ
ಕೇಣಿಗೊಂಡಾನೀಚ ಮಾನವ ನಾನಯ್ಯ
ಏನರ ಮನವೆನ್ನಾಧೀನವಲ್ಲವೆ ಕೇಳು
ಭಾನುಕುಲೋದ್ಭವ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ನಿನಗೆ
ಏನೇನು ಅಂದರೆ, ಊನ ಆಗುವದೇನೊ ||

ಝಂಪೆ ತಾಳ
ಕಡಿಮೆ ಆಯುಷವೆಂದು ನುಡಿವೆನೆಂದಾದರೆ
ಕಡೆಯಾವದು ನಿನ್ನ ದಿವಸಗಳಿಗೆ
ಕುಡಿಯಲಿ ನೀರು ದೊರಕಲಿ ಬ್ಯಾಡವೆಂಬೆನೆ
ಪಡದೆ ನಿನ್ನುಂಗುಟದಲಿ ಗಂಗೆಯ
ಒಡಲ ಕ್ಷುಧಿಯನ್ನು ವೆಗ್ಗಳಿಸಿದೆಂಬೆನೆ
ಬಿಡದೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀನು ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ
ಕಡು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಗಿನ್ನಿರು ಪೋಗು ಎಂಬೆನೆ
ಒಡನೆ ಇಪ್ಪಳು ಲಕುಮಿ ನಿನ್ನ ಗಲದೆ
ಉಡಲಿ ವಸನವ ಕಾಣದಲೆ ಪೋಗು ಎಂಬೆನೆ
ಕಡುರಮ್ಯವಾದ ಪೀತಾಂಬರವೊ
ಬಡವನಲ್ಲ ನೀನು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನಗೆ
ಎಡಬಿಡದೆ ನುಡಿದವನು ಅವನೆ ದಾರಿದ್ರ||

ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ
ಭೂಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಪೋಗಲಿ ಏನೆಂಬೆನೆ
ದೋಷರಹಿತ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಭೂಷಣ
ಲೇಸು ನಿನಗೆ ಆಗದೆ ಪೋಗಲೆಂಬೆನೆ
ಲೇಸು ಕೊಡುವೆ ನೀನು ಬೊಮ್ಮಾದಿಗೆ
ಈ ಸಂಸಾರ ಪಾಶದೊಳಗಿರು ಎಂಬೆನೆ
ಏಸೇಸು ಸಂಸಾರಿಗಳನ ದಾಟಿಸುವೆ
ಹಾಸಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ [ಹೋ]ಗಲಿ ಎಂಬೆನೆ
ಶೇಷನೆ ನಿನಗಯ್ಯ ಘನ ಹಾಸಿಕೆ
ದ್ವೇಷಿಗಳ ಕೈ[ಯ] ಸೋತು ಪೋಗೆಂಬೆನೆ
ನೀ ಸಮರ್ಥನು ಕಾಣೋನಿತ್ವದಲಿ
ಪಾಶಧರಾರ್ಚಿತ, ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಏಸುಪರಿ ಭಾಗ್ಯವಂತನು ನೀನಯ್ಯ ||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ದೊರೆತನ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಗಲಿಯೆಂಬೆನೆ
ಅರಸನಾಗಿ ಸರ್ವರ ನೀನಂಜಿಸಿಕೊಂಬೆ
ಭರದಿಂದಲೇರುವ ರಥ ಬ್ಯಾಡವೆಂಬೆನೆ
ತಿರುಗುವ ಖಗರಾಜ ಈರೇಳು ಲೋಕದ
ಪರಿವಾರಯಿಲ್ಲದೆ ಇರು ನಿನಗೆಂಬೆನೆ
ಸುರರು ಮೊದಲಾದವರು ಸೇವಕರಯ್ಯ
ಅರಮನಿ ನಿನಗಾಗಲಿ ಬೇಡವೆಂಬಿನೆ
ಮಿರುಗುವ ತ್ರಿಧಾಮ ಜಗಕೆ ವಿರಹಿತ
ತರಳ ಯವ್ವನ ಜರೆತನವಾಗಲಂಬೆನೆ
ಪರಮಪುರುಷ ನಿನ್ನ ಜನನ ಮತ್ತಾವದೊ
ಧರಾಧರ ವಿಜಯವಿಠಲನಿಗೆ ಮಂದರು
ಅರಿಯಾದೆ ನುಡಿದು ಭವದೊಳಗಿಪ್ಪರು ||

ಆದಿತಾಳ
ಕುಲಗೋತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಾರು ಎಂಬಿನೆ
ತಿಳಿಯಾದು ನಿನ್ನ ಕುಲಗೋತ್ರವೆನಗೆ
ಚಲುವನಾಗದೆ ಪೋಗು ಚನ್ನಿಗನೆಂಬೆನೆ
ಎಳೆ ನಖಕಾಂತಿಗೆ ಬೆಳಗುವದು ಲೋಕ
ಛಳಿ ಘಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ತಾಕಲಿ ನಿನಗೆಂಬೆನೆ
ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ನೀನೆ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕನು
ಸೆಳೆವ ಮೃತ್ಯು ನಿನ್ನ ತಡಹಲಿ ಎಂಬೆನೆ
ಬಲು ಮೃತ್ಯುಗಳ ನೀನೆ ತಲೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಆಳುವೆ
ಸುಲಭನೆ ನಿನಗೊಂದು ಅಂದೆನೆಂದರೆ ಕಾಣೆ
ನೆಲೆಯಾವದು ನಿನ್ನ ಬಲವಂತ ತನಕ್ಕೆ
ಕುಲದೇವ ಕಮಲೇಶ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಸಲಿಗೆÀಲಿ ನುಡಿದೇನು ಸಲಹುವ ದಾತಾರ ||

ಜತೆ
ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪವಿದೆಂದು [ನಿ]ನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ
ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಕಾಯೊ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಭುವೆ ||

Dhruvatala
Anjuvevu ninna kapatanataka tanake
Anjuvevu ninna adbuta karmakke
Anjuvevu ninna aganita gunakke
Anjuvevu ninna kalakya rupakke
Anjuvevu anji an[ja]libeku ninna dhoratanakke
Pranjali mugidu namonamo^^embe
Munjiyagada munna makkala padade
Sanjeyamadi saindhavana kondu
An [ja]nesuta ketuvina sakide
Anjuvevu ninna maremosatanakke
Anjanaba kandadolu puttisi karma
Bunjisi halubuvante enna madidi
Kanjanabane ninage enabaradu
Ganjihakuvenembo garvavu ninage
Anjadale ninage nudidenadade ada
Kanjike ninagenu lesavilla
Gunidavarige vajrapanjaraguve
Kunjaravarada sri vijayaviththala, pra
Banjanna papa jimutakke ajita ||1||Matta tala
Ondu karmavannu tandu namage hacci
Indire ramanane andu srujisi jagava
Ondondu pariyalli mundugedisi Bavada
Sindhuvinolagittu pondiside hige
Nondu novadaru ande balladale
Andare ninagarindenaguvado
Tande tandeya tande vijaya viththala dina
Bandhuve ninagomme andare biduva ||2||

Rupaka tala
Enaguvadu ninage nananda nudigalu
Hani vruddhigalillada sri narayana murti
Kenigondanica manava nanayya
Enara manavennadhinavallave kelu
Banukulodbava vijaya vithala ninage
Enenu andare, Una aguvadeno ||3||

Jampe tala
Kadime ayushavendu nudivenendadare
Kadeyavadu ninna divasagalige
Kudiyali niru dorakali byadavembene
Padade ninnungutadali gangeya
Odala kshudhiyannu veggalisidembene
Bidade endigu ninu nityatrupta
Kadu daridrya naginniru pogu embene
Odane ippalu lakumi ninna galade
Udali vasanava kanadale pogu embene
Kaduramyavada pitambaravo
Badavanalla ninu vijaya viththala ninage
Edabidade nudidavanu avane daridra||4||

Trividi tala
Bushanavillade pogali enembene
Dosharahita aprakruta bushana
Lesu ninage Agade pogalembene
Lesu koduve ninu bommadige
I samsara pasadolagiru embene
Esesu samsarigalana datisuve
Hasikeyillade [ho]gali embene
Seshane ninagayya Gana hasike
Dveshigala kai[ya] sotu pogembene
Ni samarthanu kanonitvadali
Pasadhararchita, vijaya viththalareya
Esupari bagyavamtanu ninayya ||5||

Atta tala
Doretana ninage illade pogaliyembene
Arasanagi sarvara ninanjisikombe
Baradindaleruva ratha byadavembene
Tiruguva kagaraja irelu lokada
Parivarayillade iru ninagembene
Suraru modaladavaru sevakarayya
Aramani ninagagali bedavembine
Miruguva tridhama jagake virahita
Tarala yavvana jaretanavagalambene
Paramapurusha ninna janana mattavado
Dharadhara vijayavithalanige mandaru
Ariyade nudidu bavadolagipparu ||6||

Adi tala
Kulagotradinda ninna kelasaru embine
Tiliyadu ninna kulagotravenage
Caluvanagade pogu canniganembene
Ele nakakantige belaguvadu loka
Cali gali bisilu takali ninagembene
Olage horage nine sarva vyapakanu
Seleva mrutyu ninna tadahali embene
Balu mrutyugala nine tale metti aluve
Sulabane ninagondu andenendare kane
Neleyavadu ninna balavamta tanakke
Kuladeva kamalesa vijaya viththalareya
Saligeli nudidenu salahuva datara ||7||

Jate
Stotra rupavidendu [ni]nna kondadide
Mitranagi kayo vijaya viththala prabuve||8||

3 thoughts on “Bakthyathmaka sulaadhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s