MADHWA · rama · sulaadhi · Vijaya dasaru

Moola Raama devaru suladhi(Rayar mutt by Vijaya dasaru)

ಧೃವತಾಳ- 
ವಂದೆ ಮುಕುಂದ ಮುಚುಕುಂದ ಪರಿಪಾಲಕ|
ಕುಂದೇಂದು ವದನ ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿ|
ಗಂಧ ದೋಷ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ|
ಯಿಂದ ನೋಡೆ ಚತುರ್ವಿಧ ದೋಷ ದೂರಾ|
ವಂದೇ ಮುಕುಂದ ನಮೋ ವೃಂದಾರಕ ಮುನಿ|
ವೃಂದ ವಂದ್ಯ ಸುಖಸಾಂದ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ|
ಮಂದಹಾಸ ಮಂದಾಕಿನಿ ಜನಕ|
ಸುಂದರೀನಾಥ ಗೋವಿಂದ ಇಂದೀವರದಳ ಶ್ಯಾಮ|
ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ತಾರುಣ್ಯ ಸದ|
ಮಂದಿರಾ ವೈಕುಂಠ ವೈನತೇಯಾ ಶ್ಯಂದನ|
ಸ್ಕಂದ ಸನಂದನಪ್ರಿಯ ಪುರಂದರ ನಂದನ್ನ ಮಾನಭಂಗ|
ಇಂಧನಭೋಕ್ತಾ ನೇತ್ರ ಒಂದೊಂದು|
ಒಂದಾರು ಮೇಲೋಂದು ಕಂಧರನ ಗೋಸುಗ ಅಹಮತಿಯಲ್ಲಿ|
ಬಂದು ನಿಂದೆದಿರಾಗೆ ಜಡಮಾಡಿ ನಿಲಿಸಿದ ಅ|
ರಿಂದರು ದಮ ಶಾಂತ ಪೂರ್ಣಾಪೂರ್ಣಾ|
ವಂದೆ ಮುಕುಂದ ನಮೊ|
ನಂದ ಗೋಕುಲ ಪಾವನ್ನ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ರಾಮ|
ಚಂದ್ರ ಪಾಪ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಾಯುಧವೆಂದೆನಿಪ||೧||
-ಮಟ್ಟತಾಳ- 
ಮಂಗಳಾಂಗಿ ರಮಣ ರಂಗ ರಂಗೋರಂಗ|
ಪುಂಗವ ಪರಿಯಂಕ ಸಂಗ ಸಂಗೀತಲೋಲ|
ಅಂಗ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗ ತುಂಗ ಮಾತಂಗರಿಪು-|
ಭಂಗ ರಾಜಸಿಂಗ ಭಂಗರಹಿತ ಸರ್ವಾಂಗ ರೋಮ ಪ್ಲ-|
ವಂಗ ಕಟಕನಾಯಕ ಇಂಗಿತ ಜನರಂತ-|
ರಂಗ ಕರುಣಾಪಾಂಗ ರಂಗುಮಾಣಿಕ ಭೂಷಾ|
ಶೃಂಗಾರಾಂಗ ಮಾರ್ಗಣ ಶಿಂಗಾಡಿ ಹಸ್ತ|
ವಂಗುಳಿ ಚಾತುರ್ಯ ಗಂಗಾಧರ ಚಾಪ-|
ಭಂಗ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ರಂಗ ರಂಗರಾಮ|
ಮಂಗಳಾಂಗ ದೇವೋತ್ತುಂಗ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ|
ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗುಳಿ ಜಡ ಭಿನ್ನಾ||೨||
-ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ- 
ಇಂದ್ರಗೋಪದಂತೆ ವರ್ನದಿಂದೊಪ್ಪುವ|
ಅಂದವಾದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮಾ|
ಚಂದ್ರ ಭಕ್ತ ಚಕೋರ ಮಾನವ ಮನುಜ ಲೀಲಾ|
ಸಂದರುಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಲಾಭಾ|
ಸಂದೋಹ ಕೊಡುವನೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ಕುಲೋತ್ತಮ|
ಶ್ಯಂದನ ಹತ್ತು ನಾಮಕ ನಂದನಾ|
ಇಂದೆನ್ನ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಮಂದಿರದಲಿ ಬಂದು|
ನಿಂದಾಡುವ ದಾಶರಥಿಯೆ ತಂದೆ ತಂದೆ ತಂದೆ|
ತಂದೆ ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ನಂದವಾದ ಮನಕೆ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿ|
ಪೊಂದಿಸು ಭುವನ ಪಾವನವಾದ ಚರಣಾರ|
ವಿಂದ ಪಾಂಶ ಲೇಶ ಧರಿಪಾರಲ್ಲಿ|
ಬಂದು ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧು ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ನಖಚಂದ್ರ|
ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲಿ ಎನ್ನ ಹೃತ್ತಾಪವ|
ನೊಂದಿಸು ನಾನಾವತಾರ ನಾರಾಯಣಾ|
ಮಂಧರೋದ್ಧರನೇ ಮಹಾ ಮಹಿಮಾ|
ಸಂದೇಹ ಎನಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಂಡಮೇಲೆ|
ಬಿಂದು ಮಾತುರ ಕ್ಲೇಶ ಎನಗಿಪ್ಪುದೇ|
ಕೊಂದು ಬಿಸುಟುವೆನು ಖಳರ ಉಪದ್ರವ|
ಕಂದನಾನೆಲೋ ನಿನಗೆ ಜನುಮ ಜನುಮ|
ಎಂದೆಂದಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಾಧನದಿಂದಲಿ ಆ-|
ನಂದ ಕೊಡುವೆನೆಂಬೊ ಕೀರ್ತಿಯುಂಟೇ|
ಬಂದು ಸೇರಿದ ಭೂತ ಪ್ರೇತಾದಿಗಳು ಮಂತ್ರ|
ದಿಂದಲಿ ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳು ತಂದು ಇತ್ತದ-|
ರಿಂದ ವಶವಾಗಿ ಒಡನೊಡನೇ|
ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುತಿಪ್ಪವು ತ್ರಾಣಗೆಟ್ಟು|
ವಂದಿಪೆ ಅದರಂತೆ ನಿನಗಲ್ಲವೊ ಎಳೆ|
ಗಂದಿಯೋ ಸಂತತ ಅನುಕಂಪನೆ|
ಅಂದ ಜನಕೆ ಪ್ರಾಣ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ ಉ-|
ಪೇಂದ್ರ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ರಾಮ ರಘುಕುಲತಿಲಕಾ||೩||
-ಅಟ್ಟತಾಳ- 
ಜಡ ಚೇತನದೊಳು ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಪ್ಪನೆ|
ದೃಢ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತತ್ತದಾಕಾರ ರೂಪನಾಗಿ|
ಬಿಡದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಬದೇನು ಸೋಜಿಗವೊ|
ಬಡವ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂಬೊ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ|
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಕೇಳು ಇದರ ವಿಚಿತ್ರದ|
ನುಡಿ ಬೇರೆ ನಡೆ ಬೇರೆ ಪಾರಾವಾರ ಮೂರ್ತಿಯೆ|
ಸಡಗರ ಏನೆಂಬೆ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ|
ಕೊಡುವನು ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ವೈರಾಗ್ಯವ|
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ತನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಪಾಲಿಸೀ|
ಪೊಡವಿ ವಿಬುಧರೆಲ್ಲ ಮತ್ಸರ ದುರ್ಗವ|
ಕಡಿದು ಮನೋರಥ ಪಡಕೊಂಡು ಸುಖಿಪುದು|
ಕಡಲಶಯನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಟಲರೇಯಾ|
ಅಡಿಗಳರ್ಚಿಪರ ಚಿತ್ತದಲಿ ನೆಲೆಸಿಪ್ಪ||೪||
-ಆದಿತಾಳ- 
ಆನಂದ ಜ್ಞಾನಪ್ರದ| ಶ್ರೀನಾಥನ ದಕ್ಷಿಣವಾಮಾಂಘ್ರಿ|
ಆನಂದ ಪಾದ ಆನಂದಪ್ರದ| ವಾನರಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಗ್ರೀವ|
ದಾನವನಿಂದಲಿ ಪೂಜೆಕೊಂಬ ಪಾದ ರಾಜಿಸುವ ಪಾದ|
ದೀನ ಮಾನವರಿಗೆ ಒಲಿದೊಲಿದು ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನಪ್ರದ ಪಾದ|
ಮಾನಪ್ರದ ಪಾದ| ಶ್ರೀನಾರಿಕರಕಮಲ ಪೂಜಿತ
ಸರ್ವಾಂಕಿತ ಪಾದ ಭವತಾರಕ ಪಾದ|
ಏನೇನು ಬೇಡಿದಭೀಷ್ಟೆಯ ಕೊಡುವುದು|
ಒಳಗೆ ಪೊಳೆವ ಪಾದ ಹೊರಗೆ ತೋರುವ ಪಾದ|
ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಅ|
ತಿ ನಿರ್ಮಲ ಪಾದ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಪಾದಾ|
ದಾನಿಗಳರಸ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಕಾಮ-|
ಧೇನು ರಾಮ ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯತನಯನ ಪಾದ||೫||
-ಜತೆ- 
ವಸುಧೇಂದ್ರಮುನಿಯಿಂದ ನಾನಾಪೂಜೆಯಗೊಂಡು|
ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ಮೆರೆವ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ರಾಮಾ||೬||

-dhruva tala-
Vande mukunda muchukunda paripalaka|
Kundendu vadana Ananda murti|
Gandha dosha duravagidda cit prakruti|
Yinda node chaturvidha dosha dura|
Vande mukunda namo vrundaraka muni|
Vrunda vandya sukasandra sarvottama|
Mandahasa mandakini janaka|
Sundarinatha govinda indivaradala syama|
Kandarpa koti lavanya tarunya sada|
Mandira vaikuntha vainateya Syandana|
Skanda sanandanapriya purandara nandanna manabanga|
Indhanabokta netra ondondu|
Ondaru melondu kandharana gosuga ahamatiyalli|
Bandu nindedirage jadamadi nilisida a|
Rindaru dama santa purnapurna|
Vande mukunda namo|
Nanda gokula pavanna vijayavitthala rama|
Chandra papa parvatakke indrayudhavendenipa||1||

-mattatala-
Mangalangi ramana ranga rangoranga|
Pungava pariyanka sanga sangitalola|
Anga vichitranga tunga matangaripu-|
Banga rajasinga Bangarahita sarvanga roma pla-|
Vanga katakanayaka ingita janaranta-|
Ranga karunapanga rangumanika busha|
Srungaranga margana singadi hasta|
Vanguli chaturya gangadhara chapa-|
Banga Baktavatsala ranga rangarama|
Mangalanga devottunga vijayavitthala|
Jangama sthavara janguli jada binna||2||

-trividi tala-
Indragopadante varnadindoppuva|
Andavada digvijaya rama|
Chandra Bakta cakora manava manuja lila|
Sandarusana matradinda laba|
Sandoha koduvane kshatra kulottama|
Syandana hattu namaka nandana|
Indenna hrudayabja mandiradali bandu|
Nindaduva dasarathiye tande tande tande|
Tande I pari enna nandavada manake ninna murti|
Pondisu Buvana pavanavada charanara|
Vinda pamsa lesa dhariparalli|
Bandu karunyasindhu ninnangri nakachandra|
Chandrikeyali enna hruttapava|
Nondisu nanavatara narayana|
Mandharoddharane maha mahima|
Sandeha enagilla ninna kandamele|
Bindu matura klesa enagippude|
Kondu bisutuvenu kalara upadrava|
Kandananelo ninage januma januma|
Endendige enna sadhanadindali A-|
Nanda koduvenembo kirtiyunte|
Bandu serida buta pretadigalu mantra|
Dindali annapanadigalu tandu ittada-|
Rinda vasavagi odanodane|
Hinde tirugutippavu tranagettu|
Vandipe adarante ninagallavo ele|
Gandiyo santata anukampane|
Anda janake prana nija svabava u-|
Pendra vijayavitthala rama ragukulatilaka||3||

-attatala-
Jada chetanadolu vyaptavagippane|
Drudha Baktarige tattadakara rupanagi|
Bidade kanisikombadenu sojigavo|
Badava bagyavanta embo varteyalli|
Adigadige kelu idara vichitrada|
Nudi bere nade bere paravara murtiye|
Sadagara enembe yogyatanusara|
Koduvanu j~jana Bakuti vairagyava|
Adigadige tanna dhyanava palisi|
Podavi vibudharella matsara durgava|
Kadidu manoratha padakondu sukipudu|
Kadalasayana namma vijayavittalareya|
Adigalarchipara chittadali nelesippa||4||

-aditala-
Ananda j~janaprada| srinathana dakshinavamangri|
Ananda pada Anandaprada| vanarakanta lakshmana sugriva|
Danavanindali pujekomba pada rajisuva pada|
Dina manavarige olidolidu nitya dhyanaprada pada|
Manaprada pada| srinarikarakamala pujita
Sarvankita pada bavataraka pada|
Enenu bedidabishteya koduvudu|
Olage poleva pada horage toruva pada|
Anandatirthara manadalli ninda a|
Ti nirmala pada aprakruta pada|
Danigalarasa vijayavitthala kama-|
Dhenu rama rama kausalyatanayana pada||5||

-jate-
Vasudhemdramuniyinda nanapujeyagondu|
Vasudheyolage mereva vijayavitthala rama||6||

8 thoughts on “Moola Raama devaru suladhi(Rayar mutt by Vijaya dasaru)

  1. Hare Shrinivasa ! Collection of all sulaadis at one place is very good. Thank you so much..Is it also possible to put the dhvani mudrika(Singing acc to taala of all suladis) ? It would be more helpful.
    Thank you.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s