MADHWA · srinivasa · sulaadhi · tirupathi · Vijaya dasaru

Tirupathi darshana sampradaya suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಮಿರುಗುವ ಉರಗಗಿರಿಯ ಶಿಖರವನು ಕಂಡೆ ನಾ |
ಪರಮ ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ |
ಧರಣಿಯೊಳಗಿದಕೆಲ್ಲಿ ಸರಿಗಾಣೆ ನಾನಾ ಬಗೆ |
ಅರಿಸಿದರು ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೂ |
ಅರರೆ ಮತ್ತಾವನೋ ಈ ಯಾತ್ರಿಯ ಪುಣ್ಯ |
ಬರೆದು ಕಡೆಗಂಡು ಗುಣಿಸೆಣಿಪನಾರು |
ತಿರುವೆಂಗಳಪ್ಪನಿಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನು |
ಇರಳು ಹಗಲು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಸವೆಯದು |
ಸುರರು ಮೊದಲಾದವರು ರೂಪಾಂತರವ ತಾಳಿ |
ಹರುಷಬಡುವರು ನೋಡಿಜ್ಞಾನಿಗಳು |
ತರುಲತೆ ಖಗಮೃಗ ಜಲಚರಾದಿಗಳಾಗಿ |
ಚರಿಸುತಿಪ್ಪರು ಸಾಧನವ ಮಾಡುತಾ |
ದುರುಳ ಜನಕೆ ಇಲ್ಲನಂತ ಜನುಮಕ್ಕೆ |
ಕರುಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟದಯ್ಯಾ |
ಮರುಳೆ ದೊರೆತರೆ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಮದ |
ಎರಕ ಹೊಯಿದಂತೆ ನಿಂದಿರಲರಿಯದು |
ವರ ತತ್ವ ತಾರತಮ್ಯದ ತಿಳಿದು ವಂದೆ ವಾ |
ಸರದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿರಿಯನೆನಸೆ |
ದುರಿತರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು |
ಪರಗತಿಗೆ ಬಲು ಸುಲಭ ಸಂತತದಲ್ಲಿ |
ಶರಣರಿ[ಗೆವ]ಜ್ರ ಪಂಜರ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಮೆರೆವವ ಬಹುಬಗೆಯಿಂದ ವರಗಳನೆ ಕೊಡುತ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕೋಡಗಲ್ಲಿನ ನೋಡೆ ಬಲದೇವನೆಂದು |
ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಓಡಿಪೋಯಿತು ನಿಲ್ಲದೆ |
ಆಡಲೇನು ಇದಕೆ ಅನುಮಾನವೆ ಸಲ್ಲಾ |
ನಾಡೊಳಗೆ ಮಹ ಬಕುತಿ ದೊರೆಯದಲೆ |
ಕೂಡದು ಈ ಯಾತ್ರಿ [ಆ]ವನಾದರೇನು |
ಬಾಡಿ ಒಣಗಿ ಪೋದ ಮರಕೆ ನದಿಯ ಉದಕ |
ಗೂಡೆಯಿಂದಲಿ ಯೆತ್ತಿ ಕಾಲವ ಕಳೆದಂತೆ |
ಮೂಢ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ |
ಕೊಂಡಾಡಿ ಕುಣಿಯಲೇನು ಗತಿ ಸಾಧನವಲ್ಲ |
ಕೇಡಿಲ್ಲದ ದೈವ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ಪಾಡಿದ ಮನುಜಂಗೆ ಪಾವನ ಮತಿಯೀವ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಹರಿದ್ರವರೂಪದಲಿ ಕಪಿಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ |
ನಿರುತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ತನ್ನಾಮಕನಾಗಿ |
ಸ್ಮರಿಸಿ ನೈಮಿತ್ಯಕ ತನ್ನ ವಂಶಗಳ ಉದ್ಧರಿಸಿ |
ಭೂಸುರರ ಸುಖ ಬಡಿಸಿ ದಾನಗಳಿಂದ |
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಹಿತ ಗಿರಿಯ [ಪ್ರ]ದೇಶಕ್ಕೆ |
ತೆರಳಿ ಬಂದೂ ನಿಂದು ಸೌಪಾನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ |
ವರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನು ಮುಂಭಾಗದಲಿ ಇಟ್ಟು |
ಕರವ ಜೋಡಿಸಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನು |
ಭರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಉತ್ತಮವಾದ |
ಹರಿಕಥೆಯನು ಕೇಳಿ ತತ್ವಗಳನುಸರಿಸಿ |
ಪರಮ ಭಾಗವತರಿಂದ ಗಾಯನವ ಲಾಲಿಸಿ |
ಕರೆದು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಡಲೆ ಕುಣಿದು |
ಬರುತಾ ನೂರು ನೂರು ಪಾವಟಿಗಿಯಲ್ಲಿದೇ |
ತೆರದಿಂದ ಮಾಡುತ ತಡವಾಗದಂತೆ[ಯೇ] |
ನರಸಿಂಹ ಮೂರುತಿಯ ದರುಶನವು ಮಾಡಿ ಸು |
ದರುಶನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತುತಿಸಿ ನಿಂದು |
ಕರತಳ ಶಬ್ದದಲಿ ಹೋಯೆಂದು ನಲಿದಾಡೆ |
ಸಿರಿವರ[ತ]ರರಸಾ ತಿರ್ಮಲ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಪರದೈವವೆಂದು ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗಲಿಬೇಕು ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಏರುತೇರುತ ಬಂದು ಮಾರುತನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹ |
ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯ ಸಾರ್ದು ಅತಿ ಮೋದದಿ |
ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಗುಣಾವಳಿಯ ಉಚ್ಚರಿಸಿ |
ಈರಾರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನು ಮಾಡಿ |
ಭೋರನೆ ಮತಿಕೊಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾ |
ತೀರದಲಿ ನಿಂದು ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡಿ |
ಚಾರು ಮನಸಿಂದ ಸವ್ಯದಲಿ ಬಂದು ವಿ |
ಸ್ತಾರ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರವನೆ ಪೊಕ್ಕು |
ಭೂರಮಣನ ಪಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಮೇಲೆ |
ಆರಾಧಿಸು ಗುಪ್ತದಲಿ ಬಿಡದೆ |
ಮೀರಿದ ಮಹಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ಸೂರೆಗಾಣೊ ಕಂಡ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಮೂರೊಂದು ಬೀದಿಯಾ ತಿರುಗಿ ವೆಂಕಟನ ಮಹಾ |
ದ್ವಾರವ ಪೊಕ್ಕು ಗರುಡಗಂಬದ ಬಳಿಯಾ |
ಪಾರಮಾರ್ಥಕನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹರಿಯಾ ವ್ಯಾ |
ಪಾರವ ಚಿಂತಿಸು ಅಡಿಗಡಿಗೆ |
ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಸುರರಾದಿ ಗುಣ ತಿಳಿದು |
ಚಾರು ಪೀಠಾವರ್ಣ ಪೂಜೆ ವಿಧವ |
ಪೂರೈಸಿ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮೊಗದಿ ನಿಂದು ಬಂ |
ಗಾರ ಬಾಗಿಲನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ |
ಹಾರೈಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊನ್ನ ಹೊಸ್ತಲ ಬಳಿಯ |
ಸೇರಿ ಸಾಕಲ್ಯದಲಿ ಹರಿಮೂರ್ತಿಯಾ |
ಕಾರಣಿಕವ ಗ್ರಹಿಸಿ ಗೋಳಕವ ಚಿಂತಿಸಿ |
ಗಾರು ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪ |
ಮೂರುತಿಯಾ ಇಟ್ಟು ಏಕಿಭೂತವೆಂದು |
ನಾರಾಯಣನ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ ತಿಳಿದು |
ಶಾರದ ಪತಿ ಪ್ರೀಯ ವಿಜವಿಠಲ ತಿಮ್ಮನ |
ಪಾರ ಗುಣಗಳು ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನೆ ರಣರಂಗ ಧೈರ್ಯನೆ |
ತೇಜೋಮಯ ಕಾಯ ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ |
ಪೂಜಿತ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ಮುಕ್ತಿ |
ಬೀಜನೇ ಭವದೂರ ಬಲು ಲೀಲಾವಿನೋದ |
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಪರಮೇಶ |
ಸೋಜಿಗ ತೋರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಿಮಾ ಸ |
ರೋಜ ನಯನ ಬಲಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪೂರ್ಣ |
ಹೇ ಜಲಧರವರ್ನ ಹೇಮಾಂಬರಧರ |
ರಾಜರಾಜರನುತ ರಾಗ ವಿದೂರಾಯೋ |
ನಿಜ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರ್ಮಳಾ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ ಪ್ರ |
ಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಜಗವ ಪುಟ್ಟಿಸುವ ವಿ |
ರಾಜಿತ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ದೈತ್ಯವಿದಾರಣ |
ಭೋಜಾ ಕುಲೋತ್ತುಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ಮಾಜದೆ ಪೊರೆಯೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತಲಿರು||6||

ಆದಿತಾಳ
ಸರ್ಪಗಿರಿಯ ಯಾತ್ರಿ ಮುಪ್ಪರಾರಿ ಗರಿದು |
ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಪ್ಪುಪ್ಪಗೊಂಬುವ ಹರಿ |
ಅಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳಿರೆ ಒಲಿದು |
ಕಪ್ಪು ಉಳಿಯದಂತೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಇವನಾ |
ಅಪ್ಪಡಿಯಾಗಿ ಸಾಕಿ ಅಪವರ್ಗವ ಕೊಡುವ |
ಒಪ್ಪಿಡಿ ಅವಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಿತ್ತನ್ನ ಪಾದಾ |
ರೆಪ್ಪಿ ಹಾಕದೆ ನೋಡಿ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸೋದು |
ಸುಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ನಿಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ನಾನಾ ಬಗಿ ವರ್ಣನೆ||7||

ಜತೆ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕ ತಿರುವೆಂಗಳ |
ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರನ್ನ ವಿಜಯವಿಠಲನೊಲಿವ ||8||

dhruvatALa
miruguva uragagiriya SiKaravanu kaMDe nA |
parama dhanyanAde gurugaLa karuNadiMda |
dharaNiyoLagidakelli sarigANe nAnA bage |
arisidaru sarvaSrutigaLalli tiLidU |
arare mattAvanO I yAtriya puNya |
baredu kaDegaMDu guNiseNipanAru |
tiruveMgaLappanippa kShEtrada mahimeyanu |
iraLu hagalu varNisali saveyadu |
suraru modalAdavaru rUpAMtarava tALi |
haruShabaDuvaru nODij~jAnigaLu |
tarulate KagamRuga jalacarAdigaLAgi |
carisutipparu sAdhanava mADutA |
duruLa janake illanaMta janumakke |
karuNa Suddha Bakti puTTadayyA |
maruLe doretare lOhada mEle hEmada |
eraka hoyidaMte niMdiralariyadu |
vara tatva tAratamyada tiLidu vaMde vA |
saradoLage omme I giriyanenase |
duritarASigaLella parihAravAguvudu |
paragatige balu sulaBa saMtatadalli |
SaraNari[geva]jra paMjara vijayaviThala |
merevava bahubageyiMda varagaLane koDuta ||1||

maTTatALa
kODagallina nODe baladEvaneMdu |
mADida brahmahatyA ODipOyitu nillade |
ADalEnu idake anumAnave sallA |
nADoLage maha bakuti doreyadale |
kUDadu I yAtri [A]vanAdarEnu |
bADi oNagi pOda marake nadiya udaka |
gUDeyiMdali yetti kAlava kaLedaMte |
mUDha j~jAnigaLAgi paripariyiMda |
koMDADi kuNiyalEnu gati sAdhanavalla |
kEDillada daiva vijayaviThalarEya |
pADida manujaMge pAvana matiyIva ||2||

rUpakatALa
haridravarUpadali kapilatIrthadalli |
nirutadalli ippa tannAmakanAgi |
smarisi naimityaka tanna vaMSagaLa uddharisi |
BUsurara suKa baDisi dAnagaLiMda |
guru hiriyara sahita giriya [pra]dESakke |
teraLi baMdU niMdu saupAnadeDeyalli |
vara sAligrAmavanu muMBAgadali iTTu |
karava jODisi sAShTAMga namaskAravanu |
BaradiMda mADi kuLitu uttamavAda |
harikatheyanu kELi tatvagaLanusarisi |
parama BAgavatariMda gAyanava lAlisi |
karedu sajjanara saMgaDale kuNidu |
barutA nUru nUru pAvaTigiyallidE |
teradiMda mADuta taDavAgadaMte[yE] |
narasiMha mUrutiya daruSanavu mADi su |
daruSana tIrthadalli miMdu tutisi niMdu |
karataLa Sabdadali hOyeMdu nalidADe |
sirivara[ta]rarasA tirmala vijayaviThala |
paradaivaveMdu pogaLi higgalibEku ||3||

JaMpetALa
ErutEruta baMdu mArutanna nODi maha |
dvArada baLiya sArdu ati mOdadi |
sAri SrI hariya guNAvaLiya uccarisi |
IrAru pradakShiNeyanu mADi |
BOrane matikoDuva svAmi puShkaraNiyA |
tIradali niMdu snAnavanu mADi |
cAru manasiMda savyadali baMdu vi |
stAra Bakutiyalli dvAravane pokku |
BUramaNana pAda nirIkShisi AmEle |
ArAdhisu guptadali biDade |
mIrida mahA mUrti vijayaviThala veMkaTa |
sUregANo kaMDa janarige pratidina ||4||

triviDitALa
mUroMdu bIdiyA tirugi veMkaTana mahA |
dvArava pokku garuDagaMbada baLiyA |
pAramArthakanAgi kuLitu hariyA vyA |
pArava ciMtisu aDigaDige |
tAratamyadiMda surarAdi guNa tiLidu |
cAru pIThAvarNa pUje vidhava |
pUraisi mADi sammogadi niMdu baM |
gAra bAgilane pravESa mADi |
hAraisu alliMda honna hostala baLiya |
sEri sAkalyadali harimUrtiyA |
kAraNikava grahisi gOLakava ciMtisi |
gAru mADade ninna oLage ippa |
mUrutiyA iTTu EkiBUtaveMdu |
nArAyaNana vyAptatva tiLidu |
SArada pati prIya vijaviThala timmana |
pAra guNagaLu tutisi koMDADi ||5||

aTTatALa
rAjarAjESvarane raNaraMga dhairyane |
tEjOmaya kAya bommAdigaLiMda |
pUjita puNyaSlOka mukti |
bIjanE BavadUra balu lIlAvinOda |
mUjagatpati mUla puruSha paramESa |
sOjiga tOruva siddhAMta mahimA sa |
rOja nayana balaj~jAnAnaMda pUrNa |
hE jaladharavarna hEmAMbaradhara |
rAjarAjaranuta rAga vidUrAyO |
nija niSciMta nirmaLA nitya tRupta pra |
yOjanavillade jagava puTTisuva vi |
rAjita satkIrti daityavidAraNa |
BOjA kulOttuma vijayaviThala veMkaTa |
mAjade poreyeMdu dhyAna mADutaliru||6||

AditALa
sarpagiriya yAtri mupparAri garidu |
tappade mADalAgi bappuppagoMbuva hari |
aprItiyillada tappugaLire olidu |
kappu uLiyadaMte apaharisi ivanA |
appaDiyAgi sAki apavargava koDuva |
oppiDi avalige BAgyavittanna pAdA |
reppi hAkade nODi manadalli nilisOdu |
suprakASa namma vijayaviThala veMkaTa |
nippa kShEtrada mahime nAnA bagi varNane||7||

jate
kAmitArthapradAyaka tiruveMgaLa |
svAmi veMkaTaranna vijayaviThalanoliva ||8||

 

dasara padagalu · MADHWA · srinivasa · Vijaya dasaru

Sagi barayya bavarogada

Once when Vijayadasaru attended Thirupathi BRahmothsavam, HE composed the song “Sagi barayya bavarogada” and after that only, Chariot/Ratha has moved forward.

ಸಾಗಿಬಾರೈಯ ಭವರೋಗದ ವೈದ್ಯನೆ
ಬಾಗಿ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುತಿಪೆ ನಿಂದು
ಭಾಗೀರಥಿಪಿತ ಭಾಗವತರ ಸಂ
ಯೋಗರಂಗ ಉರಗಗಿರಿ ವೆಂಕಟ ||pa||

ರಥದ ಮಧ್ಯದಲಿಪ್ಪನೆ ರಥಾಂಡಜ ವಾಹನನೆ
ರಥಾಂಗಪಾಣಿಯೆ ದಶರಥ ನೃಪಬಾಲ
ಪಾರ್ಥಗೆ ಒಲಿದವನ ರಥವ ನಡಿಸಿ ಅತಿ-
ರಥ ಮಹರಥರ ವಿರಥರ ಮಾಡಿ ಗೆಲಿಸಿದೆ
ಪ್ರಥಮ ದೈವವೆ ಮನ್ಮಥಪಿತ ದೈತ್ಯರ-
ಮಥನ ಭಕ್ತರ ಮನೋರಥನೆ ತಾರಾ-
ಪಥವರ್ಣನೆ ತವ ಕಥಾಶ್ರವಣದಲಿ ಸು-
ಪಥವನು ತೋರಿಸು ಪ್ರಥಮಾಂಗದೊಡೆಯ ||1||

ನಿಲ್ಲದೆ ಬರುವುದು ಪುಲ್ಲಲೋಚನೆ ಸಿರಿ-
ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವರಿಗು ಬಲ್ಲಿದನೆ ಅಪ್ರತಿ-
ಮಲ್ಲ ಮುರವಿರೋಧಿ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾದ
ಪಲ್ಲವ ತೋರುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಿ ನಮ್ಮ-
ನೆಲ್ಲರುದ್ಧರಿಪುದು ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸರಿ-
ಯಿಲ್ಲವೊ ನೋಡಲು ಸಲ್ಲುವುದೋ ಬಿರು-
ದಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಗುಣಬಲ್ಲವರಾರಿನ್ನು
ನೆಲ್ಲಕಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ವಿಶ್ವ ||2||

ಬೊಮ್ಮ ಮೊದಲು ಮನುಜೋತ್ತಮರು ಕಡೆಯಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ದಾಸರು ಅವರ ಸಮ್ಮಂಧಿಗಳ ಪಾದ-
ನೆಮ್ಮಿಕೊಂಡಿಪ್ಪಂಥ ಧಮ್ಮನು ನಾ ಸರ್ವೋ-
ತ್ತುಮ್ಮಾನೇಕ ಗುಣಮಹಿಮ ವಿಭೂಷಿತ
ರಮ್ಮೆಧರಣಿದೇವಿ ಇಮ್ಮಹಿಷೇರ ಕೂಡಿ
ಸಮುಖನಾಗುತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ ಬಾ
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಅನು-
ಪಮ್ಮಚರಿತ ಪರಬೊಮ್ಮ ತಿರುಮಲೇಶ ||3||

Sagi barayya bavarogada vaidyane
Baguve ninage cennagi tutisi indu |
Bagiratipita bagavatara samyoga
Ranga uragagiri venkata |

Rathada madhyadallippane rathaganujavahana
Rathangapaniye dasarathanrupati pala |
Parthage sarathiyagi rathava nadesi |
Athirathamaharathara virathara madi geliside |
Prathamadaivave manmathapitadaityara
Mathana Baktara manoratha paripurnane
Pathamanivarnane kathasravanadali
Supathava torisutippa prathamanganodeya | 1 |

Nillade baruvudu pullalocana siri-
Vallaba sarvarige ballidane aprati-
Malla muravirodhiye mella mellane
Pada Pallava torisutta illa kaladi namma
Nella uddharisuvudu elli ninage sari-
Yillavo nodalu salluvudo birudalli
Gallige guna ballavararinnu –
Nella koti koneyalippa visva || 2 ||

Bomma modalu manujottamaru kadeyagi
Nimma dasaru avara sambandhigala pada
Nammikondippa adhama na sarvottamane
Aneka mahima sarvabushita Iremme
Mahishare gudi sammoga-
Vaguta Gammane ba ba |
Himmettide sirivijayavithala anupamma-
Charita parabomma tirumalesa ||3||

dasara padagalu · MADHWA · srinivasa

Enthaddho sri tirupathi

ಎಂಥಾದ್ದೊ ಶ್ರೀ ತಿರುಪತಿ | ಎಂಥಾದ್ದೊ ||pa||
.
ಎಂಥಾದ್ದೊ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸ
ತ್ಪಾಂಥರಿಗಿಲ್ಲಿ ಸುಗಾತ್ರ | ಆಹ
ಕಂತುಪಿತನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ
ಸಂತಸಪಡಿಸುವನಂತಾದ್ರಿನಿಲಯ ನಿನ್ನೆಂದಾದ್ದೊ||a.pa||

ನಾಗಾದ್ರಿಗಿರಿಯ ಮೆಟ್ಟುಗಳು | ಅ
ಯೊಗ್ಯರಿಗಿದು ದುರ್ಲಭಗಳು | ಅಲ್ಲಿ
ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳಗಳು | ಶಿರ
ಬಾಗಿ ವಂದಿಪರು ಜನರುಗಳು | ಆಹ
ಪೋಗುತ ಗಾಳಿಗೋಪುರವ ಕಂಡೆರಗಿ ಮುಂ
ದ್ಯಾಗುತ ಸಜ್ಜನ ನೀಗುವರು ದುಃಖ||1||

ಹರಿಮಂದಿರ ಮಹಾದ್ವಾರ | ಬಹು ಜ
ನರು ಕೂಡಿಹರು ವಿಸ್ತಾರ | ಬೀದಿ
ನಡೆದು ಪದ್ರಕ್ಷಿಣಾಕಾರ | ಭೂ
ವರಹನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಸಾರ | ಆಹ
ಹರುಷದಿಂದಶ್ವತ್ಥ ತರುವ ಕಂಡೆರಗಿ ಹರಿ
ದರುಶನಕಾಗಿ ಹಾರೈಸುವ ಜನತತಿ ||2||

ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಸ್ನಾನ | ಮನ
ಕಾನಂದಪ್ರದ ಸುe್ಞÁನ | ಭಾನು
ತಾನುದಿಸುವನು ಮುಂದಿನ | ಸುಖ
ಕೇನೆಂಬೆ ಹರಿಯ ದರ್ಶನ | ಆಹ
ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದವರ ಪೊರೆವ
ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ ಹಣ ಕಾಣೀಕೆ ಕೈಕೊಂಬ ||3||

ಗರುಡ ಸ್ಥಂಭವನೆ ಕಾಣುತ್ತ | ಬಾಗಿ
ಕರಮುಗಿದು ಒಳದ್ವಾರ ಪೊಗುತ | ವಿಮಾನ
ಗಿರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆರಗುತ್ತ | ಬಂದು
ವರ ತೊಟ್ಟಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಳ್ಳುತ್ತ | ಆಹಾ
ತರತರದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತ
ನಿರುತ ನೀ ಸಲಹೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಭಕ್ತರು ||4||

ಗರುಡನ ಎದುರೊಳು ನಿಂದು | ಸ್ವಾಮಿ
ಗರುವ ರಹಿತ ತಾ ಬಂದು | ಬಂದ
ವರಭಕ್ತರನೆ ಕಾಯ್ವ ಬಿರುದು | ಇಂಥ
ಹರಿಗೆ ಅಮೃತೋದಕವೆರೆದು | ಆಹಾ
ಜರಿಯ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಸಿ ಸರ್ವಾಭರಣ
ಹರಿಗೆ ಶೃಂಗರಿಸಿಪ್ಪ ಪರಿಯ ವರ್ಣಿಸಲಳವೆ ||5||

ಶಿರದಲಿ ಪೊಳೆವ ಕಿರೀಟ | ಕ
ಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವು ಸುಲಲಾಟ | ಸುರ
ನರರ ಪಾಲಿಪ ವಾರೆ ನೋಟ | ಕರ್ಣದಿ
ಕುಂಡಲ ಮಾಟ | ಆಹ
ವರ ಸಂಪಿಗೆಯ ಪೋಲ್ವ ನಾಸಿಕದ ಕದಪುಗಳ್
ಮೆರೆಯೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಮುಗುಳು ನಗೆಯ ಚೆಲ್ವ ||6||

ಸಿರಿವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ | ಕಂಠ
ಕರಶಂಖ ಚಕ್ರವಪಾರ | ಸುರ
ನರರಿಗಭಯ ತೋರ್ಪಧೀರ | ಕರ
ದ್ವರವ ಕೊಡುವಂಥ ಉದಾರ | ಆಹ
ತರತರದ ಪುಷ್ಪಗಳ್ ನವರತ್ನ ತುಳಸಿಯ
ಮೆರೆವೊ ಹಾರಗಳನು ಧರಿಸಿರ್ಪ ಗಂಭೀರ ||7||

ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕುಮಿ | ಹರಿ
ಅವನಿ | ಜಗ
ರಕ್ಷಿಪ ಮಮಕುಲಸ್ವಾಮಿ | ಸರ್ವ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ತಾ ಪ್ರೇಮಿ | ಆಹ
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಳ ಶಿಕ್ಷ
ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ಸುರರ ರಕ್ಷಿಪ ಸರ್ವದ ||8||

ನಡುವಿನ ನಾಭಿ ವಡ್ಯಾಣ | ಮೇಲೆ
ಕುಂದಣ | ನೆರೆ
ಪಿಡಿದುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬ್ರವರ್ಣ | ಕಾ
ಲ್ಕಡಗ ರುಳಿಯು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂರ್ಣ | ಆಹ
ಮಡದಿಯರುಭಯದಿ ಪರಿಶೋಭಿಸುತಿರೆ
ಪಾದ ದೃಢಭಕ್ತರನೆ ಪೊರೆವ ||9||

ನೋಟಕತಿ ಚಲುವ ಗಂಭೀರ | ಭಕ್ತ
ಕೂಟದಿ ಮೆರೆಯುತಪಾರ | ಉತ್ಸ
ಸಾರ | ಭೋಕ್ತ
ಸಾಟಿರಹಿತ ಬರುವ ಧೀರ | ಆಹ
ಕೋಟಿದೇವತೆಗಳ ನೋಟದಿಂ ಪೊರೆಯುವ
ದಾಟಿಸುವ ಭವನಾಟಕಧರದೇವ ||10||

ಮಚ್ಛಾದ್ಯನೇಕ ಅವತಾರ | ಬಹು
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ಭಜಿಸುವರ | ಕಾಯ್ವ
ಮೆಚ್ಚುತ ಮನದಲಿ ನಾರ | ಸಿಂಹ
ಸ್ವೇಚ್ಛೆÉ್ಛಯಿಂ ಮೆರೆವ ಜಗತ್ಸಾರ | ಆಹ
ತುಚ್ಛಕರು ವಸನ ಬಿಚ್ಚಿ ಸೆಳೆಯುತಿರೆ
ಇಚ್ಛೆಯರಿತು ಲಲನೆ ರಕ್ಷಿಸೆನಲು ಪೊರೆದ ||11||

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಭಕ್ತ | ಜನ
ರಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುತ ಮುಕ್ತಾ | ಧೀಶ
ನಲ್ಲದಿನ್ನಿಲ್ಲೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ | ಶ್ರೀಶ
ಇಲ್ಲೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತ | ಆಹ
ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸೊ ಎನಲು
ಬಲ್ಲಿದ ಭಕ್ತರ ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ಒಲಿಯುವ ||12||

ಬುತ್ತಿ ಪೊಂಗಲು ಮಾರುವರು | ಜನ
ರರ್ಥಿಯಿಂದದನು ಕೊಂಬುವರು | ಗೀತ
ನೃತ್ಯ ವಾದ್ಯಗಳಿಂ ಕುಣಿಯುವರು | ಅನ್ನ
ಅರ್ಥಿಯಿಂ ದಾನ ಮಾಡುವರು | ಆಹ
ಎತ್ತ ನೋಡಲು ಮನಕತ್ಯಂತ ಆನಂದ
ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವಗಳು ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಕೈಗೊಂಬ ||13||

ಇಂತು ಮೆರೆವೊ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘನವು | ನೋಡಿ
ನಿಂತು ವರ್ಣಿಸಲಸದಲವು | ಜಗ
ದಂತರಾತ್ಮಕನ ವೈಭವವು | ಗುರು
ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀನಿಧಿಯು | ಆಹ
ಇಂತು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಿಂತು ರಥದಿ ಬರುವ
ಕಂತುಪಿತ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಕಾಂತೇರ ಒಡಗೂಡಿ||14||

ಶ್ರೀಪತಿ ಜಲದೊಳಾಡೀದ | ಕೂರ್ಮ
ರೂಪದಿಂ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದ | ಬಹು
ಪಾಪಿ ಕನಕಾಕ್ಷನ ಕೊಂದ | ನೃಹರಿ
ರೂಪ ವಾಮನ ಭೃಗುಜನಾದ | ಆಹ
ಚಾಪಖಂಡನ ಕೃಷ್ಣಚರಿಸಿ ಬತ್ತಲೆ ಕಲ್ಕಿ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣವಿಠ್ಠಲನ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ||15||

Enthaddo sri tirupati | enthaddo ||pa.||

Enthaddo tirupati kshetra | sa
Tpantharigilli sugatra | Aha
Kantupitanu illi nintu Baktarigella
Santasa padisuvanantadrinilaya ninnendaddo ||a.pa.}}

Nagadrigiriya mettugalu | a
Yogyarigidu durlabagalu | alli
Bagavatara sammelagalu | Sira
Bagi vandiparu janarugalu | Aha
Poguta galigopurava kamderagi mun
Dyaguta sajjana niguvaru duhka||1||

Harimandira mahadvara | bahu ja
Naru kudiharu vistara | bidi
Nadedu padrakshinakara | BU
Varahana svami kasara | Aha
Harushadindasvattha taruva kanderagi hari
Darusanakagi haraisuva janatati ||2||

Svamipushkaraniya snana | mana
Kanandaprada suj~jana | banu
Tanudisuvanu mumdina | suka
Kenembe hariya darsana | Aha
Nine gatiyemdu nambidavara poreva
Banuprakasa hana kanike kaikomba ||3||

Garuda sthambavane kanutta | bagi
Karamugidu oladvara poguta | vimana
Giri srinivasageragutta | bamdu
Vara totti tirtha kollutta | aha
Taratarada kanike kopparigege suriyutta
Niruta ni salahemdu moreyide Baktaru ||4||

Garudana edurolu nindu | svami
Garuva rahita ta bamdu | bamda
Varabaktarane kayva birudu | imtha
Harige amrutodakaveredu | aha
Jariya pitambara udisi sarvabarana
Harige srungarisippa pariya varnisalalave ||5||

Siradali poleva kirita | ka
Sturi tilakavu sulalata | sura
Narara palipa vare nota | karnadi
Kundala mata | Aha
Vara sampigeya polva nasikada kadapugal
Mereye kannadiyante mugulu nageya celva ||6||

Sirivatsa kaustubahara | kantha
Karasanka chakravapara | sura
Nararigabaya torpadhira | kara
Dvarava koduvantha udara | Aha
Taratarada pushpagal navaratna tulasiya
Merevo haragalanu dharisirpa gambira ||7||

Vakshasthaladalli lakumi | hari
Avani | jaga
Rakshipa mamakulasvami | sarva
Sakshiyagiddu ta premi | Aha
Pakshivahana suradhyaksha kala siksha
Pakshavahisi surara rakshipa sarvada ||8||

Naduvina nabi vadyana | mele
Kundana | nere
Pididutta pitambravarna | ka
Lkadaga ruliyu gejje purna | Aha
Madadiyarubayadi parisobisutire
Pada drudhabaktarane poreva ||9||

Notakati caluva gambira | Bakta
Kutadi mereyutapara | utsa
Sara | bokta
Satirahita baruva dhira | Aha
Kotidevategala notadim poreyuva
Datisuva bavanatakadharadeva ||10||

Maccadyaneka avatara | bahu
Icceyindali Bajisuvara | kayva
Meccuta manadali nara | simha
Svecceé cayim mereva jagatsara | Aha
Tucchakaru vasana bicchi seleyutire
Icceyaritu lalane rakshisenalu poreda ||11||

Ellelli nodalu Bakta | jana
Rallalli nereyuta mukta | dhisa
Nalladinnillendu stutisutta | srisa
Ille barendu kareyutta | Aha
Sollu laliso enalu
Ballida Baktara sollige oliyuva ||12||

Butti pongalu maruvaru | jana
Rarthiyindadanu kombuvaru | gita
Nrutya vadyagalim kuniyuvaru | anna
Arthiyim dana maduvaru | Aha
Etta nodalu manakatyamta ananda
Nitya utsavagalu satyatma kaigomba||13||

Intu merevo kshetra Ganavu | nodi
Nintu varnisalasadalavu | jaga
Dantaratmakana vaibavavu | guru
Antaryami srinidhiyu | Aha
Intu brahmotsava nintu rathadi baruva
Kantupita sri bumikantera odagudi||14||

Sripati jaladoladida | kurma
Rupadim giriyanettida | bahu
Papi kanakakshana konda | nruhari
Rupa vamana brugujanada | Aha
Capakandana krushnacarisi battale kalki
Gopalakrushnaviththalana mahakshetra||15||