dasara padagalu · MADHWA · srinivasa

Enthaddho sri tirupathi

ಎಂಥಾದ್ದೊ ಶ್ರೀ ತಿರುಪತಿ | ಎಂಥಾದ್ದೊ ||pa||
.
ಎಂಥಾದ್ದೊ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸ
ತ್ಪಾಂಥರಿಗಿಲ್ಲಿ ಸುಗಾತ್ರ | ಆಹ
ಕಂತುಪಿತನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ
ಸಂತಸಪಡಿಸುವನಂತಾದ್ರಿನಿಲಯ ನಿನ್ನೆಂದಾದ್ದೊ||a.pa||

ನಾಗಾದ್ರಿಗಿರಿಯ ಮೆಟ್ಟುಗಳು | ಅ
ಯೊಗ್ಯರಿಗಿದು ದುರ್ಲಭಗಳು | ಅಲ್ಲಿ
ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳಗಳು | ಶಿರ
ಬಾಗಿ ವಂದಿಪರು ಜನರುಗಳು | ಆಹ
ಪೋಗುತ ಗಾಳಿಗೋಪುರವ ಕಂಡೆರಗಿ ಮುಂ
ದ್ಯಾಗುತ ಸಜ್ಜನ ನೀಗುವರು ದುಃಖ||1||

ಹರಿಮಂದಿರ ಮಹಾದ್ವಾರ | ಬಹು ಜ
ನರು ಕೂಡಿಹರು ವಿಸ್ತಾರ | ಬೀದಿ
ನಡೆದು ಪದ್ರಕ್ಷಿಣಾಕಾರ | ಭೂ
ವರಹನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಸಾರ | ಆಹ
ಹರುಷದಿಂದಶ್ವತ್ಥ ತರುವ ಕಂಡೆರಗಿ ಹರಿ
ದರುಶನಕಾಗಿ ಹಾರೈಸುವ ಜನತತಿ ||2||

ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಸ್ನಾನ | ಮನ
ಕಾನಂದಪ್ರದ ಸುe್ಞÁನ | ಭಾನು
ತಾನುದಿಸುವನು ಮುಂದಿನ | ಸುಖ
ಕೇನೆಂಬೆ ಹರಿಯ ದರ್ಶನ | ಆಹ
ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದವರ ಪೊರೆವ
ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ ಹಣ ಕಾಣೀಕೆ ಕೈಕೊಂಬ ||3||

ಗರುಡ ಸ್ಥಂಭವನೆ ಕಾಣುತ್ತ | ಬಾಗಿ
ಕರಮುಗಿದು ಒಳದ್ವಾರ ಪೊಗುತ | ವಿಮಾನ
ಗಿರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆರಗುತ್ತ | ಬಂದು
ವರ ತೊಟ್ಟಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಳ್ಳುತ್ತ | ಆಹಾ
ತರತರದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತ
ನಿರುತ ನೀ ಸಲಹೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಭಕ್ತರು ||4||

ಗರುಡನ ಎದುರೊಳು ನಿಂದು | ಸ್ವಾಮಿ
ಗರುವ ರಹಿತ ತಾ ಬಂದು | ಬಂದ
ವರಭಕ್ತರನೆ ಕಾಯ್ವ ಬಿರುದು | ಇಂಥ
ಹರಿಗೆ ಅಮೃತೋದಕವೆರೆದು | ಆಹಾ
ಜರಿಯ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಸಿ ಸರ್ವಾಭರಣ
ಹರಿಗೆ ಶೃಂಗರಿಸಿಪ್ಪ ಪರಿಯ ವರ್ಣಿಸಲಳವೆ ||5||

ಶಿರದಲಿ ಪೊಳೆವ ಕಿರೀಟ | ಕ
ಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವು ಸುಲಲಾಟ | ಸುರ
ನರರ ಪಾಲಿಪ ವಾರೆ ನೋಟ | ಕರ್ಣದಿ
ಕುಂಡಲ ಮಾಟ | ಆಹ
ವರ ಸಂಪಿಗೆಯ ಪೋಲ್ವ ನಾಸಿಕದ ಕದಪುಗಳ್
ಮೆರೆಯೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಮುಗುಳು ನಗೆಯ ಚೆಲ್ವ ||6||

ಸಿರಿವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ | ಕಂಠ
ಕರಶಂಖ ಚಕ್ರವಪಾರ | ಸುರ
ನರರಿಗಭಯ ತೋರ್ಪಧೀರ | ಕರ
ದ್ವರವ ಕೊಡುವಂಥ ಉದಾರ | ಆಹ
ತರತರದ ಪುಷ್ಪಗಳ್ ನವರತ್ನ ತುಳಸಿಯ
ಮೆರೆವೊ ಹಾರಗಳನು ಧರಿಸಿರ್ಪ ಗಂಭೀರ ||7||

ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕುಮಿ | ಹರಿ
ಅವನಿ | ಜಗ
ರಕ್ಷಿಪ ಮಮಕುಲಸ್ವಾಮಿ | ಸರ್ವ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ತಾ ಪ್ರೇಮಿ | ಆಹ
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಳ ಶಿಕ್ಷ
ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ಸುರರ ರಕ್ಷಿಪ ಸರ್ವದ ||8||

ನಡುವಿನ ನಾಭಿ ವಡ್ಯಾಣ | ಮೇಲೆ
ಕುಂದಣ | ನೆರೆ
ಪಿಡಿದುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬ್ರವರ್ಣ | ಕಾ
ಲ್ಕಡಗ ರುಳಿಯು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂರ್ಣ | ಆಹ
ಮಡದಿಯರುಭಯದಿ ಪರಿಶೋಭಿಸುತಿರೆ
ಪಾದ ದೃಢಭಕ್ತರನೆ ಪೊರೆವ ||9||

ನೋಟಕತಿ ಚಲುವ ಗಂಭೀರ | ಭಕ್ತ
ಕೂಟದಿ ಮೆರೆಯುತಪಾರ | ಉತ್ಸ
ಸಾರ | ಭೋಕ್ತ
ಸಾಟಿರಹಿತ ಬರುವ ಧೀರ | ಆಹ
ಕೋಟಿದೇವತೆಗಳ ನೋಟದಿಂ ಪೊರೆಯುವ
ದಾಟಿಸುವ ಭವನಾಟಕಧರದೇವ ||10||

ಮಚ್ಛಾದ್ಯನೇಕ ಅವತಾರ | ಬಹು
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ಭಜಿಸುವರ | ಕಾಯ್ವ
ಮೆಚ್ಚುತ ಮನದಲಿ ನಾರ | ಸಿಂಹ
ಸ್ವೇಚ್ಛೆÉ್ಛಯಿಂ ಮೆರೆವ ಜಗತ್ಸಾರ | ಆಹ
ತುಚ್ಛಕರು ವಸನ ಬಿಚ್ಚಿ ಸೆಳೆಯುತಿರೆ
ಇಚ್ಛೆಯರಿತು ಲಲನೆ ರಕ್ಷಿಸೆನಲು ಪೊರೆದ ||11||

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಭಕ್ತ | ಜನ
ರಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುತ ಮುಕ್ತಾ | ಧೀಶ
ನಲ್ಲದಿನ್ನಿಲ್ಲೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ | ಶ್ರೀಶ
ಇಲ್ಲೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತ | ಆಹ
ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸೊ ಎನಲು
ಬಲ್ಲಿದ ಭಕ್ತರ ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ಒಲಿಯುವ ||12||

ಬುತ್ತಿ ಪೊಂಗಲು ಮಾರುವರು | ಜನ
ರರ್ಥಿಯಿಂದದನು ಕೊಂಬುವರು | ಗೀತ
ನೃತ್ಯ ವಾದ್ಯಗಳಿಂ ಕುಣಿಯುವರು | ಅನ್ನ
ಅರ್ಥಿಯಿಂ ದಾನ ಮಾಡುವರು | ಆಹ
ಎತ್ತ ನೋಡಲು ಮನಕತ್ಯಂತ ಆನಂದ
ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವಗಳು ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಕೈಗೊಂಬ ||13||

ಇಂತು ಮೆರೆವೊ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘನವು | ನೋಡಿ
ನಿಂತು ವರ್ಣಿಸಲಸದಲವು | ಜಗ
ದಂತರಾತ್ಮಕನ ವೈಭವವು | ಗುರು
ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀನಿಧಿಯು | ಆಹ
ಇಂತು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಿಂತು ರಥದಿ ಬರುವ
ಕಂತುಪಿತ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಕಾಂತೇರ ಒಡಗೂಡಿ||14||

ಶ್ರೀಪತಿ ಜಲದೊಳಾಡೀದ | ಕೂರ್ಮ
ರೂಪದಿಂ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದ | ಬಹು
ಪಾಪಿ ಕನಕಾಕ್ಷನ ಕೊಂದ | ನೃಹರಿ
ರೂಪ ವಾಮನ ಭೃಗುಜನಾದ | ಆಹ
ಚಾಪಖಂಡನ ಕೃಷ್ಣಚರಿಸಿ ಬತ್ತಲೆ ಕಲ್ಕಿ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣವಿಠ್ಠಲನ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ||15||

Enthaddo sri tirupati | enthaddo ||pa.||

Enthaddo tirupati kshetra | sa
Tpantharigilli sugatra | Aha
Kantupitanu illi nintu Baktarigella
Santasa padisuvanantadrinilaya ninnendaddo ||a.pa.}}

Nagadrigiriya mettugalu | a
Yogyarigidu durlabagalu | alli
Bagavatara sammelagalu | Sira
Bagi vandiparu janarugalu | Aha
Poguta galigopurava kamderagi mun
Dyaguta sajjana niguvaru duhka||1||

Harimandira mahadvara | bahu ja
Naru kudiharu vistara | bidi
Nadedu padrakshinakara | BU
Varahana svami kasara | Aha
Harushadindasvattha taruva kanderagi hari
Darusanakagi haraisuva janatati ||2||

Svamipushkaraniya snana | mana
Kanandaprada suj~jana | banu
Tanudisuvanu mumdina | suka
Kenembe hariya darsana | Aha
Nine gatiyemdu nambidavara poreva
Banuprakasa hana kanike kaikomba ||3||

Garuda sthambavane kanutta | bagi
Karamugidu oladvara poguta | vimana
Giri srinivasageragutta | bamdu
Vara totti tirtha kollutta | aha
Taratarada kanike kopparigege suriyutta
Niruta ni salahemdu moreyide Baktaru ||4||

Garudana edurolu nindu | svami
Garuva rahita ta bamdu | bamda
Varabaktarane kayva birudu | imtha
Harige amrutodakaveredu | aha
Jariya pitambara udisi sarvabarana
Harige srungarisippa pariya varnisalalave ||5||

Siradali poleva kirita | ka
Sturi tilakavu sulalata | sura
Narara palipa vare nota | karnadi
Kundala mata | Aha
Vara sampigeya polva nasikada kadapugal
Mereye kannadiyante mugulu nageya celva ||6||

Sirivatsa kaustubahara | kantha
Karasanka chakravapara | sura
Nararigabaya torpadhira | kara
Dvarava koduvantha udara | Aha
Taratarada pushpagal navaratna tulasiya
Merevo haragalanu dharisirpa gambira ||7||

Vakshasthaladalli lakumi | hari
Avani | jaga
Rakshipa mamakulasvami | sarva
Sakshiyagiddu ta premi | Aha
Pakshivahana suradhyaksha kala siksha
Pakshavahisi surara rakshipa sarvada ||8||

Naduvina nabi vadyana | mele
Kundana | nere
Pididutta pitambravarna | ka
Lkadaga ruliyu gejje purna | Aha
Madadiyarubayadi parisobisutire
Pada drudhabaktarane poreva ||9||

Notakati caluva gambira | Bakta
Kutadi mereyutapara | utsa
Sara | bokta
Satirahita baruva dhira | Aha
Kotidevategala notadim poreyuva
Datisuva bavanatakadharadeva ||10||

Maccadyaneka avatara | bahu
Icceyindali Bajisuvara | kayva
Meccuta manadali nara | simha
Svecceé cayim mereva jagatsara | Aha
Tucchakaru vasana bicchi seleyutire
Icceyaritu lalane rakshisenalu poreda ||11||

Ellelli nodalu Bakta | jana
Rallalli nereyuta mukta | dhisa
Nalladinnillendu stutisutta | srisa
Ille barendu kareyutta | Aha
Sollu laliso enalu
Ballida Baktara sollige oliyuva ||12||

Butti pongalu maruvaru | jana
Rarthiyindadanu kombuvaru | gita
Nrutya vadyagalim kuniyuvaru | anna
Arthiyim dana maduvaru | Aha
Etta nodalu manakatyamta ananda
Nitya utsavagalu satyatma kaigomba||13||

Intu merevo kshetra Ganavu | nodi
Nintu varnisalasadalavu | jaga
Dantaratmakana vaibavavu | guru
Antaryami srinidhiyu | Aha
Intu brahmotsava nintu rathadi baruva
Kantupita sri bumikantera odagudi||14||

Sripati jaladoladida | kurma
Rupadim giriyanettida | bahu
Papi kanakakshana konda | nruhari
Rupa vamana brugujanada | Aha
Capakandana krushnacarisi battale kalki
Gopalakrushnaviththalana mahakshetra||15||

One thought on “Enthaddho sri tirupathi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s