dasara padagalu · MADHWA · srinivasa kalyana

Mangalam haadu(Srinivasa kalyana)

ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ||

ವರ ವೈಕುಂಠದಿ ಬಂದವಗೆ ವರಗಿರಿಯಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಗೆ
ವರಹ ದೇವನನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವವಗೆ ||

ಸರಸದಿ ಬೇಟಿಗೆ ಹೊರಟವಗೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಳ ಕಂಡವಗೆ
ಮೂರುಳಾಟದಿ ತಾ ಪರವಶನಾಗುತ ಕೊರವಿ ವೇಷವ ಧರಿಸಿರುವವಗೆ||

ಗಗನರಾಜಪುರಕೊಹೋದವಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ನುಡಿಗಳ ನುಡಿದವಗೆ
ಆಗವಾಗಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕೊದುಯೆಂದು ಗಗನ ರಾಜನ ಸತಿಗೆಹೆಲ್ದಾವಗೆ ||

ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ತಾ ಮಾಡಿದವಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸಹೇ೯ಳಿರುವಗೆ
ಮುನ್ನ ಮಾಡುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ವಾಗಿರಲು ತನ್ನ ಬಳಗ ಕರಿಸುವವಗೆ ||

ಎತ್ತಿ ನಿಬ್ಬಣ ಹೊರವಗೆ ನಿತ್ಯ ತ್ರುಪ್ತನಾಗಿರುವವಗೆ
ಉತ್ತರಾಣಿಯ ವಾಗರವನುಂಡು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ತಂಗಿರುವವಗೆ||

ವದಗಿ ಮುಹುತ೯ಕೆ ಬಂದವಗೆ ಸದಯಿನಾಗಿರುವವಗೆ
ಮುದದಿಂದ ಶ್ರೀ ಪದಮಾವತಿಯಳ ಮಾಡುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಧುವರಗೆ||

ಕಾಂತೆಯಿಂದ ಸಹಿತಾದವಗೆ ಸಂತೋಷದಿ ಕುಲಿತಿರುವವಗೆ
ಸಂತತ ಶ್ರೀ ಮದನ೦ತಾದ್ರಿಶಗೆ ಶಾಂತಿ ಮೂರುತಿ ಸರ್ವೋತ್ತ್ಮಗೆ ||

Maṅgaḷaṁ jaya maṅgaḷaṁ||

vara vaikuṇṭhadi bandavage varagiriyali san̄carisuvage
varaha dēvananu smarisi svāmi puṣkaraṇi tīradalliruvavage ||

sarasadi bēṭige horaṭavage sarasijākṣaḷa kaṇḍavage
mūruḷāṭadi tā paravaśanāguta koravi vēṣava dharisiruvavage||

gaganarājapurakohōdavage bage bage nuḍigaḷa nuḍidavage
āgavāgige ninna magaḷa koduyendu gagana rājana satigeheldāvage ||

tanna kārya tā māḍidavage innobbara hesahēḷiruvage
munna māḍuve niścaya vāgiralu tanna baḷaga karisuvavage ||

etti nibbaṇa horavage nitya truptanāgiruvavage
uttarāṇiya vāgaravanuṇḍu tr̥ptanāgi taṅgiruvavage||

vadagi muhuta9ke bandavage sadayināgiruvavage
mudadinda śrī padamāvatiyaḷa māḍuve māḍikoṇḍa vadhuvarage||

kānteyinda sahitādavage santōṣadi kulitiruvavage
santata śrī madana0tādriśage śānti mūruti sarvōttmage ||

 

dasara padagalu · MADHWA · srinivasa · srinivasa kalyana

Srinivasa kalyana collections

dasara padagalu · MADHWA · srinivasa · srinivasa kalyana

Srinivasa Kalyana(TTD songs)

I remember the srinivasa kalyana conducted by TTD @ Coimbatore a decade back, . It was a grand celebration and a great treat for eyes and ears! It’s a visual treat!!! Dasara padagalu, wedding rituals, people’s bhakthi all together took us to a new world !!!

I was searching for the songs to post in this blog in the same order. I finally got some time to find the collections of dasara padagalu for various wedding rituals right from mangala snana, aarathi, nandi, alankara, mangalya dharana composed by various Hari dasaru and I am posting the same in English and Kannada format in the attached PDF

srinivasa_kalyana

MADHWA · srinivasa · srinivasa kalyana · vaishaaka snana

Srinivasa kalyana Day

Vaishaka shukla Dashami( Vilambi samvatsara) marks the wedding day of Lord Srinivasa and Padmavathi. The marriage event is explained in detail in Bhavishyothra purana

Srinivasakalyanam1

It is good to celebrate Srinivasa kalyana in Home as simple or Grand manner.

Srinivasa Kalyana by Sri Vadirajaru is famous composition that describes why Lord Narayana came to Tirumala, How he met Padmavathi and how the wedding has happened.

36344ca48475f863c1fe44d1c1cfab3f_L

Read Srinivasa kalyana  katha and Srinivasa kalyana haadugalu.

  1. Srinivasa kalyana(Vadirajaru)
  2. Srinivasa kalyana by Puranadara dasaru
  3. Srinivasa Kalyana composed by Harapana halli bheemavva
  4. Shri venkatesha kalyana / ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ

Follow this link for listening Venkatesha parijatha(Mp3) written  by Ananthadhreesharu(Sung by Anantha Kulkarni)

http://www.jitamitra.org/SriVenkateshaParijata/

The other useful links that may be helpful on this auspicious day

dasara padagalu · MADHWA · srinivasa · srinivasa kalyana

Shri venkatesha kalyana / ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ

ಇನ್ನೆಂದಿಗೋ ನಿನ್ನದರುಶನ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ||pa||

ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಪ್ರಸನ್ನರ ಪಾಲಿಪ
ಘನ್ನಮಹಿಮ ನೀನೆನ್ನನುದ್ಧರಿಸೂ||a.pa||

ವರ ಸುರಮುನಿಗಳ ವೃಂದ ನೆರಹಿದ ಯಾಗಗಳಿಂದ
ಪರಮಾದರದಿಂದಿರುವ ಸಮಯದಿ
ನಾರದ ಮುನಿ ಬಂದೊದಗಿ ನಿಂದ ಇ-
ದಾರಿಗರ್ಪಿತವೆಂದರುಹಿ ಮರಳೀ ತೆರಳಿದ
ಸುರಮುನಿವಚನದಿ ಭೃಗುಮುನಿವರ ಪೋಗಿ
ಹರವಿರಂಚಿಯರ ನೋಡಿದಾ ಉರುತರಕೋಪದಿ ನಿಲ್ಲುತ
ಪರಮಪುರುಷರಲ್ಲೆಂದೆನ್ನುತ ವೈಕುಂಠವನ್ನೇ ಸಾರುತ
ಹರುಷದಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಉರಗಶಯನನಾಗಿ
ಪರಮಯೋಗನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತಾ ಅರಿಯದಂತೆ ತಾ ನಟಿಸುತ
ಇರೆ ಮುನಿ ಪದದಿಂದೊದೆಯುತ ತ್ವರಿತದಿಂದ ತಾನೇಳುತ
ಹರುಷದಿ ಮುನಿಪಾದ ಕರದಲಿ ಒತ್ತುತ
ಕರುಣದಿ ಸಲಹಿದೆ ದುರಿತವ ಹರಿಸಿ
ಹರಿಭಕುತರ ಅಘಹರಿಸಿಕಾಯುವಂಥ
ಕರುಣಿಗಳುಂಟೇ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತುಮ ||1||

ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿಜಧಾಮವನೇ ತೊರೆದೂ
ಸ್ವಾಮಿಕಾಸಾರ ತೀರದಿ ನಿಂದೂ ಧಾಮವನರಸಿ
ವಲ್ಮೀಕವನೆ ನೋಡಿ
ವಿಮಲಸ್ಥಳವಿದೆಂದು ಮನದಲಿ ಆನಂದದಿಂದಲಿ ಬಂದು ನಿಂದೆ
ಸನ್ಮುದವನ್ನೇ ತೋರುತ
ಕಮಲ ಭವಶಿವ ತುರುಕರುರೂಪದಿ
ಈ ಮಹಗಿರಿಯನ್ನು ಅರಸುತ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿಲ್ಲಹೆನೆಂದೆನ್ನುತ
ಕಾಮಧೇನು ಪಾಲ್ಗರೆಯುತಾ ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಬೀರುತಾ
ಭೂಮಿಗೊಡೆಯ ಚೋಳನೃಪಸೇವಕನು
ಧೇನುವನ್ನು ತಾ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾಮನಯ್ಯ ನೀನೇಳಲು
ಭೀಮವಿಕ್ರಮವ ತೋರಲು ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ನೃಪನ ದಯಾಳು
ಅಮಿತ ಸುಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಜರಾಮರಣ
ನೀ ಮಸ್ತಕಸ್ಪೋಟನ ವ್ಯಾಜವ ತೋರಿ
ಪ್ರೇಮದಿ ಗುರುಪೇಳ್ದೌಷಧಕಾಗಿ
ನೀ ಮೋಹವ ತೋರಿದೆ ವಿಡಂಬನಮೂರ್ತೇ||2||

ಮಾಯಾರಮಣನೆ ಜೀಯಾ ಕಾಯುವೆ ಜೀವನಿಕಾಯಾ
ತೋಯಜಾಂಬಕ ಹಯವನೇರಿ ಭರದಿ ತಿರುಗಿತಿರುಗೀ
ವನವನೆÀಲ್ಲ ಮೃಗನೆವನದಿ ನಿಂದು ನೋಡಿದೇ
ಪ್ರಿಯಸಖಿಯರ ಕೂಡಿ ಪದುಮಾವತಿಯು ತಾ
ಹಯದಿ ಕುಳಿತ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
ಪ್ರಿಯಳಿವಳೆನಗೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ
ಕಾಯಜಪಿತ ನಿನ್ನ ಹಯವನೆ ಕಳಕೊಂಡು
ಮಾಯದಿಂದ ನೀ ಮಲಗಿದೆ
ತಾಯಿ ಬಕುಳೆಯೊಳು ಪೇಳಿದೆ
ತೋಯಜಮುಖಿಯಳ ಬೇಡಿದೇ
ಆ ಯುವತಿಯನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುತಾ
ಶ್ರೀಯರಸನೆ ನೀನು ಸ್ತ್ರೀರೂಪದಿ ಹೋಗಿ
ಶ್ರೀಯಾಗಿಹಳಿನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೀಯಲು
ಶ್ರೇಯವೆಂದು ಆಕಾಶನನೊಪ್ಪಿಸಿ
ತಾಯಿಯಭೀಷ್ಟವನಿತ್ತೆ ಸ್ವರಮಣಾ ||3||

ಸಕಲಲೋಕೈಕನಾಥಾ ಭಕುತರಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತಾ
ಭಕುತನಾದ ಆಕಾಶನೃಪತಿಯು ಬಕುಳೆ ಮಾ-
ತ ಕೇಳಿ ಅಭಯವಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಿ ಪದುಮಾವತಿಯ ಪರಿಣಯ
ಶುಕರ ಸನ್ಮುಖಹಲ್ಲಿ ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮ-
ಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ತಾ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕಾ
ಸ್ವೀಕರಿಸುವದೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕೆ ನೀವೆ ಪ್ರೇ
ರಕಾ ತಾ ಕಳುಹಿದ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕನು
ಶೋಕರಹಿತ ಜಗದೇಕವಂದ್ಯ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪತ್ರಿಕವನ್ನು
ಸಕಲಸಾಧನವಿಲ್ಲಿನ್ನು
ಲೋಕೇಶಗರುಹಬೇಕಿನ್ನು
ಏಕಾಂಗಿ ನಾನು ಎನ್ನಲು
ಲೋಕಪತಿಯೆ ಸುರಕೋಟಿಗಳಿಂದಲಿ
ಈ ಕುವಲಯದಿ ನಿನ್ನಯ ಪರಿಣಯವೆಸಗಲು
ಲೋಕಜನಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವ ತೋರಿದೆ
ಭಕುತಜನಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ||4||

ಖಗವರವಾಹನ ದೇವಾ
ತ್ರಿಗುಣರಹಿತ ಜಗಕಾವ
ಅಗಣಿತಮಹಿಮ ಗೋಮಯನೆನಿಸಿ
ಬಗೆಬಗೆ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಪರಮಾದರದಲಿ
ಸುರರ ಪೊರೆಯುತಾ
ನಗಧÀರ ನೀನೀ ಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲೆಸಿಹೆ
ಅಗಣಿತ ಸುರಗಣ ಕಿನ್ನರರು ಸಾಧ್ಯರು ತರು ಫಲ
ಖಗಮೃಗ ರೂಪವ ಬಗೆಬಗೆ ಇಹೆ
ಪೊಗಳಲಳವೇ ಗಿರಿವರವು
ಹಗಲು ಇರುಳು ಭಗವಂತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು
ಪೊಗಳುತಿಹರು ನಿನ್ನ ಭಕುತರು
ನಿಗಮವ ಪಠಿಸುತ ನಡೆವರು ನಗೆ
ಮೊಗದಲಿ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಎನ್ನುತಾ
ಯುಗ ಯುಗದೊಳು ನೀನಗದೊಳು ನೆಲಸಿಹೆ
ಜಗದ ದೇವ ರಾಜಿಸುವವನಾಗಿಹೆ
ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾ
ಸದ್ಗುಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದಾ ||5||
innendigO ninnadaruSana SEShAdrivAsa ||pa||

pannangaSayana prasannara pAlipa
Gannamahima nInennanuddharisU||a.pa||

vara suramunigaLa vRunda nerahida yAgagaLinda
paramAdaradindiruva samayadi
nArada muni bandodagi ninda i-
dArigarpitaveMdaruhi maraLI teraLida
suramunivacanadi BRugumunivara pOgi
haraviranciyara nODidA urutarakOpadi nilluta
paramapuruSharalleMdennuta vaikunThavannE sAruta
haruShadi SrIhari uragaSayananAgi
paramayOganidre mADutA ariyadante tA naTisuta
ire muni padadindodeyuta tvaritadinda tAnELuta
haruShadi munipAda karadali ottuta
karuNadi salahide duritava harisi
hariBakutara aGaharisikAyuvantha
karuNigaLunTE SrIhari sarvOttuma ||1||

svAmi nInijadhAmavanE toredU
svAmikAsAra tIradi nindU dhAmavanarasi
valmIkavane nODi
vimalasthaLavidendu manadali Anandadindali bandu ninde
sanmudavannE tOruta
kamala BavaSiva turukarurUpadi
I mahagiriyannu arasuta svAmi nInillahenendennuta
kAmadhEnu pAlgareyutA I mahimeyannE bIrutA
BUmigoDeya cOLanRupasEvakanu
dhEnuvannu tA hoDeyalu kAmanayya nInELalu
BImavikramava tOralu kShamiside nRupana dayALu
amita suguNapUrNa ajarAmaraNa
nI mastakaspOTana vyAjava tOri
prEmadi gurupELdauShadhakAgi
nI mOhava tOride viDaMbanamUrtE||2||

mAyAramaNane jIyA kAyuve jIvanikAyA
tOyajAMbaka hayavanEri Baradi tirugitirugI
vanavaneÀlla mRuganevanadi nindu nODidE
priyasaKiyara kUDi padumAvatiyu tA
hayadi kuLita ninna nODalu
priyaLivaLenagendu yOcisi
kAyajapita ninna hayavane kaLakonDu
mAyadinda nI malagide
tAyi bakuLeyoLu pELide
tOyajamuKiyaLa bEDidE
A yuvatiyannE smarisutA
SrIyarasane nInu strIrUpadi hOgi
SrIyAgihaLinnu SrIharigIyalu
SrEyaveMdu AkASananoppisi
tAyiyaBIShTavanitte svaramaNA ||3||

sakalalOkaikanAthA BakutaraBIShTapradAtA
BakutanAda AkASanRupatiyu bakuLe mA-
ta kELi aBayavittu mannisi padumAvatiya pariNaya
Sukara sanmuKahalli akaLanka mahima-
ge koTTanu tA lagnapatrikA
svIkarisuvadI kannikA I kAryake nIve prE
rakA tA kaLuhida puNyaSlOkanu
SOkarahita jagadEkavaMdya avalOkisi patrikavannu
sakalasAdhanavillinnu
lOkESagaruhabEkinnu
EkAngi nAnu ennalu
lOkapatiye surakOTigaLindali
I kuvalayadi ninnaya pariNayavesagalu
lOkajanake kalyANava tOride
Bakutajanapriya SrIvatsAnkita ||4||

KagavaravAhana dEvA
triguNarahita jagakAva
agaNitamahima gOmayanenisi
bagebage rUpava dharisi paramAdaradali
surara poreyutA
nagadhaÀra nInI giriyoLu nelesihe
agaNita suragaNa kinnararu sAdhyaru taru Pala
KagamRuga rUpava bagebage ihe
pogaLalaLavE girivaravu
hagalu iruLu Bagavantane ninnannu
pogaLutiharu ninna Bakutaru
nigamava paThisuta naDevaru nage
mogadali ninna dAsaru gOvinda mukunda ennutA
yuga yugadoLu nInagadoLu nelasihe
jagada dEva rAjisuvavanAgihe
migilenisida SrI venkaTESA
sadguNa saccidAnanda mukunda gOvindA ||5||

MADHWA · srinivasa · srinivasa kalyana

Srinivasa Kalyana composed by Harapana halli bheemavva

ಅಪ್ಪ ವೆಂಕೋಬನ ನೇತ್ರದಲಿ ನೋಡಿ ।
ಪವಿತ್ರಳಾದೆನೋ ಇಂದಿಗೆ ।
ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆ ನೀನೀಗ ।
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ।। ಪಲ್ಲವಿ ।।

ಹೆದರದೆ ಭೃಗು ಋಷಿಯು ।
ಒದೆಯೆ ಪಾದಗಳಿಂದ ।
ಕದನ ಮಾಡುತವೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ನಡೆತರಲು ।।
ಒದಗಿ ವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ।
ಯದುನಾಥ ಯಾರಿಲ್ಲದಂತೆ ಗುಡ್ಡವ ಸೇರಿ ।
ಇದು ನಿನಗೆ ಸದನಾಯಿತೋ ದೇವಾ ।। 1 ।।

ಹುತ್ತದಲ್ಲಡಗಿ ನೀ ಗುಪ್ತದಿಂದಿರುತಿರಲು ।
ಉತ್ತಮ ಗೋವು ಬಂದು ।
ನಿತ್ಯದಲಿ ಕ್ಷೀರವನು ಕ್ರಿಯೆ ಗೋವಳನಿಂದ ।।
ನೆತ್ತಿಯ ನೊಡೆದುಕೊಂಡು ।
ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಲಿ ಚೋಲರಾಯಗೆ ಶಾಪವನು ।
ಕೊಟ್ಟು ಕಿರೀಟವನು ಇಟ್ಟು ಮೆರೆಯುವ ದೇವಾ ।। 2 ।।

ಮಾಯಾ ರಮಣನೆ ನಿನ್ನ ।
ಗಾಯದೌಷಧಕ್ಕಾಗಿ ।
ಭೂರಮಣ ವರಾಹನಿಂದ ।
ನೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ।।
ಸಾಕೆಂದುಪಾಯದಿಂದದ್ವ್ಯಾಪಿಸಿ ।
ತಾಯಿ ಬಕುಳಾದೇವಿಯಿಂದ । ಪೂ ।
ಜೆಯಗೊಂಬೋ ಶ್ರೀಯರಸು ನಿನಗೆ ಸರಿಯೇ ದೇವಾ ।। 3  ।।

ನಾಟಕಧಾರಿ ಕಿರಾತ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ।
ಬೇಟೆಗೆನುತಲಿ ಪೋಗಲು ।
ತೋಟದಲಿ ಚೆಲ್ವೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ।
ನೋಟದಿ ಮನಸೋಲಿಸಿ ।।
ಬೂಟಕತನದಿ ಜಗಳಾಟವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ।
ಪಾಟುಬಟ್ಟು । ಕಲ್ಲ ।
ಲೇಟು ತಿಂದೆಯೋ ದೇವಾ ।। 4 ।।

ಗದಗದನೆ ನಡುಗುತಲಿ ।
ಕುದುರೆಯನು ಕಳಕೊಂಡು ।
ಪದ್ಮಾವತೀ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು । ಬಳಿಯ ।
ಲಿದ್ದ ಬಕುಳೆ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ಬೋಧೀಸಿ । ಕಳಿ ।।
ಸಿದಾಕಾಶನಲ್ಲಿ ಚದುರ ।
ಮಾತಿನ ಚಪಲ ಕೊರವಂಜಿ ।
ನೀನಾಗಿ ಕಣಿಯ ಹೇಳಲು ।
ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿಯೋ ಮಹದೇವಾ ।। 5  ।।

ಬಂಧು ಬಳಗವ ಕೂಡಿ ।
ಭಾರಿ ಸಾಲವ ಮಾಡಿ ।
ಕೊಂಡು ಕರವೀರದಿಂದೆ ।
ಅಂಡಲೆದು ಕರೆಸಿ ಕಾಣುತಲಿ ।।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪರಮ ಹರುಷದಿಂದ ।
ಮಂದ ಗಮನೆಯೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಲಾಲಿಸಿ ।
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಅಂದೆಯೋ ದೇವಾ ।। 6 ।।

ಆಕಾಶರಾಜ ಅನೇಕ ಹರುಷದಿ ಮಾಡೆ ।
ತಾ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ।
ಹಾಕಿದ ರತ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಿರೀಟವನು ।
ಬೇಕಾದಾಭರಣ ಭಾಗ್ಯ ।।
ಸಾಕಾಕಾಗದೇನೋ ಬಡವರ ಕಾಡಿ ಬೇಡುವುದು ।
ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿನಗೆ ಸರಿಯೇ ದೇವಾ ।। 7 ।।

ಹೇಮ ಗೋಪುರದಿ ವಿಮಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ।
ದೇವರನು ನೋಡಿ ನಮಿಸಿ ।
ಕಾಮಿಸಿ ಕಂಡೆ ಹೊನ್ನ್ಹೊಸ್ತಿಲು ಗರುಡ ।
ಗಂಬದ ಸುತ್ತ ಪ್ರಾಕಾರವೋ ।।
ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ।
ಪಾನವ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆನೋ ।
ನಿನ್ನ ಭಕುತರ ದೇವಾ ।। 8  ।।

ಪನ್ನಗಾದ್ರಿ ವೆಂಕಟನ್ನ ರಥದ ಶೃಂಗಾರ ।
ವರ್ಣಿಸಲಳವೇ ನಮಗೆ ।
ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆ ಗರುಡೋತ್ಸವದಲಂಕಾರ ।
ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕಾಣೆ ಜಗದಿ ।।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ನೋಡೆ ।
ಅಧಿಕ ಘಂಟೆಯ ನಾದ ।
ಎನ್ನ ಕಿವಿಗಾನಂದವೋ ದೇವಾ ।। 9  ।।

ಪಾದದಲೊಪ್ಪೋ ಪಗಡಾರಳಿ ಕಿರಿಗೆಜ್ಜೆ ।
ಮೇಲಲವೋ ಪೀತಾಂಬರ ।
ನೀಲ ಮಾಣಿಕದ ಉಡುದಾರವೋ ।
ವೈಜಯಂತೀ ಮಾಲೆ ಶ್ರೀವತ್ಸದಾ ಹಾರ ।।
ಮೇಲಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸರ ।
ಪದಕವೋ ಕಮಲ ।
ದಳಾಯತಾಕ್ಷನ ನೋಡಿದೆ ದೇವಾ ।। 10 ।।

ಕರಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕಡಗ ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ।
ವರ ಶಂಖ ಚಕ್ರಧಾರಿ ।
ಗಿರಿಯ ಭೂ ವೈಕುಂಠವೆಂದು ತೋರುತ ನಿಂತ ।।
ಶಿರದಿ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿ ।
ಬಿಳಿಯ ತ್ರಿನಾಮ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಮುಖದಿ ।
ಹೊಳೆವ ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡಿ ಹೇ ದೇವಾ ।। 11 ।।


Appa venkobana netradali nodi |
Pavitraladeno indige |
Tappugalella ninagarpisuve niniga |
Oppikollabeko timmappa karunanidhiye || pa ||

Hedarade brugu rushiyu |
Odeye padagalinda |
Kadana madutave kolhapurakke nadetaralu ||
Odagi vaikuntha bittu |
Yadunatha yarilladamte guddava seri |
Idu ninage sadanayito deva ||1||

Uttama govu bandu |
Nityadali kshiravanu kriye govalaninda ||
Nettiya nodedukondu |
Sittinimdali colarayage sapavanu |
Kottu kiritavanu ittu mereyuva deva || 2 ||

Maya ramanane ninna |
Gayadaushadhakkagi |
Buramana varahaninda |
Nuru pada bumi kottare ||
Sakemdupayadindadvyapisi |
Tayi bakuladeviyinda | pu |
Jeyagombo sriyarasu ninage sariye deva || 3 ||

Natakadhari kirata rupava dharisi |
Betegenutali pogalu |
Totadali celve padmavatiya kadeganna |
Notadi manasolisi ||
Butakatanadi jagalatavanne madi |
Patubattu | kalla |
Letu tindeyo deva || 4 ||

Gadagadane nadugutali |
Kudureyanu kalakondu |
Padmavati varteyannu | baliya |
Lidda bakule malikege bodhisi | kali ||
Sidakasanalli cadura |
Matina capala koravanji |
Ninagi kaniya helalu |
Elli kalitiyo mahadeva || 5||

Bandhu balagava kudi |
Bari salava madi |
Komdu karaviradinde |
Amdaledu karesi kanutali ||
Lakshmiyanappikondu parama harushadinda |
Manda gamaneye ninna matu lalisi |
Madikomde padmavatiya amdeyo deva || 6 ||

Akasaraja aneka harushadi made |
Ta kanyadanavannu |
Hakida ratna manikyada kiritavanu |
Bekadabarana bagya ||
Sakakagadeno badavara kadi beduvudu |
Srikanta ninage sariye deva || 7 ||

Hema gopuradi vimana srinivasa |
Devaranu nodi namisi |
Kamisi kande honnhostilu garuda |
Gambada sutta prakaravo ||
Svami pushkaraniyalli snana |
Panava madi nodideno |
Ninna Bakutara deva || 8 ||

Pannagadri venkatanna rathada srungara |
Varnisalalave namage |
Kannare kande garudotsavadalankara |
Innellu kane jagadi ||
Annapurneya node |
Adhika ganteya nada |
Enna kiviganandavo deva || 9 ||

Padadaloppo pagadarali kirigejje |
Melalavo pitambara |
Nila manikada ududaravo |
Vaijayamti male srivatsada hara ||
Melada sarige sara |
Padakavo kamala |
Dalayatakshana nodide deva || 10 ||

Karagalallittu kankana kadaga Buja kirti |
Vara samka chakradhari |
Giriya BU vaikunthavendu toruta ninta ||
Siradi kirita dharisi |
Biliya trinama bimesakrushna mukadi |
Holeva murtiya nodi he deva || 11 ||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · srinivasa · srinivasa kalyana

Srinivasa kalyana by Puranadara dasaru

ವೈಕುಂಠಪತಿ ತಾನು ವೈಕುಂಠವನೆ ಬಿಟ್ಟು ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿಂತ |
ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯೂ ನೋಡಿ ವಲ್ಮೀಕವನೆ ಕಂಡು ಏಕಾಂತಸ್ಥಳವೆಂದು ಬಹುಕಾಲವಲ್ಲಿದ್ದ ||೧||
ಚೋಳಭೃತ್ಯನು ಶಿರವನೊಡೆದ ಗಾಯವ ನೋಡಿ ತಾಳಲಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಗಳನೆ ಕರೆಸಿ | ಹೇಳಿದೌಷದಮಾಡಿ ಕ್ರೋಢರೂಪಿಯ ಕಂಡು ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳವನೆ ಕೊಂಡು ಲೀಲೆ ತೋರುತಲಿ ||೨||
ಇರುತಿರಲು ಒಂದಿನ ತುರಗವನೆ ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ ತುರಗ ಬರಲು ಕಂಡು ಮುದದಿ ತಾನೇರಿ |
ಪರಿಪರಿ ಮೃಗಗಳ ಅಡವಿಯಲಿ ತಾ ಕೊಂದು ಕರುಣಾಸಾಗರ ಒಂದು ವನವ ಕಂಡನು ||೩||
ವನದಲ್ಲಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪುರ್ತಿಯ ಕಂಡು ಮನಕೆ ಬಂದಂತಾಡಿ ಕಲಹ ಮಾಡಿದರು |
ಮನಸಿಜ ತಾನು ಅಶ್ವವ ಕಳಕೊಂಡು ಘನವಾದ ಗಿರಿ ಏರಿ ಮಲಗಿದ ಹರಿಯು ||೪||
ನಗಧರ ಮಲಗಲು ಬಕುಳಾವತಿಯು ಆಗ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕೇಳಲು ಶೋಕದಿಂ ನುಡಿದ |
ಗಗರಾಜನ ಪುತ್ರಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಂಡು ಹಗಲು ಇರಳು ಆಕೆ ಮುಖವ ಸ್ಮರಿಸುವನು ||೫||
ಅವಳಿಗೋಸುಗವಾಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳಿಂದ ಎನ್ನಶ್ವ ಹತವಾಯಿತಮ್ಮ |
ಅವಳ ಹೊರೆತು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿಲ್ಲದು ಅವಳ ಘಟನೆಯ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ||೬||
ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಬಕುಳಾವತಿಯು ಆಗ ಆನಂದದಿಂ ರಾಜಪುರಕೆ ತೆರಳಿದಳು |
ಸುಂದರಿಯರ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗದೆಂದು ಚೆಂದುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀರೂಪ ಧರಿಸಿದನು ಹರಿಯು ||೭||
ಕೊರವಂಜಿ ತಾನಾಗಿ ನೃಪನ ಪುರಕೆ ಹೋಗಿ ಧರಣಿದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಶಕುನ ಹೇಳಿದನು |
ತಿರುಗಿ ಬರಲಾತಗೆ ಮಗಳ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿ ಶಂಕರ ಕಳುಹಿಸಿದನು ||೮||
ತಾಪಸೋತ್ತಮ ಬಂದು ಪತ್ರವನೆ ಕೊಡಲು ಶ್ರೀಪತಿಯು ತಾನೋದಿ ಬೆನ್ಹಿಂದೆ ಬರೆದ |
ಆ ಪರಮ ವಂದ್ಯ ತಾ ಸುರಸ್ತೋಮವನೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಪರಿ ವೈಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಹರಿಯು ||೯||
ಆ ಕ್ಷಣದಲಿ ತಾನು ತರಣಿಯನ ಕರೆಸಿ ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ಮಾತೆ ಬಳಿಗೆ ಪೋಗೆಂದ |
ತಕ್ಷಣದಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹರಿಯ ಆಕ್ಷೇಮವನೆ ಕೇಳಿ ತೆರಳಿದಳು ಬೇಗ ||೧೦||
ಬಂದ ಸತಿಯಳ ಕೂಡಿ ಮಂದಿರಕೆ ಪೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ನಡೆಸೆಂದ ಹರಿಯು |
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸೆಂದು ಇಂದಿರಾದೇವಿಯು ನುಡಿದಳು ಹರಿಗೆ ||೧೧||
ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನ ಮಾಡಿ ಕುಲದೇವರನಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ಥವ ಮಾಡಿದ ದ್ವಿಜರ ಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ |
ಮರುದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ರಾಜನ ಆ ಪುರಕೆ ಸುರಸ್ತೋಮವನೆ ಕೂಡಿ ತೆರಳಿ ಬಂದ ||೧೨ ||
ಬರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡು ಶುಕಮುನಿ ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಹರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮುದದಿ ಮಾಡಿಸಿದ |
ಆಕಳಂಕ ಮಹಿಮನು ಬಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಸಕಲ ಜನರ ಕೂಡಿ ಕರೆಯೆ ರಾಜ ||೧೩||
ಮುದದಿಂದ ಎದುರುಗೊಂಡು ಪರಿಮಳ ಪೂಸಿ ಸದಮಲ ಹೃದಯನ ಕರೆತಂದರು ಮನೆಗೆ | ಪದ್ಮನಾಭನ ಪೀಠದಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮಧುರ ಮಾತಿಲಿ ತನ್ನ ತರುಣಿ ಒಡಗೂಡಿ ||೧೪||
ಹೇನ ಕುಂಭಗಳಿಂದ ದ್ವಿಜರ ಕೈಯೊಳು ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣಿ ತೋಯವನ್ನೇ ತರಿಸಿ |
ಹೇಮತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಮದಿಂದಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು ರಾಜ ||೧೫||
ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ಆಭರಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಕನ್ಯಾದಾನವ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯನಾದ |
ತನ್ನ ಮಗಳನೆ ಶ್ರೀನಿವಸಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದ ||೧೬||
ಮಾವನಪ್ಪಣೆನೊಂಡು ಮೈದಗೊಸ್ತ್ರವ ಕೊಟ್ಟು ಭಾವಶುದ್ದದಿ ತನ್ನ ಮಾವಗೊಂದಿಸಿದ |
ಯಾವಾಗ ಕರೆದರೂ ಬರುವೆನು ನಾನೆಂದು ಪಾವನ್ನ ಮಾಡೆಂದು ಧರಣೀಗೊಂದಿಸಿದ ||೧೭||
ಅಷ್ಟಗೋಪುರ ಏರಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುತಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಈಕೆ ಸುಕೃತಫಲವೆಂತೋ |
ಅಜ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಸುರರು ದ್ವಿಜರೆಲ್ಲ ಸುಜನರಂದಣವೇರಿ ಪುರಕೆ ಸಾಗಿದರು ||೧೮||
ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೀರಿ ಗಿರಿಗೆ ಪೋಗುವೆನೆಂದು ಧೀರ ತಾ ನಿಂತಾನೆ ಕುಂಭಜರಾಶ್ರಮದಿ |
ಧರೆಯೊಳು ಅಣಕೇರಿ ಸುರಪತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸುಗುಣವೇಂಕಟರನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||೧೯||

Vaikuntapathi thaanu vaikuntavane bittu
venkaatadhrige hogi sri kaantha nintha|
Naalku kadeyu nodi valmikavane kandu
ekanda sthalavendu bahu kaalavalli ithu||

shola bruthyanu siravanodadhe kaayava nodi
thaalalaradhe swami gurugalane karesi
heli oushadha maadi kroda roopiya kandu
keli sthlavane kondu leele thoruthali

iruthiralu ondhina thuragavae smarisuthali
thuraga baralu kandu mudhadhi thaaneri
pari pari mrugangala aadavaiyali kondu
karuna saagara ondu vanava kandu

vanadhalli vanajakshi raaja puthriya kandu
manege bandhanthadi kalaga maadidharu
manasija pitha thaanu asvagala kondu
ganavana giri yeri malagidha hariyu

nagathara malagalu baagulavathiyu aaga
bage bage kelalu sogadhim nudidha
gagana raajana puthri padmaavathiya kandu
hagalu iralu aage mugava smarisuvanu

avani gosukavagi iddhalige hodhe
avanindha enna aswa hathavaayuthamma
avala horethu enna praanave nilladhu
avala kadaneya neenu maada bekkamaa

andha keli baakulaavathiyu aaga
aananandhadhim raja purakke theralidharu
sundariyara kaarya sthiravaagavendu
chendulla sthri roopa darisidhanu hariyu

koravanji thanaagi nrupana purakhogi
tharani deviya munde saguna helidhanu
thirugi baralaathake magala kodavenendhu
harige nicchaya maadi sukara galuhisidhanu

thaapasotthama bandhu pathravane kodalu
sripathiya thaanodhi ben hindhe baredha
aaparama vandhya thaa sura sthomavane karesi
ee pari vaibhoga maadidha hariyu

aa kshanadhalli thaanu tharaniyana karesi
ikshu saapava maathe balige pogendhu
dhakshinadhalli surya hogi nillalu
hariya aa kshemavanne keli theralidharu begaa

bandha sathiyaala koodi mandhirakke pogi
hinde helidha vaakya nadesendhu hariyu
sandhehavilladhe swami nadesendhu
indira deviyu nudidhalu harige

swasthi vachana maadi kula devaranitta
prasaadhava maadidha dhvijara sthomaake
marudhina lakshmisarajana aapurakke
soora sthomavane koodi therali bandha

baruva krishnana kandu sukamuni samsthuthiisi
harige bojanavannu mudhadhi maadisidha
akalanga mahimana bandha vaartheyu keli
sakala janara koodi kareya raaja

mudhadhindha edhuru kondu parimala poosi
satha mala hrudayana karethandaru manage
padhuma nabhana peedadhallu kullirisi mathura
mathura maathili thanna dahrani odakoodi

hema kumbagalindha dhvijara kayyolu
swami pushkaraniya thoya valleddharisi
hema thatteyalli swami paadhavanittu
premadhindha abhisheka maadidhanu raaja

chinnadha kreeta aabaranavittu
kanya dhaanava maadi thanyanaadha
thanna magalane srinivasage oppisi
unnadha padhaviyum chennaagi kadedhe

maavanobbane kondu maidha koshthrava kottu
baava suddhadhi thanna maava kondisidha
yaavaga karedharu baruvenu naanendu
pavanna maadendhu dharani kondhisidha

ashta kotira yeri kannittu noduthali
eshtu helali eege sukruthu balavendho
aja rudhra modhaladha suraru dhvijarella
sujanaranthana veri purake saakidharu

aaru thingalu meeri kirige poguvenendhu
dheeratha ninthaane kumba jaarasramathi
hareyolu anakeri surapathi priyanadha
suguna venkataranna purandara vittala

 

dasara padagalu · MADHWA · srinivasa kalyana · Vadirajaru

Srinivasa kalyana

Srinivasa kalyana in kannada is written by great shri vadiraja theertharu. This song covers the kalyana vaibhava of Srinivasa and padmavathi from the beginning to end.

ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರು ಬನ್ನಿರೆ । ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾಡಿರೇ
ಜ್ಞಾನಗುರುಗಳಿಗೊಂದಿಸಿ । ‏ ಮುಂದೆ ಕಥೆಯ ಪೇಳುವೆ ।।

ಗಂಗತೀರದಿ ಋಷಿಗಳು । ಅಂದು ಯಾಗವ ಮಾಡ್ಡರು
ಬಂದು ನಾರದ ನಿಂತುಕೊಂಡು । ಯಾರಿಗೆಂದು ಕೇಳಲು

ಅರಿತು ಬರಾಬೇಕು ಎಂದು । ಆ ಮುನಿಯು ತೆರಳಿದ
-ಭೃಗುಮುನೀಯು ತೆರಳಿದ
ನಂದಗೋಪನ ಮಗನ ಕಂದನ । ಮಂದಿರಕಾಗೆ ಬಂದನು

ವೇದಗಳನೆ ಓದುತಾ । ಹರಿಯನೂ ಕೊಂಡಾಡುತಾ
ಇರುವ ಬೊಮ್ಮನ ನೋಡಿದ । ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದನು

ಶಂಭುಕಂಠನು ಪಾರ್ವತೀಯೂ । ಕಲೆತಿರುವುದ ಕಂಡನು
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಲಿಂಗ । ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಲೆಂದನು

ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದನು । ವಾರಿಜಾಕ್ಷನ ಕಂಡನು
ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪದಿಂದ ಒದ್ದರೆ । ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿತೆಂದನು

ತಟ್ಟನೆ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ । ನೆಟ್ಟಗೆ ಪಾದ ತೊಳೆದನು
ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತೆಂದು । ಅಂದು ಮುನಿಯು ತೆರಳಿದ
ಬಂದು ನಿಂದು ಸಭೆಯೊಳಗೆ । ಇಂದಿರೇಶನ ಹೊಗಳಿದ

ಪತಿಯ ಕೂಡೆ ಕಲಹ ಮಾಡಿ । ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕೆ ಹೋದಳು
ಸತಿಯು ಪೋಗೆ ಪತಿಯು ಹೊರಟು । ಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ

ಹುತ್ತದಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರುಷ । ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದನು
ಬ್ರಹ್ಮ ಧೇನುವಾದನು । ರುದ್ರ ವತ್ಸನಾದನು

ಧೇನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು । ಗೋಪಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಳು
ಕೋಟ ಹೊನ್ನು ಬಾಳುವೋದು । ಕೊಡದ ಹಾಲು ಕರೆವುದು

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ । ತಂದುಕೊಂಡನು ಚೋಳನು
ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂದಗೆ ಹಾಲು । ಚೆಂದದಿಂದಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಅಂದು ರಾಯನ ಮಡದಿ ಕೋಪಿಸಿ । ಬಂದು ಗೋಪನ ಹೊಡೆದಳು
ಧೇನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು । ಗೋಪ ಹಿಂದೆ ನಡೆದನು

ಕಾಮಧೇನು ಕರೆದ ಹಾಲು । ಹರಿಯ ಶಿರಕೆ ಬಿದ್ದಿತು
ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತೆಂದು । ಪೆಟ್ಟು ಬಡಿಯೆ ಹೋದನು

ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮನದಲ್ಯೋಚಿಸಿ । ಕೊಟ್ಟ ತನ್ನ ಶಿರವನು
ಏಳು ತಾಳೆಮರದ ಉದ್ದ । ಏಕವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು

ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಪ । ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿದ
ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋವು । ಅಷ್ಟು ಬಂದ್-ಹೇಳಿತು

ತಟ್ಟನೆ ರಾಯ ಎದ್ದು ಗಿರಿಗೆ । ಬಂದು ಬೇಗ ಸೇರಿದ
ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ । ಯಾವ ಪಾಪಿ ಮಾಡಿದ

ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟವಾಗೆ । ಭ್ರಷ್ಟಪಿಶಾಚಿಯಾಗೆಂದ
ಪೆಟ್ಟು ವೇದನೆ ತಾಳಲಾರದೆ । ಬೃಹಸ್ಪತೀಯ ಕರೆಸಿದ

ಅರುಣ ಉದಯದಲ್ಲೆದ್ದು । ಔಷಧಕ್ಕೆ ಪೋದನು
ಕ್ರೋಡರೂಪಿಯ ಕಂಡನು । ಕೂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದನು

ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವು ಎನಗೆ । ಎರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕೆಂದ
ನೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ । ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ನಿಮಗೆಂದ

ಪಾಕ ಪಕ್ವ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ । ಆಕೆ ಬಕುಳೆ ಬಂದಳು
ಭಾನುಕೋಟಿತೇಜನೀಗ । ಬೇಟೆಯಾಡ ಹೊರಟನು

ಮಂಡೆ ಬಾಚಿ ದೊಂಡೆ ಹಾಕಿ । ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದನು
ಹಾರ ಪದಕ ಕೊರಳಲ್ಹಾಕಿ । ಫಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟನು

ಅಂಗುಲಿಗೆ ಉಂಗುರ । ರಂಗಶ್ವಂಗಾರವಾದವು
ಪಟ್ಟೆನುಟ್ಟು ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟಿ । ಪೀತಾಂಬರವ ಹೊದ್ದನು

ಢಾಳು ಕತ್ತಿ ಉಡಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿ । ಜೋಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿದ
ಕರದಿ ವೀಳ್ಯವನ್ನೆ ಪಿಡಿದು । ಕನ್ನದೀಯ ನೋಡಿದ

ಕನಕಭೂಷಣವಾದ ತೊಡಿಗೆ । ಕಮಲನಾಭ ತೊಟ್ಟನು
ಕನಕಭೂಷಣವಾದ ಕುದುರೆ । ಕಮಲನಾಭ ಏರಿದ

ಕರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹರಿಯು ಬರಲು । ಕಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಕಂಡರು
ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವರೆಂದು । ದೂರ ಪೋಗಿರೆಂದರು

ನಾರಿಯರಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ । ಯಾವ ಪುರುಷ ಬರುವನು
ಎಷ್ಟು ಹೇಳೆ ಕೇಳ ಕೃಷ್ಣ । ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟನು

ಅಷ್ಟು ಮಂದೀರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ । ಪೆಟ್ಟುಗಳನು ಹೊಡೆದರು
ಕಲ್ಲುಮಳೆಯ ಕರೆದರಾದ । ಕುದುರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀದ್ದಿತು

ಕೇಶ ಬಿಚ್ಚಿ ವಾಸುದೇವ । ಶೇಷಗಿರಿಗೆ ಬಂದನು
ಪರಮಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ । ಉಣ್ಣು ಬೇಗ ಎಂದಳು

ಅಮ್ಮ ಎನಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಡ । ಎನ್ನ ಮಗನೆ ವೈರಿಯೇ
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾದ ದೈವ ಅವಳ । ನಿರ್ಮಾಣವ ಮಾಡಿದ

ಯಾವ ದೇಶ ಯಾವೋಳಾಕೆ । ಎನಗೆ ಪೇಳು ಎಂದಳು
ನಾರಾಯಣನ ಪುರಕೆ ಪೋಗಿ । ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪೂಜಿಸಿ

ಕುಂಜಮಣಿಯ ಕೊರಳಲ್ಹಾಕಿ । ಕೂಸಿನ್ ಕೊಂಕಳಲೆತ್ತಿದಾ
ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ಕಣಿಯ ಹೇಳಿ । ಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ

ಕಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು । ಆಗ ಬಕುಳೆ ಬಂದಳು
ಬನ್ನಿರೆಮ್ಮ ಸದನಕೆನುತ । ಬಹಳ ಮಾತನಾಡಿದರು

ತಂದೆತಾಯಿ ಬಂಧುಬಳಗ । ಹೊನ್ನು ಹಣ ಉಂಟೆ0ದರು
ಇಷ್ಟು ಪರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವಗೆ । ಕನ್ಯೆ ಯಾಕೆ ದೊರೆಕ್ಲಿಲ್ಲಾ

ದೊಡ್ಡವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ । ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ವೆವು
ಬೃಹಸ್ಪತೀಯ ಕರೆಸಿದ । ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಸಿದ (ಕಳುಹಿದ)

ವನ್ನಭೇನ ಕರೆವುದಕ್ಕೆ । ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕೆ ಪೋದರು
ಗರುಡನ್ ಹೆಗಲನೇರಿಕೊಂಡು । ಬೇಗ ಹೊರಟುಬಂದರು

ಅಷ್ಟವರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿ । ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಿತ ಆಕಾಶರಾಜನ । ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು

ಕನಕಭೂಷಣವಾದ ತೊಡಿಗೆ । ಕಮಲನಾಥ ತೊಟ್ಟನು
ಕನಕಭೂಷಣವಾದ ಮಂಟಪ । ಕಮಲನಾಭ ಏರಿದ

ಕಮಲನಾಭಗೆ ಕಾಂತೆಮಣಿಯ । ಕನ್ಯದಾನವ ಮಾಡಿದ
ಕಮಲನಾಭ ಕಾಂತೆ ಕೈಗೆ । ಕಂಕಣವನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿದ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ । ಮಾಂಗಲ್ಯವನೆ ಕಟ್ಟಿದ

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮದುವೆ ನೋಡೆ । ಸ್ಟೀಯರೆಲ್ಲರು ಬನ್ನಿರೇ
ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮದುವೆ ನೋಡೆ । ಮುದ್ದು ಬಾಲೆಯರ್ ಬನ್ನಿರೇ
ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವ ಸುರಿದು । ವೆಂಕಟೇಶನ ಕಳುಹಿದ

ಲಕ್ಷ ತಪ್ಪು ಎನ್ನಲುಂಟು । ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸಲಹೆನ್ನ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಹೇಳ್ಕೇಳ್ದವರಿಗೆ । ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಹಯವದನ

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ । ಜಯ ಜಯ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ
ಬಲಿದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ । ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳ
ಶೇಷಾದ್ರಿಗಿರಿವಾಸ । ಶ್ರೀದೇವಿ ಅರಸಗೆ
ಕಲ್ಯಾಣಮೂರುತಿಗೆ । ನಿತ್ಯಜಯಮಂಗಳ

Lyrics:

Shreeyar yelaru bennerae Sreenivasana padirae
Gynagurugala vandhisi Mundhae kathaya peluvae ||1||

Gangatheeratha rishigalu, anthu yagava madidharu
Bandhu naratha ninthukondu  Yarigendhu  keliru ||2||

Arithu parabaeku yenthu, AA bruhamani theralidha
Nandhagopana Magana kandhana, manthiragagi banthanu ||3||

Vedhagala Odhitha Hariyanu kondaditha
Eruva bommana noditha Kailasakae Oditha ||4||

Sambu kanadanu Parvathiyu kalathiruvathu kandanu
Srushtiyolagae ninna linga Sreshtavagal enthanu||5||

Vaikuntakae banthanu Varijakshana kandanu
Ketta kopadhindha otharae yeshtu nondhi dhendhanu ||6||

Thatanae bisineer indha Naetanae padha thoridhanu
Bandha karyavagi thenthu Anthu muniyu theralidha

Bandhu ninthu sabha yolagae, Indiraesana hogalitha ||7||

Hariya kudi kalahamadi, Kolhapurakae podhalu
Sathiyu pogae, pathiyuharathu Girigae bandhu seridha ||8||

Hathu savira varushavagi, Huttha tholagae idhanu
Bramha dhenuvadhanu  Rudra vathsavadhanu ||9||

Thenu munthae madikondu Gopagirigae bandhalu
Koti honnu baluvadu Kottadha halu kariyuvadhu ||10||

Preethi yindha thanna mannagae Thegadhu kondanu cholanu
Ondhu divasa karadha halu Santhathindha koda lilla ||11||

Andhu Rayara sathiyu gobisi, Bandhugopana hodaethalu
Thenu munthae madikondu Gopagirigae bandhanu ||12||

Kamadhenu karatha halu Hariya sirakae bitithu
Ishtu kashta kotithenthu betukalanae potathanu ||13||

Krishna thanna manatha yochisi Kotathana servanu
Yelluthala Maratha utha Yekavagi yethithu ||14||

Rakthavella nodi kopa Swargakae podhanu
Kashtavaela nodi kovu Ashtu bandhu helidha ||15||

Thattanae rayanu yethu Kirigae bandhu seridha
Yenu kashta elli hegea Yava papi maditha ||16||

Eshtu kashta koduvanae Brushta pisasva kendanu
Aruna udhayadhali yethu Aushadharkae podhanu ||17||

Kruda rupiya kandanu Kudi madhana dhithanu
Eruvadhakae sthalavu yenagae Yerpadu agabeku yendhanu ||18||

Murupadha bhoomi kotarae  Mudhalu pujae nimagae yendhanu
Bhagavanu maduvathakae Aagae bagula bandhalu ||19||

Bhanu koti tejanu beta Aadhihoratanu
Mande pasi, kondae haki Kundumaligae mudadhanu ||20||

Hara paduka, karaligae Nethigae thilagavitannu
Anguligae unguragalu Ranga shrungara vadanu ||21||

Pataena uttu, kachaekatti Peethambara hodhanu
Dalukathi, udigae sekki Jodi kaligae maetidha ||22||

Karadhi veelyanu pidithu Kannadiya nodidha
Kanaga booshitha vadha kudurae kamalanaba yeridha ||23||

Kariya hindae hariya baralu Kantharallaru kandaru
Yaru elli baruvanendhu Doorahoguvendharu ||24||

Podhiyaru eruvasthalakae Yava purusha baruvanu
Yeshtu helae kelae krishna Kundrae mundhae bittanu ||25||

Ashtu mandiralla seri Betugalanae hodatharu
Kallu melea suradharaga Kundarae kalagae bittithu ||26||

Kesabichi vasudeva Seshgirigae bandhanu
Parama ana madithanae Unnu yellu yendhalu ||27||

Amma yenagae anna beda ?Yennamaganu vairiyu
Kannu illadhae Bramha Avala nirmanava maditha ||28||

Yaavadesha? Yavaloka? Yenagae helu yenthalu
Narayana purakae hogu Ramakrishnara poojisu ||29||

Kunjumani, koraligage kusina Konkali yethithalu
Dharani devigae kanyaheli Girigae bandhu seridha ||30||

Kanthar yella kudikondu Agae bagula banthalu
Bannirama, bannirandhu, Thanthae thayu mathanaditharu ||31||

Thanthae, thayu, bandhu balagaa Honnundu avagae yendhalu
Eshtu pariyeledhavagae /kanya yagae thorakalilla? ||32||

Higuvadhakae makal illa, mathae madhavae maduvenu
Brahaspathicharyar kalisidha Lagnapatrikae barisidha ||33||

Sukracharyar karisidha Madhavae vale barisidha
Vallabayenna karivadhakae, Kolhapurakae podharu ||34||

Karudahegala very kondu Bega puratu bandhalu
Ashtavarga anna madi Eshta devara poojisi ||35||

Lakshmi sahitha agasarajana Pattinakae bandharu
Kannaka bhushitha vadha mantapa Kamalanaba veridha ||36||

Kamalanaba kantha kaigae Kanakanava kattidha
Sreenivasa padmavathigae Mangalyava kattidha
Sreenivasa madhavae nodi Sreeyar yellaru bannirae ||37||

Lakshmathapu yennalli untu Pakshivahana salahu yenna
Koti thapu yengae untu Kusumanaba salahu yenna ||38||

Shankae illathae varakotuva Venkatesanae salahu yenna
Bakthindha helikelidha avarigae Mukthi kodu hayavadhana||39||

Ithi Shree Vadhiraja theertha virachisidha Shree Venkatesha Kalyanam sampurnam.