dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · ramayanam

sankshepa Raamayanam

ಕಂದನೆಂದೆನಿಸಿದ ಕೌಸಲ್ಯದೇವಿಗೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಇಂದಿರಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಶ್ರೀರಘುರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||1||

ಶಿಶುವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ದಶರಥನಲಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಋಷಿಯಜ್ಞ ಸಲಹಿ ರಕ್ಕಸರನೆ ಕೊಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||2||

ನೀಟಾಗಿ ನೆನೆ ಭಾನುಕೋಟಿತೇಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವವೆ ತಾಟಕಾಂತಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||3||

ಪಾದನಖವು ಸೋಕಿ ಪಾದನಾಶನವಾಗೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಶ್ರೀಪತಿ ಕರುಣದಿ ಶಿಲೆಯು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||4||

ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣ ಪೋಗಿ ಮಿಥಿಲಾ ಪಟ್ಟಣದಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರ ತ್ರಿನೇತ್ರನ ಧನುವೆತ್ತಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||5||

ಚೆಲ್ವೆ ಜಾನಕಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ವನಮಾಲೆಯು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ವಲ್ಲಭಗ್ಹಾಕಲು ಫುಲ್ಲಲೋಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||6||

ಮಂಗಳ ಮಹಿಮೆ ಸೀತಾಂಗನೆ ಕೊರಳಿಗೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮನು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||7||

ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ ಜಾನಕಿಯನೆ ಗೆದ್ದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಜಗದೀಶ ಜನಕಗೆ ಜಾಮಾತನೆನಿಸಿದೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||8||

ಮುದ್ದು ಜಾನಕಿ ಕೂಡಿ ಅಯೋಧ್ಯಕೆ ಬರುತಿರೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿ ಬಂದಿದ್ದನು ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||9||

ತನ್ನ ತಾನೇ ಗೆದ್ದು ಧನ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿದಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಕರರಿಂದಿನ್ನು ಉತ್ತಮನಾದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||10||

ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಲು ಪರಮೋತ್ಸವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ದುಷ್ಟ ಕೈಕೆಯ ನಿಷ್ಠೂರ್ವೊಚನವ ಕೇಳಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||11||
ಆ ಲಕ್ಷುಮಿಯ ಮಾತಲಕ್ಷ್ಯವ ಮಾಡದೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ್ವನವಾಸ ತಿರುಗಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||12||
ಸೋಸಿಲಿಂದಲಿ ಸತಿ ಆದೇನೆಂದಸುರೆಯ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ನಾಶÀರಹಿತ ಕಿವಿ ನಾಸಿಕನಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||13||

ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಿ ಕಂಡು ಮಾರೀಚನ್ನ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಹಿಂದ್ಹೋಗೆ ರಾಘವ ಬಂದ ರಾವಣನಲ್ಲೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||14||

ಘಾತಕ ರಾವಣ ಜಗನ್ಮಾತೆನೊಯ್ಯಲು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸೋತು ಜಟಾಯು ಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ ತಾ ಬೀಳಲು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||15||

ಒಲಿದು ಸುಗ್ರೀವಗೆ ವಾಲಿ ವಧೆಯ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ವಾನರಗಳ ಕೂಡಿ ವಾರಿಧಿಕಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ||16||

ಲೋಕ ಮಾತೆಯ ಲಂಕಾನಾಥ ತಾ ಒಯ್ದಾಗ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸೀತಾಕೃತಿಯನಿಟ್ಟಶೋಕ ವನದೊಳು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||17||

ಮಂಡೋದರಿಯ ಗಂಡನ್ನ ದಶಶಿರಗಳ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಚೆಂಡನಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||18||

ಪ್ರೀತಿಂದ್ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟವಗಟ್ಟಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸೀತಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಸಿಂಧು ದಾಟಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||19||

ಆದಿ ಲಕ್ಷುಮಿ ಕೂಡಿ ಹೋದನಯೋಧ್ಯಕೆ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಹಿತ ಪಟ್ಟಣ ಹೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಎನಬಾರದೆ||20||

ಭರತ ಸುಮಿತ್ರ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಸುಖವಿಟ್ಟ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಮುಂದೆ ಬಿಡದೆ ಕಾಪಾಡುವ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ||21||

ಪತ್ನಿ ವಾರ್ತೆಯ ತಂದ ಪವನಸುತಗೆ ಒಲಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಸತ್ಯ ಲೋಕದ ಆಧಿಪತ್ಯವ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ||22||

ರಾಮ ರಾಮನು ಎಂದು ಕÀರೆಯೆ ಭಕ್ತಿಯ ನೋಡಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಪ್ರೇಮದಿ ತನ್ನ ನಿಜಧಾಮವ ಕೊಡುವೋನು ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||23||

ಅರಸಾಗಯೋಧ್ಯವನಾಳಿ ಯದುಕುಲದಲಿ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ
ಹರುಷದಿ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣನಾಗ್ಯುದಿಸಿದ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ ||24||

Kandanendenisida kausalyadevige raama enabarade
Indirapati raamachandrage sriraguraama enabarade ||1||

Sisuvagi avatara madida dasarathanali raama enabarade
Rushiyaj~ja salahi rakkasarane konda sriraama enabarade ||2||

Nitagi nene banukotiteja sriraama enabarade
Satvika daivave tatakantaka sriraama enabarade ||3||

Padanakavu soki padanasanavage raama enabarade
Sripati karunadi Sileyu striyagalu raama enabarade ||4||

Sakala sadguna pogi mithila pattanadi raama enabarade
Tripura samhara trinetrana dhanuvetti raama enabarade ||5||

Celve janaki malligeya vanamaleyu raama enabarade
Vallabag~hakalu pullalocane sitaraama enabarade ||6||

Mangala mahime sitangane koralige raama enabarade
Mangalya bamdhana madida mahatmanu raama enabarade ||7||

Jagadeka sumdari janakiyane gedda raama enabarade
Jagadisa janakage jamataneniside raama enabarade ||8||

Muddu janaki kudi ayodhyake barutire raama enabarade
Madhya margadi bandiddanu bargava raama enabarade ||9||

Tanna tane geddu dhanyanemdenisidi raama enabarade
Brahma sankararinmdinnu uttamanada raama enabarade ||10||

Pattagattalu paramotsava kalakke raama enabarade
Dushta kaikeya nishthurvocanava kelida raama enabarade ||11||

A lakshumiya matalakshyava madade raama enabarade
Lakshmana lakshmi kudvanavasa tirugida raama enabarade ||12||

Sosilindali sati adenendasureya raama enabarade
Nasaàrahita kivi nasikanalisida sri raama enabarade ||13||

Dandakaranyadi kandu maricanna raama enabarade
Hind~hoge ragava banda ravananalle raama enabarade ||14||

Gataka ravana jaganmatenoyyalu raama enabarade
Sotu jatayu yuddhava madi ta bilalu raama enabarade ||15||

Olidu sugrivage vali vadheya madi raama enabarade
Vanaragala kudi varidhikattida sriraama enabarade||16||

Loka mateya lankanatha ta oydaga raama enabarade
Sitakrutiyanittasoka vanadolu raama enabarade ||17||

Mandodariya gandanna dasasiragala raama enabarade
Cendanadida kodanda paniya sriraama enabarade ||18||

Pritimdvibishanage pattavagatti raama enabarade
Sita sametanagi sindhu datida raama enabarade ||19||

Adi lakshumi kudi hodanayodhyake raama enabarade
Sridevi sahita pattana hokka pattabiraama enabarade||20||

Barata sumitra kausalyage sukavitta raama enabarade
Muktidayaka munde bidade kapaduva raama enabarade||21||

Patni varteya tanda pavanasutage olida raama enabarade
Satya lokada Adhipatyava kotta sri raama enabarade||22||

Raama raamanu endu kaàreye Baktiya nodi raama enabarade
Premadi tanna nijadhamava koduvonu raama enabarade ||23||

Arasagayodhyavanali yadukuladali raama enabarade
Harushadi bimesa krushnanagyudisida raama enabarade ||24||

bhagavatham · MADHWA · mahabharatham · ramayanam · slokas · sundara kandam

Eka sloki Ramayanam, Mahabharatam, bagavatham and sundara kaandam

Eka sloki ramayanam

Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam,
Vaidehi haranam, jatayu maranam, Sugreeva sambhashanam,
vaali nigrahanam, samudhra tharanam, Lanka pureem dahanam,
Paschad Ravana Kumbha karna madanam, Ethat ithi Ramayanam

ಅದೌ ರಾಮತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗ-ಕಾಂಚನಮ್
ವೈದೇಹೀಹರಣಂ ಜಟಾಯುಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ-ಸಂಭಾಶಣಮ್ |
ವಾಲಿ-ದುಶ್ಟ-ನಿಗ್ರಹಣಮ್ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಮ್
ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣ-ಹನನಂ ಏತದ್ಧಿರಾಮಾಯಣಮ್ ||

Meaning

Once Rama went to forest.  He chased the deer. Seetha was kidnapped, Jatayu was killed. There were discussions with Sugreeva. Bali was killed. The sea was crossed. Lanka was burnt And later Ravana and Kumbha karna Were also killed. This is the story of Ramayanam

Eka sloki Mahabharatam

Adhau Pandava-Dhartarashtra-jananam Laakshaa-grihe Daahanam
Dyootam Sreeharanam Vané Viharanam Matsyaalayé Vartanam
Leelagograhanam Rane Viharanam Sandhi-kriya-jrumphanam
Paschat Bheeshma-drona, duryodhanaadi Nidhanam Etat Mahabharatam

ಅದೌ ಪಾಂಡವಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಜನನಂ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹೇ ದಾಹನಂ
ದ್ಯೂತೇ ಶ್ರೀಹರಣಂ ವನೇ ವಿಹರಣಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯೇ ವರ್ಧನಮ್ |
ಲೀಲಾಗೋಗ್ರಹಣಂ ರಣೇ ವಿತರಣಂ ಸಂಧಿಕ್ರಿಯಾಯಾ ಜೃಂಭಣಂ
ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಸುಯೋಧಾನಾದಿಮಥನಂ ಏತನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ||

Meaning

(With) the birth of sons of Pandu and Drthrashtra and (failed attempt) of burning alive Pandavas) in a wax house, Wealth grabbed illegally, exile in forests (of Pandavas), retreat in the house of Matsya (Kingdom) cows stolen and rescued, in battle, Attempts for compromise (between the Pandavas and Karavas by Lord Krishna) failed, Bhishma, Drona Duryodhana and others killed, is MAHABHARATA .

Eka sloki Bhagavatham

Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe
Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam
Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam
Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

ಅದೌ ದೇವಕಿದೇವಿಗರ್ಭಜನನಂ ಗೋಪೀಗೃಹೇ ವರ್ಧನಂ
ಮಾಯಾ ಪೂತನಿಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್ |
ಕಂಸಚ್ಛೇದನಕೌರವಾದಿಹನನಂ ಕುಂತೀಸುತಾಃ ಪಾಲನಂ
ಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಕಥಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಮ್ ||

Meaning

Born to queen Devaki, Brought up by Gopis, Took out the life of Ogress Poothana, Lifted the Govardhana mountain, Beheaded his uncle Kamsa, Helped in killing the Kouravas, And looked after the children of Kunthi. This is in short the ancient story of Bhagawatha,Which describes the nectar like play of Lord Krishna

Eka sloki Sundara Kaandam

yasya sree hanuman anugraha bhalaath teernaambudhir leelayaa
lankaam praapya nisaamya raamadayitaam bangtwa vanam raakshasaan
akshaadeen vinihatya dasakam dagdwaa pureem taam punaha
teernaabdhihi kapibhiryutaha yam anamaththam raamachandram bhaje

Meaning

By the strength of Sri Hari, Sri Hanuman easily crossed the sea, Reached Lanka, met Sita Devi, Destroyed the ashoka vana(garden), Killed Akshakumar and other rakshasas,
Met Ravana, burnt down the city of lanka, Crossed the sea again, returned with the
Group of monkeys which had stayed behind at the Mountain  and paid his namskarams unto the lotus-like feet. I worship Glory of Sri Ramachandra