krishna · krishnaashtakam · MADHWA · vishnu theertharu

Sri krishn ashtaka (Antya kaala smarane)

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಮಧುಸೂದನ ಕೈಟಭಾರೇ
ಲಕ್ಷೀಶ ಪಕ್ಷಿವರ ವಾಹನ ವಾಮನೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೧ ।।

ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಪತೇ ನವನೀತ ಚೋರ
ಶ್ರೀ ನಂದನಂದನ ಮುಕುಂದ ದಯಾಪರೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೨ ।।

ನಾರಾಣಾಖಿಲ ಗುಣಾರ್ಣವ ವೇದ
ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಗಜಾಧಿಪ ಮೋಚಕೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೩ ।।

ಆನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾಖಿಲಾತ್ಮಕ ಭಕ್ತ ವರ್ಗ
ಸ್ವಾನನ್ದ ದಾನ ಚತುರಾಗಮ ಸನ್ನುತೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೪ ।।

ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣತೋsಧಿಕ ಸುಖ್ಯಾತಕ ರೂಪ ದೇವ
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ದಿವಾಕರ ನಿಭಾಚ್ಯುತ ಸದ್ಗುಣೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೫ ।।

ವಿಶ್ವಾಂಧಕಾರಿ ಮುಖ ದೈವತ ವಂದ್ಯ ಶಾಶ್ವತ್
ವಿಶ್ವೋದ್ಭವಸ್ಥಿತಿಮೃತಿ ಪ್ರಭೃತಿ ಪ್ರದೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೬ ।।

ನಿತ್ತೈಕ ರೂಪ ದಶ ರೂಪ ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷಾ
ನಂತ ರೂಪ ಶತ ರೂಪ ವಿರೂಪಕೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೭ ।।

ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಗತ ಸರ್ವ ಶುಭಾನುರೂಪ
ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕ ಸದೋದಿತ ಸತ್ಪ್ರಿಯೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೮ ।।

SrI vAsudEva madhusUdana kaiTaBArE
lakShISa pakShivara vAhana vAmanEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 1 ||

gOvinda gOkulapatE navanIta cOra
SrI nandanandana mukunda dayAparEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 2 ||

nArANAKila guNArNava vEda
pArAyaNa priya gajAdhipa mOcakEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 3 ||

Ananda saccidAKilAtmaka Bakta varga
svAnanda dAna caturAgama sannutEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 4 ||

SrI prANatOsdhika suKyAtaka rUpa dEva
prOdyaddivAkara niBAcyuta sadguNEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 5 ||

viSvAndhakAri muKa daivata vandya SASvat
viSvOdBavasthitimRuti praBRuti pradEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 6 ||

nittaika rUpa daSa rUpa sahasra lakShA
nanta rUpa Sata rUpa virUpakEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 7 ||

sarvESa sarvagata sarva SuBAnurUpa
sarvAntarAtmaka sadOdita satpriyEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 8 ||

everyday · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · krishnaashtakam · krishnajanmashtami · MADHWA

Krishnaastakam

1. Vasudeva Sutham Devam Kamsa Chaanoora Mardhanam |
Devaki Paramaanandham Krishnam Vande’ Jagathgurum ||

2. Adhasee Pushpa Sankaasam Haara Noopura Sobhitham |
Rathna Kangana keyooram Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

3. Kutilaalaka Samyuktham Poorna Chandra Nibhaananam |
Vilasath Kundala tharam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

4. Mandhara Gandha Samyuktham Chaaru-haasam Chathur-bhujam; |
Parhipinjaa Vasoodaangam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

5. Uthpulla Padma Patraksham Nilajimutha Sannibham. |
Yaadhavaanaam Sirorathnam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

6. Rukmini Ke’li Samyuktham, Peethambara Su Sobitham; |
Avaaptha Thulasi Gaandharam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

7. Gopikaanaam Kusathvanthva Kunkumaangitha Vakshasam |
Srinike’tham Maheshvaasam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

8. Srivatsaankam, Mahoraskam, Vana Maala Virayitham; |
Sanka Chakra Dharam, Devam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

9. Krishnaashtakam itham Punyam Praatha Ruththaaya Ya:pade’th|
Ko’ti Janma Krutham Papam Smaranaath Thasya Nachyathi. ||