MADHWA · suktam

Sri suktham

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀ೦ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಮ್
ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮ ಆವಹಃ ।।೧।।

ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಮ್
ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ।।೨।।

ಅಷ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರಥಮಧ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನೀಮ್
ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಮುಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇವೀ ಜುಷತಾಂ ।।೩।।

ಕಾಂ ಸೋಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಮಾರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂತೀಮ್
ಪದ್ಮೇಸ್ಥಿತಾಂ ಪದ್ಮವರ್ಣಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ।।೪।।

ಚಂದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಾಸಾಂ ಯಶಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ಲೋಕೇ ದೇವಜುಷ್ಟಾಮುದಾರಾಮ್
ತಾಂ ಪದ್ಮಿನೀಮೀ೦ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇsಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೆ ನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣೇ ।।೫।।

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣೆ ತಪಸೋsಧಿಜಾತೋ ವನಸ್ಪತಿಸ್ತವ ವೃಕ್ಷೋsಥಬಿಲ್ವಃ
ತಸ್ಯ ಫಲಾನಿ ತಪಸಾ ನುದಂತು ಮಾಯಾಂತರಾ ಯಾಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯಾ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ: ।।೬।।

ಉಪೈತು ಮಾಂ ದೇವಸಖಃ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮಣಿನಾ ಸಹ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋsಸ್ಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇsಸ್ಮಿನ್ ಕೀರ್ತಿಮೃದ್ಧಿಂ ದದಾತು ಮೇ ।।೭।।

ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾಮಲಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠsಮಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾಶಯಾಮ್ಯಹಂ
ಅಭೂತಿಮಸಮೃದ್ಧಿ೦ ಚ ಸರ್ವಾಂ ನಿರ್ಣುದ ಮೇ ಗೃಹಾತ್ ।।೮।।

ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂ ಕರೀಷಿಣೀಮ್
ಈಶ್ವರೀ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಂ ।।೯।।

ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕೂತಿಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಮಶೀಮಹಿ
ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನ್ನಸ್ಯ ಮಯಿ ಶ್ರೀ: ಶ್ರಯತಾಂ ಯಶಃ ।।೧೦।।

ಕರ್ದಮೇನ ಪ್ರಜಾಭೂತಾ ಮಯಿ ಸಂಭವ ಕರ್ದಮ
ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ ಮಾತರಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್ ।।೧೧।।

ಆಪಃ ಸೃಜಂತು ಸ್ನಿಗ್ಧಾನಿ ಚಿಕ್ಲೀತ ವಸ ಮೇ ಗೃಹೇ
ನಿ ಚ ದೇವೀಂ ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ ।।೧೨।।

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಸುವರ್ಣಾಂ ಹೇಮಾಮಾಲಿನೀಮ್
ಸೂರ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ ವೇದೋ ಮ ಆವಹ ।।೧೩।।

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಯಃ ಕರಿಣೀ೦ ಯಷ್ಟಿಂ ಪಿಂಗಲಾಮ್ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್
ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮ ಆವಹ ।।೧೪।।

ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಮ್
ಯಸ್ಯಾಮ್ ಹಿರಣ್ಯಂ ಪ್ರಭೂತಂ ಗಾವೋ ದಾಸ್ಯೋsಶ್ವಾನ್ ವಿಂದೇಯಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ।।೧೫।।

ಫಲಶ್ರುತಿ
———

ಯಃ ಶುಚಿ: ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಜುಹುಯಾದಾಜ್ಯಮನ್ವಹಂ
ಶ್ರಿಯಃ ಪಂಚದಶರ್ಚಂ ಚ ಶ್ರೀಕಾಮಃ ಸತತಂ ಜಪೇತ್ ।।೧।।

ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮ ಊರೂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸಂಭವೇ
ತ್ವಂ ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಯೇನ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಹಂ ।।೨।।

ಅಶ್ವದಾಯೀ ಗೋದಾಯೀ ಧನದಾಯೀ ಮಹಾಧನೇ
ಧನಂ ಮೇ ಲಭತಾಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ।।೩।।

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಹಸ್ತ್ಯಶ್ವಾದಿ ಗವೇ ರಥಮ್
ಪ್ರಜಾನಾಂ ಭವಸಿ ಮಾತಾ ಆಯುಷ್ಮಂತಂ ಕರೋತು ಮಾಮ್ ।।೪।।

ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮೀಶ್ವರೀಮ್
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಾಭಾಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ।।೫।।

ಧನಮಗ್ನಿರ್ಧನಂ ವಾರ್ಯುರ್ಧನಂ ಸೂರ್ಯೋ ಧನಂ ವಸು:
ಧನಮಿಂದ್ರೋಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ವರುಣಂ ಧನಮಶ್ನುತೇ ।।೬।।

ವೈನತೇಯ ಸೋಮಂ ಪಿಬಸೋಮಂ ಪಿಬತು ವೃತ್ರಹಾ
ಸೋಮಂ ಧನಸ್ಯ ಸೋಮಿನೋ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತು ಸೋಮಿನಃ ।।೭।।

ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ ನಾಶುಭಾ ಮತಿ:
ಭವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಂ ಜಪೇತ್ಸದಾ ।।೮।।

ವರ್ಷಂತು ತೇ ವಿಭಾವರಿ ದಿವೋ ಅಭ್ರಸ್ಯ ವಿದ್ಯುತಃ
ರೋಹಂತು ಸರ್ವಬೀಜಾನ್ಯವ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ।।೯।।

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ
ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇ ವಿಷ್ಣುಮನೋsನುಕೂಲೇ ತತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ।।೧೦।।

ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೈ ಚ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।।೧೧।।

ಯಾಸಾಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀ
ಗಂಭೀರಾವರ್ತನಾಭಿ: ಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಗಜೇಂದ್ರೈರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೈ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈ:
ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಾಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತಾ ।।೧೨।।

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ
ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಗಂಗಾಧರಾಂ
ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಮ್ ।।೧೩।।

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತೀ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವರಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಸರ್ವದಾ ।।೧೪।।

ವರಾಂಕುಶೌ ಪಾಶಮಭೀತಿಮುದ್ರಾಂ ಕರೈರ್ವಹಂತೀಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಾಂ
ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರತಿಭಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಂ ಭಜೇsಹಮಾದ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರೀಂ ತಾಮ್ ।।೧೫।।

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ।।೧೬।।

।।ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ।।

Hiraṇyavarṇāṁ hariṇī0 suvarṇarajatasrajām
candrāṁ hiraṇmayīṁ lakṣmīṁ jātavēdō ma āvahaḥ।।1।।

tāṁ ma āvaha jātavēdō lakṣmīmanapagāminīm
yasyāṁ hiraṇyaṁ vindēyaṁ gāmaśvaṁ puruṣānahaṁ।।2।।

aṣvapūrvāṁ rathamadhyāṁ hastinādaprabōdhinīm
śriyaṁ dēvīmupahvayē śrīrmā dēvī juṣatāṁ।।3।।

kāṁ sōsmitāṁ hiraṇyaprākārāmārdrāṁ jvalantīṁ tr̥ptāṁ tarpayantīm
padmēsthitāṁ padmavarṇāṁ tāmihōpahvayē śriyam।।4।।

candrāṁ prabhāsāṁ yaśasā jvalantīṁ śriyaṁ lōkē dēvajuṣṭāmudārām
tāṁ padminīmī0 śaraṇamahaṁ prapadyēslakṣmīrme naśyatāṁ tvāṁ vr̥ṇē।।5।।

ādityavarṇe tapasōsdhijātō vanaspatistava vr̥kṣōsthabilvaḥ
tasya phalāni tapasā nudantu māyāntarā yāśca bāhyā alakṣmī: ।।6।।

Upaitu māṁ dēvasakhaḥ kīrtiśca maṇinā saha
prādurbhūtōssmi rāṣṭrēssmin kīrtimr̥d’dhiṁ dadātu mē।।7।।

kṣutpipāsāmalāṁ jyēṣṭhasmalakṣmīṁ nāśayāmyahaṁ
abhūtimasamr̥d’dhi0 ca sarvāṁ nirṇuda mē gr̥hāt।।8।।

gandhadvārāṁ durādharṣāṁ nityapuṣṭāṁ karīṣiṇīm
īśvarī sarvabhūtānāṁ tāmihōpahvayē śriyaṁ।।9।।

manasaḥ kāmamākūtiṁ vācaḥ satyamaśīmahi
paśūnāṁ rūpamannasya mayi śrī: Śrayatāṁ yaśaḥ।।10।।

kardamēna prajābhūtā mayi sambhava kardama
śriyaṁ vāsaya mē kulē mātaraṁ padmamālinīm।।11।।

āpaḥ sr̥jantu snigdhāni ciklīta vasa mē gr̥hē
ni ca dēvīṁ mātaraṁ śriyaṁ vāsaya mē kulē।।12।।

ārdrāṁ puṣkariṇīṁ puṣṭiṁ suvarṇāṁ hēmāmālinīm
sūryāṁ hiraṇmayīṁ lakṣmīṁ jāta vēdō ma āvaha।।13।।

ārdrāṁ yaḥ kariṇī0 yaṣṭiṁ piṅgalām padmamālinīm
candrāṁ hiraṇmayīṁ lakṣmīṁ jātavēdō ma āvaha।।14।।

tāṁ ma āvaha jātavēdō lakṣmīmanapagāminīm
yasyām hiraṇyaṁ prabhūtaṁ gāvō dāsyōsśvān vindēyaṁ puruṣānahaṁ।।15।।

phalaśruti
———

yaḥ śuci: Prayatō bhūtvā juhuyādājyamanvahaṁ
śriyaḥ pan̄cadaśarcaṁ ca śrīkāmaḥ satataṁ japēt।।1।।

padmānanē padma ūrū padmākṣī padmasambhavē
tvaṁ māṁ bhajasva padmākṣī yēna saukhyaṁ labhāmyahaṁ।।2।।

aśvadāyī gōdāyī dhanadāyī mahādhanē
dhanaṁ mē labhatāṁ dēvi sarvakāmārtha sid’dhayē।।3।।

putrapautradhanaṁ dhān’yaṁ hastyaśvādi gavē ratham
prajānāṁ bhavasi mātā āyuṣmantaṁ karōtu mām।।4।।

candrābhāṁ lakṣmīmīśānāṁ sūryābhāṁ śriyamīśvarīm
candrasūryāgni sarvābhāṁ mahālakṣmīmupāsmahē।।5।।

dhanamagnirdhanaṁ vāryurdhanaṁ sūryō dhanaṁ vasu:
Dhanamindrōbr̥haspatirvaruṇaṁ dhanamaśnutē।।6।।

vainatēya sōmaṁ pibasōmaṁ pibatu vr̥trahā
sōmaṁ dhanasya sōminō mahyaṁ dadātu sōminaḥ।।7।।

na krōdhō na ca mātsaryaṁ na lōbhō nāśubhā mati:
Bhavanti kr̥tapuṇyānāṁ bhaktānāṁ śrīsūktaṁ japētsadā।।8।।

varṣantu tē vibhāvari divō abhrasya vidyutaḥ
rōhantu sarvabījān’yava brahmadviṣō jahi।।9।।

padmapriyē padmini padmahastē padmālayē padmadalāyatākṣi
viśvapriyē viṣṇumanōsnukūlē tatpādapadmaṁ mayi sannidhatsva।।10।।

mahādēvyai ca vidmahē viṣṇupatnai ca dhīmahi
tannō lakṣmi: Pracōdayāt।।11।।

yāsāpadmāsanasthā vipulakaṭitaṭī padmapatrāyatākṣī
gambhīrāvartanābhi: Stanabharanamitā śubhravastrōttarīyā
lakṣmīrdivyairgajēndrairmaṇigaṇakhacitai snāpitā hēmakumbhai:
Nityaṁ sā padmahastā māma vasatu gr̥hē sarvamāṅgalyayuktā।।12।।

lakṣmīṁ kṣīrasamudrarājatanayāṁ śrīraṅgadhāmēśvarīṁ
dāsībhūtasamastadēvavanitāṁ lōkaikadīpāṅkurāṁ
śrīmanmandakaṭākṣalabdhavibhavabrahmēndragaṅgādharāṁ
tvāṁ trailōkyakuṭumbinīṁ sarasijāṁ vandē mukundapriyām।।13।।

sid’dhalakṣmīrmōkṣalakṣmīrjayalakṣmī sarasvatī
śrīlakṣmīrvaralakṣmīśca prasīda mama sarvadā।।14।।

varāṅkuśau pāśamabhītimudrāṁ karairvahantīṁ kamalāsanasthāṁ
bālārkakōṭipratibhāṁ triṇētrāṁ bhajēshamādyāṁ jagadīśvarīṁ tām।।15।।

sarvamaṅgalamāṅgalyē śivē sarvārthasādhikē
śaraṇyē tryambakē dēvi nārāyaṇi namōsstu tē।।16।।

।।iti śrī sūktaṁ samāptaṁ।।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s