MADHWA · suktam

Ambruni suktham

ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈ:
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣೋಭಾ ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನೋಭಾ ।।೧।।

ಅಹಂ ಸೋಮಮಾಹನಸಂ ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಮುತ ಪೂಷಣಂ ಭಗಮ್
ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇsಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ ।।೨।।

ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಮ್
ತಾಂ ಮಾ ದೇವಾ ವ್ಯದಧು: ಪುರುತ್ರಾ ಭೂರಿಸ್ಥಾತ್ರಾಂ ಭೂರ್ಯಾವೇಶಯಂತೀಮ್ ।।೩।।

ಮಯಾ ಸೋ ಅನ್ನಾಮತ್ತಿ ಯೋ ವಿಪಷ್ಯತಿ ಯಃ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಯ ಈಂ ಶೃಣೋತ್ಯುಕ್ತಂ
ಅಮಂತವೋ ಮಾಂ ತ ಉಪ ಕ್ಷಿಯಂತಿ ಶ್ರುಧಿ ಶ್ರುತ ಶ್ರದ್ಧಿವಂ ತೇ ವದಾಮಿ ।।೪।।

ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಮಿದಂ ವದಾಮಿ ಜುಷ್ಟಂ ದೇವೇಭೀರುತ ಮಾನುಷೇಭಿ:
ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಮೃಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ ।।೫।।

ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಶರವೇ ಹಂತವಾ ಉ
ಅಹಂ ಜನಾಯ ಸಮದಂ ಕೃಣೋಮ್ಯಹಂ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಆ ವಿವೇಶ ।।೬।।

ಅಹಂ ಸುವೇಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವ೦ತ ಸಮುದ್ರೇ
ತತೋ ವಿತಿಷ್ಥೆ ಭುವನಾನು ವಿಶ್ವೋತಾಮೂಂ ದ್ಯಾಂ ವರ್ಷ್ಮಣೋಪ ಸ್ಪೃಶಾಮಿ ।।೭।।

ಅಹಮೇವ ವಾತಾ ಇವ ಪ್ರ ವಾಮ್ಯಾರಭಮಾಣಾ ಭುವಾನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ
ಪರೋ ದಿವಾ ಪರ ಏನಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈತಾವತೀ ಮಹಿನಾ ಸಂಬಭೂವ ।।೮।।

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

Ahaṁ rudrēbhirvasubhiścarāmyahamādityairuta viśvadēvai:
Ahaṁ mitrāvaruṇōbhā bibharmyahamindrāgnī ahamaśvinōbhā।।1।।

ahaṁ sōmamāhanasaṁ bibharmyahaṁ tvaṣṭāramuta pūṣaṇaṁ bhagam
ahaṁ dadhāmi draviṇaṁ haviṣmatē suprāvyēsyajamānāya sunvatē।।2।।

ahaṁ rāṣṭrī saṅgamanī vasūnāṁ cikituṣī prathamā yajñiyānām
tāṁ mā dēvā vyadadhu: Purutrā bhūristhātrāṁ bhūryāvēśayantīm।।3।।

mayā sō annāmatti yō vipaṣyati yaḥ prāṇiti ya īṁ śr̥ṇōtyuktaṁ
amantavō māṁ ta upa kṣiyanti śrudhi śruta śrad’dhivaṁ tē vadāmi।।4।।

ahamēva svayamidaṁ vadāmi juṣṭaṁ dēvēbhīruta mānuṣēbhi:
Yaṁ kāmayē tantamugraṁ kr̥ṇōmi taṁ brahmāṇaṁ tamr̥ṣiṁ taṁ sumēdhāṁ।।5।।

ahaṁ rudrāya dhanurātanōmi brahmadviṣē śaravē hantavā u
ahaṁ janāya samadaṁ kr̥ṇōmyahaṁ dyāvāpr̥thivī ā vivēśa।।6।।

ahaṁ suvēpitaramasya mūrdhanmama yōnirapsva0ta samudrē
tatō vitiṣthe bhuvanānu viśvōtāmūṁ dyāṁ varṣmaṇōpa spr̥śāmi।।7।।

ahamēva vātā iva pra vāmyārabhamāṇā bhuvānāni viśvā
parō divā para ēnā pr̥thivyaitāvatī mahinā sambabhūva।।8।।

iti śrī ambhr̥ṇī sūktaṁ samāptaṁ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s