chandra grahana · MADHWA

Chandra Grahana(27/jul/18)

Do’s and dont’s during Grahana

What is chandra Grahana(Lunar eclipse)?

This picture(almost everyone of us)  have seen in our science book during our school days. So Chandra grahana happens when earth comes between Sun and moon.It happens on full moon day

lunar-eclipse-diagram_0.jpg
Image Courtesy: NASA

 

Generally a grahana(Eclipse) yield different types of pala(Benefits) based on individual Rasi(Zodiac sign). Those palas are classified as Subha pala(Good), Mishra pala (Good & bad) & Ashuba pala(Bad)

 GrahaNa dosha parihAra Sloka/shanthi mantra
Those in whose Nakshatra or Anu Janma Nakshatra , the eclipse occurs, should write the following sloka in a paperand tie it to their forehead. After the eclipse it should be removed.

ClSìÉå AlÉsÉÉå SlQûkÉUÈ cÉ G¤ÉÈ mÉÉwÉÉrÉÑiÉÉå uÉÉrÉÑ kÉlÉåwÉ ÂSìÉÈ
MÑüuÉïÇiÉÑ xÉuÉåï qÉqÉç eÉlqÉ G¤ÉÈ UÉÌwÉxjÉ cÉÇSì aÉ×Wû SÉåwÉ zÉÉÇÌiÉÇ

indro analo dandadharasca Ruksha: pASAyudho vAyu kubera ISA: !
kurvantu sarve mama janmarksha rASistha candra graha dosha SAntim !!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s