chandra grahana · MADHWA

Chandra grahana dana mantra

ತಮೋಮಯ ಮಹಾಭೀಮ ಸೋಮಸೂರ್ಯವಿಮರ್ದನ : |
ಹೇಮತಾರಾಪ್ರದಾನೇನ ಮಮ ಶಾಂತಿಪ್ರದೋ ಭವ|
ವಿಧುಂತುದ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸಿಂಹಿಕಾನಂದನಾಚ್ಯುತ |
ದಾನೇನಾನೇನ ನಾಗಸ್ಯ ರಕ್ಷಮಾಂ ವೇಧಜಾದ್ಭಯಾತ್ |

Tamōmaya mahābhīma sōmasūryavimardana: |
Hēmatārāpradānēna mama śāntipradō bhava|
vidhuntuda namastubhyaṁ sinhikānandanācyuta |
dānēnānēna nāgasya rakṣamāṁ vēdhajādbhayāt |

chandra grahana · MADHWA

Chandra grahana dosha parihara sthothra

ಯೋsಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವ: ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತ: |
ಚಂದ್ರಗ್ರಹೋಪರಾಗೋತ್ಥಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಯೋsಸೌ ದಂಡಧರೋ ದೇವ: ಯಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನ: |
ಚಂದ್ರಗ್ರಹೋಪರಾಗೋತ್ಥ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಯೋsಸೌ ಶೂಲಧರೋ ದೇವ: ಪಿನಾಕೀ ವೃಷವಾಹನ:|
ಚಂದ್ರಗ್ರಹೋಪರಾಗೋತ್ಥಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಪ್ರಿಯ: |
ವಾಯು: ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಗ್ರ‍ಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಯೋsಸಾವಿಂದುಧರೋ ದೇವ: ಪಿನಾಕೀ ವೃಷವಾಹನ: |
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಪಾಪಾನಿ ಸ ನಾಶಯತು ಶಂಕರ: ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ಚರಾಣಿ ಚ|
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವರ್ಕರುದ್ರಾಶ್ಚ ದಹಂತು ಮಮ ಪಾತಕಮ್ ||

Yōssau vajradharō dēva: Ādityānāṁ prabhurmata: |
Candragrahōparāgōt’thagrahapīḍāṁ vyapōhatu ||

yōssau daṇḍadharō dēva: Yamō mahiṣavāhana: |
Candragrahōparāgōt’tha grahapīḍāṁ vyapōhatu ||

yōssau śūladharō dēva: Pinākī vr̥ṣavāhana:|
Candragrahōparāgōt’thagrahapīḍāṁ vyapōhatu ||

prāṇarūpō hi lōkānāṁ sadā kr̥ṣṇamr̥gapriya: |
Vāyu: Sūryōparāgōt’thāṁ gra‍hapīḍāṁ vyapōhatu ||

yōssāvindudharō dēva: Pinākī vr̥ṣavāhana: |
Candrōparāgapāpāni sa nāśayatu śaṅkara: ||

Trailōkyē yāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca|
brahmaviṣṇvarkarudrāśca dahantu mama pātakam ||

 

chandra grahana · MADHWA · sloka

Chandra GrahaNa dosha parihAra Sloka/shanthi mantra

GrahaNa dosha parihAra Sloka/shanthi mantra

Those in whose Nakshatra or Anu Janma Nakshatra , the eclipse occurs, should write the following sloka in a paper and tie it to their forehead. After the eclipse it should be removed.

ಇಂದ್ರೋ ನಲೋ ದಂಢಧರಶ್ಚ ಕಾಲ: |ಪಾಶಾಯುಧೋ ವಾಯುಧನೇಶರುದ್ರ: |
ಮಜ್ಜನ್ಮಋಗ್ಭೋ ಮಮ ರಾಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ: |ಕುರ್ವಂತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹದೋಷಶಾಂತಿಂ |

indro analo dandadharasca Ruksha: pASAyudho vAyu kubera ISA: !
kurvantu sarve mama janmarksha rASistha candra graha dosha SAntim !!

chandra grahana · MADHWA

Chandra Grahana(27/jul/18)

Do’s and dont’s during Grahana

What is chandra Grahana(Lunar eclipse)?

This picture(almost everyone of us)  have seen in our science book during our school days. So Chandra grahana happens when earth comes between Sun and moon.It happens on full moon day

lunar-eclipse-diagram_0.jpg
Image Courtesy: NASA

 

Generally a grahana(Eclipse) yield different types of pala(Benefits) based on individual Rasi(Zodiac sign). Those palas are classified as Subha pala(Good), Mishra pala (Good & bad) & Ashuba pala(Bad)

 GrahaNa dosha parihAra Sloka/shanthi mantra
Those in whose Nakshatra or Anu Janma Nakshatra , the eclipse occurs, should write the following sloka in a paperand tie it to their forehead. After the eclipse it should be removed.

ClSìÉå AlÉsÉÉå SlQûkÉUÈ cÉ G¤ÉÈ mÉÉwÉÉrÉÑiÉÉå uÉÉrÉÑ kÉlÉåwÉ ÂSìÉÈ
MÑüuÉïÇiÉÑ xÉuÉåï qÉqÉç eÉlqÉ G¤ÉÈ UÉÌwÉxjÉ cÉÇSì aÉ×Wû SÉåwÉ zÉÉÇÌiÉÇ

indro analo dandadharasca Ruksha: pASAyudho vAyu kubera ISA: !
kurvantu sarve mama janmarksha rASistha candra graha dosha SAntim !!