chandra grahana · MADHWA

Chandra grahana dosha parihara sthothra

ಯೋsಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವ: ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತ: |
ಚಂದ್ರಗ್ರಹೋಪರಾಗೋತ್ಥಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಯೋsಸೌ ದಂಡಧರೋ ದೇವ: ಯಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನ: |
ಚಂದ್ರಗ್ರಹೋಪರಾಗೋತ್ಥ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಯೋsಸೌ ಶೂಲಧರೋ ದೇವ: ಪಿನಾಕೀ ವೃಷವಾಹನ:|
ಚಂದ್ರಗ್ರಹೋಪರಾಗೋತ್ಥಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಪ್ರಿಯ: |
ವಾಯು: ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಗ್ರ‍ಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಯೋsಸಾವಿಂದುಧರೋ ದೇವ: ಪಿನಾಕೀ ವೃಷವಾಹನ: |
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಪಾಪಾನಿ ಸ ನಾಶಯತು ಶಂಕರ: ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ಚರಾಣಿ ಚ|
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವರ್ಕರುದ್ರಾಶ್ಚ ದಹಂತು ಮಮ ಪಾತಕಮ್ ||

Yōssau vajradharō dēva: Ādityānāṁ prabhurmata: |
Candragrahōparāgōt’thagrahapīḍāṁ vyapōhatu ||

yōssau daṇḍadharō dēva: Yamō mahiṣavāhana: |
Candragrahōparāgōt’tha grahapīḍāṁ vyapōhatu ||

yōssau śūladharō dēva: Pinākī vr̥ṣavāhana:|
Candragrahōparāgōt’thagrahapīḍāṁ vyapōhatu ||

prāṇarūpō hi lōkānāṁ sadā kr̥ṣṇamr̥gapriya: |
Vāyu: Sūryōparāgōt’thāṁ gra‍hapīḍāṁ vyapōhatu ||

yōssāvindudharō dēva: Pinākī vr̥ṣavāhana: |
Candrōparāgapāpāni sa nāśayatu śaṅkara: ||

Trailōkyē yāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca|
brahmaviṣṇvarkarudrāśca dahantu mama pātakam ||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s